Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Liepājā 2005.gada 25.augustā (prot. Nr.11, 17.§)

Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 7.punktu, 41.panta 1.punktu un likuma "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 35.panta 4.daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts un piešķirts vienreizējs sociālās palīdzības pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai (turpmāk - apbedīšanas pabalsts).

1.2. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kurai nav tiesības uz valsts noteikto apbedīšanas pabalstu un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā.

2. Pabalsta apmērs

2.1. Apbedīšanas pabalsta apmērs nosakāms atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izdevumiem un tam jāsedz šādu pakalpojumu izmaksas:

2.1.1. zārka iegāde;

2.1.2. pakalpojumi kapsētā;

2.1.3. transporta pakalpojumi;

2.1.4. morga pakalpojumi.

2.2. Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts līdz trīskāršam valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēram.

3. Pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

3.1. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā (turpmāk - Sociālais dienests) uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

3.1.1. iesniegumu;

3.1.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.1.3. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļas izdotu miršanas izziņu apbedīšanas pabalsta saņemšanai;

3.1.4. izziņu par mirušās personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu.

3.2. Apbedīšanas pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu kredītiestādē vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā saskaņā ar preču pavadzīmi-rēķinu, pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādot pabalsta izmaksas kārtību.

3.3. Apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksu nodrošina Sociālais dienests.

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

4.1. Sociālais dienests informē sociālās palīdzības pieprasītāju par piešķirtās sociālās palīdzības apjomu.

4.2. Ja netiek apmierināts pabalsta pieprasītāja sociālās palīdzības prasījuma apjoms vai sociālā palīdzība tiek atteikta, pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

4.3. Ja sociālās palīdzības pieprasītājs nav apmierināts ar Sociālā dienesta pieņemto lēmumu, viņš ir tiesīgs viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas to apstrīdēt Liepājas pilsētas domē (turpmāk - dome).

4.4. Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Noteikumi publicējami likumdošanā noteiktajā kārtībā. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

5.2. Noteikumu izpildi kontrolē domes pastāvīgā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.01.2006