Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.208

Rīgā 2005.gada 29.martā (prot. Nr.16 15.§)

Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 3.panta 7.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei.

2. Valsts mērķdotāciju piešķir šādā apmērā:

2.1. pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projekta (turpmāk- apvienošanās projekts) sagatavošanai- līdz 10000 latiem;

2.2. administratīvo teritoriju izpētei- līdz 2000 latiem.

3. Valsts mērķdotāciju apvienošanās projekta sagatavošanai vai administratīvo teritoriju izpētei attiecīgajai pašvaldībai piešķir un izmaksā, pamatojoties uz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra (turpmāk- ministrs) rīkojumu.

4. Lai saņemtu valsts mērķdotāciju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (turpmāk- ministrija) iesniedzami šādi dokumenti:

4.1. apvienošanās projekta sagatavošanai:

4.1.1. pašvaldību grupas iesniegums;

4.1.2. attiecīgajā pašvaldību grupā ietilpstošo pašvaldību domju (padomju) lēmumi par apvienošanās projekta sagatavošanas uzdošanu vienai no tām;

4.1.3. attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmums par apņemšanos sagatavot apvienošanās projektu saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 8.pantu;

4.1.4. ja kāda no pašvaldību grupas paš­valdībām ir atteikusies iesniegt šo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā minēto iesniegumu,- atteikuma pamatojums;

4.1.5. apvienošanās projekta izstrādes izdevumu tāme un priekšlikumi par projekta izpildes termiņu;

4.2. administratīvo teritoriju izpētei:

4.2.1. pašvaldību grupas iesniegums;

4.2.2. attiecīgajā pašvaldību grupā ietilpstošo domju (padomju) lēmumi par administratīvo teritoriju izpētes uzdošanu vienai no tām;

4.2.3. attiecīgās pašvaldības domes (padomes) lēmums par apņemšanos veikt administratīvo teritoriju izpēti saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 7.pantu;

4.2.4. administratīvo teritoriju izpētes izdevumu tāme un priekšlikumi par izpētes izpildes termiņu.

5. Valsts mērķdotāciju pašvaldību grupai piešķir, ja ministrijā saņemti šo noteikumu 4.punktā minētie dokumenti un paš­valdību grupas vienošanās par nodomu izveidot novadu atbilst parakstītajam sarunu protokolam, kurā panākta vienošanās saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sarunu procedūru par novadu izveidošanas modeļa precizēšanu (turpmāk- sarunu protokols), un Adminis­tratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim.

6. Ministrija šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus un sarunu protokolu iesniedz Administratīvi teritoriālās reformas padomei (turpmāk- reformas padome). Reformas padome izvērtē iesnieguma atbilstību sarunu protokolam un Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim.

7. Ja reformas padome atzīst, ka paš­valdību grupas iesniegums atbilst sarunu protokolam un Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim, ministrija mēneša laikā pēc reformas padomes atzinuma saņemšanas sagatavo ministra rīkojuma projektu par valsts mērķ­dotācijas piešķiršanu apvienošanās projekta sagatavošanai vai administratīvo teritoriju izpētei saskaņā ar valsts pamatbudžeta programmas 06.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei" finansēšanas plānu.

8. Ja reformas padome atzīst, ka iesniegums neatbilst sarunu protokolam un Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim, ministrs nosūta attiecīgajām pašvaldībām pamatotu atteikumu piešķirt valsts mērķdotāciju.

9. Ja valsts budžetā apvienošanās projekta sagatavošanai vai adminis­tratīvo teritoriju izpētei paredzētie finanšu līdzekļi ir izlietoti, reformas padome izvērtē iesniegtos dokumentus, bet ministrs rīkojumu par valsts mērķdotācijas piešķiršanu paraksta pēc attiecīgā finansējuma piešķiršanas budžeta programmā.

10. Ja pašvaldību grupā, kas iesniegusi iesniegumu apvienošanās projekta sagatavošanai, ir mazāk par četrām pašvaldībām, šo noteikumu 2.1.apakšpunktā norādītās valsts mērķdotācijas apmēru samazina par 10 %.

11. Ja iesniegtā projekta īstenošanai valsts mērķdotācija jau bijusi pie­šķirta agrāk vai valsts mērķdotācijas piešķiršana ir pretrunā ar sarunu protokolu, šo noteikumu 2.punktā minēto valsts mērķdotāciju attiecīgajai pašvaldībai nepiešķir.

12. Ministra parakstīto rīkojumu par valsts mērķdotācijas piešķiršanu ministrija piecu darbdienu laikā nosūta attiecīgajām pašvaldībām.

13. Pamatojoties uz ministra rīkojumu par valsts mērķdotācijas piešķiršanu, ministrija divu nedēļu laikā pārskaita attiecīgās pašvaldības budžetā 40% no noteiktās valsts mērķdotācijas summas. Atlikušos 60% no noteiktās valsts mērķdotācijas summas pārskaita pēc tam, kad ministrijā iesniegts izstrādātais projekts un projektā ietverto pašvaldību domju (padomju) lēmumi par apvieno­šanos.

14. Ministrija divas reizes gadā informē Ministru kabinetu par apvieno­šanās projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei piešķirto valsts mērķdotāciju izlietojumu.

15. Valsts mērķdotācijas saņēmējs reizi divos mēnešos iesniedz ministrijā pārskatu par projekta izpildes gaitu, grafiku un valsts mērķdotācijas izlietojumu.

Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs A.Pabriks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

 

02.04.2005