Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Liepājā 2005.gada 25.augustā (prot. Nr.11, 18.§)

Par vienreizējiem pabalstiem personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 7.punktu, 41.panta 1.punktu, likuma "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 35.panta 4.daļu

1. Vispārīgie noteikumi

Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts un piešķirts vienreizējs pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai un vienreizējs pabalsts personas apliecinošu dokumentu noformēšanai personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas pašvaldības teritorija.

2. Pabalstu veidi un apjoms

2.1. Vienreizēju pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai piešķir valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

2.2. Vienreizēju pabalstu personu apliecinošu dokumentu noformēšanai piešķir līdz 50% apmēram no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra.

3. Pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

3.1. Vienreizējā pabalsta pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā (turpmāk - Sociālais dienests) iesniedz:

3.1.1. iesniegumu;

3.1.2. izziņas par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas vietas kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.1.3. Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Dzīvesvietas deklarēšanas nodaļas izziņu par pēdējo deklarēto dzīvesvietu.

3.2. Vienreizējos pabalstus personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām, var pieprasīt ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no atbrīvošanas dienas.

3.3. Vienreizējos pabalstus personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām, piešķir un izmaksu nodrošina Sociālais dienests.

3.4. Skaidrā naudā pabalsta pieprasītājam izmaksā 2.1.punktā noteikto pabalstu.

3.5. Pakalpojuma sniedzējam pārskaita 2.2.punktā noteikto pabalstu, kas pilnībā tiek izmantots pakalpojumu apmaksai.

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

4.1. Sociālais dienests rakstiski informē sociālās palīdzības pieprasītāju par piešķirtās sociālās palīdzības apjomu.

4.2. Ja netiek apmierināts pabalsta pieprasītāja sociālās palīdzības prasījuma apjoms vai sociālā palīdzība tiek atteikta, pabalsta pieprasītājs par to tiek rakstiski informēts, norādot pieņemtā lēmuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

4.3. Ja sociālās palīdzības pieprasītājs nav apmierināts ar Sociālā dienesta pieņemto lēmumu, tas ir tiesīgs viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas to apstrīdēt Liepājas pilsētas domē (turpmāk - dome).

4.4. Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Noteikumi publicējami likumdošanā noteiktajā kārtībā. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

5.2. Noteikumu izpildi kontrolē domes pastāvīgā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.01.2006