Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumus Nr. 200 "Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.355

Rīgā 2006.gada 2.maijā (prot. Nr.25 30.§)
Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 22.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts institūcijas, pašvaldības, citas attiecīgo darbību reglamentējošos likumos noteiktās institūcijas vai Ministru kabinets akceptē paredzēto darbību.

2. Paredzētās darbības akcepts (turpmāk - akcepts) un lēmums neakceptēt paredzēto darbību ir administratīvs akts, un to var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

3. Lai saņemtu akceptu, paredzētās darbības ierosinātājs (turpmāk - ierosinātājs) iesniedz valsts institūcijā, pašvaldībā vai citā attiecīgo darbību reglamentējošos likumos noteiktajā institūcijā attiecīgu iesniegumu.

4. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

4.1. iesnieguma iesniegšanas datumu un vietu;

4.2. ierosinātāja vārdu, uzvārdu (komersantam - firmu), personas kodu (komersantam - reģistrācijas numuru komercreģistrā), adresi un tālruņa numuru;

4.3. paredzēto darbību;

4.4. paredzētās darbības norises vietas adresi.

5. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. noslēguma ziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējumu;

5.2. Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par šo noteikumu 5.1.apakš­punktā minēto ziņojumu.

6. Ja saskaņā ar paredzētās darbības jomu reglamentējošu likumu paredzēto darbību akceptē Ministru kabinets, šo noteikumu 4. un 5.punktā minētie dokumenti iesniedzami Vides ministrijā.

7. Ja paredzētā darbība skar vairākas pašvaldības, ierosinātājs šo noteiku­mu 4. un 5.punktā minētos dokumentus iesniedz visās attiecīgajās pašvaldībās. Ja paredzēto darbību plāno veikt gan ostas teritorijā, gan vienas vai vairāku paš­valdību teritorijās, ierosinātājs šo noteikumu 4. un 5.punktā minētos dokumentus iesniedz gan ostas pārvaldē, gan attiecīgajās pašvaldībās.

8. Ja paredzētā darbība skar vairākas pašvaldības vai arī skar gan ostas teritoriju, gan vienas vai vairāku pašvaldību teritorijas, tad paredzētā darbība ir uzskatāma par akceptētu, ja lēmumu akceptēt paredzēto darbību ir pieņēmušas visas attiecīgās institūcijas.

9. Ja pašvaldība, kuras teritoriju var ietekmēt paredzētā darbība, saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 21.panta otro daļu ir ierosinājusi galīgo lēmumu par akceptu pieņemt Ministru kabinetam, tā ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pašvaldības (kuras teritorijā plāno veikt paredzēto darbību) lēmuma par akceptu saņemšanas iesniedz to Vides ministrijā un, ja nepieciešams, pievieno citus dokumentus - ekspertu atzinumus, dokumentus, kas atspoguļo sabiedrības viedokli. Ja paredzēto darbību plāno veikt vairāku pašvaldību teritorijā, iesniegšanas termiņu skaita no dienas, kad saņemts pēdējais no attiecīgo pašvaldību (kuru teritorijā plāno veikt paredzēto darbību) lēmumiem akceptēt paredzēto darbību.

10. Ja paredzētā darbība var ietekmēt teritoriju, kas ir lielāka par tās pašvaldības teritoriju, kurā plānots veikt šo darbību, tad attiecīgā pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 23.panta otrajā daļā minēto informāciju par pieņemto lēmumu visām pašvaldībām, kuru teritoriju var skart paredzētā darbība.

11. Vides ministrija pēc šo noteikumu 9.punktā minētā pašvaldības lēmuma saņemšanas sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu, kā arī informatīvu ziņojumu par ietekmi uz vidi vai cilvēku veselību. Rīkojuma projektam pievieno šo noteikumu 4. un 5.punktā minēto dokumentu kopijas.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
10.05.2006