Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.91

Rīgā 2000. gada 22. augustā

(prot.Nr.126, 28.§)

Par Valdeķu ielas, posmā no Irbenes ielas līdz Tadaiķu ielai, sarkano līniju korekcijas projekta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 24.02.1998.
noteikumiem nr.62 "Noteikumi par teritoriju plānojumiem" un pamatojoties
uz Rīgas domes 09.05.2000. lēmumu Nr.8462 "Par detālpānojuma
un sarkano līniju projekta izstrādes uzsākšanu"

1.Apstiprināt Valdeķu ielas, posmā no Irbenes ielas līdz Tadaiķu ielai, sarkano līniju korekcijas projektu.

2.Rīgas pašvaldības uzņēmumam Rīgas ģeodēziskajam centram mēneša laikā aprēķināt sarkano līniju koordinātes un nodrošināt to iezīmēšanu topogrāfiskā uzmērījuma planšetēs.

3.Ņemt vērā, ka Guntis Belēvičs (ēkas Valdeķu ielā 23 īpašnieks) samaksās Rīgas ģeodēziskajam centram par saistošo noteikumu 2.punktā minēto darbu izpildi atbilstoši darbu veikšanas tāmei.

4.Saistoöos noteikumus var apstrīdēt Latvijas Republikas Ministru kabineta 24.02.1998. noteikumu nr.62 "Noteikumi par teritoriju plānojumiem" 50.punktā noteiktajā kārtībā.

5.Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Rīgas Balss" un "Latvijas Vēstnesis".

Domes priekšsēdētājs A.Ārgalis

Ar Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.90 un Nr.91 apstiprināto sarkano līniju korekcijas projektiem var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas nodaļā Amatu ielā 4, 3.stāvā.

15.09.2000