Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.12

Rīgā 30.08.2005.gada 30.augustā (prot. Nr.16, 4.§)

Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Rīgā

Izdoti saskaņā ar likuma "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 8.panta pirmo, otro, ceturto, piekto daļu un Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6.punktu

1. Šie saistošie noteikumi nosaka sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk - pakalpojumi) samaksu Rīgā.

2. Rīgas priekšpilsētu (rajonu) Sociālie dienesti saskaņā ar Ministru kabineta 31.05.2005. noteikumiem Nr.373 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" izvērtē personas vajadzības, pieņem lēmumu par personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un nodrošina vai organizē pakalpojuma saņemšanu.

3. Neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli, no Rīgas pilsētas budžeta līdzekļiem tiek segtas šādu pakalpojumu izmaksas:

3.1. īslaicīgas uzturēšanās pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem;

3.2. īslaicīgas uzturēšanās pakalpojumi līdz 30 dienām gadā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

3.3. īslaicīgas uzturēšanās pakalpojumi līdz 6 mēnešiem grūtniecēm un māmiņām ar zīdaiņiem;

3.4. īslaicīgas uzturēšanās krīzes centrā pakalpojumi līdz 6 mēnešiem bērniem un ģimenēm;

3.5. patversmes un naktspatversmes pakalpojumi līdz 2 mēnešiem;

3.6. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi līdz 3 mēnešiem personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas (saskaņā ar personas individuālo sociālās rehabilitācijas plānu), ja persona brīvības atņemšanas iestādē atradusies vismaz 6 mēnešus un ja persona Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālajā dienestā vērsusies ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes;

3.7. dienas aprūpes centra pakalpojumi bērniem, personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti;

3.8. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar sociālās uzvedības novirzēm.

4. Transporta pakalpojumi personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko trans­portu, tiek piešķirti saskaņā ar Rīgas domes 17.02.2004. noteikumiem Nr.49 "Noteikumi par transporta pakalpojumu samaksas kārtību Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu".

5. Nosakot samaksu par pakalpojumiem, kuri nav minēti šo noteikumu 3.punktā, personai (ģimenei) un personas apgādniekam jādeklarē pēdējo trīs mēnešu ienākumi:

5.1. darbspējīgām personām ik pēc trim mēnešiem;

5.2. darbnespējīgām personām ik pēc sešiem mēnešiem.

6. Samaksa par pakalpojumu tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta", izņemot:

6.1. ja persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (izņemot patversmes, naktspatversmes pakalpojumu), pēc pakalpojuma samaksas personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par 75% no Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā (vidēji par iepriekšējo gadu) viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtības vidēji mēnesī (latos) vienam ģimenes loceklim;

6.2. ja persona saņem sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojumu, pēc pakalpojuma samaksas personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto (vidēji par iepriekšējo gadu) viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtību vidēji mēnesī (latos) vienam ģimenes loceklim;

6.3. ja persona saņem šo noteikumu 6.1. un 6.2.punktā noteiktos pakalpojumus (ieskaitot patversmes, naktspatversmes pakalpojumus), netiek izvērtēti personas atsevišķi dzīvojošā apgādnieka ienākumi un materiālais stāvoklis.

7. Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālā dienesta Sociālajai komisijai ir tiesības atsevišķos gadījumos noteikt citu, personai (ģimenei) un/vai personas apgādniekam labvēlīgāku pakalpojuma samaksas kārtību, ņemot vērā personas (ģimenes) un/vai personas apgādnieka individuālo sociālo gadījumu.

8. Lēmumu par Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālā dienesta noteikto pakalpojuma samaksu mēneša laikā var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā, bet tā lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Noslēguma jautājumi

1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rīgas domes 02.03.2004. noteikumi Nr.51 "Noteikumi par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Rīgā".

3. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks

08.09.2005