Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.92

2005.gada 10.martā (lēm. Nr.3/5)

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2005.gadā Jelgavas pilsētā

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 1.daļas 3.punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 3.un 4.daļu

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām.

2.Nodokļa maksātājam, ne vēlāk kā līdz 2005. gada 31. maijam, Jelgavas domē jāiesniedz motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

3.Atvieglojumi piešķirami šādos apmēros no nekustamā īpašuma nodokļa summas, par nekustamo īpašumu, kas ir fiziskas vai juridiskas personas īpašums:

3.1. vientuļam (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) pirmās un otrās grupas invalīdam, kurš dzīvo viens un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 85:

3.1.1. 70% apmērā;

3.1.2. ja ir vecāks par 70 gadiem - 90% apmērā;

3.2. vientuļam (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājošam pensionāram, kurš dzīvo viens un kura pensija mēnesī nepārsniedz Ls 80:

3.2.1. 50% apmērā;

3.2.2. ja ir vecāks par 70 gadiem - 70% apmērā;

3.3. vientuļam (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) politiski represētajam nestrādājošam pensionāram, kurš dzīvo viens un kura pensija mēnesī nepārsniedz Ls 90:

3.3.1. 70% apmērā;

3.3.2. ja ir vecāks par 70 gadiem - 90% apmērā;

3.4. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, kurai ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu, kuras ienākums mēnesī uz ģimenes locekli nepārsniedz Ls 40 - 50% apmērā;

3.5. uzņēmējsabiedrībai (komercsabiedrībai), kuras darbība ir ražošana un/vai pakalpojumu sniegšana, kura sākusi savu darbību kopš 2003.gada - 70%.

4. Iesniegumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai ir tiesīgas iesniegt 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktā minētie nodokļa maksātāji - fiziskās personas, ja:

4.1. īpašums ir individuālā dzīvojamā māja vai dzīvoklis un zeme zem tā un nodokļa maksātājs tajā deklarējis savu dzīves vietu;

4.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamai īpašums (tā daļa) un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

4.3. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 15;

4.4. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nodokļa parāda par iepriekšējo periodu.

5. Fiziskās personas iesniegumam pievieno personas statusu apliecinošus dokumentus:

5.1. pensionāra apliecības kopiju vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par pensijas apmēru,

5.2. invalīda apliecības kopiju vai Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas kopiju,

5.3. Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes izziņu par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu;

5.4. bērnu dzimšanas apliecību kopijas.

6. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:

6.1. reģistrācijas apliecības kopiju;

6.2. VID izziņu par nodokļu parādu neesamību (ne vecāka par vienu mēnesi);

6.3. uzņēmējsabiedrības izziņu par uzņēmējsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu;

6.4. pārskata kopiju ar zvērinātā revidenta atzinumu.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju apsekošanu šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.punktā paredzētajos gadījumos veic Jelgavas pašvaldības Finanšu nodaļa kopīgi ar pašvaldības iestādi "Jelgavas Sociālo lietu pārvalde".

8. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu izskata un sniedz atzinumu Jelgavas domes Finanšu komiteja.

9. Jelgavas dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

25.03.2005