Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Rēzeknē 2005.gada 10.martā (prot. Nr.8, 9.§)

Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknē

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām" (43. pants), "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā", "Par dzīvojamo telpu īri"; Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 97 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu", 2002. gada 4. novembra noteikumiem Nr. 502 "Kārtība, kādā novērtējami maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis"; Rēzeknes domes 2005. gada 10. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pašvaldībā"

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Šie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā - ģimene/persona) Rēzeknē tiek uzskatīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes/personas ienākumi un materiālais stāvoklis.

2. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene/persona atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu

2.1. Ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50 procentus no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī un ja:

• tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs;

• tai nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);

• tai nav parādsaistību;

• tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;

• tā nav noslēgusi uztura līgumu;

• tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

• tā nav izsniegusi aizdevumu;

• attiecībā uz visiem tās apgādniekiem ir spēkā minētie nosacījumi: apgādniekam nav citu ienākumu, izņemot valsts pabalstus un pensijas, un ja apgādnieka ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteikto minimālās darba algas apmēru uz katru ģimenes locekli.

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana

3.1. Rēzeknes domes Sociālās aprūpes pārvaldes (turpmāk tekstā - SAP) sociālais darbinieks novērtē palīdzības pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25. februāra noteikumiem Nr.97 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu" un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 4. novembra noteikumiem Nr.502 "Kārtība, kādā novērtējami maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis" prasībām.

3.2. Lai noteiktu trūcīgas ģimenes/personas statusu, palīdzības pieprasītājs iesniedz SAP rakstveida pamatotu iesniegumu un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju izskatīšanai Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc palīdzības pieprasītāja lūguma SAP sociālais darbinieks palīdz sastādīt iepriekšminēto rakstveida pieprasījumu un aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju.

3.3. Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par iztikas līdzekļu deklarācijā norādīto ziņu patiesumu, ko apliecina ar katrā konkrētā gadījumā atbilstošu dokumentu.

3.4. SAP sociālais darbinieks pārbauda palīdzības pieprasītāja dzīves apstākļus un sastāda noteikta parauga dzīvesvietas apsekošanas aktu, ko paraksta abas puses, izņemot gadījumus, ja palīdzības pieprasītājam nav noteiktas dzīvesvietas;

4. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas statusa piešķiršana

4.1. SAP izsniedz izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes/personas statusam (saskaņā ar pielikumu Nr.1) uz trim mēnešiem, ja tā ir nepieciešama bezmaksas medicīnisko pakalpojumu saņemšanai, atlaižu saņemšanai pirts pakalpojumiem, kā arī citām atlaidēm pēc klienta pieprasījuma. Datums par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu tiek uzrādīts no izziņas pieprasīšanas dienas.

4.2. SAP sociālais darbinieks izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes/personas statusam (saskaņā ar pielikumu Nr.2), ja tā nepieciešama pašvaldības palīdzības saņemšanai atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 36.1. panta nosacījumiem, kā arī citu pašvaldības noteikto atvieglojumu saņemšanai.

4.3. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts:

• darbspējīgām personām uz trim mēnešiem;

• darbnespējīgām personām uz sešiem mēnešiem.

4.4. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas statusu var piešķirt atkārtoti, vēlreiz veicot šo noteikumu 3.2. punktā minētās darbības.

4.5. Lēmumu par ģimenes/personas atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas statusam, kā arī par pabalstu piešķiršanu pieņem SAP 10 darba dienu laikā no iesnieguma un visu statusa noteikšanai apliecinošo dokumentu saņemšanas dienas, deleģējot tās funkcijas sociālajiem darbiniekiem.

5. SAP lēmuma pārsūdzības kārtība un noteikumu izpildes kontrole

5.1. SAP lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas statusa noteikšanu vai atteikumu šo statusu noteikt persona var apstrīdēt Rēzeknes domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā.

5.2. Noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes dome.

5.3.Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rēzeknes Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.Začests

07.04.2005