Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1065 "Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanu un uzraudzību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.856

Rīgā 2005.gada 15.novembrī (prot. Nr.66 11.§)
Noteikumi par jūrnieku profesionālās izglītības programmu atbilstības un jūrnieku profesionālās izglītības īstenošanas uzraudzības kārtību un kritērijiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un kritērijus, kuriem atbilstoši valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk — Latvijas Jūras administrācija) Jūrnieku reģistrs (turpmāk — Latvijas Jūrnieku reģistrs) uzrauga jūrnieku profesionālās izglītības programmu atbilstību starptautisko normatīvo aktu prasībām, kā arī jūrnieku profesionālās izglītības īstenošanu.

2. Noteikumi attiecas uz šādiem jūrnieku profesionālo programmu veidiem:

2.1. uz jūrnieku profesionālās izglītības programmu, pēc kuras apgūšanas persona var pretendēt uz normatīvajos aktos par jūrnieku sertificēšanu noteikto kompetences sertifikātu (turpmāk — profesionālā programma);

2.2. uz jūrnieku mācību kursu programmu (turpmāk — mācību kursu programma), kuras ilgums nepārsniedz 160 mācību stundas un kuras apgūšana nepieciešama, lai jūrnieka obligātajā papildu apmācībā tiktu izpildīta 1978.gada Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (ar grozījumiem) (turpmāk — STCW konvencija).

3. Šo noteikumu 2.punktā norādītās programmas ir tiesības īstenot:

3.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības iestāžu reģistrācijas kārtību reģistrētai izglītības iestādei (turpmāk — izglītības iestāde) — profesionā­lās programmas un mācību kursu programmas;

3.2. komersantam, kuram mācību kursu programmas īstenošana ir viens no nodarbošanās veidiem (turpmāk — mācību iestāde) — mācību kursu programmas.

4. Latvijas Jūrnieku reģistrs, ja nepieciešams (piemēram, praksē novērotas mācību iestādes grūtības konkrētas programmas izstrādāšanā), izstrādā mācību kursu programmas standartu (turpmāk — standartprogramma), ievērojot STCW konvencijas prasības attiecībā uz jūrnieku minimālajiem kompetences standartiem un obligāto papildapmācību. Standartprogramma nosaka minimālās prasības mācību kursu programmas noformēšanai, saturam un īstenošanai.

5. Izglītības iestāde un mācību iestāde attiecīgās programmas izstrādē un īstenošanā ievēro:

5.1. profesionālajai programmai — Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) izstrādāto jūrnieku apmācības paraugkursu (turpmāk — IMO paraugkurss) un STCW konvencijas prasības attiecībā uz jūrnieku minimālajiem kompetences standartiem;

5.2. mācību kursu programmai — standartprogrammu, ja tāda attiecīgajai pro­grammai ir izstrādāta, un attiecīgo IMO paraugkursu par jūrnieku obligāto papild­apmācību.

6. Profesionālo programmu pirms licences saņemšanas Izglītības un zinātnes ministrijā un mācību kursu programmu pirms tās īstenošanas uzsākšanas novērtē un saskaņo Latvijas Jūrnieku reģistrs, lai pārliecinātos par šo programmu satura atbilstību starptautisko normatīvo aktu prasībām.

7. Latvijas Jūrnieku reģistrs piedalās profesionālās programmas un izglītības iestādes akreditācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības iestāžu un studiju programmu akreditāciju un šo programmu licencēšanu.

8. Latvijas Jūrnieku reģistrs uzrauga profesionālās programmas un mācību kursu programmas īstenošanas atbilstību šo noteikumu un starptautisko normatīvo aktu prasībām, ne retāk kā reizi gadā izglītības iestādē un mācību iestādē novērtējot attiecīgās programmas īstenošanu, apstrādājot personu datus un pieprasot ziņas, kas saistītas ar programmas izstrādāšanu un īstenošanu.

9. Profesionālās programmas un mācību kursu programmas īstenošanas atbilstību starptautisko normatīvo aktu prasībām apliecina Satiksmes ministrijas atbilstības sertifikāts (1.pielikums). Sertifikāta derīguma termiņš ir seši gadi.

10. Atbilstības sertifikāta saņemšana ir obligāts priekšnosacījums:

10.1. lai personai, kura apguvusi attiecīgo profesionālo programmu, nodrošinātu tiesības pretendēt uz normatīvajos aktos par jūrnieku sertificēšanu noteikto kompetences sertifikātu;

10.2. lai personai, kura apguvusi attiecīgo mācību kursu programmu, mācību iestāde izsniegtu kursu apliecību (2.pielikums).

11. Privātās izglītības iestādes profesionālās programmas un mācību kursu programmas satura novērtējums Latvijas Jūrnieku reģistrā, šo programmu īstenošanas novērtējums atbilstības sertifikāta saņemšanai un ikgadējais programmas īstenošanas novērtējums ir maksas pakalpojums. Pakalpojuma tarifus nosaka atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.panta otrajai daļai.

12. Latvijas Jūrnieku reģistrs uzskaita, kā arī publicē Latvijas Jūras administrācijas mājas lapā internetā to programmu sarakstu, kurām Satiksmes ministrija izsniegusi atbilstības sertifikātu.

13. Šo noteikumu 16.punktā minēto profesionālās programmas satura novērtējumu un šo noteikumu 19.punktā minēto profesionālās programmas īstenošanas novērtējumu izmanto programmu licencēšanas un akreditācijas komisiju darbā lēmumu pieņemšanai, bet attiecīgie novērtējumi nav pamats komisijas lēmuma pieņemšanai.

II. Kvalitātes vadības sistēma

14. Atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-I/8 noteikuma un B-I/8 noteikuma prasībām izglītības iestāde un mācību iestāde īsteno programmu saskaņā ar iestādes kvalitātes vadības sistēmu, kurā aprakstīti un dokumentēti vismaz šādi programmas īstenošanai nepieciešami resursi, procesi un procedūras:

14.1. kvalitātes politika, mērķi un uzdevumi;

14.2. iestādes organizācijas un vadības struktūra;

14.3. programmas īstenošanas materiāltehniskais un informatīvais nodrošinājums;

14.4. administrācijas, mācībspēku un tehniskā personāla profesionālā kvalifikācija un tālākizglītība;

14.5. programmas un mācību priekšmetu programmu izstrādāšana un pilnveidošana;

14.6. mācību procesa plānošana;

14.7. izglītojamo vai apmācāmo uzņemšanas kritēriji;

14.8. mācību procesa norises kontrole;

14.9. kvalifikācijas prakses organizācija jūrā uz kuģiem un krastā un tās kontrole;

14.10. mācību tehnisko līdzekļu izmantošana;

14.11. programmas apguves novērtēšana;

14.12. programmas apguvi apliecinošo dokumentu izsniegšana;

14.13. programmas īstenošanas kvalitātes iekšējā un ārējā (neatkarīgā) kontrole;

14.14. sūdzību izskatīšana;

14.15. noslēguma pārbaudījumu norises kārtība un kritēriji;

14.16. visu šajā punktā minēto procesu dokumentācijas apkopošana, apstrāde un uzskaite.

III. Programmas satura novērtējums

15. Izglītības iestāde un mācību iestāde attiecīgās programmas satura novērtēšanai Latvijas Jūrnieku reģistrā iesniedz iesniegumu (3.pielikums). Iesniegumam pievieno:

15.1. programmas aprakstu, kas atbilst attiecīgo izglītības veidu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, norādot, kāds dokuments ir izmantots programmas izstrādāšanā (profesijas standarts, standartprogramma, IMO paraugkurss, STCW konvencijas Kodeksa prasības vai cits attiecīgs dokuments);

15.2. programmas īstenošanai nepieciešamo telpu aprīkojumu, trenažieru, materiāltehniskā un informatīvā nodrošinājuma aprakstu;

15.3. programmas apguvi apliecinoša dokumenta paraugu (piemēram, diplomu, mācību kursu apliecību);

15.4. nepieciešamo mācībspēku kvalifikācijas aprakstu (attiecībā uz profesionālo programmu) vai instruktoru un vērtētāju kvalifikācijas aprakstu (attiecībā uz mācību kursu programmu).

16. Latvijas Jūrnieku reģistrs mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sagatavo programmas satura novērtējumu (4.pielikums):

16.1. ja novērtējums ir pozitīvs, programmu atzīst par saskaņotu, un izglītības iestāde saskaņoto profesionālo programmu iesniedz Izglītības ministrijā licencēšanai normatīvajos aktos par izglītības programmu licencēšanu noteiktajā kārtībā, bet mācību iestāde uzsāk saskaņotās mācību kursu programmas īstenošanu;

16.2. ja novērtējums ir negatīvs, izglītības iestāde un mācību iestāde saņem iesniegtās programmas neatbilstību aprakstu. Pēc neatbilstību novēršanas programmu iesniedz atkārtotai novērtēšanai šo noteikumu 15.punktā noteiktajā kārtībā.

17. Ja izglītības iestāde un mācību iestāde nav iesniegusi kādu no šo noteikumu 15.punktā minētajiem dokumentiem vai arī tajos norādītās ziņas ir nepilnīgas, pēc Latvijas Jūrnieku reģistra pieprasījuma tā iesniedz nepieciešamo informāciju. Šādā gadījumā programmas satura novērtējuma sniegšanas termiņu skaita no papildu informācijas iesniegšanas brīža.

18. Ja ir mainīts jau saskaņotas programmas saturs, izglītības iestāde un mācību iestāde iesniedz to novērtēšanai (saskaņošanai) Latvijas Jūrnieku reģistrā šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

IV. Programmas īstenošanas uzraudzība

19. Lai nodrošinātu STCW konvencijas I/6 noteikuma un I/8 noteikuma prasību izpildi, Latvijas Jūrnieku reģistrs pārbauda programmas īstenošanas atbilstību izglītības iestādē un mācību iestādē un sagatavo programmas īstenošanas novērtējumu (5.pielikums):

19.1. pēc Satiksmes ministrijas pieprasījuma — atbilstības sertifikāta izsniegšanai;

19.2. ikgadējās pārbaudes ietvaros —, lai uzraudzītu programmas īstenoša­nas atbilstību starptautisko normatīvo aktu prasībām.

20. Ja programmas īstenošanas novērtējums ir negatīvs, Latvijas Jūrnieku reģistrs nosaka konstatēto programmas īstenošanas neatbilstību novēršanas termiņu, saskaņojot to ar izglītības iestādes vai mācību iestādes vadītāju. Pēc norādītā termiņa Latvijas Jūrnieku reģistrs atkārtoti pārbauda programmas īstenošanas atbilstību šo noteikumu19.punktā norādītajā kārtībā.

21. Ja izglītības iestāde vai mācību iestāde nenovērš programmas īstenošanas neatbilstības, Latvijas Jūrnieku reģistrs negatīvo novērtējumu iesniedz Satiksmes ministrijā, un tas ir pamats atbilstības sertifikāta izsniegšanas atteikumam vai atbilstības sertifikāta anulēšanai.

22. Par akreditētas profesionālās programmas negatīvo novērtējumu Latvijas Jūrnieku reģistrs papildus informē Izglītības un zinātnes ministriju.

V. Mācību kursu programmas īstenošanas organizācija un mācību grupas reģistrācija

23. Kritērijus personas uzņemšanai mācību grupā nosaka attiecīgā programma un mācību iestādes kvalitātes vadības sistēma.

24. Pirms mācību kursu programmas īstenošanas mācību iestāde iepazīstina apmācāmo personu ar attiecīgo programmu un tās īstenošanas kārtību.

25. Mācību iestāde ar apmācāmo personu slēdz rakstisku līgumu, kurā atspoguļo būtiskākos mācību kursu programmas īstenošanas nosacījumus (piemēram, mācību iestādes un apmācāmās personas tiesības un pienākumus, samaksas kārtību, teorētisko nodarbību un praktisko nodarbību kārtību, kārtību, kādā apmācāmo personu atskaita no mācību grupas).

26. Mācību iestāde vienas darbdienas laikā pēc mācību kursu programmas īstenošanas uzsākšanas iesniedz iesniegumu (6.pielikums) Latvijas Jūrnieku reģistrā mācību grupas reģistrācijai. Pēc mācību grupas reģistrācijas apmācāmās personas mācību grupā vairs neiekļauj.

27. Ja mācību iestāde maina Latvijas Jūrnieku reģistrā reģistrētas mācību grupas mācību procesa grafiku vai kursa instruktoru, par šīm izmaiņām tā nekavējoties informē Latvijas Jūrnieku reģistru.

28. Latvijas Jūrnieku reģistram ir tiesības apmeklēt mācību iestādē teorētiskās un praktiskās nodarbības, piedalīties mācību kursu programmas apguves vērtēšanas procesā, lai analizētu apmācības kvalitāti un izstrādātu ieteikumus mācību kursu programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošanai.

29. Personai, kas sekmīgi apguvusi mācību kursu programmu, mācību iestāde izsniedz mācību kursu apliecību un divu darbdienu laikā nosūta Latvijas Jūrnieku reģistram mācību kursu beigšanas protokolu (7.pielikums).

30. Mācību iestāde pēc atbilstības sertifikāta anulēšanas nav tiesīga izsniegt mācību kursu apliecību.

VI. Noslēguma jautājums

31. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtie atbilstības sertifikāti ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.856
Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.856

Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.856
Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.856

Satiksmes ministrs A.Šlesers
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.856

Satiksmes ministrs A.Šlesers
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.856
Satiksmes ministrs A.Šlesers
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.856
Satiksmes ministrs A.Šlesers
24.11.2005