Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Liepājā 2005.gada 25.augustā (prot. Nr.11, 20.§)

Par nakts patversmē ievietoto personu līdzdalības maksājumiem

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 6. un 7.punktu, likuma "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 8.panta 1., 2.daļu un 9.panta 3.daļu, LR Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta", Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka līdzdalības maksājumu apmēru un kārtību Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta nakts patversmē (turpmāk - Nakts patversme) ievietotai personai, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas pašvaldības teritorija.

1.2. Persona, kura Nakts patversmē ievietota ar Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta (turpmāk - Sociālais dienests) pirmreizēju norīkojumu, ir atbrīvota no līdzdalības maksājuma 60 dienas no norīkojuma izdošanas dienas.

2. Līdzdalības maksājuma apmērs

2.1. Persona par uzturēšanos Nakts patversmē maksā:

2.1.1. 1% dienā no iepriekšējā mēneša ienākumiem, ja persona ir valsts noteiktās pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja;

2.1.2. Ls 0,50 (piecdesmit santīmu) dienā, ja persona ir darbspējīgā vecumā.

2.2. Līdzdalības maksājums tiek aprēķināts atbilstoši dienu skaitam, kurās persona uzturas Nakts patversmē.

3. Samaksas kārtība

3.1. Persona uzsāk līdzdalības maksājumu ar 61.dienu (sešdesmit pirmo dienu) un pēc norīkojuma pagarinājuma saņemšanas, noslēdzot divpusēju līdzdalības maksājuma līgumu.

3.2. Personas līdzdalības maksājumus, atbilstoši Nakts patversmes un klienta savstarpēji noslēgtajam līgumam, vienu reizi nedēļā iekasē Sociālā dienesta pilnvarotā persona, ar kuru Sociālajam dienestam noslēgts līgums par pilnīgu individuālo materiālo atbildību.

3.3. Katras nedēļas pēdējā darba dienā nedēļas laikā iekasēto līdzdalības maksājumu pilnvarotā persona iemaksā Liepājas pilsētas domes (turpmāk - dome) Norēķinu kasē Sociālā dienesta budžetā.

4. Noslēguma jautājumi

4.1. Noteikumi publicējami likumdošanā noteiktajā kārtībā. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

4.2. Noteikumu izpildi kontrolē domes pastāvīgā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.01.2006