Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Rēzeknē 2005.gada 10.martā (prot.Nr. 8, 9.§)

Par sociālās palīdzības pabalstiem nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām" (43. pants), "Par sociālo drošību", "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums", "Par dzīvojamo telpu īri", "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā", Administratīvā procesa likumu

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

klients - persona, kura saņem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;

pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe;

sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām/ģimenēm, kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai;

sociālais darbinieks - persona, kurai ir noteikta izglītība un kura veic profesionālos pienākumus.

1.2. Noteikumi nosaka Rēzeknes paš­valdības sociālās palīdzības pabalstu veidus, piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību, kā arī atbilstošo pārsūdzību kārtību.

1.3. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību ir nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem (ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām), Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods (izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju), un kurām dzīvesvieta reģistrēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, turpmāk - klients, lai apmierinātu to pamatvajadzības un sociālās palīdzības pabalstus ārkārtas un krīzes situācijās.

2. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana

2.1. Iztikas līdzekļu deklarācijā (turpmāk - deklarācija) klients norāda ziņas par sevi un pārējām personām, kuras dzīvo vienā mājoklī un kurām ar sociālās palīdzības pieprasītāju ir kopīgi izdevumi par uzturu (šo noteikumu izpratnē - ģimene). Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par de­klarācijā norādīto ziņu patiesumu.

2.2. Sociālās aprūpes pārvalde, pēc klienta un viņa ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas, lemj par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu.

2.3. Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi), pensionāra apliecību un iesniedz:

• rakstisku iesniegumu (iesniegumā norāda problēmu, tās risināšanas vēlamo sociālās palīdzības veidu);

• izziņu par ģimenes sastāvu;

• izdevumu kvītis, čekus (stacionārs, zobu protezēšana u. c.);

• II un III grupas invalīdi, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, iesniedz izziņu no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Rēzeknes nodaļas par nodokļu maksājumiem;

• izziņa no mācību iestādes, ja ģimenē ir skolēni vai studenti, kuri mācās klātienē.

2.4. Sociālās aprūpes pārvaldes sociālais darbinieks, ja nepieciešams, pārbauda klienta dzīves apstākļus un sastāda noteikta parauga dzīvesvietas apsekošanas aktu, ko paraksta abas puses.

2.5. Sociālās aprūpes pārvalde iekārto klienta lietu, kurā iekļauj:

• klienta iesniegumus;

• iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī ienākumus un materiālo stāvokli pamatojošus dokumentus;

• izziņu par deklarēto dzīvesvietu (pierakstu);

• informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un to pamatojumus;

• citus dokumentus, kas nepieciešami klienta apkalpošanai un lēmuma pieņemšanai.

2.6. Sociālās aprūpes pārvalde klienta lietu glabā piecus gadus pēc sociālās palīdzības pabalsta izmaksas termiņa beigām.

3. Lēmuma pieņemšanas un pārsūdzības kārtība

3.1. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, pamatojoties uz 2002. gada 2. jūnija Administratīvā procesa likuma prasībām, Sociālās aprūpes pārvalde pieņem, deleģējot tā funkcijas sociālajiem darbiniekiem.

3.2. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu sociālais darbinieks pieņem desmit darba dienu laikā no klienta iesnieguma un visu tiesības saņemt pabalstu apliecinošu dokumentu saņemšanas dienas.

3.3. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, pārsūdzēšanas kārtību, Sociālās aprūpes pārvaldes sociālais darbinieks rakstiski paziņo klientam, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

3.4. Lēmumu Sociālās aprūpes pārvalde izsūta pa pastu vai izsniedz klientam personīgi pret parakstu.

3.5. Sociālās aprūpes pārvaldes sociālais darbinieks var atteikt piešķirt sociālās palīdzības pabalstus (pilnīgi vai daļēji), ja sniegtas nepatiesas ziņas, kā arī, ja jautājumu var risināt, izmantojot citus resursus.

3.6 Ja klientu neapmierina pieņemtais lēmums par piešķirto pabalstu vai pabalsta atteikumu, to var apstrīdēt Rēzeknes domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4. Pabalstu veidi

4.1. Pabalsts pārtikas iegādei. Pabalstu piešķir pensionāriem un invalīdiem, ja klients atzīts par atsevišķi dzīvojošu personu, un pensijas apmērs ir līdz Ls 45. Pabalsts tiek piešķirts reizi mēnesī vai reizi ceturksnī (par trim mēnešiem):

4.1.1. ja pensijas apmērs ir no Ls 35 līdz Ls 40, pabalsta apmērs ir Ls 10 mēnesī;

4.1.2. ja pensijas apmērs ir no Ls 41 līdz Ls 45, pabalsta apmērs ir Ls 5 mēnesī.

4.2. Pabalsts krīzes situācijā - produktu paka vai produktu talons. Pabalstu piešķir pensionāriem un invalīdiem krīzes situācijā, pabalsta apmērs ir no Ls 2 līdz Ls 5.

4.3. Pabalsts medicīnas un zobu protezēšanas pakalpojumu apmaksai. Pabalstu piešķir pensionāriem un III grupas invalīdiem, kuriem pensijas apmērs ir līdz Ls 72, I un II grupas invalīdiem, kuriem pensijas apmērs ir līdz Ls 75.

4.3.1. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai piešķir, ja apmaksa par pakalpojumu pārsniedz 25 procentus no pabalsta pieprasītāja pensijas. Pabalsts tiek piešķirts divas reizes gadā:

4.3.1.1. ja pensijas apmērs ir līdz Ls 45, pabalsta apmērs ir 50 procenti no izdevumu summas;

4.3.1.2. ja pensijas apmērs ir no Ls 46 līdz 50, pabalsta apmērs ir 45 procenti no izdevumu summas;

4.3.1.3. ja pensijas apmērs ir no Ls 51 līdz 55, pabalsta apmērs ir 40 procenti no izdevumu summas;

4.3.1.4. ja pensijas apmērs ir no Ls 56 līdz 60, pabalsta apmērs ir 35 procenti no izdevumu summas;

4.3.1.5. ja pensijas apmērs ir no Ls 61 līdz 65, pabalsta apmērs ir 30 procenti no izdevumu summas;

4.3.1.6. ja pensijas apmērs ir no Ls 66 līdz 75, pabalsta apmērs ir 25 procenti no izdevumu summas.

4.3.2. Pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumu apmaksai piešķir, nosakot pabalsta summu par zobu protezēšanas izdevumiem pēc iesniegtā maksājuma dokumenta līdz Ls 75. Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā:

4.3.2.1. ja pensijas apmērs ir līdz Ls 45, pabalsta apmērs ir 40 procenti no izdevumu summas;

4.3.2.2. ja pensijas apmērs ir no Ls 46 līdz 55, pabalsta apmērs ir 35 procenti no izdevumu summas;

4.3.2.3. ja pensijas apmērs ir no Ls 56 līdz 65, pabalsta apmērs ir 30 procenti no izdevumu summas;

4.3.2.4. ja pensijas apmērs ir no Ls 66 līdz Ls 75, pabalsta apmērs ir 20 procenti no izdevumu summas.

4.3.3.Lai saņemtu materiālo pabalstu medicīnas un zobu protezēšanas pakalpojumu apmaksai, iesniegumam jāpievieno maksājumu dokumenti (kvītis, čeki). Maksājumu dokumentu derīguma termiņš ir trīs mēneši.

4.4. Pabalsts higiēnas preču iegādei. Pabalstu piešķir pensionāriem un invalīdiem, kuri slimības dēļ ir ilgstoši guļoši un, kuriem pensijas apmērs ir līdz Ls 75. Pabalsts tiek piešķirts divas reizes gadā. Pabalsta apmērs ir Ls 20.

4.5. Pabalsts kurināmā iegādei. Pabalstu piešķir pensionāriem un invalīdiem, ja klients atzīts par atsevišķi dzīvojošu personu un pensijas apmērs ir līdz Ls 75. Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā:

4.5.1. ja pensijas apmērs ir līdz Ls 45, pabalsta apmērs ir Ls 50;

4.5.2. ja pensijas apmērs ir no Ls 46 līdz 75, pabalsta apmērs ir Ls 30.

4.6. Lai saņemtu materiālo pabalstu kurināmā iegādei, III grupas invalīdiem jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālē.

4.7. Pabalsts par siltumenerģijas pakalpojumiem. Pabalstu piešķir pensionāriem un invalīdiem, ja klients atzīts par atsevišķi dzīvojošu personu un pensijas apmērs ir līdz Ls 75. Pabalsts tiek piešķirts reizi apkures sezonā:

4.7.1. ja pensijas apmērs ir līdz Ls 40, pabalsta apmērs ir Ls 110;

4.7.2. ja pensijas apmērs ir no Ls 41 līdz 45, pabalsta apmērs ir Ls 102;

4.7.3. ja pensijas apmērs ir no Ls 46 līdz 50, pabalsta apmērs ir Ls 96;

4.7.4. ja pensijas apmērs ir no Ls 51 līdz 55, pabalsta apmērs ir Ls 84;

4.7.5. ja pensijas apmērs ir no Ls 56 līdz 60, pabalsta apmērs ir Ls 72;

4.7.6. ja pensijas apmērs ir no Ls 61 līdz 65, pabalsta apmērs ir Ls 60;

4.7.7. ja pensijas apmērs ir no Ls 66 līdz 70, pabalsta apmērs ir Ls 48;

4.7.8. ja pensijas apmērs ir no Ls 71 līdz 75, pabalsta apmērs ir Ls 30.

4.8. Ja pabalsta pieprasītājam parāds par siltumenerģijas pakalpojumiem pārsniedz Ls 200, jautājumu par siltuma pabalsta piešķiršanu izskata un lēmumu pieņem Sociālo jautājumu komisija, izvērtējot rīcībā esošos dokumentus.

4.9. Saskaņā ar Sociālās aprūpes pārvaldes iesniegtajiem sarakstiem, pabalsts par apkuri tiek pārskaitīts SIA "Latgales Enerģija". Pirms apkures sezonas uzsākšanas Sociālās aprūpes pārvalde noslēdz sadarbības līgumu ar šo uzņēmumu.

4.10. Kompensācija par pirts apmeklēšanu vienam klientam - Ls 0,40, ievērojot līguma nosacījumus par pakalpojumu saņemšanu. Pirts apmeklētājs, iegādājoties biļeti pirts kasē, uzrāda pensionāra vai invalīda apliecību un parakstās par saņemto pakalpojumu.

4.11. Pabalsts - Ziemassvētku dāvana. Pabalstu piešķir I grupas invalīdiem un klientiem, kuriem ir piešķirta aprūpe mājās. Pabalsta apmērs ir no Ls 4 līdz Ls 6.

4.12. Pabalsts - dāvana dzimšanas dienā. Pabalstu piešķir klientiem, kuriem ir piešķirta aprūpe mājās. Pabalsta apmērs ir no Ls 3 līdz Ls 4.

4.13. Pabalsts 90 un 95 gadu jubilejā. Pabalstu piešķir pensionāriem un invalīdiem. Pabalsta apmērs ir Ls 25.

4.14. Pabalsts - bezmaksas pusdienas. Bezmaksas pusdienas piešķir krīzes situācijā nonākušiem pensionāriem un invalīdiem. Bezmaksas pusdienas tiek piešķirtas no 5 līdz 20 dienām gadā.

4.15. Pabalsts - pusdienas par daļēju samaksu. Pabalstu piešķir pensionāriem, kuriem pensijas apmērs ir līdz Ls 60 un invalīdiem, kuriem pensijas apmērs ir līdz Ls 70. Pusdienas var saņemt, veicot priekšapmaksu, ko klients maksā Sociālās aprūpes pārvaldes kasē 50 procentu apmērā no pusdienu vērtības. Pusdienas tiek piešķirtas līdz 3 mēnešiem gadā.

4.16. Pabalsts par aprūpi:

4.16.1. Pabalstu piešķir pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, ja klients atzīts par nespējīgu sevi aprūpēt. Pabalsts tiek piešķirts reizi mēnesī:

4.16.1.1. ja pensijas apmērs ir līdz Ls 72, pabalsta apmērs ir Ls 6;

4.16.1.2. ja pensijas apmērs ir no Ls 73, pabalsta apmērs ir Ls 5.

4.17. Pabalsts ārkārtas situācijā (uguns­grēks, plūdi, apzagšana, u.c. ārkārtas vai krīzes situācijas). Pabalstu piešķir, pamatojoties uz pārvaldes priekšnieka vai priekšnieka vietnieka rakstisku rīkojumu. Pabalsta apmērs ir no Ls 10 līdz Ls 50.

4.18. Jautājumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu, ja pabalsta apmērs pārsniedz Ls 50, izskata Rēzeknes domes Sociālo jautājumu komisija, kuras darbību regulē 2004. gada 27. maijā ar Rēzeknes domes lēmumu Nr. 124 apstiprinātais Sociālo jautājumu komisijas nolikums.

4.19. Noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes dome.

4.20. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Rēzeknes domes 2004. gada 7. oktobra noteikumi Nr. 4 "Par sociālās palīdzības pabalstiem nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem".

4.21. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rēzeknes Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.Začests

07.04.2005