Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2009. - 09.04.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumus Nr. 335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.395

Rīgā 2006.gada 16.maijā (prot. Nr.27 55.§)
Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta trešo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 4.panta 12.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka centralizēto eksāmenu (turpmāk - eksāmens) saturu un norises kārtību.

2. Eksāmenu norisi nodrošina:

2.1. Valsts izglītības satura centrs (turpmāk - centrs) un pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādēm;

2.2. centrs kopīgi ar augstskolām.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

3. Izglītības iestādē, kura atrodas republikas pilsētas vai novada pilsētas administratīvajā teritorijā, eksāmenu par pamatizglītību organizē ne mazāk kā 18 izglītojamiem. Pārējās izglītības iestādēs eksāmenu par pamatizglītību organizē ne mazāk kā 8 izglītojamiem. Ja attiecīgajā izglītības iestādē ir mazāk par 8 vai 18 izglītojamiem, kas kārto eksāmenu par pamatizglītību, pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde ir tiesīga organizēt eksāmenu par pamatizglītību attiecīgajā izglītības iestādē, eksāmena norises vietu un izglītojamo skaitu saskaņojot ar centru. Ja centrs nesaskaņo eksāmena norises vietu un izglītojamo skaitu, pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde organizē apvienoto eksāmenu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

4. Izglītības iestādē, kura atrodas republikas pilsētas vai novada pilsētas administratīvajā teritorijā, eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību organizē ne mazāk kā 22 izglītojamiem. Pārējās izglītības iestādēs eksāmenu par vidējo izglītību organizē ne mazāk kā 12 izglītojamiem. Ja attiecīgajā izglītības iestādē ir mazāk par 12 vai 22 izglītojamiem, kas kārto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību, pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde ir tiesīga organizēt eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību attiecīgajā izglītības iestādē, ja eksāmena norises vieta un izglītojamo skaits ir saskaņots ar centru. Ja centrs nesaskaņo eksāmena norises vietu un izglītojamo skaitu, pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde organizē apvienoto eksāmenu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

5. Apvienotais eksāmens ir pašvaldības izglītības speciālista vai izglītības pārvaldes iestādes noteiktā izglītības iestādē organizēts eksāmens, kurā piedalās izglītojamie no divām vai vairākām izglītības iestādēm.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

6. Izglītojamais, kurš iegūst vidējo izglītību vispārējās vidējās izglītības iestādē vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja izglītojamais eksāmenu nenokārto vai iegūtais vērtējums izglītojamo neapmierina, attiecīgo eksāmenu izglītojamais atkārtoti var kārtot nākamajā mācību gadā.

7. Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību un kurai nepieciešams kārtot eksāmenu, lai saņemtu vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, kas nepieciešams kā konkursa atlases kritērijs uzņemšanai augstākās pakāpes izglītības programmās, eksāmenu kārto augstskolā, ar kuru centrs ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu.

8. Augstskolu sarakstu, ar kurām centrs ir noslēdzis sadarbības līgumus par eksāmenu organizēšanu, centrs līdz attiecīgā mācību gada 1.februārim ievieto centra mājas lapā internetā (turpmāk - mājas lapa).

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

9. Eksāmeni izglītības iestādē notiek saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu eksāmenu norises grafiku (turpmāk - eksāmenu saraksts), kurā ir norāde par katra eksāmena norises vietu, laiku, rakstu daļas vadītāju un mutvārdu daļas intervētāju.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.247)

10. Izglītības iestādes vadītājs eksāmenu sarakstu izliek izglītības iestādē pedagogiem un izglītojamiem redzamā vietā ne vēlāk kā līdz attiecīgā mācību gada 1.maijam.

11. Centrs nosaka konkrētus laikus šādām eksāmena norises darbībām (turpmāk - eksāmena darbību norises laiks):

11.1. eksāmena materiālu aploksnes atvēršana;

11.2. uzaicinājums izglītojamiem ienākt eksāmena telpā;

11.3. eksāmena materiālu izdalīšana;

11.4. eksāmena daļas beigu paziņošana;

11.5. eksāmena atbilžu lapas aizpildīšana;

11.6. aizpildīto eksāmena materiālu sakārtošana, ievietošana aploksnē un aploksnes aizlīmēšana.

11.1 Izglītojamajiem, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par izglītojamā veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošas izglītības programmas īstenošanu vai logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinums par izglītojamā speciālajām izglītības vajadzībām, centrs eksāmeniem par pamatizglītības ieguvi nosaka atšķirīgus norises darbību laikus un atbalsta pasākumus. Papildu atbalsta pasākumus izvērtē un ierosina izglītības iestāde. Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis var atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas, pamatojoties uz izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu izglītības iestādes vadītājam.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.247 redakcijā)

12. Informācija par eksāmena darbību norises laikiem ne vēlāk kā līdz attiecīgā mācību gada 15.aprīlim tiek publicēta centra mājas lapā.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.247)

13. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājs un izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs šajos noteikumos minēto pienākumu veikšanai pilnvarot citu amatpersonu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

14. Par eksāmenu organizēšanu un eksāmenu materiālu nogādi augstskolā centrs vienojas ar augstskolu šo noteikumu 7.punktā minētajā sadarbības līgumā.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.247)

II. Pieteikšanās eksāmenu kārtošanai

15. Izglītojamais līdz attiecīgā mācību gada 15.decembrim iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu, norādot eksāmenus, kurus izglītojamais kārtos.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.247)

16. Izglītības iestāde izveido izglītojamo sarakstu, kuri kārtos eksāmenus. Sarakstā norāda izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, klasi, eksāmenus un izglītības programmas kodu (turpmāk - eksāmenu kārtotāju saraksts), apkopo informāciju par nepieciešamo eksāmenu materiālu skaitu, norādot nepieciešamo adaptēto materiālu skaitu palielinātā drukā. Eksāmenu kārtotāju sarakstu un informāciju par nepieciešamo eksāmenu materiālu skaitu un adaptēto materiālu skaitu iesniedz pašvaldības izglītības speciālistam vai izglītības pārvaldes iestādē līdz attiecīgā mācību gada pirmā semestra beigām.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.247 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

17. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde eksāmenu kārtotāju sarakstus un informāciju par nepieciešamo eksāmenu materiālu skaitu un adaptēto materiālu skaitu līdz attiecīgā mācību gada 7.janvārim nogādā centrā.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.247; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

18. Eksāmenu materiālus centrā var saņemt tikai izglītības iestādes, kuras īsteno akreditētas izglītības programmas, ja attiecīgajā mācību gadā izglītības iestādē ir izglītojamie, kuriem nepieciešams kārtot eksāmenus.

19. Ja izglītojamais vēlas mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus vai kārtot papildu eksāmenu, izglītojamais līdz attiecīgā mācību gada 1.aprīlim iesniedz attiecīgu iesniegumu izglītības iestādes vadītājam. Izglītības iestādes vadītājs divu darbdienu laikā par pārmaiņām informē pašvaldības izglītības speciālistu vai izglītības pārvaldes iestādi.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

20. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde informāciju par pārmaiņām eksāmenu kārtotāju sarakstos divu darbdienu laikā nogādā centrā.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

21. Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību un kurai nepieciešams kārtot eksāmenu, lai saņemtu vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, kas nepieciešams kā konkursa atlases kritērijs uzņemšanai augstākās pakāpes izglītības programmās, līdz attiecīgā mācību gada 1.aprīlim piesakās augstskolā, ar kuru centrs ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu.

III. Eksāmenu satura izveides kārtība

22. Centrs atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un attiecīgā mācību priekšmeta standartam izstrādā eksāmena programmu. Programmā norāda:

22.1. eksāmena mērķi;

22.2. eksāmena adresātu;

22.3. eksāmena darba uzbūvi - daļu aprakstu, izpildei paredzēto laiku un daļu vērtējuma īpatsvaru;

22.4. uzdevumu veidus;

22.5. vērtēšanas kārtību;

22.6. palīglīdzekļus, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā.

23. Eksāmenu programmas centrs līdz attiecīgā mācību gada otrā semestra sākumam ievieto mājas lapā.

24. Eksāmenu materiālus centrs izstrādā saskaņā ar centra apstiprinātām eksāmenu programmām. Eksāmens var sastāvēt tikai no rakstu daļām vai no rakstu daļām un mutvārdu daļas.

IV. Sagatavošanās eksāmeniem

25. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde līdz attiecīgā mācību gada 1.maijam norīko attiecīgā eksāmena novērotājus atbilstošās administratīvās teritorijas izglītības iestādēs. Pašvaldības izglītības speciālisti vai izglītības pārvaldes iestādes nodrošina, lai katrā eksāmena telpā būtu vismaz viens eksāmena novērotājs.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

26. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde līdz attiecīgā mācību gada 1.maijam pēc republikas pilsētas vai novada mācību priekšmeta pedagogu metodiskās apvienības vadītāja priekšlikuma atbilstošās administratīvās teritorijas izglītības iestādēs norīko eksāmena mutvārdu daļas vērtētājus.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

27. Izglītības iestādes vadītājs līdz attiecīgā mācību gada 1.maijam norīko katra eksāmena rakstu daļu vadītājus (turpmāk - eksāmena vadītājs) un mutvārdu daļas intervētājus izglītības iestādē.

27.1 Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde līdz attiecīgā mācību gada 1.maijam norīko katra apvienotā eksāmena vadītājus un mutvārdu daļas intervētājus.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.247 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

28. Eksāmena vadītājs nodrošina eksāmena norises organizāciju atbilstoši šo noteikumu prasībām un attiecīgā eksāmena darbību norises laikiem. Eksāmena vadītājs nevar būt attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs.

29. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs nodrošina eksāmena mutvārdu daļas norises organizāciju atbilstoši šo noteikumu prasībām un attiecīgā eksāmena darbību norises laikiem. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs ir attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs.

30. Eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs izglītības iestādē ir attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs, kurš novērtē izglītojamā sasniegumus eksāmenu mutvārdu daļā (turpmāk - eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs). Eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs nevar būt tā izglītojamā pedagogs, kurš kārto eksāmenu.

31. Eksāmena novērotājs (turpmāk – novērotājs) ir izglītības iestādes pedagogs no citas izglītības iestādes, augstskolas mācībspēks, pašvaldības izglī­tības speciālists vai izglītības pārvaldes iestādes speciālists, kurš uzrauga eksā­mena norises atbilstību šo noteikumu prasībām un eksāmena darbību norises laikiem.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.636 redakcijā)

32. Eksāmena vadītājs, eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs vai novērotājs nevar būt tā izglītojamā klases audzinātājs, tēvs, māte (aizbildnis), brālis, māsa vai laulātais, kurš kārto eksāmenu.

33. Centra vadītājs var norīkot atbildīgos centra darbiniekus, kas var piedalīties eksāmena novērošanā, informējot par to iestādes vadītāju līdz eksāmena sākumam. Atbildīgie centra darbinieki eksāmena novērošanā piedalās visu eksāmena vai tā daļas norises laiku. Atbildīgie centra darbinieki nevar piedalīties eksāmena novērošanā, ja viņi ir tā izglītojamā tēvs, māte (aizbildnis), brālis, māsa vai laulātais, kurš kārto eksāmenu.

34. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde līdz attiecīgā mācību gada 20.maijam organizē konkrētajā administratīvajā teritorijā eksāmenu mutvārdu daļu vērtētāju sanāksmes, kurās viņi tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kritērijiem (turpmāk - standartizācijas sanāksmes).

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.247; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

35. Eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs apmeklē standartizācijas sanāksmi un saņem vērtēšanas kritērijus un audioierakstu ar vērtēšanas kritēriju piemērošanas paraugiem.

36. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde līdz attiecīgā gada 1.aprīlim nodrošina eksāmenu izvērtēšanai nepieciešamo vērtētāju pieteikšanos. Nepieciešamo vērtētāju skaitu atbilstoši attiecīgās administratīvās teritorijas saņemtajiem eksāmenu pieteikumiem nosaka centrs līdz attiecīgā mācību gada 1.martam.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

37. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina, lai izglītojamie līdz attiecīgā mācību gada 1.decembrim un atkārtoti ne vēlāk kā līdz attiecīgā mācību gada 1.maijam tiktu informēti par šo noteikumu prasībām. Klases žurnālā tiek veikts attiecīgs ieraksts, un izglītojamie ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar šiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.247)

38. Izglītības iestādes vadītājs līdz pirmā eksāmena norises dienai rakstiski paziņo izglītojamam viņam piešķirto izglītojamā koda numuru, pēc kura eksāmenu organizācijas procesā tiks identificēti izglītojamā aizpildītie eksāmena materiāli (turpmāk - izglītojamā kods).

39. Izglītības iestādes vadītājs līdz attiecīgā mācību gada 20.maijam sastāda eksāmena mutvārdu daļas sarakstu izglītojamo kodu secībā eksāmena mutvārdu daļas norisei. Eksāmena mutvārdu daļas sarakstā norāda eksāmena norises laiku un telpu, kurā izglītojamais kārtos eksāmena mutvārdu daļu.

40. Izglītības iestādes vadītājs atbilstoši katra eksāmena specifikai nodrošina:

40.1. atsevišķu galdu vai solu katram izglītojamam eksāmena rakstu daļā;

40.2. kompaktdisku atskaņotāju katrā valodu eksāmena telpā, magneto­fonu un audiokasetes eksāmenu mutvārdu daļas ierakstiem;

40.3. pulksteni, kas tiek novietots eksāmena telpā izglītojamiem redzamā vietā.

V. Eksāmenu materiālu piegāde

41. Eksāmena materiāli tiek iesaiņoti:

41.1. polimērmateriāla aploksnēs noteiktam izglītojamo skaitam saskaņā ar eksāmenu kārtotāju sarakstu (turpmāk - polimērmateriāla aploksne);

41.2. pakās, kas adresētas konkrētām izglītības iestādēm un sastāv no vienas vai vairākām polimērmateriāla aploksnēm, ar uzlīmi, kurā norādīts izglītības iestādes nosaukums un adrese, eksāmena nosaukums un norises datums, pieteiktais skolēnu skaits (turpmāk - paka);

41.3. maisos, kas adresēti pašvaldības izglītības speciālistam vai pašval­dības izglītības pārvaldes iestādei, ar uzlīmi, kurā norādīts pašvaldības izglītības speciālists un adrese vai izglītības pārvaldes iestādes nosaukums un adrese. Maisos ir iesaiņotas pašvaldības izglītības speciālistam vai izglītības pārvaldes iestādei paredzētās pakas un pavadzīme, kurā norādīts katrai izglītības iestādei paredzētais paku un aplokšņu skaits (turpmāk – sūtījums).

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.247; MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

42. Eksāmenu materiālu nodošana pašvaldības izglītības speciālistam vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājam un izglītojamo aizpildīto eksāmenu darbu nogāde centrā tiek nodrošināta ar tās fiziskās vai juridiskās personas starpniecību, ar kuru centrs noslēdzis līgumu par valsts pārbaudes darbu piegādi pašvaldības izglītības speciālistam vai izglītības pārvaldes iestādei un centram (turpmāk - piegādātājs). Centra vadītājs var noteikt, ka piegādātāja pienākumus pilda centra pilnvarota amatpersona, ja eksāmenu materiālus nav iespējams nodot pašvaldības izglītības speciālistam vai izglītības pārvaldes iestādes va­dī­tājam ar piegādātāja starpniecību.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

43. Centrs piegādātājam nodod sūtījumus un par to sastāda nosūtīšanas pavadzīmi, kurā norāda iesaiņojuma veidu, skaitu un iesaiņojuma stāvokli.

44. Piegādātājs sūtījumu nodod pašvaldības izglītības speciālistam vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājam. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājs nosūtīšanas pavadzīmē izdara atzīmi, apliecinot, ka sūtījuma iesaiņojums ir neskarts, un parakstās par tā saņemšanu. Ja nodošanas laikā ir konstatēts sūtījuma bojājums, pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājs sastāda aktu, kurā norāda bojājuma apmēru un raksturo to. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājs par bojājumu nekavējoties informē centru, un tas dod norādījumus turpmākai darbībai ar eksāmena materiāliem.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

45. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājs tūlīt pēc sūtījuma saņemšanas vismaz divu izglītības iestāžu vadītāju klātbūtnē atver sūtījumu un pārbauda polimērmateriāla aplokšņu un paku skaita atbilstību sūtījumā ievietotajā pavadzīmē norādītajam skaitam un izdara attiecīgu atzīmi. Ja tiek konstatēti paku vai polimērmateriāla aplokšņu bojājumi, pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājs par to sastāda aktu, kā arī nekavējoties ziņo centram, un tas dod norādījumus turpmākai darbībai ar eksāmenu materiāliem.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

46. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājs līdz paku nodošanai izglītības iestāžu vadītājiem nodrošina to uzglabāšanu un iesaiņojuma neskartību.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

47. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājs pakas izglītības iestāžu vadītājiem nodod iepriekš norādītās telpās. Katrs izglītības iestādes vadītājs parakstās sūtījumā ievietotajā pavadzīmē par paku saņemšanu un to iesaiņojuma neskartību.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

48. Ja eksāmenu materiālus nav iespējams nodot pašvaldības izglītības speciālistam vai izglītības pārvaldes iestādes va­dītājam, centra vadītājs var noteikt, ka centra pilnvarota amatpersona vai piegādātājs pakās sasaiņotus eksāmenu materiālus nodod pret parakstu tieši izglītības iestāžu vadītājiem. Ja paku iesaiņojums ir bojāts vai nosūtīšanas pavadzīmē norādītais paku un polimērmateriāla aplokšņu skaits neatbilst pieprasītajam, centra pilnvarota amatpersona vai piegādātājs un izglītības iestādes vadītājs par to sastāda aktu un ziņo centram, un tas dod norādījumus turpmākai darbībai ar eksāmenu materiāliem.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

49. Izglītības iestādes vadītājs pēc paku saņemšanas no pašvaldības izglītības speciālista vai izglītības pārvaldes iestādes vadītāja, centra pilnvarotas amatpersonas vai piegādātāja līdz polimērmateriāla aplokšņu atvēršanai saskaņā ar attiecīgā eksāmena darbību norises laiku nodrošina pakas uzglabāšanu un iesaiņojuma neskartību.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

VI. Sagatavošanās eksāmena norisei

50. Polimērmateriāla aploksni ar eksāmena rakstu daļu materiāliem izglītības iestādes vadītājs 30 minūtes pirms eksāmena sākuma atver eksāmena vadītāja, novērotāja un divu izglītojamo pārstāvju klātbūtnē. Ja izglītības iestādē eksāmenu kārtotāju skaits pārsniedz 75 izglītojamos, izglītības iestādes vadītājs 45 minūtes pirms eksāmena sākuma atver eksāmena rakstu daļu materiālus eksāmena vadītāja, novērotāja un divu izglītojamo pārstāvju klātbūtnē.

51. Izglītības iestādes vadītājs pārliecinās par novērotāja personību, pieprasot personu apliecinošu dokumentu.

52. Aploksni ar attiecīgās dienas mutvārdu daļas materiāliem izglītības iestādes vadītājs atver ne agrāk kā 30 minūtes pirms attiecīgā eksāmena mutvārdu daļas intervētāja un eksāmena mutvārdu daļas vērtētāja klātbūtnē.

53. Izglītības iestādes vadītājs pārbauda eksāmena materiālu skaita atbilstību uz polimērmateriāla aploksnes norādītajam materiālu skaitam un sastāda aktu par saņemto eksāmena rakstu daļu materiālu sadali (1.pielikums).

54. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina iespēju eksāmena mutvārdu daļas intervētājam un eksāmena mutvārdu daļas vērtētājam izglītības iestādē netraucēti iepazīties ar attiecīgās dienas mutvārdu daļas eksāmena materiāliem ne agrāk kā 30 minūtes pirms eksāmena mutvārdu daļas sākuma.

55. Ja eksāmena materiāli ir bojāti vai to skaits neatbilst pieteikto izglītojamo skaitam, izglītības iestādes vadītājs pavairo eksāmena materiālus nepieciešamajā skaitā eksāmena vadītāja un novērotāja klātbūtnē. Šādā gadījumā aktu par saņemto eksāmena rakstu daļu materiālu sadali (1.pielikums) (kopiju) nogādā centrā.

56. Ja izglītības iestādes vadītājs ir saņēmis paku ar eksāmena materiāliem, kuri netika pieprasīti, viņš nekavējoties informē centru, un tas dod norādījumus turpmākai darbībai ar eksāmena materiāliem.

57. Izglītības iestādes vadītājs visas neizdalītās eksāmena materiāla lapas apzīmogo ar izglītības iestādes zīmogu, uz katra eksāmena materiāla eksemplāra pirmās lapas uzraksta "ANULĒTS" un parakstās.

58. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina atvērto polimērmateriāla aplokšņu uzglabāšanu izglītības iestādē vienu mēnesi pēc attiecīgā mācību gada eksāmena norises dienas.

59. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina neizdalīto eksāmenu materiālu oriģinālu uzglabāšanu izglītības iestādē līdz nākamā mācību gada sākumam.

60. Eksāmena vadītājs pirms eksāmena norises sākuma novērotāja klātbūtnē tukšā eksāmena telpā pārbauda kompaktdisku atskaņotāja darbību, audioieraksta kvalitāti un noregulē atbilstošu audioieraksta atskaņošanas skaļumu.

61. Eksāmena vadītājs ne agrāk kā 15 minūtes pirms eksāmena rakstu daļas sākuma ielaiž izglītojamos eksāmena telpā, pārbauda izglītojamo personu apliecinošus dokumentus un informē katru izglītojamo par viņam piešķirto kodu.

VII. Eksāmena norises vispārīgie jautājumi

62. Ja izglītojamais nokavē eksāmena sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties eksāmena norisē. Eksāmena izpildes laiks šādā gadījumā netiek pagarināts.

63. Eksāmena vadītājs nav tiesīgs eksāmena laikā skaidrot izglītojamiem eksāmena saturu.

64. Izglītojamie eksāmena laikā var lietot tikai tos palīglīdzekļus, kas norādīti konkrētā eksāmena programmā.

65. Ja izglītojamais eksāmena laikā lieto eksāmena programmā neminētus palīglīdzekļus, traucē darbu citiem izglītojamajiem vai nestrādā patstāvīgi, eksāmena vadītājs pieprasa izglītojamā rakstisku paskaidrojumu. Pēc paskaidrojuma sniegšanas eksāmena vadītājs izraida izglītojamo no eksāmena telpas. Izglītojamā darbs netiek vērtēts. Attiecīgo eksāmenu izglītojamais atkārtoti var kārtot nākamajā mācību gadā.

66. Par izglītojamā izraidīšanu no eksāmena telpas eksāmena vadītājs, novērotājs un izglītības iestādes vadītājs sastāda aktu un to nekavējoties nogādā centrā.

67. Ja novērotājs eksāmena norises gaitā konstatē pārkāpumus, viņš iesniedz pašvaldības izglītības speciālistam vai izglītības pārvaldes iestādei ziņojumu. Ziņojumā eksāmena vadītājam ir tiesības rakstiski paust savu viedokli par konstatētajiem pārkāpumiem. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde pēc ziņojuma saņemšanas nekavējoties to nogādā centrā. Par minētajiem pārkāpumiem augstskolā, kura organizē eksāmenu, eksāmena vadītājs iesniedz ziņojumu centrā.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

68. Ja novērotājs pārkāpj šo noteikumu prasības, izglītības iestādes vadītājs par konstatētajiem pārkāpumiem iesniedz ziņojumu pašvaldības izglītības speciālistam vai izglītības pārvaldes iestādē. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde saņemto ziņojumu par konstatētajiem pārkāpumiem nekavējoties nogādā centrā. Par minētajiem pārkāpumiem augstskolā, kura organizē eksāmenu, eksāmena vadītājs iesniedz ziņojumu centrā.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

VIII. Eksāmena rakstu daļas norise

69. Eksāmena telpā atrodas izglītojamie, kuri kārto eksāmenu, eksāmena vadītājs, novērotājs, šo noteikumu 33.punktā minētās amatpersonas, kā arī var atrasties izglītības iestādes vadītājs.

70. Pildot eksāmena rakstu daļu, izglītojamie eksāmena telpā sēž pie galdiem vai solos pa vienam izglītojamo kodu secībā. Galdi vai soli ir novietoti atstatu cits no cita.

71. Ja izglītojamais nepiedalās kādā no eksāmena rakstu daļām, izglītības iestādes vadītājs, eksāmena vadītājs un novērotājs sastāda aktu par izglītojamā nepiedalīšanos kādā no eksāmena rakstu daļām (2.pielikums). Aktu par izglītojamo nepiedalīšanos kādā no eksāmena rakstu daļām pievieno aizpildītam izglītojamo sarakstam (oriģinālam) un to kopā ar aizpildītiem eksāmena darbiem nogādā centrā.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.247)

72. Izglītojamais, kurš iegūst vispārējo vidējo izglītību mazākumtautību izglītības programmās, ir tiesīgs izvēlēties eksāmena izpildīšanas valodu - latviešu vai krievu valodu (izņemot eksāmenus svešvalodās).

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.247 redakcijā)

73. Eksāmena rakstu daļas darba materiālus izglītojamais aizpilda ar pildspalvu. Zīmuli (arī krāsaino) izglītojamais var lietot tikai zīmējumos.

74. Izglītojamais, kas ir pabeidzis eksāmena rakstu daļu, pēc kuras saskaņā ar eksāmena darbību norises laikiem ir paredzēts starpbrīdis vai eksāmena beigas, eksāmena darbu nodod eksāmena vadītājam un atstāj eksāmena telpu. Ārkārtas gadījumā (veselības stāvokļa vai fizioloģisku iemeslu dēļ) eksāmena vadītājs var atļaut eksāmena rakstu daļu norises laikā vienlaikus iziet no telpas vienam izglītojamam. Šādā gadījumā izglītojamais savu rakstu darbu atstāj eksāmena vadītājam, kurš uz izglītojamā rakstu darba ar pildspalvu atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Izglītojamam eksāmena izpildes laiks netiek pagarināts.

75. Eksāmena vadītājs eksāmena rakstu daļu darbus izglītojamo kodu secībā ievieto aploksnēs un aploksnes aizlīmē saskaņā ar eksāmenu darbību norises laikiem.

76. Ja pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde izglītības iestādē organizē apvienoto eksāmenu, tad vienā telpā esošo izglītojamo aizpildītos atbilstošās eksāmena daļas darbus eksāmena vadītājs ievieto vienā aploksnē, uz tās uzraksta to izglītības iestāžu nosau­kumus, kuru izglītojamo darbi ievietoti attiecīgajā aploksnē, un aploksni aizlīmē.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

77. Eksāmena vadītājs nodrošina aplokšņu ar aizpildītajiem eksāmenu darbiem neaizskaramību līdz to nodošanai izglītības iestādes vadītājam apzīmogošanai un parakstīšanai. Eksāmena novērotājs parakstās uz apzīmogotas aploksnes, kurā atrodas eksāmena darbi.

IX. Eksāmena mutvārdu daļas norise

78. Katrā eksāmena mutvārdu daļas telpā atrodas viens eksāmena mutvārdu daļas intervētājs un viens eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs.

79. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs uzaicina izglītojamo ienākt eksāmena telpā atbilstoši izglītības iestādes vadītāja sastādītajam eksāmena mutvārdu daļas sarakstam.

80. Eksāmena mutvārdu daļas norisi ieraksta audiokasetē. Magnetofonu ieslēdz līdz ar pirmā izglītojamā ienākšanu eksāmena telpā. Pēc pirmā izglītojamā atbildes eksāmena mutvārdu daļas intervētājs pārbauda pirmās intervijas ieraksta esamību un pēc tam magnetofonu izslēdz tikai audiokasetes maiņas brīdī vai eksāmena darbību norises laikos paredzētajā starpbrīdī.

81. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs savu darbību organizē atbilstoši eksāmena darbību norises laikiem un attiecīgā eksāmena materiālos esošo uzdevumu nosacījumiem.

82. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs uzaicina izglītojamo izvēlēties vienu no eksāmena mutvārdu daļas biļetēm (turpmāk - biļete).

83. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs biļetes atkārtoti izmanto, ja izglītojamā izvēlei palikusi viena biļete.

84. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs ieslēdz magnetofonu, nosauc izglītojamā kodu un biļetes numuru.

85. Eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs noklausās izglītojamā atbildi, novērtē to saskaņā ar vērtēšanas skalas prasībām un ieraksta vērtējumu rezultātu tabulā, neapspriežot to ar eksāmenu mutvārdu daļas intervētāju.

86. Eksāmena mutvārdu daļas vērtētājs nodrošina eksāmena mutvārdu daļas materiālu uzglabāšanu un neaizskaramību starpbrīžu laikā.

87. Pēc attiecīgās dienas eksāmena mutvārdu daļas beigām eksāmena mutvārdu daļas intervētājs uz attiecīgās audiokasetes uzraksta eksāmena nosaukumu un izglītojamo kodus atbilžu secībā, audiokasetes sanumurē un izveido sarakstu, kurā norāda audiokasetes numuru un izglītojamo kodus (turpmāk - atbilžu reģistrs).

88. Eksāmena mutvārdu daļas intervētājs ievieto audiokasetes un atbilžu reģistru aploksnē, nodod to eksāmena mutvārdu daļas vērtētājam, kurš tajā ievieto rezultātu tabulu, un aploksni aizlīmē.

89. Ja izglītojamais nepiedalās mutvārdu daļā, mutvārdu daļas intervētājs sastāda aktu par izglītojamā nepiedalīšanos eksāmena mutvārdu daļā (2.pielikums), ievieto to aploksnē kopā ar audiokasetēm, atbilžu reģistru un rezultātu tabulu.

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.247)

X. Eksāmena darbu nogādāšana

90. Eksāmena vadītājs novērotāja klātbūtnē vai eksāmena mutvārdu daļas intervētājs eksāmena mutvārdu daļas vērtētāja klātbūtnē nodod aploksni ar izglītojamo eksāmena materiāliem izglītības iestādes vadītājam.

91. Izglītības iestādes vadītājs sastāda izglītojamo sarakstu, kuri piedalījušies vismaz vienā eksāmena rakstu daļā, un pievieno tos eksāmena materiāliem.

92. Izglītības iestāde ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc eksāmena norises beigām apkopo izglītojamo sarakstu, norādot izglītojamos, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz eksāmenu noteiktajā laikā un kuriem nepieciešams to kārtot. Sarakstu nogādā pašvaldības izglītības speciālistam vai izglītības pārvaldes iestādē.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

93. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc saņemšanas apkopo izglītības iestāžu izglītojamo sarakstus, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz eksāmenu noteiktajā laikā un kuriem nepieciešams to kārtot. Sarakstus nogādā centrā.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

93.1 Izglītojamajiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies uz eksāmenu noteiktajā laikā un kuriem nepieciešams to kārtot, eksāmena laiku nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.247 redakcijā)

94. Izglītības iestādes vadītājs ar izglītības iestādes zīmogu apzīmogo līmējuma vietās aploksnes, kurās ievietoti izglītojamo aizpildītie eksāmenu darbi, parakstās uz tām un nodrošina aplokšņu nogādāšanu centrā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc eksāmena daļas norises beigām.

95. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina izglītojamo aizpildīto eksāmena darbu satura neizpaušanu trešajām personām, līdz eksāmenu materiāli tiek nogādāti centrā.

96. Izglītības iestādes vadītājam pēc eksāmena norises ir tiesības pavairot neizmantotos eksāmena materiālus, lai kopijas izmantotu metodiskajā darbā.

XI. Eksāmenā iegūtā vērtējuma pārskatīšanas un reģistrācijas kārtība

97. Centrs izveido procedūras komisiju, kas izskata saņemtos ziņojumus par pārkāpumiem eksāmena norises gaitā un pieņem lēmumu par vērtējumu konkrētā uzdevumā, eksāmena daļā un visā eksāmenā.

98. Procedūras komisijas sastāvā iekļauj vienu Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi, vienu Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvi, vismaz trīs centra pārstāvjus un vismaz trīs citu eksāmenu norises nodrošināšanā iesaistīto institūciju pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

99. Procedūras komisija anulē izglītojamā eksāmena darba, tā daļas vai atsevišķu uzdevumu vērtējumu gadījumos, ja:

99.1. eksāmena darbā, tā daļā vai atsevišķos uzdevumos lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;

99.2. eksāmena darbs, tā daļa vai atsevišķi uzdevumi ir aizpildīti ar zīmuli (izņemot zīmējumus);

99.3. eksāmena darbā, tā daļā vai atsevišķos uzdevumos ir konstatētas nepamatotas atšķirības starp zīmējumu un aprēķinu vai tekstu;

99.4. vairāku izglītojamo eksāmenu darbi, to daļas vai uzdevumi veikti vienveidīgi (konstatējot, ka darbs nav veikts patstāvīgi).

(Grozīts ar MK 08.04.2008. noteikumiem Nr.247)

100. Ja pieļauta kļūda sagatavotajā eksāmena materiālā, procedūras komisija lemj par eksāmena uzdevuma vai tā daļas vērtējuma ieskaitīšanu visiem izglītojamajiem, kuri kārtojuši attiecīgo eksāmenu.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.247 redakcijā)

101. Eksāmenā vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav pildījis nevienu uzdevumu vai eksāmena kopvērtējums ir nulle procentu.

102. Izglītojamā iegūtais vērtējums eksāmenā tiek ierakstīts centra izsniegtajā sertifikātā.

103. Eksāmena rezultātus un izsniegtos sertifikātus uzskaita elektroniski, un attiecīgo informāciju uzglabā centrā.

104. Sertifikātus pašvaldības izglītības speciālistam vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājam izsniedz centrā piecu nedēļu laikā pēc attiecīgā mācību gada beigām. Par sertifikātu izsniegšanu tiek sastādīta pavadzīme, kurā norāda sertifikātu saņēmēju, saņemto sertifikātu skaitu un saņemšanas datumu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

105. Pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestādes vadītājs ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sertifikātu saņemšanas izsniedz tos izglītības iestādes vadītājam.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.636)

106. Izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sertifikātu saņemšanas izsniedz tos izglītojamiem.

107. Sertifikātus augstskolas pilnvarotajam pārstāvim izsniedz centrā piecu nedēļu laikā pēc attiecīgā mācību gada beigām. Augstskolas pilnvarotais pārstāvis ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc sertifikātu saņemšanas izsniedz tos izglītojamiem.

108. Izglītojamā aizpildītos eksāmenu darbus centrs uzglabā līdz nākamā mācību gada sākumam (pēc tam tos iznīcina).

109. Izglītojamajam vai viņa likumiskajam pārstāvim (9.klases izglītojamajam - ar rakstisku likumiskā pārstāvja atļauju) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības viena mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas iesniegt centrā iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Iesniegumam pievieno izsniegtā sertifikāta oriģinālu.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.247 redakcijā)

110. Centra vadītājs apstiprina apelācijas komisiju, kuras sastāvā ir ne mazāk par trim centra pārstāvjiem un ne mazāk par diviem attiecīgā eksāmena vērtētājiem. Apelācijas komisijā neiekļauj eksāmena vērtētāju, kura vērtējums tiek apstrīdēts.

111. Apelācijas komisija izskata no izglītojamajiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem saņemtos iesniegumus, pārskata eksāmenā piešķirto vērtējumu un pieņem lēmumu par vērtējuma atstāšanu spēkā vai tā mainīšanu. Centrs komisijas lēmumu rakstiski paziņo iesniedzējam.

(MK 08.04.2008. noteikumu Nr.247 redakcijā)

XII. Noslēguma jautājumi

112. 2005./2006.mācību gadā eksāmenu materiāli (izņemot eksāmenus svešvalodās) tiek sagatavoti latviešu un krievu valodā atbilstoši izglītojamā izvēlētajai eksāmena valodai.

113. Šajos noteikumos minētās darbības, kuras saistītas ar sagatavošanos eksā­meniem un nav veiktas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, attiecīgās amatpersonas veic nekavējoties.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 16.maija noteikumiem Nr.395

(Pielikums MK 08.04.2008. noteikumu Nr.247 redakcijā)

PIE-KN247_PAGE_1.JPG (69617 bytes)

PIE-KN247_PAGE_2.JPG (29359 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 16.maija noteikumiem Nr.395
03.JPG (52552 bytes)
Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
01.07.2009