Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.85

Rīgā 2005.gada 15.februārī (prot.Nr.146, 3.§)

Par Rīgas pašvaldības pabalstu veselības aprūpei

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pašvaldības sociālās palīdzības veidu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību, pabalsta veselības aprūpei (turpmāk tekstā - pabalsts) piešķiršanas kārtību un personas, kurām ir tiesības saņemt šo pabalstu.

1.2. Pabalsts tiek piešķirts veselības apdrošināšanas polises (turpmāk tekstā - polise) iegādei, samaksai par medikamentiem vai veselības aprūpes pakalpojumiem.

2. Personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu

Tiesības saņemt pabalstu ir personai:

2.1. kura atzīta par maznodrošinātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.2. kura veselības stāvokļa dēļ ir nonākusi ārkārtas situācijā.

3. Pabalsta piešķiršanas kārtība

3.1. Persona vai tās likumiskie pārstāvji (turpmāk tekstā - palīdzības pieprasītājs) pieprasa pabalstu tās Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā - SD), kuras teritorijā palīdzības pieprasītājs ir deklarējis dzīvesvietu (vai atbilstoši pieraksta vietai līdz 01.07.2003.). Rakstiskā iesniegumā palīdzības pieprasītājs norāda veselības problēmu risināšanai nepieciešamo palīdzības veidu, kā arī pamato materiālo līdzekļu trūkumu.

3.2. SD piešķir polisi, kas sedz pacienta iemaksas, saņemot valsts finansētos veselības aprūpes pakalpojumus.

Polise netiek piešķirta personai, kura ir atbrīvota no pacienta iemaksas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 12.01.1999. noteikumiem Nr.13 "Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi".

3.3. SD piešķir pabalstu medikamentu, kuri iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas (t.i., valsts nekompensētās daļas) samaksai. SD jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts, kurā ir norādīts medikamenta nosau­kums, valsts kompensācijas procentuālais apmērs, kā arī palīdzības pieprasītāja samaksātā naudas summa.

3.4. SD Sociālā komisija piešķir pabalstu, ņemot vērā SD finansiālās iespējas un pamatojoties uz ārstējošā ārsta atzinumu, individuāli izvērtējot personas vajadzību saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vai iegādāties medikamentus.

4. SD lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

4.1. SD likumā noteiktajā kārtībā paziņo palīdzības pieprasītājam lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Ja pieņemts lēmums nepiešķirt pabalstu, SD informē palīdzības pieprasītāju rakstveidā, pamatojot atteikumu, kā arī norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

4.2. Palīdzības pieprasītājs lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt mēneša laikā var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā, bet tā lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Noslēguma jautājumi

1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss"; saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

2. Ar 01.04.2005. saistošo noteikumu 3.2.punkta otrā daļa zaudē spēku.

3. No 01.04.2005. polise netiek piešķirta personai, kura ir atbrīvota no pacienta iemaksas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.12.2004. noteikumiem Nr.1036 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".

4. Noteikumu izpildi kontrolē Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja.

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs

25.02.2005