Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumus Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.200

Rīgā 2011.gada 15.martā (prot. Nr.16 28.§)
Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
22.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts institūcijas, pašvaldības, citas likumā noteiktās institūcijas vai Ministru kabinets akceptē paredzēto darbību.

2. Lai saņemtu paredzētās darbības akceptu, paredzētās darbības ierosinātājs (turpmāk – ierosinātājs) likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 22.panta pirmajā daļā minēto iesniegumu un citus dokumentus iesniedz pašvaldībā, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka paredzēto darbību akceptē valsts institūcija vai cita likumā noteiktā institūcija.

3. Šo noteikumu 2.punktā minētajā iesniegumā norāda šādu informāciju:

3.1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;

3.2. ierosinātāja vārds, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukums), adrese un tālruņa numurs;

3.3. paredzētā darbība;

3.4. paredzētās darbības norises vieta, ja iespējams, adrese vai zemes vienības kadastra numurs.

4. Valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minētā iesnieguma saņemšanas ievieto savā mājaslapā internetā paziņojumu par to. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

4.1. paredzētās darbības nosaukums un vieta, ja iespējams, adrese vai zemes vienības kadastra numurs;

4.2. ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, vai publiskās personas vai tās iestādes nosaukums);

4.3. datums, kad sniegts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (turpmāk – ziņojums);

4.4. ierosinātāja adrese, tālruņa numurs un ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas mājaslapas adrese internetā, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu.

5. Ja saskaņā ar ziņojumu paredzētās darbības ietekme uz vidi vai veselību var skart vairāku pašvaldību teritorijas, ierosinātājs šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus iesniedz visās attiecīgajās pašvaldībās.

6. Ja paredzētā darbība var skart teritoriju, kas ir lielāka par tās pašvaldības teritoriju, kurā plānots veikt šo darbību, pašvaldība, kuras teritorijā plāno veikt paredzēto darbību, 10 darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības akceptēšanu, nosūta likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 23.panta otrajā daļā minēto informāciju par pieņemto lēmumu un attiecīgo lēmumu tām pašvaldībām, kuru teritoriju var skart paredzētā darbība.

7. Ja pašvaldība, kuras teritoriju var skart paredzētā darbība, saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 21.panta otro daļu ierosina galīgo lēmumu par paredzēto darbību pieņemt Ministru kabinetam, attiecīgā pašvaldība mēneša laikā pēc tam, kad saņemts pašvaldības (kuras teritorijā plānots veikt paredzēto darbību) lēmums par paredzētās darbības akceptēšanu, iesniedz to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un, ja nepieciešams, pievieno citus dokumentus – ekspertu atzinumus, dokumentus, kas atspoguļo sabiedrības viedokli.

8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc šo noteikumu 7.punktā minētā pašvaldības lēmuma saņemšanas sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu, kā arī informatīvo ziņojumu par plānotās darbības ietekmi uz vidi vai cilvēku veselību. Ministru kabineta rīkojuma projektam pievieno šo noteikumu 2.punktā minēto dokumentu kopijas.

9. Ja paredzēto darbību plāno veikt ostas teritorijā un vienas vai vairāku pašvaldību teritorijās, ierosinātājs šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus iesniedz ostas pārvaldē un attiecīgajās pašvaldībās. Šādā gadījumā paredzētā darbība ir uzskatāma par akceptētu, ja lēmumu akceptēt paredzēto darbību ir pieņēmušas visas attiecīgās institūcijas.

10. Ja saskaņā ar paredzētās darbības jomu reglamentējošo likumu paredzēto darbību akceptē Ministru kabinets, šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, bet, ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, ierosinātājs šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus iesniedz:

10.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā – attiecībā uz vides aizsardzībai nepieciešamām būvēm un objektiem, dabas resursu izpēti, dabas resursu ieguvi, izņemot ogļūdeņražu ieguvi un to resursu ieguvi, ko regulē Zvejniecības likums, kā arī attiecībā uz pašvaldību funkciju veikšanai nepieciešamām būvēm un objektiem;

10.2. Aizsardzības ministrijā – attiecībā uz valsts aizsardzībai nepieciešamām un cita rakstura militārām būvēm un objektiem;

10.3. Iekšlietu ministrijā – attiecībā uz robežapsardzības sistēmai nepieciešamām būvēm un objektiem;

10.4. Satiksmes ministrijā – attiecībā uz sakaru un transporta vajadzībām nepieciešamām būvēm un objektiem;

10.5. Zemkopības ministrijā – attiecībā uz zivsaimniecības nozarei nepieciešamām būvēm un objektiem;

10.6. Ekonomikas ministrijā – attiecībā uz energoapgādei un iepriekš neminētai komercdarbībai nepieciešamām būvēm un objektiem, kā arī šo būvju un objektu projekta sagatavošanai nepieciešamajiem izpētes darbiem.

11. Ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un paredzētās darbības īstenošanai ir nepieciešams infrastruktūras pievadu pieslēgums piekrastes pašvaldības teritorijā, ierosinātājs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minēto dokumentu iesniegšanas attiecīgajā ministrijā informē par to piekrastes pašvaldību, pievienojot ziņojumu vai novērtējuma ziņojumu par ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ziņojumu (kopiju). Piekrastes pašvaldība mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas sniedz attiecīgajai ministrijai un ierosinātājam viedokli par paredzētās darbības īstenošanai nepieciešamā infrastruktūras pievadu pieslēguma iespēju pašvaldības teritorijā.

12. Šo noteikumu 10.punktā minētās ministrijas pēc šo noteikumu 2. un 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas atbilstoši savai kompetencei sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu. Ministru kabineta rīkojuma projektam pievieno iesniegumu, ziņojumu vai novērtējuma ziņojumu par ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ziņojumu (kopiju), kā arī piekrastes pašvaldības viedokli (ja tāds sniegts) par paredzētās darbības īstenošanai nepieciešamo infrastruktūras pievadu pieslēgumu pašvaldības teritorijā.

13. Ministru kabinets lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu pieņem Ministru kabineta darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
26.03.2011