Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Liepājā 2005.gada 25.augustā (prot. Nr.11, 21.§)

Par personas līdzdalības maksājumiem sociālajā dzīvojamajā mājā un veco ļaužu dzīvojamajā mājā

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 7.punktu, 21.panta 23.punktu un 41.panta 1.punktu, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 3.panta 2.daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā slēdzams īres līgums un veicami līdzdalības maksājumi personām, kurām piešķirtas īres tiesības Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta sociālajā dzīvojamajā mājā (turpmāk - Sociālā dzīvojamā māja) un Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta veco ļaužu dzīvojamajā mājā (turpmāk - Veco ļaužu dzīvojamā māja).

1.2. Sociālā dzīvojamā māja un Veco ļaužu dzīvojamā māja ir Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta (turpmāk tekstā - Sociālais dienests) sociālās institūcijas, kurās esošie dzīvokļi tiek izīrēti personām saskaņā ar Liepājas pilsētas domes (turpmāk - dome) 2003.gada 7.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7 "Personas, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība".

1.3. Sociālās dzīvojamās mājas un Veco ļaužu dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu veic Sociālais dienests.

2. Īres līguma slēgšana

2.1. Lēmumu par īres tiesībām Sociālajā dzīvojamajā mājā un Veco ļaužu dzīvojamajā mājā pieņem domes pastāvīgā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja (turpmāk - komiteja).

2.2. Pēc komitejas lēmuma saņemšanas persona, kurai piešķirtas īres tiesības, 10 (desmit) dienu laikā slēdz īres līgumu ar Sociālo dienestu un paraksta telpas nodošanas-pieņemšanas aktu, kas ir par pamatu dzīvokļa nodošanai personas lietošanā.

2.3. Īres līgumu par dzīvokli sociālajā dzīvojamajā mājā, atbilstoši komitejas lēmumam, slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, īrnieks lūdz pagarināt īres tiesības un komiteja pieņem lēmumu par īres līguma pagarināšanu.

2.4. Īres līgumu saskaņā ar komitejas lēmumu par dzīvokli Veco ļaužu dzīvojamajā mājā ar personām, kuras saņem valsts noteiktās pensijas vai pabalstus, slēdz uz nenoteiktu laiku.

2.5. Īres līgumi tiek slēgti rakstiski atbilstoši LR Ministru kabineta apstiprinātajam dzīvokļa īres līguma parauglīgumam.

2.6. Īrniekam var atteikt pagarināt īres līgumu vai rosināt jautājumu par izlikšanu no dzīvojamām telpām Sociālajā dzīvojamajā mājā un Veco ļaužu dzīvojamajā mājā, ja īrnieks:

2.6.1. pārkāpj īres līguma noteikumus;

2.6.2. neievēro Sociālās dzīvojamās mājas un Veco ļaužu dzīvojamās mājas iekšējās kārtības noteikumus;

2.6.3. vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus nemaksā īres maksu vai maksu par komunālajiem pakalpojumiem.

3. Personas līdzdalības maksājumi

3.1. Sociālās dzīvojamās mājas un Veco ļaužu dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu finansē no dzīvokļu īrnieku īres maksām un Sociālajam dienestam piešķirtajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.2. Sociālās dzīvojamās mājas īrnieks īres līguma darbības laikā maksā 1/3 (vienu trešdaļu) no īres maksas, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem.

3.3. Veco ļaužu dzīvojamās mājas īrnieks īres līguma darbības laikā maksā 2/3 (divas trešdaļas) no īres maksas, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem.

3.4. Sociālās dzīvojamās mājas un Veco ļaužu dzīvojamās mājas īrnieks par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem personīgi norēķinās ar pakalpojuma sniedzēju pilnā apmērā.

3.5. Maksājumu parādus no īrnieka piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Noslēguma jautājumi

4.1. Noteikumi publicējami likumdošanā noteiktajā kārtībā. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

4.2. Noteikumu izpildi kontrolē komiteja.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.01.2006
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.