Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.10.2008. - 25.01.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.99
Licenču un pašvaldības atļauju izsniegšana

(Saistošo noteikumu nosaukums Jelgavas domes 21.02.2008. saistošo noteikumu Nr.08-6 redakcijā)

Apstiprināti ar 21.07.2005. Jelgavas domes lēmumu Nr.10/3

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām15.panta pirmās daļas 11.punktu,
43.panta pirmās daļas 8.punktu, 3.daļu
(Grozīta ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie saistošie noteikumi “Licenču, paš­valdības atļauju izsniegšana” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) izsniedz licences par tiesībām īstenot interešu un neformālās izglītības programmas, licences, licences kartītes un atļaujas pasažieru komercpārvadājumu veikšanai, pašvaldības atļaujas azartspēļu organizēšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

1.2. (Svītrots ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

1.3. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Pieprasītājs).

1.4. Gadījumos, kad iesniegtajos dokumentos nav pietiekamas informācijas jautājuma izlemšanai, Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt Pieprasītājam papildus informāciju, norādot atbildes sniegšanas termiņu. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pēc papildus informācijas saņemšanas pieņem attiecīgo lēmumu

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

1.5. Pašvaldībai attiecīgā lēmuma pieņemšanai ir tiesības pieaicināt speciālistus, ekspertus, kā arī Pieprasītāju konkrētu jautājumu noskaidrošanai.

1.6. Ja Pieprasītājs 2 (divu) mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nav izņēmis Pašvaldības sagatavotos dokumentus (licenci, atļauju u.c.), tie zaudē spēku.

1.7. Lēmumu par licenču, licenču kartīšu, atļauju vai pašvaldības atļauju izsniegšanu, ja izpildītas visas šo Noteikumu prasības, Pašvaldības vārdā pieņem Jelgavas pašvaldības izpilddirektors, bet viņa prombūtnes laikā – izpilddirektora vietnieks.

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

1.8.Pašvaldības lēmumu var apstrīdēt Jelgavas domē viena mēneša laikā.

2. Licences izsniegšana interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai

2.1. Licenci par tiesībām īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas (turpmāk tekstā – licence) var pieprasīt juridiskas un fiziskas personas.

2.2. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti licences saņemšanai:

2.2.1. noteikta parauga rakstveida iesniegums;

2.2.2. licencējamā izglītības programma, kurā norāda:

2.2.2.1. programmas nosaukumu;

2.2.2.2. programmas mērķi;

2.2.2.3. programmas uzdevumu;

2.2.2.4. programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;

2.2.2.5. programmas ilgumu (stundās);

2.2.2.6. programmas saturu (tematiskais plāns);

2.2.2.7. programmas īstenošanas valodu.

2.2.3. licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot dzīves aprakstu un atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu kopijas;

2.2.4. pēc izglītības programmas apguves izsniedzamā dokumenta (ja paredzēts) paraugs;

2.2.5. licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietas un aprīkojuma apraksts;

2.2.6. dokumenta, kas apliecina vietas pieejamību izglītības programmas īstenošanai, kopija (uzrādot oriģinālu);

2.2.7. juridiskām personām:

2.2.7.1. reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.2.7.2. statūtu kopija, kur viens no minētajiem darbības veidiem ir pieaugušo izglītība;

2.2.7.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka licences pieprasītājam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas;

2.2.7.4. pilnvara, kas apliecina tiesības pārstāvēt komercsabiedrību;

2.2.8. fiziskām personām:

2.2.8.1. pases kopija (uzrādot oriģinālu);

2.2.8.2. saimnieciskās darbības veicēja nodokļu maksātāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

2.3. Pašvaldība var pieprasīt attiecīga eksperta atzinumu par licencējamās izglītības programmas saturu.

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

2.4. Pēc visu 2.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas Pašvaldība 15 (piecpadsmit) dienu laikā izskata jautājumu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci.

2.5. Licenci izsniedz uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem.

2.6. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt pašvaldības teritorijā licencēto izglītības programmu īstenošanu. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbild licences īpašnieks.

2.7. Pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

2.7.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;

2.7.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija;

2.7.3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst programmas nosaukumam un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

2.7.4. vietas un aprīkojuma apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanai.

2.8. Pašvaldība pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja:

2.8.1. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija;

2.8.2. licences īpašnieka darbība vai licencētās izglītības programmas īstenošana neatbilst normatīvo aktu prasībām;

2.8.3. licencētā izglītības programmas īstenošana neatbilst licencētās izglītības programmas saturam.

2.9. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi izsniegtā licence zaudē spēku.

2.10. Informācija par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences anulēšanu tiek publicēta vietējā laikrakstā.

2.11. Licences īpašniekam ir pienākums informēt Pašvaldību par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas.

2.12. (Svītrots ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3. Licences, licences kartīšu un apliecinājuma izsniegšana komercpārvadājumiem ar autotransportu

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.1. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā Pārvadātājiem atļauts veikt:

3.1.1. pasažieru regulāros komercpārvadājumus, saņemot licenci, licences kartītes Satiksmes ministrijā vai Pašvaldībā un apliecinājumu (atļauja komercpārvadājumu veikšanai attiecīgajā maršrutā) Pašvaldībā.

3.1.2. pasažieru komercpārvadājumus ar vieglajiem taksometriem, saņemot licenci un licences kartītes Pašvaldībā.

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.2. Pasažieru komercpārvadājumus ar vieglajiem taksometriem var veikt komersanti fiziskas vai juridiskas personas).

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.3. Pašvaldība izsniedz licences un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem.

(Jelgavas domes 21.02.2008. saistošo noteikumu Nr.08-6 redakcijā)

3.4. Pasažieru regulāros komercpārvadājumos, licences kartītei un Pašvaldībā apstiprinātai apliecinājuma kopijai jāatrodas attiecīgajā autotransporta līdzeklī.

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.5. Pārvadātājam licences un licences kartītes tiek izsniegtas par maksu:

3.5.1. par licenci samaksājot valsts nodevu;

3.5.2. par licences kartīti samaksājot pašvaldības nodevu.

3.6. (Svītrots ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.7. (Svītrots ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.8. Par licences, licences kartītes un apliecinājuma izmantošanu ir atbildīgs Pārvadātājs. Licenci, licences kartīti un apliecinājumu nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citam Pārvadātājam, citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī nedrīkst jebkādā veidā nodot citai personai no licences izrietošās saistības.

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.9. Licences, licences kartītes un apliecinājuma nozaudēšanas gadījumā Paš­valdība pēc Pārvadātāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme “Dublikāts”. Par dublikātu jāsamaksā pašvaldības nodeva.

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.10. Licences, licences kartītes un apliecinājuma dublikāta izsniegšanas gadījumā to derīguma termiņš netiek pagarināts.

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.11. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti licences saņemšanai:

3.11.1. noteikta parauga rakstveida iesniegums;

3.11.2. komercsabiedrības (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.11.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka licences pieprasītājam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas;

3.11.4. pilnvara, kas apliecina tiesības pārstāvēt komercsabiedrību;

3.11.5. (svītrots ar Jelgavas domes 20.04.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.124);

3.11.6. Autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecība;

3.11.7. Ģenerālpilnvara vai nomas līgums (ja licences pieprasītājs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks);

3.11.8. Autotransporta līdzekļa civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu);

3.11.9. Piereģistrēto biļešu paraugi;

3.11.10. Autotransporta līdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija;

3.11.11. Dokuments par transporta līdzekļa ikgadējās nodevas samaksu pilnā apmērā;

3.11.12. Valsts valodas prasmes apliecība;

3.11.13. Maksājumu uzdevuma kopija par valsts nodevas samaksu.

(Grozīts ar Jelgavas domes 20.04.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.124)

3.12. Licences izsniegšana:

3.12.1. Pašvaldība izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

3.12.2. Licenci izsniedz uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem vai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ja tajos noteikts citādi. Saņemot licenci, Pārvadātājs uzrāda maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu.

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.13. Licences termiņa pagarināšana:

3.13.1. (Svītrots ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.13.2. Lai pagarinātu licences termiņu, Pārvadātājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms licences derīguma termiņa beigām iesniedz Pašvaldībai rakstisku iesniegumu un to 3.11.punktā minēto dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kuros licences derīguma termiņa laikā izdarītas izmaiņas.

3.13.3. Ja Pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas termiņus un licences derīguma termiņš līdz Pašvaldības lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies, Pašvaldība izskata iesniegumu pēc 3.11.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.

3.14. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti licences kartītes saņemšanai:

3.14.1. noteikta parauga rakstveida iesniegums;

3.14.2. Pārvadātājam izsniegtās licences kopija (uzrādot oriģinālu);

3.14.3. autotransporta līdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu) ar atzīmi par autotransporta līdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību komercpārvadājumu veikšanai. Jaunam autotransporta līdzeklim (ja kopš tā pirmreizējās reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk kā viens gads) tehniskās apskates protokols nav nepieciešams;

3.14.4. komercpārvadājumos izmantojamā autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.14.5. nomas līgums ar autotransporta līdzekļa īpašnieku, ja transporta līdzeklis tiek nomāts (iznomātā autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu);

3.14.6. autovadītāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.14.7. autotransporta līdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija (uzrādot oriģinālu);

3.14.8. Maksājuma uzdevuma kopija par pašvaldības nodevas samaksu.

(Grozīts ar Jelgavas domes 20.04.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.124)

3.15. Licences kartītes izsniegšana:

3.15.1. Pašvaldība izskata iesniegumu un izsniedz licences kartīti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

3.15.2. Pārvadātājam izsniedz licences kartīti katram autotransporta līdzeklim līdz autotransporta līdzekļa tehniskās apskates termiņa beigām, pēc maksājumu apliecinoša dokumenta par Pašvaldības nodevas samaksu uzrādīšanas;

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.16. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti licences kartītes termiņa pagarināšanai:

3.16.1. Noteikta parauga rakstveida iesniegums līdz iepriekšējās licences derīguma termiņa beigām;

3.16.2. Pārvadātājam izsniegtās licences kopija (uzrādot oriģinālu);

3.16.3. autotransporta līdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu) ar atzīmi par autotransporta līdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību komercpārvadājumu veikšanai. Jaunam autotransporta līdzeklim (ja kopš tā pirmreizējās reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk kā viens gads) tehniskās apskates protokols nav nepieciešams;

3.16.4. Maksājuma uzdevuma apliecināta kopija par pašvaldības nodevas samaksu.

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.17. Pašvaldības izsniegtās licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku vai anulēšana:

3.17.1. Pašvaldība ir tiesīga apturēt licences un/vai licences kartītes darbību uz laiku vai tās anulēt;

3.17.2. apturot licences darbību uz laiku vai to anulējot, uz laiku tiek apturēta vai anulēta licences kartītes darbība. Apturot licences, licences kartītes darbību uz laiku vai tās anulējot, valsts un pašvaldības nodevas netiek atmaksātas;

3.17.3. licenci, licences kartītes darbību var apturēt uz laiku līdz:

3.17.3.1. 3 (trīs) mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo Noteikumu vai citu pasažieru komercpārvadājumus normatīvo aktu prasības, kā arī maršruta apkalpošanas līguma noteikumi (regulārajiem komercpārvadājumiem);

3.17.3.2. jaunas tehniskās apskates protokola kopijas iesniegšanai, ja tehniskās apskates termiņš ir beidzies;

3.17.3.3. jauna nomas līguma kopijas iesniegšanai (uzrādot oriģinālu), ja nomātā transportlīdzekļa nomas līguma darbības termiņš ir beidzies.

3.17.4. Licenci vai licences kartīti var anulēt, ja:

3.17.4.1. Pārvadātājs pats ierosina anulēt izsniegto licenci, licences kartīti;

3.17.4.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija;

3.17.4.3. Pārvadātājs veic regulāros pasažieru komercpārvadājumus bez apliecinājuma;

3.17.4.4. Pārvadātājs atkārtoti pārkāpj šos noteikumus vai citu ar komercpārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasības;

3.17.4.5. Pārvadātāja darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izbeigta.

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.18. Ja licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, licence un/vai licences kartīte ir jānodod Pašvaldībai ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

3.19. Apliecinājumu izsniegšana un anulēšana:

3.19.1. apliecinājumus pasažieru regulāro komercpārvadājumu veikšanai Jelgavas pilsētā izsniedz Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pēc sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma noslēgšanas;

3.19.2. Pašvaldība ir tiesīga anulēt apliecinājumu gadījumos, ja:

3.19.2.1. Pārvadātājs bez attaisnojoša iemesla mēneša laikā pēc apliecinājuma saņemšanas nav uzsācis pasažieru komercpārvadājumus attiecīgajā maršruta reisā;

3.19.2.2. Pārvadātājs nepilda ar Pašvaldību noslēgtā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma prasības vai normatīvo aktu noteikumus, kas reglamentē pasažieru komercpārvadājumus;

3.19.2.3. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija.

(Grozīts ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

3.20.Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi izsniegtā licence zaudē spēku.

3.21.Informācija par pasažieru komercpārvadājumu licences anulēšanu tiek publicēta vietējā laikrakstā.

3.22. Kontroli par taksometra aprīkojumu un pazīšanās zīmēm, licences un licences kartītes derīguma termiņa ievērošanu veic Pašvaldības policija.

(Jelgavas domes 20.04.2006. saistošo noteikumu Nr.124 redakcijā)

3.221. Kontroli azartspēļu vietās veic Pašvaldības policija.

(Jelgavas domes 24.05.2007. saistošo noteikumu Nr.154 redakcijā)

3.23. Par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā atbildība saskaņā ar "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu".

(Jelgavas domes 20.04.2006. saistošo noteikumu Nr.124 redakcijā)

4. Pašvaldības atļaujas izsniegšana azartspēļu organizēšanai

4.1. Kazino, spēļu zāles, bingo un citas azartspēļu zāles atvēršanas speciālo atļauju (licenci) izsniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

4.2. Pašvaldība izsniedz atļauju atvērt azartspēļu vietas un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

4.3. (Svītrots ar Jelgavas domes 20.04.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.124)

4.4. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti atļaujas saņemšanai:

4.4.1. noteikta parauga rakstveida iesniegums;

4.4.2. komercsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

4.4.3. komercsabiedrības statūtu kopija (uzrādot oriģinālu);

4.4.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka atļaujas iesniedzējam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas;

4.4.5. to dokumentu noraksti, kuri apliecina pieprasītāja īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt azartspēles vai telpu nomas līgums (noraksts) par to telpu nomu, kurās plānots veikt minēto darbību. Ja iznomātājs nav telpu īpašnieks, jāie­sniedz telpu īpašnieka apliecinājums par piekrišanu atvērt attiecīgo azartspēļu zāli;

4.4.6. ēkas vai telpu, kur paredzēts atvērt azartspēļu zāli, inventarizācijas plāna kopija ar telpu eksplikāciju;

4.4.7. (svītrots ar Jelgavas domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-24);

4.4.8. Licences noraksts (uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar Jelgavas domes 20.04.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.124; 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-24)

4.5. Ja azartspēles paredzēts veikt dzīvojamās mājās, to pagalmos, kā arī ēkās, kas bloķētas pie dzīvojamām mājām, Būvvalde organizē publisko apspriešanu.

4.6. Pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja:

4.6.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;

4.6.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija;

4.6.3. ja ir negatīvi publiskās apspriešanas rezultāti.

5. Individuālā darba veicēju reģistrācija

(Nodaļa svītrota ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

5.1. (Svītrots ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

5.2. (Svītrots ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

5.3. (Svītrots ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

5.4. (Svītrots ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

5.5. (Svītrots ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

5.6. (Svītrots ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

5.7. (Svītrots ar Jelgavas domes 21.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-6)

6. Licences izsniegšana otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) vai otrās kategorijas vienreizējas lietošanas šaušanas stenda darbībai

(Nodaļa Jelgavas domes 20.04.2006. saistošo noteikumu Nr.124 redakcijā)

6.1. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbības licences saņemšanai:

6.1.1. noteikta parauga rakstveida ie­sniegums;

6.1.2. juridiskai personai – komerc­sabiedrības (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), fiziskai personai – pases kopija (uzrādot oriģinālu);

6.1.3. dokumenta kopija, kas apliecina, ka personai pieder vai tās valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts izveidot šautuvi (šaušanas stendu);

6.1.4. šautuves (šaušanas stenda) izveides plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta šautuves (šaušanas stenda) atrašanās vieta un blakus esošās celtnes, kā arī norādīti drošības pasākumi un izmantošanai paredzēto ieroču veidi.

6.1.5. Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvaldes atļaujas kopija otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai (uzrādot oriģinālu).

6.2. Pašvaldībā iesniedzamie dokumenti otrās kategorijas vienreizējas lietošanas šaušanas stenda darbības licences saņemšanai:

6.2.1. noteikta parauga rakstveida ie­sniegums;

6.2.2. juridiskai personai – komerc­sabiedrības (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), fiziskai personai – personu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

6.2.3. dokumenta kopija, kas apliecina, ka personai pieder vai tās valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts izveidot vienreizējas lietošanas šaušanas stendu, vai nekustamā īpašuma īpašnieka (valdītāja) rakstisku piekrišanu vienreizējas lietošanas šaušanas stenda izveidei;

6.2.4. vienreizējas lietošanas šaušanas stenda izveides plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta šaušanas stenda atrašanās vieta, norādīts tā izvietojums apvidū, šaušanas virziens, attālums līdz tuvākajiem objektiem, kuros iespējama cilvēku atrašanās, šaušanas distances ga­rums, drošības joslas lielums, no­ro­bežojumu izvietojums, bīstamās zonas norobežojuma veids, šāviņa uztvērēja veids un šaušanas stenda izmantošanas laiks, kā arī cita informācija par attiecīgās kategorijas šaušanas stendu;

6.2.5. Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvaldes atļaujas kopija otrās kate­gorijas vienreizējās lietošanas šaušanas stenda darbībai (uzrādot oriģinālu).

6.3. Licences izsniegšana:

6.3.1. Jelgavas pašvaldība 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu izsniegt licenci (atļauju), atteikt licences (atļaujas) izsniegšanu, vai atlikt lēmuma pieņemšanu uz laiku līdz 30 dienām līdz papildu dokumentu saņemšanai un pārbaudes pabeigšanai.

6.3.2. Licenci otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai iz­sniedz uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem, bet otrās kategorijas vienreizējas lietošanas šaušanas stenda darbībai tikai uz noteiktu treniņšaušanas, mācību šaušanas vai šaušanas sporta sacensību laiku, saskaņā ar iesniegumu.

6.4. Jelgavas pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

6.4.1. iesniegti dokumenti, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām;

6.4.2. iesniegtajos dokumentos sniegta nepatiesa un maldinoša informācija;

6.4.3. šautuves (šaušanas stenda) darbība var traucēt apkārtējos ie­dzīvotājus;

6.4.4. šautuve (šaušanas stends) izveidota aizsargjoslu teritorijā vai var radīt kai­tējumu videi;

6.4.5. atteikums nepieciešams sa­biedrības drošībai un tās interešu aiz­sardzībai;

6.4.6. to nosaka tiesas nolēmums.

6.5. Pašvaldība, izskatot saņemto ie­sniegumu par licences izsniegšanu otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) vai otrās kategorijas vienreizējas lietošanas šaušanas stenda darbībai, vajadzības gadījumā ir tiesīga pieaicināt attiecīgu speciālistu atzinuma sniegšanai, par 6.4. punktā minētajiem apstākļiem.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
31.10.2008