Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Liepājā 2005.gada 25.augustā (prot. Nr.11, 16.§)

Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 7.punktu, 41.panta 1.punktu, likuma "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 35.panta 3., 4.daļu, likuma "Bērnu tiesību aizsardzības likums" 12.panta 4.daļu, 43.panta 1., 2.daļu, LR Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.254 "Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem" 21., 24.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumu Nr.183 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu" 2., 3.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, par kuriem Liepājas pilsētas pašvaldība vai Liepājas pilsētas Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē.

1.2. Noteikumi nosaka sociālo pabalstu veidus, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

2. Iesniedzamie dokumenti pabalstu saņemšanai

2.1. Pabalstus piešķir Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais dienests), pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem:

2.1.1. personas vai personas pilnvarotās personas rakstisku iesniegumu;

2.1.2. pases kopiju (uzrādot oriģinālu);

2.1.3. dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

2.1.4. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona;

2.1.5. Liepājas pilsētas pašvaldības vai Liepājas pilsētas Bāriņtiesas lēmuma norakstu par ievietošanu ārpusģimenes aprūpē;

2.1.6. Bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos;

2.1.7. citus dokumentus pēc Sociālā dienesta pieprasījuma.

2.2. Sociālais dienests piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei un ikmēneša pabalstu, neizvērtējot personas ienākumus.

3. Pabalstu veidi un piešķiršanas kārtība

3.1. Sociālais dienests pilngadību sasniegušajiem bērniem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem piešķir šādus pabalstus:

3.1.1. vienreizēju pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe:

3.1.1.1. pabalsts paredzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei,

3.1.1.2. pabalstu piešķir bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, par kuru Liepājas pilsētas pašvaldība vai Liepājas pilsētas Bāriņtiesa bija pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē, kurš ir sasniedzis pilngadību un kuram ir beigusies ārpusģimenes aprūpe,

3.1.1.3. pabalsta saņemšanai jāiesniedz 2.1.punktā norādītie dokumenti,

3.1.1.4. pabalsta apmērs personai atbilst valstī noteiktām divām minimālajām algām;

3.1.2. vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe un ir piešķirta apdzīvojamā platība Liepājas pilsētā:

3.1.2.1. pabalsts paredzēts samaksai par remontmateriālu iegādi un to piešķir mantiskā veidā,

3.1.2.2. pabalsta apmērs ir līdz Ls 100 (viens simts latu),

3.1.2.3. pabalstu tiesīgs saņemt bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns, kurš sasniedzis pilngadību, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe, par kuru Liepājas pilsētas pašvaldība vai Liepājas pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ievietošanu ārpusģimenes aprūpē un kuram ir piešķirta apdzīvojamā platība Liepājas pilsētā,

3.1.2.4. pabalsta saņemšanai jāiesniedz 2.1. punktā norādītie dokumenti, dzīvojamās telpas īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu) un rēķins vai stingrās uzskaites maksājuma čeks par remontmateriālu iegādi,

3.1.2.5. pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas dienas;

3.1.3. ikmēneša pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības vidusskolā:

3.1.3.1. pabalstu piešķir un izmaksā bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš bija nodots aizbildnībā, ir sasniedzis pilngadību un turpina mācības vidusskolā,

3.1.3.2. pabalsta saņemšanai jāiesniedz 2.1.punktā norādītie dokumenti un izziņa no mācību iestādes,

3.1.3.3. pabalsta izmaksas aprēķinus veic atbilstoši LR Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumu Nr.183 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu" prasībām.

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

4.1. Sociālais dienests rakstiski informē sociālā pabalsta pieprasītāju par piešķirtā pabalsta apjomu.

4.2. Ja netiek apmierināts pabalsta pieprasītāja sociālās palīdzības prasījuma apjoms vai sociālā palīdzība tiek atteikta, pabalsta pieprasītājs par to rakstiski tiek informēts, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

4.3. Ja sociālā pabalsta pieprasītājs nav apmierināts ar Sociālā dienesta pieņemto lēmumu, tas ir tiesīgs viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas to apstrīdēt Liepājas pilsētas domē (turpmāk - dome).

4.4. Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Saistošie noteikumi publicējami likumdošanā noteiktajā kārtībā. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

5.2. Noteikumu izpildi kontrolē domes pastāvīgā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja.

Liepājas pilsētas
domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.01.2006