Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumus Nr. 798 "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.317

Rīgā 2006.gada 25.aprīlī (prot. Nr.24 14.§)
Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma
Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 11.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. horizontālā sadarbības vienošanās - vienošanās starp esošiem vai potenciāliem konkurentiem par kopīgas darbības veikšanu, lai efektivizētu saimniecisko darbību;

1.2. pētniecība un izstrāde - zinātības (know-how) attiecībā uz precēm vai tehnoloģiskiem procesiem iegūšana, teorētiska analīze, sistemātiski pētījumi vai eksperimenti (tai skaitā eksperimentālā ražošana), preces vai procesa tehniskā pārbaude, nepieciešamo iekārtu radīšana, kā arī intelektuālā īpašuma iegūšana pār izpētes un attīstības rezultātiem;

1.3. specializācijas vienošanās - horizontālā sadarbības vienošanās, ar kuru saskaņā viena vienošanās puse apņemas izbeigt noteiktu preču ražošanu vai atturēties no šo preču ražošanas un pirkt tās no otras vienošanās puses, kura apņemas saražot un pārdot minēto preci, vai arī vienošanās, ar kuru saskaņā divas vai vairākas vienošanās puses savstarpēji apņemas izbeigt noteiktu, bet atšķirīgu preču ražošanu vai atturēties no šo preču ražošanas un pirkt tās no vienas vai vairākām šīs vienošanās pusēm, kuras savukārt apņemas saražot un pārdot šīs preces;

1.4. vienošanās par kopīgu preces standartu - horizontālā sadarbības vienošanās, ar kuru saskaņā tirgus dalībnieki vienojas par kopīgām tehniskajām vai kvalitātes prasībām to pašreiz vai nākotnē ražotajai precei, piemērotajam ražošanas procesam vai metodei;

1.5. zinātība (know-how) - nepaten­tētas praktiskas informācijas kopums, kas rodas pieredzes un pārbaužu rezultātā. Šī informācija nav plaši zināma un pieejama, tā ir neaizstājama preču ražošanā vai tehnoloģiskā procesa piemēro­šanā, un iepriekšminētās pazīmes ir iespējams pārbaudīt.

2. Noteikumi nosaka:

2.1. atsevišķu tirgus dalībnieku horizontālās sadarbības vienošanās, kuras tiek atbrīvotas no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētajiem aizlie­gumiem, ja šīs vienošanās atbilst visām šajos noteikumos minētajām prasībām;

2.2. atsevišķu tirgus dalībnieku horizontālās sadarbības vienošanās, par kurām nav jāinformē Konkurences padome saskaņā ar Konkurences likuma 11.panta otro un trešo daļu, ja šī darbība būtiski neietekmē konkurenci.

3. Šie noteikumi attiecas arī uz horizontālo sadarbības vienošanos, ar kuru saskaņā divi vai vairāki tirgus dalībnieki vienojas kopīgi uzdot jebkurai citai personai, kura nav to esošais vai potenciālais konkurents, pildīt kādu to saimnieciskās darbības funkciju vai organizēt tās kopīgu izpildi.

4. Šie noteikumi attiecas arī uz horizontālo sadarbības vienošanos, kuras viens no īstenošanas posmiem ir kopīga dalība komercsabiedrībā, kā vienošanās dalībniekiem iegūstot kopīgu izšķirošo ietekmi, tā arī bez tās iegūšanas.

5. Šie noteikumi neattiecas uz horizontālo sadarbības vienošanos, kura noslēgta apdrošināšanas, pasažieru vai kravu pārvadājumu jomā.

6. Šo noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu piemēro attiecībā uz šādu horizontālo sadarbības vienošanos, ja tā atbilst visām šajos noteikumos noteiktajām prasībām:

6.1. specializācijas vienošanās;

6.2. vienošanās par kopīgu preces ražošanu (tai skaitā vienošanās par kopīgu preces ražošanas posma veikšanu);

6.3. vienošanās par kopīgu preces iepirkumu;

6.4. vienošanās par kopīgu preces pārdošanu vai izplatīšanu;

6.5. vienošanās par kopīgu preces reklamēšanu vai citiem preces popularizēšanas pasākumiem;

6.6. vienošanās par preces vai tehnoloģiskā procesa kopīgu pētniecību un izstrādi;

6.7. vienošanās par pētniecības un izstrādes rezultātu kopīgu izmantošanu, ja pētniecība un izstrāde ir veikta saskaņā ar esošo vai iepriekšējo vienošanos starp šīm pašām vienošanās pusēm;

6.8. vienošanās par kopīgu preces standartu.

7. Šo noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu piemēro attiecībā uz horizontālo sadarbības vienošanos, ja tajā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa ar konkrēto vienošanos ietekmētajā konkrētajā tirgū nepārsniedz 15 % (izņemot šajos noteikumos īpaši noteiktus izņēmumus).

8. Šo noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu nepiemēro attiecībā uz horizontālo sadarbības vienošanos, kura tieši vai netieši satur horizontālo karteļa vienošanos.

II. Specializācijas vienošanos un vienošanos par kopīgu preču ražošanu atbrīvošana no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma

9. Šo noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu piemēro attiecībā uz specializācijas vienošanos un vienošanos par kopīgu preces ražošanu, ja tajā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa ar konkrēto vienošanos ietekmētajā konkrētajā tirgū nepārsniedz 20 %.

10. Šo noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu piemēro arī tad, ja:

10.1. specializācijas vienošanās satur ekskluzīvās pārdošanas (piegādes) vienošanos, kas tiek īstenota specializācijas vienošanās ietvaros, vai nekonkurē­šanas pienākumu attiecībā uz vienošanās preces iepirkšanu;

10.2. specializācijas vienošanās vai vienošanās par kopīgu preces ražoša­nu ietvaros puses vienojas par vienošanās preces kopīgu pārdošanu vai izpla­tīšanu vai vienojas noteikt citu personu par ekskluzīvu vai neekskluzīvu izplatītāju, ja vien šī persona nav esošs vai potenciāls konkurents.

III. Vienošanos kopīgas pētniecības un izstrādes jomā atbrīvošana no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma

11. Šo noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu piemēro attiecībā uz horizontālo sadarbības vienošanos kopīgas pētniecības un izstrādes jomā (šo noteikumu 6.6. un 6.7.apakšpunkts) uz kopīgas pētniecības un izstrādes laiku un septiņus gadus pēc vienošanās preces pārdošanas uzsākšanas, ja vienošanās noslēgšanas laikā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa preces, kuru iespējams uzlabot vai aizstāt ar vienošanās preci, tirgū nepārsniedz 25 %.

12. Ja kopīgu pētniecību un izstrādi veic nekonkurējoši tirgus dalībnieki, bet rezultātus minētie tirgus dalībnieki izmanto kopīgi, tad atbrīvojumu piemēro septiņus gadus pēc vienošanās preču pārdošanas uzsākšanas, bet pēc minētā termiņa beigām atbrīvojumu turpina piemērot tik ilgi, kamēr iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa preces, kuru uzlaboja vai aizstāja ar vienošanās preci, tirgū nepārsniedz 25 %.

13. Šo noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu piemēro attiecībā uz horizontālo sadarbības vienošanos kopīgas pētniecības un izstrādes jomā (šo noteikumu 6.6. un 6.7.apakšpunkts), ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

13.1. visiem vienošanās dalībniekiem ir atļauts izmantot kopīgās pētniecī­bas un izstrādes rezultātus turpmākas pētniecības un izstrādes nolūkiem. Tomēr zinātniskās institūcijas vai tirgus dalībnieki, kuri veic pētniecību un izstrādi kā saimniecisko darbību, bet parasti neizmanto tās rezultātus, drīkst vienoties izmantot pētniecības un izstrādes rezultātus tikai turpmākai pētniecībai;

13.2. ja vienošanās paredz tikai kopīgu pētniecību un izstrādi, katrai pusei ir tiesības patstāvīgi izmantot pētniecības un izstrādes rezultātus, kā arī visu jau pastāvošo zinātību (know-how), kas nepieciešama šādai izmantošanai. Šādas izmantošanas tiesības drīkst ierobežot tikai attiecībā uz vienu vai vairākām izmantošanas tehniskajām jomām, kurās puses nav konkurējoši tirgus dalībnieki vienošanās noslēgšanas laikā;

13.3. pētniecības un izstrādes rezultātu kopīga izmantošana attiecas uz rezultātiem, kurus aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības vai kuri ir zinātība (know-how), un kuri ir būtiski vienošanās preču ražošanā vai vienošanās procesu piemērošanā.

14. Šo noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu nepiemēro attiecībā uz horizontālo sadarbības vienošanos kopīgas pētniecības un izstrādes jomā (šo noteikumu 6.6. un 6.7.apakšpunkts), ja vienošanās tieši vai netieši satur vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

14.1. ierobežojums vienošanās pusēm veikt pētniecību un izstrādi neatkarīgi vai sadarbībā ar trešajām personām kādā ar konkrēto pētniecību un izstrādi nesaistītā jomā vai - pēc konkrētās pētniecības un izstrādes izpildes - arī ar to saistītā jomā;

14.2. aizliegums pēc pētniecības un izstrādes izpildes vai vienošanās termiņa beigām apstrīdēt intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar pētniecību un izstrādi. Minētais aizliegums neattiecas uz tiesībām izbeigt vienošanos, ja viena no pusēm apstrīd minētās intelektuālā īpašuma tiesības;

14.3. aizliegums piešķirt trešajām pusēm tiesības ražot vienošanās preci vai piemērot tehnoloģisko procesu, ja kopīgās pētniecības un izstrādes rezultāti netiek izmantoti vai ja vienošanās nosaka, ka vismaz viena no vienošanās pusēm kopīgās pētniecības un izstrādes rezultātus neizmantos.

IV. Vienošanos par kopīgiem standartiem atbrīvošana no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma

15. Šo noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu attiecina uz horizontālo sadarbības vienošanos par kopīgiem standartiem neatkarīgi no tajā iesaistīto tirgus dalībnieku kopīgās tirgus daļas, izņemot gadījumu, ja šādas vienošanās rezultātā cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū, vai vienošanās tieši vai netieši satur vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

15.1. vienošanās aizliedz pusēm attīstīt alternatīvu preces standartu vai pārdot preci, kura neatbilst kopīgajam standartam;

15.2. vienošanās piešķir personai ekskluzīvas tiesības pārbaudīt preces atbilstību standartam;

15.3. vienošanās dod iespēju pusēm kopīgi kontrolēt ražošanas procesu vai noteiktu ražošanas posmu, ierobežojot pušu iespējas konkurēt ar preču individuālajām pazīmēm.

V. Noslēguma jautājumi

16. Par horizontālo sadarbības vienošanos, kurai piemērots šo noteikumu 2.punktā minētais atbrīvojums, Konkurences padome nav jāinformē, iesniedzot paziņojumu atbilstoši Konkurences likuma 11.panta otrajai daļai.

17. Konkurences padome ir tiesīga aizliegt horizontālo sadarbības vieno­šanos, kura saskaņā ar šiem noteikumiem ir atbrīvota no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma, ja vienošanās sekas neatbilst Konkurences likuma 11.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem, izņemot gadījumu, ja to tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa, kuri noslēguši horizontālo sadarbības vienošanos, konkrētajā tirgū, kuru ietekmē attiecīgā vienošanās, nepārsniedz 10 procentus.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
29.04.2006