Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.115

 

Jelgavā 2006.gada 26.janvārī

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2006.gadā Jelgavas pilsētā

 

Apstiprināti ar Jelgavas domes 26.01.2006. lēmumu Nr. 3/10 Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 1.daļas 3.punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 3.un 4.daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām.

2. Nodokļa maksātājam ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.maijam Jelgavas domē jāie­sniedz motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

3. Atvieglojumi piešķirami šādos apmēros no nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu, kas ir fiziskas vai juridiskas personas īpašums:

3.1. vientuļam (kam nav I šķiras likumisko mantinieku) pirmās un otrās grupas invalīdam, kurš dzīvo viens un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 95:

3.1.1. 70% apmērā;

3.1.2. ja ir vecāks par 70 gadiem - 90% apmērā;

3.2. vientuļam (kam nav I šķiras likumisko mantinieku) nestrādājošam pensionāram, kurš dzīvo viens un kura pensija mēnesī nepārsniedz Ls 90:

3.2.1. 50% apmērā;

3.2.2. ja ir vecāks par 70 gadiem - 70% apmērā;

3.3. vientuļam (kam nav I šķiras likumisko mantinieku) politiski represētajam nestrādājošam pensionāram, kurš dzīvo viens un kura pensija mēnesī nepārsniedz Ls 90:

3.3.1. 70% apmērā;

3.3.2. ja ir vecāks par 70 gadiem - 90% apmērā;

3.4. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, kurai ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu, kuras ienākums mēnesī uz ģimenes locekli nepārsniedz Ls 45-50% apmērā;

3.5. nestrādājošam pensionāram vai pirmās un otrās grupas invalīdam, kas dzīvo kopā ar nestrādājošu pensionāru vai pirmās un otrās grupas invalīdu, kas ir viņa ģimenes locekļi un kuru kopējā pensiju summa nepārsniedz Ls 90 uz vienu cilvēku - 50% apmērā;

3.6. komercsabiedrībai, kuras darbība ir ražošana un kura sākusi savu darbību (reģistrēta uzņēmumu reģistrā) kopš 2004.gada - 70% apmērā;

3.7. komercsabiedrībai, kuras darbība ir pakalpojumu sniegšana un kura sākusi savu darbību(reģistrēta uzņēmumu reģistrā) kopš 2004.gada - 50% apmērā.

4. Iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai ir tiesīgas iesniegt 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.punktā minētie nodokļa maksātāji - fiziskās personas, ja:

4.1. īpašums ir individuālā dzīvojamā māja vai dzīvoklis un zeme zem tā un nodokļa maksātājam tā ir vienīgā deklarētā dzīvesvietas adrese;

4.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamai īpašums (tā daļa), īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

4.3. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 15;

4.4. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

5. Fiziskās personas iesniegumam pievieno personas statusu apliecinošus dokumentus:

5.1. pensionāra apliecības kopiju vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par pensijas apmēru;

5.2. invalīda apliecības kopiju vai Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas kopiju;

5.3. Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes izziņu par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu;

5.4. bērnu dzimšanas apliecību kopijas.

6. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:

6.1. reģistrācijas apliecības kopiju;

6.2. VID izziņu par nodokļu parādu neesamību (ne vecāka par vienu mēnesi);

6.3. uzņēmējsabiedrības izziņu par uzņēmējsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu;

6.4. gada pārskata kopiju ar zvērinātā revidenta atzinumu.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju apsekošanu šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.punktā paredzētajos gadījumos veic Jelgavas pašvaldības Finanšu nodaļa kopīgi ar pašvaldības iestādi "Jelgavas Sociālo lietu pārvalde".

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

18.03.2006