Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1007

Rīgā 2008.gada 9.decembrī (prot. Nr.89 33.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 35.panta otro daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 95.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.punktā vārdus "Augstākās izglītības un zinātnes" ar vārdiem "Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju".

2. Aizstāt 12.punktā vārdus "pieņem lēmumu" ar vārdiem "izskata jautājumu".

3. Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Iesniegtos priekšlikumus apkopo komisijas izveidota darba grupa katrā prioritārajā zinātnes virzienā. Darba grupā piedalās komisijas locekļi, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās nozares pārstāvjus un ekspertus. Darba grupas locekļu skaitu un sastāvu apstiprina komisija. Darba grupa lēmumu pieņem, tās locekļiem savstarpēji vienojoties. Darba grupas pieņemtajiem lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Ja vienošanās nav panākta, komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Priekšlikumi vērtējami ar "jā" vai "nē" saskaņā ar šādiem kritērijiem:

24.11. vai priekšlikums atbilst zinātnes prioritārajam virzienam;

24.12. vai priekšlikuma pamatojumam un paredzamajiem rezultātiem ir zinātniskā un praktiskā nozīmība;

24.13. vai priekšlikums ir novitāte."

4. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Komisija pieņem lēmumu par atbalstāmajiem priekšlikumiem un, pamatojoties uz tiem, izstrādā programmu konkursa nolikumu. Konkursa nolikumu apstiprina ministrija un tajā iekļauj katras programmas mērķus, uzdevumus un minimālo programmas finansējuma apmēru. Pēc konkursa nolikuma apstiprināšanas ministrija izsludina programmu konkursu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

5. Izteikt 33.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Komisija, pamatojoties uz zinātniskās un tautsaimnieciskās ekspertīzes rezultātiem, sagatavo un iesniedz izglītības un zinātnes ministram (turpmāk - ministrs) priekšlikumus par apstiprināmajiem projektiem, to izpildītājiem un piešķiramo finansējumu atbilstoši projektā plānotajām programmas izmaksām, tajā skaitā programmu pirmajā izpildes posmā, ņemot vērā programmu īstenošanai iedalītā finansējuma kopējo apjomu valsts budžetā."

6. Papildināt noteikumus ar 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 un 36.5 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Ja programmu izpildes laiks beidzas pirms Ministru kabineta apstiprināto prioritāro zinātnes virzienu termiņa beigām, programmas vadītājam ir tiesības iesniegt ministrijā iesniegumu par programmas izpildes termiņa pagarināšanu (4.pielikums).

36.2 Pirms lēmuma pieņemšanas par programmas izpildes laika pagarināšanu komisija nosūta saņemto iesniegumu izvērtēšanai zinātniskajiem un tautsaimnieciskajiem ekspertiem šo noteikumu 29., 31. un 32.punktā minētajā kārtībā.

36.3 Komisija, pamatojoties uz zinātniskās un tautsaimnieciskās ekspertīzes rezultātiem, iesniedz ministram priekšlikumu par programmas izpildes laika pagarināšanu un piešķiramā finansējuma apjomu vai par atteikumu pagarināt programmas izpildes laiku.

36.4 Ministrija sagatavo rīkojuma projektu par programmas izpildes laika pagarināšanu. Rīkojumu apstiprina Ministru kabinets.

36.5 Šo noteikumu 36.4 punktā minētā kārtība neattiecas uz šo noteikumu 45.punktā minēto programmu izpildes laika pagarināšanu līdz Ministru kabineta apstiprināto prioritāro zinātnes virzienu termiņa beigām 2009.gadā."

7. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Programmas īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru nosaka atbilstoši projektā plānotajām programmas izmaksām, pamatojoties uz ekspertu vērtējumu par to pamatotību un atbilstību tirgus cenām, pieļaujot procentuālo atšķirību no tirgus salīdzināmās cenas, kas nepārsniedz 10 procentus."

8. Izteikt 39. un 40.punktu šādā redakcijā:

"39. Ja kārtējā gada valsts budžeta programmā "Zinātne" iedalītais finansējums ir mazāks, nekā paredzēts programmas īstenošanai, finansējums katrai programmai tiek piešķirts proporcionāli samazinātā apmērā, ņemot vērā programmu īstenošanai iedalītā finansējuma kopējo apjomu valsts budžetā. Līgumu slēdz pēc tam, kad atbilstoši finansējuma izmaiņām ir izdarītas izmaiņas programmā (vai tās posmā). Finansējuma izmaiņas padome saskaņo ar programmas vadītāju. Izmaiņas var attiekties uz uzdevumu izpildes apjomu, taču nedrīkst būtiski mainīt programmas mērķus, kā arī vairāk par pusi no programmā minētajiem galvenajiem izpildītājiem.

40. Pēc programmas (vai tās posma) izpildes programmas vadītājs kopīgi ar padomi līdz kārtējā gada 1.decembrim sastāda programmas (vai tās posma) nodošanas un pieņemšanas aktu (turpmāk - akts)."

9. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Ar Ministru kabineta 2005.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.446 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 05.12.00 "Zinātnes konkurētspējas veicināšana" pasākumiem un valsts pētījumu programmu finansēšanu 2005.gadā" apstiprināto programmu "Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze", "Jaunas zāles un biokorekcijas līdzekļi: konstruēšana, transportformas un darbības mehānisms", "Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošu tehnoloģiju izstrāde", "Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas" un "Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru" izpildes termiņš tiek pagarināts līdz Ministru kabineta apstiprināto prioritāro zinātnes virzienu termiņa beigām 2009.gadā."

10. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.443

PIE-KN1007_PAGE_1.JPG (114886 bytes)

PIE-KN1007_PAGE_2.JPG (141471 bytes)

PIE-KN1007_PAGE_3.JPG (143997 bytes)

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 17.decembri.

17.12.2008