Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.357

Rīgā 2006.gada 2.maijā (prot. Nr.25 59.§)
Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa “Akvakultūra” vadlīnijām
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības
likuma
16.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu

1. Noteikumi nosaka atklāta projektu iesniegumu konkursa “Akvakultūra” vadlīnijas.

2. Atklāta konkursa sagatavošana un norise notiek atbilstoši vadlīnijām šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā kārtībā.

3. Struktūrfonda projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu (2.pielikums) Lauku atbalsta dienestā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.357

Priekšvārds

Atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas (turpmāk tekstā – vadlīnijas) ir izstrādātas, lai palīdzētu Jums pieteikties uz Eiropas Savienības struktūrfonda – Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta finansējumu.

Latvijas valdība ir izstrādājusi Vienoto programmdokumentu (turpmāk arī – VPD), kurā noteikta stratēģija un prioritātes soci­ālekonomisko apstākļu uzlabošanai valstī 2004. – 2006.gada programmēšanas periodam un Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājumu (turpmāk arī – PP), kas ir Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas pamata dokuments Latvijā 2004. – 2006.gadam. Pirms pieteikšanās uz Eiropas Savienības struktūrfonda un valsts budžeta finansējumu (turpmāk tekstā – struktūrfonda finansējums) ieteicams iepazīties ar abiem minētajiem plānošanas dokumentiem.

Vadlīnijās ir:

1) sniegta informācija, kas palīdzēs Jums pieteikties Eiropas Savienības struktūrfonda finansējuma saņemšanai;

2) skaidrotas Vienotā programmdokumenta noteiktās prioritātes, pasākumi un aktivitātes, kuras paredzēts ievest Latvijā;

3) skaidrotas pamatprasības, kas jāievēro, piesakoties uz struktūrfonda finansējumu.

Saturs

1. Situācijas apraksts

2. Atbilstības nosacījumi

3. Pieteikšanās kārtība

4. Vērtēšana un atlase

5. Projekta ieviešanas nosacījumi

1. Situācijas apraksts

1.1. Eiropas Savienības struktūrfondu pamatprincipi

Viens no galvenajiem Eiropas Savienības reģionālās politikas īstenošanas instrumentiem ir struktūrfondi. Visa Latvijas teritorija ES struktūrfondu mērķu dalījumā tiek pielīdzināta Mērķa 1 reģionam, kur IKP uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 75 % no vidējā ES dalībvalstu līmeņa.

Mērķa 1 teritorijās darbojas šādi Eiropas Savienības struktūrfondi:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (turpmāk tekstā – ERAF).

ERAF mērķis ir sniegt atbalstu reģionālo atšķirību izlīdzināšanai, piedaloties atpalikušo reģionu attīstības veicināšanā un strukturālā izlīdzināšanā, kā arī to industriālo reģionu pārveidē, kuru stāvoklis pasliktinās;

2. Eiropas Sociālais fonds (turpmāk tekstā – ESF).

ESF mērķis ir izskaust diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, sniegt atbalstu cilvēkresursu attīstībai, sekmēt informācijas sabiedrības izveidi;

3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (turpmāk tekstā – ELVGF).

ELVGF mērķis ir atbalstīt lauksaimniecības pārstrukturēšanu un veicināt lauku attīstību;

4. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (turpmāk tekstā – ZVFI).

ZVFI mērķis ir nodrošināt strukturālos pasākumus zvejniecības un akvakultūras jomās, kā arī zivsaimniecības produktu pārstrādes rūpniecībā un tirdzniecībā.

1.2.Vienotā programmdokumenta mērķi un prioritātes

Vienotais programmdokuments ir Eiropas Komisijas apstiprināts dokuments par Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanu, kas ietver informāciju par rīcības stratēģiju un mērķiem Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanā, nosaka prioritātes, no Eiropas Savienības struktūrfondiem finansējamos pasākumus, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu piešķirto finansējumu. Vienotajā programmdokumentā noteiktā rīcības stratēģija un prioritātes tiek īstenotas saskaņā ar Programmas papildinājumu.

Programmas papildinājums ir uzraudzības komitejas apstiprināts dokuments, kas ietver detalizētu informāciju par īstenojamiem pasākumiem, sasniedzamajiem mērķiem, struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, finansēšanas nosacījumiem un projekta atlases kritērijiem.

Vienotais programmdokumentā ir izvirzīti trīs būtiskākie vidēja termiņa mērķi: konkurētspējas attīstība un nodarbinātības veicināšana, cilvēkresursu attīstība un infrastruktūras uzlabošana. Lai sasniegtu minētos mērķus, Vienotajā programmdokumentā ir noteiktas četras prioritātes:

1. Līdzsvarotas attīstības veicināšana (ERAF),

2. Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana (ERAF),

3. Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana (ESF),

4. Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana (ELVGF un ZVFI).

Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā – LAD) ir otrā līmeņa starpniekinstitūcija, kas administrē pasākumus, kas tiek finansēti no ELVGF un ZVFI.

1.3. ZVFI līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu apraksts

ZVFI līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu mērķis ir atbalstīt zivsaimniecības nozares attīstību, ietverot gan zvejniecības, gan akvakultūras, gan zivju apstrādes jomas. ZVFI līdzfinansētie pasākumi ir vērsti galvenokārt uz zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanu ar pieejamajiem zivju resursiem, kā arī uz flotes pārstrukturizāciju atbilstoši kuģošanas un darba drošības prasībām. ZVFI atbalstāmie pasākumi ir saskaņā ar zivsaimniecības nozares attīstības tendencēm un virzieniem.

ZVFI līdzfinansētie pasākumi un aktivitātes paredz līdzsvarot zvejas flotes kapacitāti ar pieejamajiem zivju resursiem, attīstīt augstas kvalitātes un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, attīstīt zivju apstrādes sektoru un celt tā konkurētspēju Eiropas Savienības un starptautiskajā tirgū, pilnveidot ostu infrastruktūru, īpaši uzlabojot zivju izkraušanas un uzglabāšanas apstākļus, attīstīt akvakultūras sektoru un uzlabot sociāli ekonomiskos apstākļus zivsaimniecības sektorā.

ZVFI līdzfinansētie pasākumi:

Zvejas intensitātes sabalansēšana (šim pasākumam tiek iedalīti 43,6 % no struktūrfonda paredzētā sabiedriskā finansējuma apjoma);

Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana (2,8 %);

Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra (43,1 %);

Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām (10,5 %).

Lai nodrošinātu maksimāla papildināmības efekta sasniegšanu, pasākumu ieviešanas procesā ir plānota koordinācija arī ar pasākumiem, kas tiks finansēti no ERAF (ostu sabiedriski pieejamais aprīkojums, mārketinga un eksporta veicināšanas aktivitātes u.c.) un ESF (zvejnieku pārapmācība).

1.4. Aktivitātes “Akvakultūra ” pamatojums un apraksts1

Aktivitātes mērķa līmenī akvakultūra dos iespēju atjaunot tirgū visvairāk pieprasīto zivju krājumus, kā arī izmantot iekšējos ūdeņos pieejamos zivju krājumus. Akvakultūras attīstību sekmēs Latvijas nepiesārņotā daba un augošais pieprasījums pēc akvakultūras produktiem.

Aktivitāte paredz investēt audzēšanas un inkubācijas cehu, hidrotehnisko būvju rekonstrukcijā, kā arī videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā un jaunu tehnoloģisko iekārtu iegādē.

Aktivitātes mērķa grupa ir akvakultūras uzņēmumi un lauku iedzīvotāji.

Izstrādājot struktūrfonda projekta iesniegumu, jāņem vērā šādi ES un nacionālie politikas dokumenti attiecīgajā jomā:

1. Vienotais programmdokuments;

2. Programmas papildinājums;

3. Eiropas Savienības normatīvie akti:

Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1260/199, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem;

Komisijas 2000.gada 8.novembra Regula (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās;

Komisijas 2004.gada 10.marta Regula (EK) Nr. 448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1145/2003;

Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1263/1999 par Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentu;

Padomes 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

Padomes 2002.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 2369/2002, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2792/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula (EK) Nr. 179/2002, ar ko groza Regulu Nr. 2792/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

Padomes 2001.gada 28.jūnija Regula (EK) Nr. 1451/2001, ar kuru groza Regulu Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē

Padomes 2004.gada 19.jūlija Regula (EK) Nr. 1421/2004, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

Komisijas 2000.gada 30.maija Regula (EK) Nr. 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem;

4. Latvijas Republikas normatīvie akti.

1.5. Pieejamais finansējums

Aktivitātes ietvaros pieejamais sabiedriskais finansējums tiek piešķirts no ZVFI un nacionālā budžeta līdzekļiem saskaņā ar Vienotajā programmdokumentā paredzēto finansējuma apjomu atbilstoši ZVFI Vadības komitejas apstiprinātajam pieejamo finanšu līdzekļu sadalījumam.

Kopējā sabiedriskā finansējuma summa, kas pieejama pasākuma “Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga, zvejas ostu aprīkojuma un akvakultūra” aktivitātes “Akvakultūra” ietvaros publicēta LAD mājas lapā www.lad.gov.lv un Finanšu ministrijas izveidotajā mājas lapā www.esfondi.lv.

Minimālā projekta summa: nav noteikta.

Maksimālā projekta summa: projektu attiecināmo izmaksu kopsumma vienam struktūrfonda finansējuma saņēmējam šajā programmēšanas periodā nevar pārsniegt 400 000 EUR.

Līdzfinansējums: no kopējām projekta iesnieguma attiecināmajām izmaksām šīs aktivitātes ietvaros ZVFI finansējums veido 35 %, finansējums no valsts budžeta līdzekļiem – 5 %, bet saņēmēja ieguldījumam jābūt 60 %. Ja projekti paredz investīciju ieguldījumu tehnoloģiju uzlabošanā, kas būtiski samazina ietekmi uz vidi, sabiedriskā finansējuma apjoms tiek palielināts līdz 50 % no attiecināmajām izmaksām (privātais ieguldījums 50 %).

Ja projekta līdzfinansēšanai tiek piesaistīti pašvaldības vai sabiedrisko fondu līdzekļi, tad par attiecīgo summu jāsamazina Latvijas valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfonda finansējuma apjoms.

2. Atbilstības nosacījumi

2.1. Struktūrfonda projekta iesniedzējs

Pasākuma “Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra” aktivitātes “Akvakultūra” ietvaros struktūrfonda projekta iesniedzējs ir Pārtikas un veterinārajā dienestā vismaz vienu gadu reģistrēts akvakultūras uzņēmums.

Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par visu projektā paredzēto darbu izpildi.

Projekta iesniedzējam ir jābūt pieejamiem stabiliem un pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu noteiktu projekta finansējuma daļu un projekta ieviešanas nepārtrauktību.

Uz finansējumu nevar pretendēt persona, kas:

• pasludināta par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

• ar spēkā esošu lēmumu, kuram nav iespējama apelācija, atzīta par vainīgu krāpšanā, kukuļdošanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar korupciju, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas finanšu intereses un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

• vainojama profesionālās darbības pārkāpumos, un pastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru ir atzīta par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

• nav izpildījusi pienākumu saistībā ar nodokļu maksājumiem un ir nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēta;

• nav izpildījusi pienākumu saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēta;

• pārkāpusi līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

• vainojama informācijas sagrozīšanā saistībā ar iesniedzamo informāciju, kas ir priekšnosacījums dalībai projektu konkursā;

• centusies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt vērtēšanas komisiju vai līgumslēdzēju institūciju projektu konkursu vērtēšanas gaitā.

2.2. Projekts

Šīs aktivitātes projekti var tikt ievesti visā valsts teritorijā.

Aktivitātes ietvaros līdzfinansējamās apakšaktivitātes:

1. Audzēšanas un inkubācijas cehu jaunbūve un esošo cehu rekonstrukcija.

2. Jaunu tehnoloģisko iekārtu iegāde.

3. Ūdens apgādes un recirkulācijas sistēmu uzstādīšana un pilnveidošana.

4. Hidrotehnisko būvju ūdens regulācijas iekārtu uzstādīšana un rekonstrukcija.

5. Aizsardzības līdzekļu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana pret kaitējumu, ko nodara savvaļas dzīvnieki (ūdri, ūdeles, kormorāni, gārņi u.c.).

Maksimālais projektu skaits vienam projekta iesniedzējam: nav ierobežots, bet projekta iesniegumu attiecināmo izmaksu kopējā summa vienam struktūrfonda finansējuma saņēmējam nedrīkst pārsniegt 400 000 EUR 2004. – 2006.gada programmēšanas periodā.

Projektu ieviešanas periods:

Projektu aktivitāšu beigu termiņš ir ne vēlāk kā 2008.gada 31.augusts, struktūrfondu pieprasījuma gala maksājuma iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā 2008.gada 15.septembris.

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentus nepieciešams iesniegt kopā ar projekta iesniegumu, un nepieciešamie dokumenti ir uzskaitīti projekta iesnieguma formā.

Lai atvieglotu projektu iesniedzējam projektu izstrādi un līdz ar to paātrinātu kvalitatīvi sagatavotu projekta iesnieguma iesniegšanu un struktūrfonda līdzekļu atbilstošu apgūšanu, LAD ir izstrādājis sekojošu kārtību iepirkuma procedūras un būvniecības dokumentu iesniegšanā:

• Tehnikas, iekārtu iegādes un zemes pirkuma projektu gadījumā – kopā ar projekta iesniegumu LAD ir jāiesniedz visi projekta iesnieguma formā uzskaitītie dokumenti, t.sk. arī attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti;

• Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas projektu gadījumā – attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti (iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”), un būvniecības dokumenti ir jāiesniedz vēlākais 6 (sešu) mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas starp LAD un projekta iesniedzēju (detalizētu dokumentu uzskaitījumu skatīt šo vadlīniju 5.1.punktā). Šis nosacījums tiks iekļauts līgumā, un tā neizpildes gadījumā LAD lems par noslēgtā līguma laušanu.

Gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir sagatavojis visus iepriekšminētos iepirkuma procedūras un būvniecības dokumentus uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, tos var iesniegt LAD kopā ar projekta iesniegumu. Šādā gadījumā šie dokumenti otrreiz nebūs jāiesniedz.

Ja projektā paredzēta aizsardzības līdzekļu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana pret kaitējumu, ko nodara savvaļas dzīvnieki un paredzētā aprīkojuma konstrukcija vai darbības princips paredz īpaši aizsargājamo vai nemedījamo sugu īpatņu ķeršanu vai sakro­pļošanu nepieciešama atļauja no Dabas aizsardzības pārvaldes par īpaši aizsargājamo un saudzējamo un nemedījamo sugu iegūšanu.

2.3. Izmaksas

Struktūrfonda finansējums tiek piešķirts tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajās vadlīnijas noteiktajām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniegumi tiks izvērtēti struktūrfonda finansējuma piešķiršanai, ņemot vērā projekta iesniedzēja iesniegto iesniegumu ar biznesa plānu un pavaddokumentus. Projekta iesniedzēja interesēs ir sastādīt reālu un izmaksu ziņā efektīvu iesniegumu un biznesa plānu, ievērojot drošas finanšu vadības principu. Projekta ietvaros paredzētajām attiecināmajām izmaksām ir jāatbilst reālai tirgus situācijai. Izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenas tiks uzskatītas par neattiecināmām. Biznesa plāns jāizstrādā latos.

Ja projekta iesniegumā tiks iekļautas neattiecināmās izmaksas, tad par to daļu tiks samazināta struktūrfonda finansējuma summa, taču projekta iesniedzēja atbildība ir īstenot visu projektu par saviem līdzekļiem saskaņā ar tajā paredzētajiem pasākumiem un mērķiem. Gadījumā, ja neattiecināmo izmaksu izslēgšanas rezultātā pastāvēs risks, ka projekts netiks īstenots vai arī netiks sasniegti projektā paredzētie mērķi, LAD projekta iesniegumu noraidīs.

Lai atbilstu Eiropas Kopienas noteikumiem un audita prasībām, jebkādas neatbilstošas izdevumu pozīcijas, nepabeigti darbi vai izdevumu pozīcijas, kas ir izmaksājušas mazāk nekā tika prognozēts struktūrfonda finansējuma apstiprināšanas brīdī, ir uzskatāmas par neatļautām, vai arī struktūrfonda finansējumu par tām maksā atbilstoši samazinātajai vērtībai. Jebkurš no šiem faktoriem novedīs pie struktūrfonda finansējuma samazināšanas.

Pasākuma aktivitāšu ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmo izmaksu kategorijas (saskaņā ar EK regulām Nr. 1685/2000 un 448/2004):

• Jaunu ražošanai paredzētu pamatlīdzekļu iegāde (tehnika un iekārtas u.c.);

• Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

• Būvmateriālu iegāde;

• Vispārējas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu un/vai ieviešanu un kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, t.sk. arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas.

• Zemes pirkums (tieši saistīts ar projekta mērķiem), kas nepārsniedz 10 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, par kuru ir iesniegts neatkarīga kvalificēta novērtētāja vai oficiālas institūcijas atzinums, kas apstiprina, ka zemes iepirkuma cena nepārsniedz tirgus vērtību. Zemes pirkuma gadījumā iepirkuma procedūra nav jāveic.

Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā ir noteiktas maksimālās izmaksas attiecīgajiem būvju tipiem (1.tabula), no kurām tiek aprēķināts struktūrfonda finansējums. Šis saraksts nav izsmeļošs, t.i., nepieciešamības gadījumā tas tiks papildināts ar citiem būvju tipiem. Bez tam, mainoties tirgus situācijai, tiks koriģētas noteiktās maksimālās izmaksas Eiropas Savienības struktūrfonda finansējuma aprēķināšanai.

1.tabula

Maksimālās izmaksas Eiropas Savienības struktūrfonda finansējuma aprēķināšanai jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas projektiem galvenajiem būvju tipiem

Nr. p.k.

Ēku tipi

Jaunbūve, LVL/m2 no kopējās būves grīdas platības, bez PVN

Rekonstrukcija, LVL/m2 no kopējās būves grīdas platības, bez PVN

Renovācija, LVL/m2 no kopējās būves grīdas platības, bez PVN

1.

Ražošanas ēka

355

355

215

2.

Saldētava

270

270

165

3.

Noliktava

165

165

100

Maksimālo izmaksu struktūrfonda finansējuma aprēķinā ir iekļautas visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, t.sk. iekšējie un ārējie ūdensvadi, iekšējā un ārējā kanalizācija, iekšējā un ārējā elektroapgāde un ventilācija, bet nav iekļautas iekārtu izmaksas.

Gadījumā, ja projektā paredzētās jaunbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniegs noteiktās maksimālās izmaksas, projekta iesniegums netiks noraidīts, taču izmaksu starpība būs pilnībā jāsedz projekta iesniedzējam, t.i., par tām netiks piešķirts Eiropas Savienības struktūrfonda finansējums.

Attiecināmās izmaksas:

1. apakšaktivitāte. Inkubācijas un audzēšanas cehu jaunbūve un esošo cehu rekonstrukcija (saskaņā ar EK regulas Nr. 2792/1999 13.pantu, 3.pielikuma 2.0. un 2.2.punktu; PP):

Zivju/vēžu audzēšanas un inkubācijas cehu jaunbūve un esošo cehu rekonstrukcija vai renovācija.

Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā – izdevumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu.

Jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu.

Zemes pirkums, kas nepārsniedz 10 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, ir tiešā saiknē ar projektā paredzētajiem mērķiem. (saskaņā ar EK regulas Nr. 448/2004 normu Nr.5).

2. apakšaktivitāte. Tehnoloģisko iekārtu iegāde. (saskaņā ar EK regulas Nr. 2792/1999 13.pantu, 3.pielikuma 2.0., 2.2.punktu; PP).

Tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana atbilstoši projekta mērķim, tai skaitā datortehnikas un specializēto datorprogrammatūru iegāde.

Zivju uzglabāšanas kameru jaunbūve un iegāde, aukstuma iekārtu, agregātu, ledus izgatavošanas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

Laboratorijas un kvalitātes kontroles iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

Ar zivju barotavu aprīkotu kuģošanas līdzekļu un airu laivu iegāde atbilstoši projekta mērķim.

Traktortehnikas, specializētās transportēšanas tehnikas, kravu celšanas un kraušanas tehnikas un iekārtu iegāde.

Vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar iegādājamās tehnikas un iekārtu uzstādīšanu (piemēram, pievienošanu elektropadevei, kanalizācijas, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmām), lai nodrošinātu to darbību un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde.

Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā – izdevumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu. Jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu.

3. apakšaktivitāte. Ūdens apgādes un recirkulācijas sistēmu uzstādīšana un pilnveidošana (saskaņā ar EK regulas Nr. 2792/1999 13.pantu, 3.pielikuma 2.0. un 2.2.punktu; PP).

Ūdens recirkulācijas sistēmas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā – izdevumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu.

Vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar iegādājamās tehnikas un iekārtu uzstādīšanu (piemēram, pievienošanu elektropadevei, kanalizācijas, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmām), lai nodrošinātu to darbību un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde.

Jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu.

4. apakšaktivitāte. Hidrotehnisko būvju ūdens regulācijas iekārtu uzstādīšana un rekonstrukcija (saskaņā ar EK regulas Nr. 2792/1999 13.pantu, 3.pielikuma 2.0. un 2.2.punktu; PP).

Ūdens regulācijas iekārtu uzstādīšana un rekonstrukcija

Rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā – izdevumi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu.

5. apakšaktivitāte. Aizsardzības līdzekļu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana pret kaitējumu, ko nodara savvaļas dzīvnieki(saskaņā ar EK regulas Nr. 2792/1999 13.pantu, 3.pielikuma 2.0. un 2.2.; PP).

Savvaļas dzīvnieku aizbaidīšanas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

Tehnikas iegāde, kas nepieciešama koku un krūmu izzāģēšanai un meldru izpļaušanai putnu ligzdošanas un savvaļas dzīvnieku uzturēšanās vietās, atbilstoši projekta mērķim.

Jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu.

Vienreizēji izdevumi, kas saistīti ar iegādājamās tehnikas un iekārtu uzstādīšanu (piemēram, pievienošanu elektropadevei, kanalizācijas, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmām), lai nodrošinātu to darbību un ar šo darbu veikšanu saistīto materiālu iegāde.

Vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu un/vai ieviešanu un, kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas) (saskaņā ar EK regulas Nr. 448/2004 normu Nr.3).

Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas, kas tiešā veidā saistītas ar projekta ietvaros īstenojamajiem atbalsta pasākumiem. Tomēr par attiecināmiem izdevumiem tiks uzskatīti, piemēram, sekojoši tieši ar ražošanu nesaistīti izdevumi, ja to summa nepārsniedz 30 % no projekta attiecināmo izdevumu kopsummas: administratīvo telpu jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija, ārējās apgaismošanas ierīkošana, apsardzes telpas ēkas iekšienē, apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot video novērošanas sistēmas, palīgtelpas, ja nav izskaidrota to funkcionālā izmantošana, personāla atpūtas telpas u.c.

Ja būvprojektā ir paredzēta teritorijas lab­iekārtošana, tad par attiecināmajām izmaksām tiks uzskatīta tikai teritorijas asfaltēšana (vai cita klājuma ieklāšana) un zālāja ierīkošana. Par attiecināmajām izmaksām ir uzskatāma arī žoga un caurlaižu punkta izbūve.

Neattiecināmās izmaksas:

• bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

• soda naudas un tiesas prāvu izmaksas;

• apakšlīgumu slēgšana, ja tie palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projekta attiecīgu vērtību, kā arī, kuros, samaksa ir noteikta kā procents no kopējām projekta izmaksām;

• izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu, vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar šajās vadlīnijās minētajiem nosacījumiem (MK noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”;

• vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu un /vai īstenošanu un, kas pārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas);

• personālam izmaksātās prēmijas;

• zivju/vēžu vaislinieku un mazuļu iegāde;

• u.c., kas nav attiecināmas saskaņā ar EK regulām Nr. 1685/2000 un 448/2004.

3. Pieteikšanās kārtība

3.1. Projekta dokumentu iesniegšana

Informācija par pieteikšanos uz Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājuma pasākumiem būs publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, citos lielākajos laikrakstos, kā arī LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesnieguma veidlapas var saņemt attiecīgajā LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (turpmāk tekstā – RLP). Iesnieguma veidlapā uzrādītajai informācijai jābūt latviešu valodā un datorrakstā. Labojumi ir pieļaujami, un pie labojuma ir jābūt iesniedzēja parakstam un datumam, kad labojums veikts.

Iesniegums ir jāiesniedz 3 eksemplāros un iesnieguma elektroniskā versija disketē (projekta iesniedzēja atbildība ir uzglabāt pie sevis identisku projekta eksemplāru). Pavaddokumenti jāpievieno vienā eksemplārā. Iesniegumus iesniedz LAD attiecīgajā RLP personiski.

Projekta iesnieguma dokumenti jāiesniedz tajā RLP, kurā reģistrēts projekta iesniedzēja uzņēmums:

1. Ziemeļkurzemes RLP

Dundagas ielā 4, Talsi, LV–3200

2. Dienvidkurzemes RLP

Viesnīcas ielā 1, Saldus, LV–3801

3. Zemgales RLP

Dobeles ielā 41a, Jelgava, LV–3001

4. Lielrīgas RLP

Brīvības ielā 40, Ogre, LV–5001

5. Ziemeļvidzemes RLP

Mūrmuižas ielā 18, Valmiera, LV–4200

6. Ziemeļaustrumu RLP

Ābeļu ielā 2, Gulbene, LV–4401

7. Viduslatvijas RLP

Tvaika ielā 2, Jēkabpils, LV–5200

8. Austrumlatgales RLP

Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzekne, LV–4600

9. Dienvidlatgales RLP

Mehanizatoru ielā 2a, Preiļi, LV–5301

Citā veidā (pa faksu vai e–pastu) vai uz citu adresi nosūtīti projekta iesniegumi tiks noraidīti.

3.2. Termiņš

Projektu iesniegumu pieņemšana tiks uzsākta pēc LAD oficiāla paziņojuma ievietošanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Iesniegumi tiks pieņemti visu gadu un apkopoti izvērtēšanai vienreiz mēnesī uz 15. datumu līdz pieejamo finanšu resursu izlietojumam.

Projekta iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta pēc LAD paziņojuma laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3.3. Informācija

Šajās vadlīnijās minētās summas EUR, izstrādājot projektu, ir jāaprēķina Latvijas latos (LVL) pēc Latvijas Bankas noteiktā un publicētā maiņas kursa (1 EUR = 0,702804 LVL).

Neskaidrību gadījumā informāciju par programmas nosacījumiem var saņemt attiecīgajā RLP vai Centrālajā aparātā, vai LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Aktuālākie jautājumi un atbildes uz tiem tiks publicētas Finanšu ministrijas izveidotajā mājas lapā internetā: www.esfondi.lv.

4. Vērtēšana un atlase

4.1. Administratīvā atbilstība

Saņemto projekta iesniegumu izskatīs LAD. Administratīvās atbilstības mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums ir pilnīgs un virzāms tālākai izvērtēšanai.

Ja struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem kritērijiem LAD ir tiesības vienu reizi rakstveidā pieprasīt papildus informāciju projekta iesnieguma precizēšanai (Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 22.p.). Pieprasītā informācija projekta pieteicējam ir jāiesniedz 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Šīs informācijas neiesniegšanas gadījumā LAD ir tiesīgs projektu noraidīt.

Projekta iesniegumi, kuri neatbilst visiem administratīvās atbilstības kritērijiem (2. tabula), tālāk netiek izvērtēti.

Būvniecības projektiem tiks veikta pirms­projekta fiziskā kontrole.

Visiem projektiem tiks veikta pirmsmaksājumu fiziskā kontrole.

2.tabula

Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Kritērijs

Jā/nē

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

3.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā un latviešu valodā

4.

Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija

5.

Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots).

6.

Ir iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru skaits

7.

Projekta budžets ir aprēķināts Latvijas latos (LVL) un visas izmaksas norādītas LVL.

8.

Projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapu

9.

Projekta izmaksu aprēķins ir precīzi izstrādāts

10.

Projekta budžets atbilst vadlīnijās noteiktajām attiecināmajām izmaksām

11.

Pieprasītais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo finansējuma apjomu.

12.

Projekta iesniegumā pieprasītais finansējuma apjoms atbilst vadlīnijās noteiktajam maksimālajam finansējuma apjomam (projektu slieksnis)

13.

Projekta īstenošana nepārsniedz programmas īstenošanas perioda beigu datumu (tekošais gads plus divi gadi)

14.

Projekta iesniedzējs atbilst vadlīnijās izvirzītajām prasībām

15.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības

4.2. Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Izvērtējot projekta atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem(3.tabula) tiek izvērtēta projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība Vienotā programmdokumenta, Programmas papildinājuma, Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām. Ja, izvērtējot atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, trūkst informācijas un/vai tā ir neskaidra, LAD var pieprasīt projekta pieteicējam iesniegt trūkstošo informāciju un/vai skaidrojumu. Ja tiek konstatēta projekta iesniedzēja un/vai projekta iesnieguma neatbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem projekts ir noraidāms.

3.tabula

Projekta kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Kritērijs

Jā/nē

1.

Projekta iesniegums atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei.

2.

Īstenojot projektu šai aktivitātē, tiks sasniegts vismaz viens no programmas papildinājumā definētajiem mērķiem

3.

Projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto projekta īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu.

4.

Projekta iesniegumā ir atspoguļota uzņēmuma ekonomiskā dzīvotspēja.

5.

Projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami finanšu resursi projekta paredzēto pasākumu izpildei plānotājos termiņos;

6.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas un atbilstošas;

7.

Atbilstoša projekta iesnieguma dokumentācijas un projekta ieviešanas gatavība.

8.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilst reālai tirgus situācijai;

9.

Projekta iesniegumā atspoguļotais finanšu datu aprēķins ir veikts pareizi

Projekta iesniedzējam ir jāuzrāda ekonomiskā dzīvotspēja. Ekonomiskās dzīvotspējas vērtēšanas kritēriji ir sekojoši:

1. Projektiem, kuru kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz 100 000 EUR:

1.1. vienkāršots biznesa plāns, kas sastāv no naudas plūsmas pārskata par projekta īstenošanas gadu/gadiem un gadu pēc projekta īstenošanas;

1.2. ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma;

2. Projektiem, kuru kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 100 000 – 300 000 EUR:

2.1. standartizēts biznesa plāns, kas sastāv no informācijas par ražošanu un ieņēmumiem, izmaksām, bilances pirms un pēc projekta īstenošanas, kā arī no naudas plūsmas pārskata par projekta īstenošanas gadu/gadiem un gadu pēc projekta īstenošanas;

2.2. ekonomiskās dzīvotspējas rādītāji:

2.2.1. ekonomiskā dzīvotspējas rādītājs (neattiecas uz jaundibinātiem uzņēmumiem) pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ir jāatbilst diviem no trijiem kritērijiem):

2.2.1.1. (pašu kapitāls) / (aktīvu kopsumma) ≥ 0,25;

2.2.1.2. (apgrozāmie līdzekļi) / (īstermiņa kreditori) ≥ 1,00;

2.2.1.3. (tīrā peļņa) + (nolietojums)* 50 % ≥ 0.

2.2.1.4. uzņēmuma ekonomiskā dzīvotspēja gadā pēc projekta īstenošanas:

2.2.1.5. (pašu kapitāls) / (aktīvu kopsumma) ≥ 0,20;

2.2.1.6. (apgrozāmie līdzekļi) / (īstermiņa kreditori) ≥ 1,00;

2.2.1.7. (tīrā peļņa) + (nolietojums)* 50 % ≥ 0.

3. Projektiem, kuru kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 300 000 EUR:

3.1. biznesa plānā sniegtajai informācijai jāsastāv no:

3.1.1. kopsavilkuma;

3.1.2. uzņēmuma vēstures;

3.1.3. uzņēmuma vadības sistēmas;

3.1.4. uzņēmuma pašreizējās darbības;

3.1.5. uzņēmuma mērķiem (īstermiņa un ilgtermiņa);

3.1.6. tirgus izpētes;

3.1.7. nozares analīzes;

3.1.8. realizācijas sistēmas;

3.1.9. konkurences;

3.1.10. sadarbības ar citiem uzņēmumiem un saistības ar citiem projektiem;

3.1.11. ražošanas procesa un tehnoloģiskā procesa apraksta;

3.1.12. problēmu, riska un vājām vietām;

3.1.13. nepieciešamām investīcijām;

3.1.14. projekta ieviešanas termiņiem – sadalījuma pa etapiem;

3.1.15. finanšu informācijas par iepriek­šējiem 3 gadiem pirms projekta iesniegšanas gada – peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance;

3.1.16. plānotās finanšu informācijas turpmākajiem 3 gadiem (sākot ar projekta īstenošanas gadu (–iem)) – peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance, kā arī naudas plūsmas (projekta īstenošanas gadā(–os) par katru mēnesi, turpmākajos gados tikai par gadu).

3.2. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāji:

3.2.1. Ekonomiskā dzīvotspējas rādītājs (neattiecas uz jaundibinātiem uzņēmumiem) pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ir jāatbilst diviem no trijiem kritērijiem):

3.2.1.1. pašu kapitāls)/(aktīvu kopsumma) ≥ 0,25;

3.2.1.2. (apgrozāmie līdzekļi)/(īstermiņa kreditori) ≥ 1,00;

3.2.1.3. (tīrā peļņa) + (nolietojums)* 50 % ≥ 0;

3.2.2. uzņēmuma ekonomiskā dzīvotspēja gadā pēc projekta īstenošanas:

3.2.2.1. (pašu kapitāls)/(aktīvu kopsumma) ≥ 0,20;

3.2.2.2. (apgrozāmie līdzekļi)/(īstermiņa kreditori) ≥ 1,00;

3.2.2.3. (tīrā peļņa) + (nolietojums)* 50 % ≥ 0.

Pamatojoties uz to, ka ekonomiskā dzīvotspēja ir viens no būtiskajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirms projekta iesnieguma iesniegšanas projekta iesniedzējam jāpārliecinās par uzņēmuma atbilstību ekonomiskās dzīvotspējas rādītājiem. Projekta budžetā paredzētajām izmaksām ir jābūt ekonomiskām, optimāli izplānotām, atbilstošām tirgus cenām un paredzētajām aktivitātēm, nodrošinot visu finanšu vadības principu ievērošanu.

Projekta ietvaros izstrādātā biznesa plāna dati tiks izmantoti uzņēmuma ekonomiskās dzīvotspējas aprēķināšanai un biznesa plāna pamatotības izvērtēšanai.

4.3. Projekta iesnieguma specifiskie vērtēšanas kritēriji

Vērtējot projektu iesniegumus pēc specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (4.tabula) priekšroka finansējuma saņemšanā tiek dota projektiem ar lielāko punktu skaitu.

4.tabula

Projekta iesnieguma specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1.

Jaunu audzēšanas un inkubācijas cehu būvniecība, esošo cehu rekonstrukcija un tehnoloģisko iekārtu iegāde

30 punkti

2.

Ūdens apgādes un recirkulācijas sistēmu uzstādīšana un pilnveidošana

20 punkti

3.

Hidrotehnisko būvju ūdens regulācijas iekārtu uzstādīšana un rekonstrukcija

10 punkti

4.

Pārējas aktivitātes

0 punktu

 

4.4. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

Lēmums par struktūrfonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma iesniegšanas. Galīgo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu LAD pieņem pēc pozitīva atzinuma saņemšanas par saskaņoto projektu sarakstu no ZVFI Vadības komitejas. Pēc galīgā lēmuma pieņemšanas LAD izsūta paziņojumu projekta iesniedzējam.

Pēc paziņojuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas tiek slēgts līgums starp projektu iesniedzēju un LAD, pēc kura noslēgšanas projekta iesniedzējs var uzsākt projekta ieviešanu.

Lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu var tikt pieņemts šādu iemeslu dēļ:

• Projekts neatbilst programmas kritērijiem;

• Projekts arī pēc precizēšanas neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

• Projekts neatbilst jebkuram no kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

• Projekts neatbilst citiem struktūrfonda finansējuma saņemšanas nosacījumiem;

• Ja pasākuma kopējais finansējums ir iztērēts;

• Ja ZVFI Vadības komiteja par projektu sniegusi negatīvu atzinumu.

Lēmums par iesnieguma noraidīšanu ir galīgs, bet projekta iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību.

4.5. Iesniedzēja atbildība

Iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ar savu parakstu apliecina, ka:

1) šī projekta finansēšanai nav saņēmis Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu (piemēram, SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2) privātā finansējuma daļai nav saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu, un visu sabiedrisko fondu finansējumu daļa (jā tāda ir) ir uzrādīta un atskaitīta no projekta attiecināmo izmaksu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līdzfinansējuma summas;

3) ir iepazinies ar struktūrfondu finansējumu saņemšanas nosacījumiem, t.sk. VPD, PP un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes regulās Nr.: 1260/1999, 1685/2000; 448/2004, 1159/2000, 1263/1999, 2792/1999, 2369/2002, 1451/2001, 179/2002, 1421/2004 u.c., kā arī ar LR spēkā esošo likumdošanu un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;

4) glabā identisku projekta iesniegumu;

5) apņemas glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visu ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju (projekta iesniegums ar pavaddokumentiem, struktūrfondu pieprasījums un ar to saistītā dokumentācija, atskaites par projekta ieviešanu, projekta iesniedzēja finansiālās darbības dokumenti u.c.), kā arī piekrīt kontrolēm, kuras saistībā ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību veiks Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju (LAD, Eiropas Komisija u.c.) pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) projektā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar LAD, izņemot gadījumus, kad projektā iekļautas vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu un/vai īstenošanu un, kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas).

7) dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā tiek izslēgts no struktūrfondu finansējumu saņēmēju loka līdz 2 gadiem;

8) projekts tiks ievests projekta iesniegumā paredzētajā laikā. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka projekta neizpildes gadījumā paredzētajā laikā, noslēgtais līgums tiks lauzts;

9) 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez LAD rakstiskas piekrišanas neveiks jebkādas darbības, kas var būtiski izmainīt projekta ieviešanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši EK regulas 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem).

10) neveiks nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar LAD;

11) nav citas finansiālas saistības kā projektā norādītās;

12) iepirkumu procedūru veicis/veiks saskaņā ar šajās vadlīnijās minētajiem nosacījumiem;

13) veicot iepirkumu procedūru (cenu aptauju, atklāto konkursu u.c.) nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka projekta iesniedzējs personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikta situācija saistībā ar veikto iepirkuma procedūru, saņemtajiem piedāvājumiem un piegādātāju (pakalpojumu sniedzēju) darbību.

14) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

15) nepastāv spēkā esošs lēmums, ar ko projekta iesniedzējs ir atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļdošanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar korupciju, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

16) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru – projekta iesniedzējs atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

17) izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēts;

18) izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēts;

19) nav pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

20) nav sniedzis apzināti nepatiesu informāciju (ziņas) kā arī nav slēpis informāciju (ziņas) saistībā ar projektu;

21) projekta iesniedzēja rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projektā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

22) nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai LAD projektu konkursu vērtēšanas gaitā.

Ja tiks konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, struktūrfonda projekta iesniedzējam tiks liegta iespēja saņemt struktūrfondu finansējumu līdz 2 gadiem. Attiecīgajos gadījumos LAD vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.

4.6. Struktūrfonda finansējuma saņemšanas nosacījumi

1. Struktūrfonda finansējumu piešķir, pamatojoties uz projekta iesniedzēja vai tā pārstāvja apņemšanos un ziņām, kas ierakstītas projekta iesnieguma formā un vēlāk oficiālajā sarakstē starp projekta iesniedzēju un LAD. Šīm ziņām ir jābūt patiesām, jo nepatiesas informācijas iesniegšanas sekas ir dažāda veida soda sankcijām.

2. Projektā paredzētos darbus drīkst sākt tikai pēc tam, kad no LAD ir iegūta atļauja, izņemot gadījumus, kad projekta attiecināmajās izmaksās tiek iekļautas vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu un/vai īstenošanu un, kas nepārsniedz 12 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas).

3. Projekta iesniedzējam ir jāievēro attiecīgās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības, tajā skaitā noteikumi attiecībā uz higiēnu.

4. Projektā nedrīkst veikt izmaiņas, pirms nav saņemta rakstiska LAD atļauja.

5. Struktūrfonda pieprasījumus ir jāie­sniedz uz attiecīgajām veidlapām, un ir jābūt pievienotiem visiem nepieciešamajiem papildus dokumentu oriģināliem, nevis kopijām, (skatīt 5. sadaļu). Ja šīs prasības netiek ievērotas, pieprasījums netiks pieņemts.

6. Struktūrfonda pieprasījumus ir jāie­sniedz saskaņā ar laika grafiku, kas norādīts Līgumā starp LAD un struktūrfonda finansējuma saņēmēju. Atkāpes no saskaņotā laika grafika un pieprasījuma summas ir pieļaujamas tikai tad, ja par šādām izmaiņām tiek saņemta rakstiska LAD atļauja.

7. Projekta ieviešana ir jāpabeidz iepriekš noteiktajos termiņos. Izmaiņas termiņos ir pieļaujamas tikai izņēmuma gadījumos, ja ir saņemta rakstiska LAD atļauja.

8. Struktūrfonda finansējumu maksā tikai par precēm un būvēm, kas ir struktūrfonda finansējuma saņēmēja īpašums. Ja pērkat preces uz nomaksu, struktūrfonda finansējums tiek izmaksāts tikai pēc tam, kad tās kļuvušas par struktūrfonda finansējuma saņēmēja īpašumu.

9. Ja par projektu tiek sniegtas ziņas plašākai sabiedrībai, obligāti ir jānorāda ES un Latvijas loma projekta līdzfinansēšanā.

10. Projekta iesniedzējam par katru projekta attiecināmajos izdevumos paredzēto pakalpojumu, piegādi vai darbu jāveic vienkāršota līguma piešķiršanas procedūra saskaņā ar MK noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” – par katru projekta attiecināmajos izdevumos paredzēto pakalpojumu, piegādi vai darbu, kura cena pārsniedz maksimālo noteikto summu latos 5000 LVL (bez PVN).

4.7. Sūdzību izskatīšanas kārtība

Struktūrfonda projekta iesniedzējs var iesniegt sūdzību Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā:

1. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs viena mēneša laikā, bet ne vēlāk kā vienu gadu pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski iesniegt sūdzību par LAD reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vai centrālā aparāta amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu LAD direktoram.

2. LAD direktora izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.

5. Projekta ieviešanas nosacījumi

Pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu projekta ieviešanai LAD attiecīgā RLP slēdz līgumu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju par projekta ieviešanu.

Šajā līgumā tiek atrunātas līgumslēdzēju pušu tiesības, pienākumi un atbildība, kā arī kārtība un nosacījumi, kas jāievēro, lai sasniegtu projekta iesniegumā paredzētos mērķus un saņemtu ZVFI finansējumu, tajā skaitā:

• struktūrfonda finansējuma saņēmēja atbildība par projekta iesniegumā ietverto aktivitāšu ieviešanu līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

• projekta ieviešanas ilgums;

• projekta finansējuma nosacījumi – projekta kopējais finansējums un kopējās attiecināmās izmaksas, kā arī finansējuma avoti (privātais, valsts budžets, pašvaldības un ZVFI finansējums);

• izmaksu tāme, saskaņā ar kuru struktūrfonda finansējumu saņēmējam nosaka no fonda līdzekļiem kompensējamā finansējuma apmēru;

• informācijas iesniegšanas kārtība par projekta ieviešanas gaitu;

• kārtība veicamajām projekta ieviešanas pārbaudēm un kontrolēm;

• norēķinu kārtība veikto izdevumu atmaksāšanai no ZVFI līdzekļiem;

• sankcijas un rīcība, gadījumos, kad tiek atklāts pārkāpums saistībā ar projekta ieviešanu vai neatbilstību.

Projekta ieviešanas uzsākšanas datums ir līguma starp LAD un struktūrfonda finansējuma saņēmēju noslēgšanas datums. Visas projektā paredzētās izmaksas tiks uzskatītas par attiecināmām tikai tādā gadījumā, ja attiecīgie pasākumi tiks īstenoti pēc līguma starp LAD un struktūrfonda finansējuma saņēmēju noslēgšanas (t.sk. iekārtām jābūt uzstādītām atbilstoši LR normatīvajiem aktiem).

Struktūrfonda finansējumu projekta ieviešanas laikā struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt ne vairāk kā trīs daļās.

Dokumentiem, kurus struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz projekta ieviešanas laikā RLP Atbalsta daļā, ir jābūt apkopotiem kopsavilkumā, kurā norādīts dokumenta nosaukums un lapu skaits.

5.1. Dokumenti, kas jāiesniedz projekta ieviešanas laikā:

1. Ja projekta ieviešanas ilgums nepārsniedz 6 mēnešus, pēc projekta pilnīgas ieviešanas 5 dienu laikā pēc līgumā noteiktā projekta ieviešanas gala termiņa ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1.1. tehnikas, iekārtu un zemes iegādes un pakalpojumu projektu gadījumā:

1.1.1. RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

a) atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā plānoto pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot jebkuras novirzes no projektā plānotā un veiktās darbības to novēršanai;

b) zemes pirkuma gadījumā – īpašumtiesības apliecinošs dokuments – Zemesgrāmatas nodaļas izdota Nostiprinājuma uzraksta kopija (Zemesgrāmatu apliecības kopija).

1.1.2. RLP Finanšu daļā jāiesniedz:

Struktūrfonda pieprasījuma forma saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu, kurai pievienoti:

a) projekta ieviešanas apliecinošo maksājumu un darījumu dokumentu oriģināli un šo dokumentu kopijas vienā eksemplārā saskaņā ar 5.2.punktā minēto;

b) noslēgtie līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un to kopijas vienā eksemplārā;

c) darbu nodošanas – pieņemšanas akti un šo aktu kopijas vienā eksemplārā;

1.2. jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas projektu gadījumā:

1.2.1. RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

a) atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā plānoto pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot jebkuras novirzes no projektā plānotā un veiktās darbības to novēršanai;

b) saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā un būvatļauja;

c) attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti:

Gadījumos, kad netiek piemērotas likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” normas, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” par katru projekta attiecināmajos izdevumos paredzēto preci, pakalpojumu, piegādi vai darbu, kura cena pārsniedz maksimālo noteikto summu latos 5000 LVL (bez PVN):

– uzaicinājums (saskaņā ar MK noteikumu Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” 1.pielikumu) un iepirkuma priekšmeta tehniskais apraksts;

– ne mazāk kā trīs tehniskā apraksta prasībām atbilstoši piedāvājumi;

– Iepirkuma uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājas lapā internetā ievietotā uzaicinājuma izdruka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”;

– IUB mājas lapā internetā ievietoto labojumu un papildinājumu izdruka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”;

– IUB mājas lapā internetā ievietotā paziņojuma par pieņemto lēmumu izdruka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”;

– vērtēšanas ziņojums (skatīt 5.tabulu).

1.2.2. RLP Finanšu daļā jāiesniedz 1.1.2.punktā minētie dokumenti, kā arī akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā un tā kopija vienā eksemplārā.

2. Ja projekta ieviešanas ilgums pārsniedz 6 mēnešus:

2.1. Ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas (saskaņā ar līgumu) ir jāiesniedz:

2.1.1. tehnikas, iekārtu iegādes un zemes pirkuma un pakalpojumu projektu gadījumā RLP Atbalsta daļā jāiesniedz atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā veicamo pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot pasākumus, kas ir izpildīti, pasākumus, kas ir iekavēti, kavēšanās iemeslus un plānoto darbību kavējuma novēršanai un novēršanas termiņus;

2.1.2. jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas projektu RLP Atbalsta daļā jāie­sniedz:

2.1.2.1. atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā veicamo pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot pasākumus, kas ir izpildīti, pasākumus, kas ir iekavēti, kavēšanās iemeslus un plānoto darbību kavējuma novēršanai un novēršanas termiņus;

2.1.2.2. saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā un būvatļauja;

2.1.2.3. attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti:

• saskaņā ar MK noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” – par katru projekta attiecināmajos izdevumos paredzēto preci, pakalpojumu, piegādi vai darbu, kura cena pārsniedz maksimālo noteikto summu latos 5000 LVL (bez PVN):

• uzaicinājums (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”) un iepirkuma priekšmeta tehniskais apraksts;

• ne mazāk kā trīs tehniskā apraksta prasībām atbilstoši piedāvājumi;

• Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā ievietotā uzaicinājuma izdruka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”;

• IUB mājas lapā internetā ievietoto labojumu un papildinājumu izdruka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”;

• IUB mājas lapā internetā ievietotā paziņojuma par pieņemto lēmumu izdruka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”;

• Vērtēšanas ziņojums (skatīt 5.tabulu).

5.tabula

Vienkāršotas līguma piešķiršanas procedūras vērtēšanas ziņojums

Dokumentu reģistrācijas Nr.

Informācija par finansējuma saņēmēju

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu, tehnikas vai piegāžu apraksts

Pakalpojumu, darbu, tehnikas un piegāžu sniedzējs (nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs*)

Piegādātāja izvēles detalizēts pamatojums

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu, tehnikas vai piegāžu piedāvājuma derīguma termiņš

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu, tehnikas vai piegāžu kopējā cena, piedāvājums valūtā/LVL

Izvēlētais pakalpojumu, darbu, tehnikas un piegāžu sniedzējs (nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs*)

* Ārvalstu juridiskām personām uzņēmuma reģistrācijas numurs var nebūt

Finansējuma saņēmēja paraksts_______________________________________________
 (paraksts, paraksta atšifrējums)

 Datums ______________________

2.2. Pēc projektā paredzētās daļas (ja projektā ir paredzēti maksājumi pa daļām) un/vai pēc pilnīgas projekta ieviešanas 5 dienu laikā pēc līgumā noteiktā ieviešanas gala termiņa (papildus 2.1.punktā minētajiem dokumentiem) ir jāiesniedz:

2.2.1. RLP Atbalsta daļā – 1.1.1. vai 1.2.1.punktā a) apakšpunktā minētie dokumenti;

2.2.2. RLP Finanšu daļā – 1.1.2.punktā minētie dokumenti, kā arī būvprojektu gadījumā akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā un tā kopija vienā eksemplārā.

Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs noteiktajos termiņos nav iesniedzis attiecīgos 5.1.punktā minētos dokumentus, LAD izsūta paziņojumu ar atgādinājumu par dokumentu iesniegšanu 10 darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs pēc paziņojuma saņemšanas norādītajā laikā dokumentus neiesniedz, LAD izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējumu saņēmēju.

Pamatojoties uz līguma nosacījumiem un iesniegtajiem dokumentiem, LAD veic pirms­maksājumu dokumentālo un fizisko kontroli un projektu ieviešanas uzraudzību, par kuru veikšanu struktūrfonda finansējumu saņēmējs tiek brīdināts.

Ja, veicot kontroles, tiek konstatētas neatbilstības līguma nosacījumiem, LAD izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējumu saņēmēju.

Ja, veicot pirmsmaksājumu dokumentālo kontroli, konstatē kļūdas vai neprecizitātes, struktūrfonda finansējuma saņēmēju informē par kļūdām un dod laiku līdz 10 darba dienām no paziņojuma izsūtīšanas brīža kļūdu novēršanai un atkārtotai iesniegšanai.

Ja norādītajā termiņā kļūdas un neatbilstības nav novērstas, LAD vienpusēji lauž līgumu un projekta iesniedzējam netiek izmaksāti plānotie maksājumi.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējam 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas nav tiesību bez LAD rakstiskas piekrišanas veikt jebkādas darbības, kas var būtiski izmainīt projekta ieviešanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši EK regulas 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem).

Lai nodrošinātu iepriekšminētā nosacījuma pārbaudi, LAD veiks īstenotā projekta fizisko kontroli/uzraudzību. Ja kontrolē/uzraudzībā tiks konstatēta līguma nosacījumu neievērošana, LAD izskatīs jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju. Tas nozīmē, ka struktūrfonda finansējuma saņēmējam būs jāatmaksā saņemtais struktūrfonda finansējums un soda procenti par laiku no pārkāpuma konstatēšanas brīža.

5.2. Maksājumus un darījumus apliecinošie dokumenti

1. Dokumenti, kas apliecina apmaksas veikšanu

1.1. maksājuma uzdevumi, kas satur sekojošus rekvizītus:

1.1.1. maksājuma uzdevuma numurs, datums;

1.1.2. maksātāja nosaukums, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai);

1.1.3. maksātāja bankas nosaukums, kods, konta numurs;

1.1.4. saņēmēja nosaukums, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai);

1.1.5. saņēmēja bankas nosaukums, kods, konta numurs;

1.1.6. valūtas nosaukums;

1.1.7. maksājuma summa cipariem un vārdiem;

1.1.8. maksājuma mērķis – uzrādīts apmaksājamā dokumenta Numurs, datums

Pārskaitījuma veikšanu apliecina bankas atzīme par samaksu (bankas zīmogs, maksājuma datums un bankas darbinieka paraksts).

1.2. banku izsniegti un apstiprināti konta izraksti;

1.3. kases čeki, kas satur sekojošus rekvizītus:

1.3.1. čeka numurs, datums un izdrukas laiks;

2.3.2. preču nosūtītāja vai pakalpojumu sniedzēja:

a) nosaukums;

a) juridiskā adrese;

b) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods;

1.3.3. preču vai pakalpojumu saņēmēja:

a) nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);

b) juridiskā adrese (fiziskai personai deklarētā dzīves vieta);

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļa maksātāja kods juridiskai personai (personas kods – fiziskai personai);

1.3.4. preču nosaukums un daudzums vai pakalpojumu veids un apjoms;

1.3.5. preces cena un vērtība vai atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;

1.3.6. darījuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa;

1.3.7. pievienotās vērtības nodokļa likme un aprēķinātais nodoklis;

1.3.8. darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

1.3.9. preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas datums.

Ja kases čeks nesatur pilnīgu augstāk minēto informāciju, tad izdevumu pamatošanai kopā ar čeku iesniedz kvīti, kas satur trūkstošo informāciju un ir apliecināta ar pārdevēja parakstu.

1.4. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas darījumu apliecinošas kvītis – ja prece vai pakalpojums iegādāts no juridiskās personas, kura saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta rīkojumu atbrīvota no kases aparāta lietošanas. Darījumu apliecinošās kvītis satur sekojošus rekvizītus:

1.4.1. kvīts izrakstīšanas datums;

1.4.2. preču pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja:

a) nosaukums;

b) juridiskā adrese;

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods;

1.4.3. preču vai pakalpojumu saņēmēja:

a) nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);

b) juridiskā adrese (fiziskai personai deklarētā dzīves vieta);

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļa maksātāja kods juridiskai personai (personas kods – fiziskai personai);

1.4.4. preču nosaukums un daudzums vai pakalpojumu veids un apjoms;

1.4.5. preces cena un vērtība vai atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;

1.4.6. darījuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa;

1.4.7. darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

1.4.8. Valsts ieņēmumu dienesta rīkojuma datums, numurs un punkts, uz kura pamata maksājumu reģistrēt atļauts, neizmantojot kases aparātu.

Apmaksas veikšanu apliecina ar pircēja un pārdevēja parakstiem.

2. Darījumus apliecinošie dokumenti

2.1. Preču pavadzīme – rēķins, kas satur sekojošus rekvizītus:

2.1.1. preču pavadzīmes – rēķina izrakstīšanas datums;

2.1.2. preču nosūtītāja:

a) nosaukums;

b) pilna juridiskā adrese;

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods;

2.1.3. norēķinu rekvizīti – bankas nosaukums, kods un norēķinu konts;

2.1.4. preču saņēmēja:

a) nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);

b) juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīves vieta);

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods juridiskai personai (personas kods – fiziskai personai);

2.1.5. izsniegto preču nosaukums, mērvienība, daudzums, cena un vērtība;

2.1.6. pievienotās vērtības nodokļa likme un summa;

2.1.7. kopējā summa (cipariem un vārdiem) par kādu izsniegtas preces;

2.1.8. preču izsniedzējas personas vārds, uzvārds, preču izsniegšanas datums, paraksts;

2.1.9. preču saņēmējas personas vārds, uzvārds, preču pieņemšanas datums, paraksts.

Preču pavadzīmi – rēķinu var tikt izmantoti spiedogi, kuros norādīti augstāk minētie rekvizīti.

Preču pavadzīmei – rēķinam jābūt aizpildītam skaidri salasāmi, bez dzēsumiem. Labojumus apstiprina ar to personu parakstiem, kuras parakstījušas preču pavadzīmi – rēķinu.

Ja preču pavadzīme – rēķins tiek apmaksāts skaidrā naudā un samaksu apliecinošs dokuments ir kases čeks, tad šajā čekā papildus jābūt norādītam preču pavadzīmes – rēķina numuram un datumam.

2.2. Rēķinspakalpojumu saņemšanas gadījumā. Rēķins satur sekojošus rekvizītus:

2.2.1. rēķina izrakstīšanas datums;

2.2.2. preču nosūtītāja:

a) nosaukums;

b) pilna juridiskā adrese;

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

2.2.3. norēķinu rekvizīti – bankas nosaukums, kods un norēķinu konts;

2.2.4. preču saņēmēja:

a) nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);

b) juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīves vieta);

c) pievienotās vērtības nodokļa maksātāja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs juridiskai personai (personas kods – fiziskai personai);

2.2.5. izsniegto preču nosaukums, mērvienība, daudzums, cena un vērtība;

2.2.6. pievienotās vērtības nodokļa likme un summa;

2.2.7. kopējā summa (cipariem un vārdiem) par kādu izsniegtas preces.

Rēķinu apliecina rēķina izrakstītāja zīmogs un vadītāja paraksts.

2.3. Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību importa gadījumā struktūrfondu finansējuma saņēmējs iesniedz:

2.3.1. rēķinu (invoice);

2.3.2. maksājumu apliecinošu dokumentu;

2.3.3. muitas kravas deklarāciju ar attiecīgiem muitas zīmogiem, kas apliecina preces ievešanu (iesniedz gadījumā, ja prece ievesta no valstīm, kas nav ES dalībvalstis).

Ja kases čeks satur visus augstāk minētos rekvizītus, tas vienlaicīgi ir gan maksājumu, gan darījumu apliecinošs dokuments.

3. Maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu iesniegšana

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz maksājumu apliecinošos dokumentus kopā ar darījumu apliecinošiem dokumentiem, piemēram:

1. maksājuma uzdevums + preču pavad­zīme – rēķins;

2. maksājuma uzdevums + rēķins (ja darījums saistīts ar pakalpojumu sniegšanu);

3. čeks + preču pavadzīme – rēķins;

4. čeks + kvīts u.c.

Struktūrfonda finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt regulāru un precīzu uzskaiti par projekta ietvaros veiktajiem maksājumiem, kā arī nodrošināt grāmatvedības uzskaiti.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta ieviešanu atbilstoši projektā paredzētajām aktivitātēm, nodrošinot projektā identificēto mērķu sasniegšanu. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs regulāri atskaitās LAD RLP par projekta ieviešanas progresu.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs uzglabā visu ar projektu saistīto dokumentāciju 5 gadus pēc projekta pabeigšanas, kā arī nodrošina Eiropas Komisijai un kompetentajām Latvijas institūcijām pieeju šai dokumentācijai. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir iespēja veikt visas nepieciešamās projekta ieviešanas pārbaudes.

1 Aktivitātes “Akvakultūra” investīciju joma atbilst Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 438/2001 IV pielikuma klasifikācijas kategorijai – 144.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.357
Zemkopības ministrs M.Roze
10.05.2006