Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Rēzeknē 2005.gada 10.martā (prot.Nr. 8, 9.§)

Par Rēzeknes pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām" (43. pants) un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu

1.Vispārīgie nosacījumi

1.1.Šie noteikumi nosaka Rēzeknes paš­valdības pabalsta jaundzimušo aprūpei (turpmāk - pabalsts) apmēru, tā saņemšanas un izmaksas kārtību.

1.2.Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai, higiēnas priekšmetu, kā arī mīkstā inventāra un citu priekšmetu iegādei.

1.3.Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods (ja abi vecāki vai viens no vecākiem bijuši pierakstīti vai reģistrēti Rēzeknē pēdējos 12 mēnešus).

1.4.Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir Ls 30 par katru jaundzimušo bērnu.

2. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

2.1. Sociālās aprūpes pārvalde (turpmāk tekstā - SAP) mēneša laikā no bērna reģistrācijas dienas Dzimtsarakstu nodaļā piešķir pabalstu un izmaksā:

2.1.1. vienam no bērna vecākiem;

2.1.2.personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz sešu mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

2.2. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz SAP šādi dokumenti:

2.2.1.iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu;

2.2.2.bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.2.3.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rēzeknes pilsētas un rajona nodaļas izziņa par reģistrēto dzīvesvietu;

2.2.4.Rēzeknes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu (pielikums Nr. 1).

2.3. Pabalstu piešķir bērna tēvam, aizbildnim vai citai pilnvarotai personai, kura faktiski kopj bērnu, šādos gadījumos:

2.3.1.ja bērna māte mirusi dzemdību laikā vai atzīta par promesošu;

2.3.2.ja bērna māte normatīvajos aktos noteiktajā kārtība atteikusies no bērna kopšanas un audzināšanas;

2.3.3.ja bērna māte nevar saņemt pabalstu slimības, traumas vai citu ar veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ;

2.3.4.ja bērna māte ir nepilngadīga;

2.3.5.ja bērna māte ir atzīta par rīcībnespējīgu.

2.4. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina. Šādā gadījumā SAP sociālais darbinieks apseko dzīvesvietu un sastāda apsekošanas aktu, kuru pievieno dokumentiem.

2.5. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ pabalsts nav saņemts, tiesības saņemt pabalstu saglabājas sešus mēnešus no bērna piedzimšanas dienas.

2.6.Pabalstu nepiešķir:

2.6.1.ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojies mazāk kā septiņas diennaktis;

2.6.2.ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē.

3. Noteikumu izpildes kontrole

3.1. Ja vecāki (aizbildnis vai cita persona, kura faktiski kopj bērnu mājās) nav apmierināti ar atteikumu piešķirt pabalstu vai arī citos īpašos gadījumos, viņiem ir tiesības vērsties Rēzeknes domē.

3.2. Noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes dome.

3.3. SAP nodrošina noteikumu izpildi un pabalstu izmaksu.

3.4. Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina izziņu izsniegšanu pašvaldības pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

4. Pārejas noteikumi

4.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rēzeknes Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.Začests

07.04.2005