Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.05.2017. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Eiropas komercsabiedrību likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir reglamentēt Eiropas komercsabiedrību dibināšanas kārtību un darbības noteikumus, ja Eiropas komercsabiedrību paredzēts reģistrēt Latvijā vai Latvijā reģistrēta komercsabiedrība tieši piedalās Eiropas komercsabiedrības dibināšanā (turpmāk—dibinātāja komercsabiedrība), vai Latvijā ir reģistrēta dibinātājas komercsabiedrības atkarīgā komercsabiedrība (valdošās komercsabiedrības izšķirošajā ietekmē esoša komercsabiedrība).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2010. likumu, kas stājas spēkā 24.02.2010.)

2.pants. Eiropas komercsabiedrībai piemērojamie normatīvie akti

(1) Eiropas komercsabiedrībai tiek piemēroti normatīvie akti, kas attiecas uz akciju sabiedrību un komercreģistra vešanu, ciktāl Padomes 2001.gada 8.oktobra Regulā (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem (turpmāk — Regula Nr. 2157/2001) un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Darbinieku iesaistīšanu Eiropas komercsabiedrības lēmumu pieņemšanā regulē likums “Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.01.2010. likumu, kas stājas spēkā 24.02.2010.)

II nodaļa. Eiropas komercsabiedrības dibināšana

3.pants. Eiropas komercsabiedrības dibināšanas veidi

(1) Ievērojot Regulas Nr. 2157/2001 noteikumus, Eiropas komercsabiedrību var dibināt:

1) apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām;

2) dalībvalsts akciju sabiedrībām vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību veicinot pārvaldītājsabiedrības dibināšanu;

3) pārveidojot dalībvalsts akciju sabiedrību;

4) kā atkarīgo akciju sabiedrību Regulas Nr. 2157/2001 2.panta trešās daļas izpratnē.

(2) Dalībvalsts šā likuma izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.

4.pants. Ziņu iesniegšana un izsludināšana par dibinātāju komercsabiedrību

(1) Ja Eiropas komercsabiedrība tiek dibināta, apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām, dibinātāja akciju sabiedrība Regulas Nr. 2157/2001 20. un 21.pantā minētajā gadījumā iesniedz Uzņēmumu reģistram apvienošanās noteikumu projektu un Regulas Nr. 2157/2001 21.pantā minētās ziņas. Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina apvienošanās noteikumu projekta reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā apvienošanās noteikumu projekts atrodas, kā arī Regulas Nr. 2157/2001 21.pantā minētās ziņas.

(2) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar Regulas Nr. 2157/2001 25.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt akciju sabiedrību apvienošanās darbību un formalitāšu likumību, dibinātāja akciju sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram paziņojumu par darbību un formalitāšu pabeigšanu, kas jāveic pirms apvienošanās, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem akciju sabiedrību apvienošanās gadījumā.

(3) Ja, apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām, vismaz viena dibinātāja akciju sabiedrība ir dibināta Latvijā un Eiropas komercsabiedrība tiek dibināta Latvijā, dibinātājas akciju sabiedrības iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par apvienošanos un pieteikumu Eiropas komercsabiedrības reģistrācijai. Pieteikums par apvienošanos un reģistrāciju iesniedzams, lai saskaņā ar Regulas Nr. 2157/2001 12. un 28.pantu, kā arī komercdarbību regulējošiem normatīvajiem aktiem tiktu izdarīti attiecīgi ieraksti komercreģistrā. Ja, apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām, Eiropas komercsabiedrība tiek dibināta citā dalībvalstī, dibinātāja akciju sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir Latvijā, pēc Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas nekavējoties iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par tās izslēgšanu no komercreģistra un apliecinājumu par Eiropas komercsabiedrības reģistrāciju citā dalībvalstī. Pieteikums par izslēgšanu no komercreģistra iesniedzams, lai saskaņā ar Regulas Nr. 2157/2001 28.pantu un komercdarbību regulējošiem normatīvajiem aktiem tiktu izdarīts attiecīgs ieraksts komercreģistrā.

(4) Eiropas komercsabiedrības kā pārvaldītājsabiedrības dibināšanas gadījumā dibinātāja akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību iesniedz Uzņēmumu reģistram Regulas Nr. 2157/2001 32.panta trešajā daļā minēto pārvaldītājsabiedrības dibināšanas noteikumu projektu. Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina pārvaldītājsabiedrības dibināšanas noteikumu projekta reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā pārvaldītājsabiedrības dibināšanas noteikumu projekts atrodas.

(5) Regulas Nr. 2157/2001 33.panta trešajā daļā minētajā gadījumā dibinātāja akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību iesniedz Uzņēmumu reģistram apliecinājumu par Regulas Nr. 2157/2001 33.panta otrajā daļā minēto nosacījumu izpildi. Nosacījumu izpildes fakts tiek izsludināts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(6) Pārveidojot dalībvalsts akciju sabiedrību par Eiropas komercsabiedrību, dibinātāja akciju sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram Regulas Nr. 2157/2001 37.panta piektajā daļā minēto pārveidošanas noteikumu projektu. Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina pārveidošanās noteikumu projekta reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā pārveidošanas noteikumu projekts atrodas.

(7) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu komercreģistrā dibinātāja komercsabiedrība maksā valsts nodevu, kas noteikta normatīvajos aktos par ziņu iesniegšanu un ierakstu izdarīšanu komercreģistrā. Izmaksu apmērs par ierakstu izsludināšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par komercreģistra ierakstu un ziņu izsludināšanas izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

5.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram un ierakstu izdarīšana komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrību

(1) Ieraksts komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrībām tiek izdarīts uz ieinteresētās personas pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumā ieraksta izdarīšanai komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrību norāda ziņas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz akciju sabiedrību un komercreģistra vešanu, ciktāl Regulā Nr. 2157/2001 un šajā likumā nav noteikts citādi.

(11) Pieteikumā Eiropas komercsabiedrības reģistrācijai komercreģistrā norāda Eiropas komercsabiedrības izveidošanas veidu, ievērojot Regulā Nr. 2157/2001 noteiktos nosacījumus, un darbības nozari.

(2) Iesniedzot pieteikumu Eiropas komercsabiedrības reģistrācijai (arī pārceļot Eiropas komercsabiedrības juridisko adresi no citas dalībvalsts uz Latviju), pieteikumam pievienojami Regulā Nr. 2157/2001 noteiktie dokumenti, kā arī dokumenti, kas akciju sabiedrību dibināšanas gadījumā iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem. Lēmumu par Eiropas komercsabiedrības reģistrāciju (arī pārceļot Eiropas komercsabiedrības juridisko adresi no citas dalībvalsts uz Latviju) pieņem Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos.

(3) Pārceļot Eiropas komercsabiedrības juridisko adresi uz citu dalībvalsti, Eiropas komercsabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram Regulas Nr. 2157/2001 8.panta otrajā daļā minēto adreses pārcelšanas priekšlikumu. Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu komercreģistrā par priekšlikuma faktu mainīt juridisko adresi uz citu dalībvalsti un jauno juridisko adresi. Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina adreses pārcelšanas priekšlikuma reģistrācijas datumu, Eiropas komercsabiedrības komercreģistra lietas numuru, kurā adreses maiņas priekšlikums atrodas, un jauno juridisko adresi.

(4) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu komercreģistrā Eiropas komercsabiedrība maksā valsts nodevu, kas noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos par ziņu iesniegšanu un ierakstu izdarīšanu komercreģistrā par akciju sabiedrībām. Izmaksu apmērs par ierakstu izsludināšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par komercreģistra ierakstu un ziņu izsludināšanas izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2017.)

6.pants. Eiropas komercsabiedrības juridiskā adrese

Saskaņā ar Regulas Nr. 2157/2001 7.pantu Eiropas komercsabiedrības juridiskā adrese ir Eiropas komercsabiedrības galvenā biroja adrese (Eiropas komercsabiedrības vadības atrašanās vietas adrese).

7.pants. Mazākumakcionāru tiesību aizsardzība

Atbilstoši Regulas Nr. 2157/2001 24.panta otrajai daļai apvienošanā iesaistītās akciju sabiedrības akcionārs, kas iebilst pret apvienošanos, ir tiesīgs mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts pilnsapulces lēmums par apvienošanos, pieprasīt no akciju sabiedrības atlīdzību, kas komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos paredzēta komercsabiedrību reorganizācijas gadījumā.

8.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence Eiropas komercsabiedrības izveidošanā

(1) Saskaņā ar Regulas Nr. 2157/2001 19.pantu pret Latvijā reģistrētas akciju sabiedrības piedalīšanos Eiropas komercsabiedrības dibināšanā, kas ietver apvienošanos, atbilstoši savai kompetencei var iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Valsts ieņēmumu dienesta lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III nodaļa. Eiropas komercsabiedrības
juridiskās adreses pārcelšana uz citu dalībvalsti

9.pants. Mazākumakcionāru tiesību aizsardzība

Atbilstoši Regulas Nr. 2157/2001 8.panta piektajai daļai Eiropas komercsabiedrības akcionārs, kas iebilst pret Eiropas komercsabiedrības juridiskās adreses pārcelšanu uz citu dalībvalsti, ir tiesīgs mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts pilnsapulces lēmums par juridiskās adreses pārcelšanu, pieprasīt no Eiropas komercsabiedrības atlīdzību, kas komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos paredzēta komercsabiedrību reorganizācijas gadījumā.

10.pants. Kreditoru aizsardzības pasākumi

Ja Eiropas komercsabiedrība pārceļ juridisko adresi uz citu dalībvalsti, pēc tam, kad pieņemts Eiropas komercsabiedrības pilnsapulces lēmums par juridiskās adreses pārcelšanu, tiek piemēroti normatīvie akti, kas nosaka kreditoru aizsardzības pasākumus attiecībā uz pievienojamo komercsabiedrību.

11.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence juridiskās adreses pārcelšanas gadījumā

(1) Saskaņā ar Regulas Nr. 2157/2001 8.panta četrpadsmito daļu juridiskās adreses pārcelšana uz citu dalībvalsti nestājas spēkā, ja pret to iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Valsts ieņēmumu dienesta lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV nodaļa. Eiropas komercsabiedrības pārvaldes sistēma

12.pants. Eiropas komercsabiedrības divu līmeņu pārvaldes sistēma

(1) Ja Eiropas komercsabiedrībā ir vadības institūcija un uzraudzības institūcija (divu līmeņu pārvaldes sistēma), akciju sabiedrību akcionāru sapulcei, padomei un valdei piemērojamie normatīvie akti tiek attiecīgi piemēroti Eiropas komercsabiedrības akcionāru pilnsapulcei, uzraudzības institūcijai (turp­māk — padome) un vadības institūcijai (turpmāk — valde), ja Regulā Nr. 2157/2001 un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Saskaņā ar Regulas Nr. 2157/2001 39.panta ceturto daļu un 40.panta trešo daļu Eiropas komercsabiedrības valdes un padomes locekļu minimālajam un maksimālajam skaitam tiek piemērotas attiecīgi komercdarbību regulējošu normatīvo aktu normas par akciju sabiedrības valdes un padomes locekļu minimālo un maksimālo skaitu.

13.pants. Eiropas komercsabiedrības viena līmeņa pārvaldes sistēma

(1) Ja Eiropas komercsabiedrībā ir tikai valde (viena līmeņa pārvaldes sistēma), akciju sabiedrību akcionāru sapulcei un valdei piemērojamie normatīvie akti tiek attiecīgi piemēroti Eiropas komercsabiedrības akcionāru pilnsapulcei un valdei, ja Regulā Nr. 2157/2001 un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Atbilstoši Regulas Nr. 2157/2001 43.panta otrajai daļai valdes locekļu minimālais skaits ir trīs.

(3) Valdi ieceļ un atsauc akcionāru piln­sapulce saskaņā ar Regulā Nr. 2157/2001 noteikto lēmumu pieņemšanas kārtību.

V nodaļa. Eiropas komercsabiedrības
pamatkapitāls un gada pārskati

14.pants. Pamatkapitāla izteikšana

Saskaņā ar Regulas Nr. 2157/2001 67.panta pirmo daļu Eiropas komerc­sabiedrības pamatkapitāls tiek izteikts arī Latvijas Republikas naudas vienībās.

15.pants. Gada pārskati

Saskaņā ar Regulas Nr. 2157/2001 67.panta otro daļu Eiropas komercsabiedrības gada pārskatos un konsolidētajos gada pārskatos par naudas vienību lieto Latvijas Republikas naudas vienību.

VI nodaļa. Darbinieku iesaistīšanas noteikumi

(Nodaļa izslēgta ar 14.01.2010. likumu, kas stājas spēkā 24.02.2010.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(Izslēgta ar 14.01.2010. likumu, kas stājas spēkā 24.02.2010.)

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 10.martā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2005.gada 24.martā
01.05.2017