Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 24.03.2023. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.332

Rīgā 2000.gada 26.septembrī (prot. Nr.46 6.§)
Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 14.06.2022. noteikumu Nr. 350 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka atbilstības novērtēšanas objekta – benzīna un dīzeļdegvielas – būtiskās prasības un atbilstības specifikācijas, to ievērošanas uzraudzības mehānismu, institūcijas, kuras veic uzraudzību, un minētās uzraudzības veikšanas kārtību.

(MK 14.06.2022. noteikumu Nr. 350 redakcijā)

1.1 Benzīns ir jebkura gaistoša minerāleļļa, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51 un 2710 12 59 un paredzēta transportlīdzekļu iekšdedzes dzinējiem ar dzirksteļaizdedzi.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.345 redakcijā)

1.2 Dīzeļdegviela ir gāzeļļa, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 19 43 un 2710 20 11 un paredzēta transportlīdzekļu iekšdedzes dzinējiem ar kompresijas aizdedzi.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.168 redakcijā)

1.3 Gāzeļļa ir naftas produkts, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 19 43 un 2710 20 11 un paredzēts lietošanai visurgājējā tehnikā, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, atpūtas kuģos, kā arī dzinējos, kuri minēti normatīvajos aktos par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū, normatīvajos aktos par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā un normatīvajos aktos par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.345 redakcijā)

1.4 (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 640)

1.5 Parafinizēta dīzeļdegviela ir degviela, kuru iegūst sintētiski vai ar hidroattīrīšanas paņēmienu un kuras kvalitātes prasības atbilst standartam LVS EN 15940+A1+AC:2019 "Automobiļu degviela. Sintētiski vai ar hidroattīrīšanas paņēmienu iegūta parafinizētā dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".

(MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 131 redakcijā)

1.6 Noteikumi attiecas uz Latvijas tirgū piedāvātajām degvielām, ko izmanto autotransporta līdzekļu un visurgājēja tehnikas (tostarp iekšējo ūdensceļu kuģu, kad tie nekuģo jūrā), lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru, kā arī atpūtas kuģu, kad tie nekuģo jūrā, dzirksteļaizdedzes dzinēju un kompresijaizdedzes dzinēju darbināšanai, ņemot vērā šo dzinēju tehniskās prasības saistībā ar veselības aizsardzību un vides aizsardzību.

(MK 14.06.2022. noteikumu Nr. 350 redakcijā)

II. Prasības benzīnam

2. Degvielas mazumtirdzniecības vietās, kur realizē benzīnu, norāda benzīna marku.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

3. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 640)

4. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 640)

5. Latvijā aizliegts realizēt svinu saturošu benzīnu (benzīns, kura sastāvā svina savienojumi, pārrēķināti tīra svina daudzumā, pārsniedz 0,005 g/l).

(MK 30.07.2002. noteikumu Nr.328 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr.1020)

6. (Svītrots ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr.1020)

7. Par bāzes metodi (pamatmetode konkrēta benzīna parametra noteikšanai) svina satura noteikšanai jebkura veida benzīnā izmanto standartā LVS EN 237:2008 L "Šķidrie naftas produkti. Benzīns. Zemas svina koncentrācijas noteikšana ar atomabsorbcijas spektrometrijas metodi" noteikto metodi.

(MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 131 redakcijā)

8. Latvijā atļauts realizēt benzīnu, kas paredzēts iekšdedzes dzinēju ar dzirksteles aizdedzi darbināšanai un kura kvalitātes rādītāji atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem rādītājiem un normatīvajiem aktiem par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

8.1 Benzīnu, kura pētnieciskais oktānskaitlis ir 95 vai lielāks, bet mazāks par 98 (95. markas benzīns), atļauts realizēt tikai tad, ja tam ir pievienots bioetanols, kas atbilst normatīvajiem aktiem par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību, ne mazāk kā 9,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma. Benzīnu, kura pētnieciskais oktānskaitlis ir 98 vai lielāks, bet mazāks par 100 (98. markas benzīns), atļauts realizēt tikai tad, ja tam ir pievienots bioetanols, kas atbilst normatīvajiem aktiem par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību, ne vairāk kā 5 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 640 redakcijā; sk. 34. punktu)

8.2 Šo noteikumu 8. un 8.1 punktā minētās prasības neattiecas uz:

8.21. benzīnu, kuru izmanto sacīkšu sporta automašīnu iekšdedzes dzinējos ar dzirksteles aizdedzi, ja sacīkšu sporta automašīna noteiktā kārībā ir reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir atzīme “sporta”;

8.22. benzīnu, kuru izmanto aviācijas transporta dzinējos.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.648 redakcijā)

8.3 Metālu piedevas metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs degvielā nedrīkst pārsniegt 6 mg Mn uz litru. Ja komersants degvielai, kura tiek realizēta mazumtirdzniecībā, ir pievienojis metālu piedevas, visās degvielas tirdzniecības vietās, kurās patērētājiem ir pieejama degviela ar metālu piedevām, labi redzamā vietā izliek norādes par metālu piedevas saturu degvielā ar šādu marķējuma tekstu: "Satur metālu piedevas". Šo marķējumu izvieto kopā ar informāciju par degvielas tipu. Marķējuma un burtu izmēriem jābūt tādiem, lai tie būtu labi saredzami un viegli salasāmi.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

III. Prasības dīzeļdegvielai un gāzeļļai

(Nodaļas nosaukums MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

9. Latvijā atļauts realizēt dīzeļdegvielu, kas paredzēta iekšdedzes dzinēju ar kompresijas aizdedzi darbināšanai un kuras kvalitātes rādītāji atbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem rādītājiem un normatīvajiem aktiem par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

9.1 Dīzeļdegvielu atļauts realizēt tikai tad, ja tai ir pievienota biodegviela, kas atbilst normatīvajiem aktiem par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību, ne mazāk kā 6,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

9.2 Šo noteikumu 9.1 punktā minētās prasības neattiecas uz:

9.21. dīzeļdegvielu, kuru izmanto jūras transporta flotes kuģu dzinējos;

9.22. dīzeļdegvielu, kuru izmanto aviācijas transporta dzinējos;

9.23. arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu 0., 1., 2., 3. un 4. klases dīzeļdegvielu atbilstoši standartam LVS EN 590:2022 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes", kura tiek realizēta:

9.23.1. mazumtirdzniecībā, ja degvielas mazumtirgotājs realizē no degvielas vairumtirgotāja saņemto degvielu;

9.23.2. mazumtirdzniecībā, ja degvielas mazumtirgotājs realizē laikposmā no 1. novembra līdz 31. martam paša importēto vai no Eiropas Savienības dalībvalsts ievesto degvielu;

9.23.3. vairumtirdzniecībā, ja laikposmā no 1. novembra līdz 31. martam to realizē komersanti, kuriem ir speciāla atļauja (licence) degvielas vairumtirdzniecībai vai speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, vai speciāla atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai (izņemot realizāciju atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā).

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr. 648 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr. 493; MK 01.04.2014. noteikumiem Nr. 168; MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 45; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 640; MK 21.03.2023. noteikumiem Nr. 131)

10. (Svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.493)

IV. Benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšana

11. Benzīna un dīzeļdegvielas (turpmāk – degviela) atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina ar atbilstības sertifikātu, kuru izsniegusi sertifikācijas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija. Akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija atbilstības sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz akreditētas testēšanas laboratorijas testēšanas pārskatiem, interpretējot tos atbilstoši šādiem standartiem:

11.1. LVS EN ISO 4259-1:2018 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. Testa metožu datu precizitātes noteikšana";

11.2. LVS EN ISO 4259-2:2018 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 2. daļa: Testa metožu datu precizitātes interpretēšana un pielietošana";

11.3. LVS EN ISO 4259-3:2020 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 3. daļa: Publicēto precizitātes datu uzraudzība un verifikācija attiecībā uz testa metodēm";

11.4. LVS EN ISO 4259-4:2022 "Nafta un līdzīgi produkti. Mērīšanas metožu un rezultātu precizitāte. 4. daļa: Statistikas kontroles diagrammu izmantošana, lai apstiprinātu "statistiskās kontroles" statusu standarta pārbaudes metodes izpildei vienā laboratorijā".

(MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 131 redakcijā)

12. Piegādājot citā Eiropas Savienības dalībvalstī ražotu degvielu tās realizācijai Latvijā, degvielas atbilstību šo noteikumu prasībām var apliecināt arī ar atbilstības apliecinājumu, kam pievienots akreditētas testēšanas laboratorijas degvielas testēšanas pārskats par attiecīgo degvielas partiju.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

13. Piegādātājs atbilstības apliecinājumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

13.1. ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese;

13.2. piegādātāja nosaukums, adrese un tvertnes numurs;

13.3. benzīna vai dīzeļdegvielas marka un galvenie raksturotāji;

13.4. benzīna vai dīzeļdegvielas partijas identifikācija;

13.5. benzīna vai dīzeļdegvielas daudzums;

13.6. akreditētas (atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2018 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" prasībām) testēšanas laboratorijas nosaukums, akreditācijas institūcija, testēšanas pārskata numurs un datums;

13.7. apliecinājums par degvielas atbilstību šo noteikumu prasībām;

13.8. deklarācijas izsniedzēja amats, paraksts, tā atšifrējums, datums un izsniegšanas vieta.

(MK 22.04.2004. noteikumu Nr.386 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.03.2023. noteikumiem Nr. 131)

13.1 Degvielas mazumtirdzniecības vietās uz degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām (degvielas uzpildes automātiem) no 1. novembra līdz 31. martam patērētājam labi redzamā vietā norāda dīzeļdegvielas aukstā filtra nosprostošanās punktu (grādos pēc Celsija) un degvielas klasi atbilstoši standartam LVS EN 590:2022 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes". Degvielas uzpildes iekārtu sūkņus un degvielas uzpildes iekārtu pistoles marķē atbilstoši standartā LVS EN 16942+A1:2021 "Degvielas. Transportlīdzekļu savietojamības identificēšana. Grafiskais attēlojums lietotāju informācijai" ietvertajām prasībām.

(MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 131 redakcijā)

14. Visus ar degvielas atbilstības novērtēšanu saistītos izdevumus sedz degvielas īpašnieks vai valdītājs.

V. Degvielas tirgus uzraudzība

15. Šo noteikumu izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Būvniecības valsts kontroles birojs un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

15.1 Būvniecības valsts kontroles birojs, izmantojot Energoresursu informācijas sistēmu, nodrošina degvielas kvalitātes uzraudzību un kontroli un, organizējot ikgadējo degvielas kvalitātes monitoringu, ievēro standartā LVS EN 14274:2013 "Automobiļu degvielas. Benzīna un dīzeļdegvielas kvalitātes novērtēšana. Degvielas kvalitātes monitoringa sistēma (FQMS)" ietvertās prasības. Degvielas paraugu testēšanu veic akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcijā, ievērojot testēšanas metodes, kas noteiktas standartos LVS EN 228+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes", LVS EN 590:2022 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes" un LVS EN 16640:2017 "Bioloģiskas izcelsmes produkti. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšana ar radioaktīvā oglekļa metodi".

(MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 131 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 45)

17. Degvielas importētājs, ražotājs, vairumtirgotājs vai mazumtirgotājs pēc Būvniecības valsts kontroles biroja pieprasījuma uzrāda degvielas kvalitātes atbilstību apliecinošus dokumentus.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

18. Ar degvielas kvalitātes atbilstības uzraudzību saistītos izdevumus sedz no Būvniecības valsts kontroles biroja līdzekļiem, bet, ja tiek konstatēts, ka degviela neatbilst šajos noteikumos norādītajām prasībām, minētos izdevumus sedz attiecīgais degvielas īpašnieks vai valdītājs 20 darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Būvniecības valsts kontroles biroja.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

19. (Svītrots ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 45)

20. Degvielas importētājs, ražotājs, vairumtirgotājs vai mazumtirgotājs ir atbildīgs par šajos noteikumos minēto prasību ievērošanu.

21. Šo noteikumu prasībām neatbilstošas degvielas glabāšanas, transportēšanas un iznīcināšanas (pārstrādes) izdevumus sedz degvielas īpašnieks vai valdītājs.

22. Uzņēmumi, kuri realizē šo noteikumu 32.punktā minēto dīzeļdegvielu, nodrošina tās atsevišķu glabāšanu, uzskaiti un realizāciju. Minētie uzņēmumi ir atbildīgi par šīs dīzeļdegvielas realizāciju izmantošanai tikai dzelzceļa transportlīdzekļos un lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

22.1 Reizi gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesniedz Eiropas Komisijai atbilstošu vides informāciju par attiecīgo aglomerāciju vai zonu, kā arī ierosināto pasākumu paredzamo iedarbību uz vidi.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr. 1020 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 45)

22.2 Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam informāciju par Latvijā realizēto benzīna un dīzeļdegvielas apjomu (informāciju iegūst saskaņā ar normatīvajiem aktiem akcīzes preču aprites jomā). Būvniecības valsts kontroles birojs katru gadu līdz 15. jūlijam sagatavo degvielas kvalitātes pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši veidlapai, kas publicēta Eiropas Vides aģentūras uzturētajā tīmekļvietnē. Uzraudzības institūcija katru gadu līdz 31. augustam iesniedz degvielas kvalitātes pārskatu Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā (EIONET) un informē par to Eiropas Komisiju.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

22.3 Ja tiek izsludināta valsts enerģētiskā krīze, komersanti, kas sniedz naftas produktu drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei, kā arī citi komersanti, kas realizē degvielu, ir tiesīgi realizēt valsts naftas produktu drošības rezervēs uzglabāto naftas produktu (degvielas) apjomu bez biodegvielas.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 493 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 640)

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 14.06.2022. noteikumu Nr. 350 redakcijā)

23. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

24. Šo noteikumu 8.7. un 9.5.apakšpunkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri. Uzņēmumi, kuriem pieder vismaz 30 degvielas uzpildes stacijas, nodrošina, lai 8.7. un 9.5.apakšpunkta prasībām atbilstošs benzīns un dīzeļdegviela ar 2005.gada 1.janvāri ir pieejami vismaz vienā no šo uzņēmumu degvielas uzpildes stacijām, kas transporta plūsmas apkalpošanai izvietotas gar kādu no galvenajiem valsts autoceļiem. Šajās tirdzniecības vietās uzņēmējs izvieto norādes par attiecīgo degvielas veidu atrašanos tirdzniecībā, kā arī nodrošina ar šo informāciju visas degvielas uzpildes stacijas, kas transporta plūsmas apkalpošanai izvietotas gar attiecīgo galveno valsts autoceļu līdz nākamajai šāda veida degvielas uzpildes stacijai.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

24.1 Šo noteikumu 8.5. un 8.6.apakšpunkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.maiju.

(MK 18.03.2003. noteikumu Nr.116 redakcijā)

25. No 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim pieļaujamais sēra saturs benzīnā un dīzeļdegvielā, ko nosaka, lietojot standartā LVS EN ISO 20884 "Naftas produkti — Sēra satura noteikšana degvielā — Viļņu garuma dispersīvās rentgenfluorescences spektroskopijas metode" vai standartā LVS EN ISO 20847 "Naftas produkti — Sēra satura noteikšana degvielā — Enerģijas dispersīvās rentgenfluorescences metode", vai standartā LVS EN ISO 20846 "Naftas produkti — Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā — Ultravioletās fluorescences metode" noteiktās metodes, nedrīkst pārsniegt 50 mg/kg (strīda gadījumā lieto standartā LVS EN ISO 20884 noteikto metodi). Latvijas Republikā līdz 2004.gada 31.decembrim ievesto benzīnu un dīzeļ­degvielu, kur pieļaujamais sēra saturs, kas noteikts, lietojot minētajos standartos paredzētās metodes, pārsniedz 50 mg/kg, bet nepārsniedz attiecīgi 150 mg/kg (benzīnam) vai 350 mg/kg (dīzeļdegvielai), drīkst realizēt:

25.1. komersanti, kuriem ir izsniegta licence akcīzes preču noliktavas tu­rētāja un apstiprināta tirgotāja darbībai, — līdz 2005.gada 1.maijam;

25.2. komersanti, kuriem ir izsniegta licence degvielas vairumtirdznie­cībai, — līdz 2005.gada 1.maijam;

25.3. komersanti, kuriem ir izsniegta licence degvielas mazumtirdznie­cībai, — līdz 2005.gada 1.jūnijam.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.02.2005. noteikumiem Nr.113)

25.1 Degvielas uzpildes stacijās, kas transporta plūsmas apkalpošanai izvietotas gar galvenajiem valsts autoceļiem, no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim jābūt norādei par tuvākajām degvielas uzpildes stacijām, kurās ir pieejams šo noteikumu 8.7. un 9.5.apakšpunkta prasībām atbilstošs benzīns un dīzeļdegviela.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

26. (Svītrots ar MK 22.04.2004. noteikumiem Nr. 386)

27. 2009.gada 1.janvārī spēku zaudē šo noteikumu 8.3.3.apakšpunkts un spēkā stājas norma, kas nosaka, ka aromātisko savienojumu maksimālā vērtība nedrīkst pārsniegt 35,0 % (v/v) no kopējā tilpuma benzīnam, kas paredzēts iekšdedzes dzinēju ar dzirksteles aizdedzi darbināšanai.

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

28. Līdz 2008.gada 1.janvārim maksimālais sēra saturs dīzeļdegvielā, kuru paredzēts izmantot visurgājējā tehnikā, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros (maksimālo sēra saturu nosaka, lietojot standartā LVS EN ISO 20846 "Naftas produkti — Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā — Ultravioletās fluorescences metode" vai standartā LVS EN ISO 20847 "Naftas produkti — Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā — Enerģijas dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode", vai standartā LVS EN ISO 20884 "Naftas produkti — Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā — Viļņu garuma dispersīvās rentgenfluorescences spektroskopijas metode" noteiktās metodes), nedrīkst pārsniegt 2000 mg/kg no dīzeļdegvielas masas, par ko ir attiecīga norāde tirdzniecības vietā (strīda gadījumā lieto standartā LVS EN ISO 20884 noteikto metodi).

(MK 14.12.2004. noteikumu Nr.1020 redakcijā)

29. Šo noteikumu 8.1 un 9.1 punkts stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.648 redakcijā)

30. Komersants, kas līdz 2009.gada 15.oktobrim Valsts ieņēmumu dienestā ir deklarējis enerģētiskās krīzes periodiem paredzētas naftas produktu rezerves, kuru kvalitāte atbilst degvielas kvalitātes prasībām, kas ir spēkā līdz 2009.gada 30.septembrim, ir tiesīgs deklarēto degvielas apjomu realizēt līdz 2010.gada 30.aprīlim.

(MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1295 redakcijā)

31. No 2014.gada 1.janvāra metālu piedevas metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs degvielā nedrīkst pārsniegt 2 mg Mn uz litru.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

32. Līdz 2011.gada 31.decembrim dīzeļdegvielā, kuru paredzēts izmantot dzelzceļa transportlīdzekļos un lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, esošais maksimālais sēra saturs nedrīkst pārsniegt 1000 mg/kg.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.493 redakcijā)

33. Valsts ieņēmumu dienests pēc Būvniecības valsts kontroles biroja pieprasījuma sniedz tam pieejamo informāciju par veiktajām degvielas kvalitātes pārbaudēm.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

34. Šo noteikumu 8.punktā minētās prasības neattiecas uz 95. markas benzīnu, kura realizācija mazumtirdzniecībā uzsākta pirms 2020. gada 1. janvāra.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

35. Degvielas mazumtirgotājs šo noteikumu 9.3.2. apakšpunktā un 13.1 punktā minētos nosacījumus, bet komersants šo noteikumu 9.3.3. apakšpunktā un 13.1 punktā minētos nosacījumus 2020. gadā var piemērot no 7. līdz 17. aprīlim. Šādā gadījumā degvielas mazumtirgotājs un komersants minētos nosacījumus 2020. gadā atkal uzsāk piemērot ne agrāk kā no 17. novembra.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 188 redakcijā)

36. Šo noteikumu 9.3.2. apakšpunktā minētais degvielas mazumtirgotājs un šo noteikumu 9.3.3. apakšpunktā minētais komersants līdz 2020. gada 10. aprīlim paziņo Būvniecības valsts kontroles birojam termiņu, no kura šo noteikumu 35. punktā minētie nosacījumi tiks piemēroti 2020. gadā, ievērojot, ka šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētās degvielas realizācijas pārtraukumam Latvijā jābūt vismaz septiņi mēneši.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 188 redakcijā)

37. No 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim degvielas mazumtirgotājs vai šo noteikumu 9.23.3. apakšpunktā minētais komersants var nepiemērot šo noteikumu 8.1 un 9.1 punktā minētās prasības.

(MK 14.06.2022. noteikumu Nr. 350 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvas 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK;

2) Komisijas 2000. gada 7. novembra Direktīvas 2000/71/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/70/EK I, II, III un IV pielikumā izklāstītās mērīšanas metodes pielāgo tehnikas attīstībai, kā paredzēts minētās direktīvas 10. pantā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 3. marta Direktīvas 2003/17/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/30/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK;

5) Komisijas 2011. gada 1. jūnija Direktīvas 2011/63/ES, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti;

6) Komisijas 2014. gada 10. jūnija Direktīvas 2014/77/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/70/EK I un II pielikumu, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīvas 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Direktīvas (ES) 2015/1513, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
1. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 26. septembra
noteikumiem Nr. 332

(Pielikums MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 131 redakcijā)

Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam

Nr.
p. k.

Parametrs1

Mērvienība

Robežvērtība2

minimālā

maksimālā

1.

Pētnieciskais oktānskaitlis, POS 

95,0

 

2.

Motora oktānskaitlis, MOS 

85,0

 

3.

Tvaika spiediens vasaras periodā3

kPa

 

70,0

4.

Destilācija:   
- pārtvaicētās degvielas daudzums 100 °C temperatūrā

% V/V

46,0

 
- pārtvaicētās degvielas daudzums 150 °C temperatūrā

% V/V

75,0

 

5.

Ogļūdeņražu sastāvs   
- olefīni

% V/V

 

18,0

- aromātiskie ogļūdeņraži

% V/V

 

35,0

- benzols

% V/V

 

1,0

6.

Skābekļa saturs

% m/m

 

3,7

7.

Skābekli saturošie savienojumi   
- metanols

% V/V

 

3,0

- etanols (var būt jāpievieno stabilizatori)

% V/V

 

10,0

- izopropilspirts

% V/V

 

12,0

- terc-butilspirts

% V/V

 

15,0

- izobutilspirts

% V/V

 

15,0

- ēteri, kuru molekulā ir 5 oglekļa atomi vai vairāk

% V/V

 

22,0

- citi skābekli saturoši savienojumi4

% V/V

 

15,0

8.

Sēra saturs

mg/kg

 

10,0

9.

Svina saturs

g/l

 

0,005

 

Piezīmes.

1 Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 228+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes".

2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktā minētajiem standartiem, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R – reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz šo noteikumu 11. punktā minētajos standartos norādītajiem kritērijiem.

3 Vasaras periods sākas ne vēlāk kā 1. jūnijā un ilgst vismaz līdz 31. augustam. Tvaika spiediens no 1. septembra līdz 31. maijam nedrīkst pārsniegt 100 kPa.

4 Citi vienvērtīgie spirti un ēteri, kuru viršanas beigu punkts nepārsniedz standartā LVS EN 228+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes" noteikto.

2. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 26. septembra
noteikumiem Nr. 332

(Pielikums MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 131 redakcijā)

Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai

Nr.
p. k.

Parametrs1

Mērvienība

Robežvērtība2

minimālā

maksimālā

1.

Cetānskaitlis 

51,0

 

2.

Blīvums 15 °C temperatūrā

kg/m3

 

845,0

3.

Destilācija: temperatūra, kad iztvaicēti 95 % V/V degvielas

°C

 

360,0

4.

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

% m/m

 

8,0

5.

Sēra saturs

mg/kg

 

10,0

6.

Taukskābju metilestera saturs (FAME) saturs3

% V/V

 

7,0

 

Piezīmes.

1 Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 590:2022 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes".

2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktā minētajiem standartiem, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R – reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz šo noteikumu 11. punktā minētajos standartos norādītajiem kritērijiem.

3 Taukskābju metilesteri atbilst standartam LVS EN 14214+A2:2019 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes".

24.03.2023