Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Jūrmalā 2005.gada 9.februārī (prot. Nr.4, 12.p.)
Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26., 27.pantu
(Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.44 redakcijā)
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, piešķirot vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, vai arī remontējot dzīvojamo telpu.

1.2. Šo noteikumu 1.4.punktā minētajā gadījumā palīdzību ir tiesīgas saņemt personas, kuras dzīvo un savu dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētā un dzīvo adresē, par kuru lūdz pašvaldības palīdzību:

1.2.1. par kurām Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde ir izsniegusi izziņu par viņu atbilstību maznodrošinātas personas statusam vai,

1.2.2. pensionāri, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru ienākumi nepārsniedz vienu minimālo algu mēnesī vai,

1.2.3. I un II grupas invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kuru ienākumi nepārsniedz vienu minimālo algu mēnesī.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

1.3. Personu reģistrāciju, kurām ir nepieciešama palīdzība dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā attiecībā uz dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remonta veikšanu, un kuras ir tiesīgas to saņemt, veic Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļa.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44)

1.4. Pabalsts dzīvojamo telpu vai dzīvojamās mājas remontam ir vienreizējs un tiek piešķirts personām to īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un 24 stundu laikā pēc iesnieguma saņemšanas nav pieņemts lēmums par personas nodrošināšanu ar dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu, jo pašvaldībai attiecīgajā brīdī nav neizīrētu dzīvojamo telpu.

1.5. Palīdzība dzīvojamo telpu remonta veidā (saskaņā ar pielikumā minētiem kritērijiem) tiek sniegta maznodrošinātām personām, kuras dzīvo un savu dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētā un dzīvo adresē par kuru lūdz pašvaldības palīdzību, ja šo telpu izīrētājs nav pašvaldība un ja remonts veicams šo personu īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpās.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

1.6. Pabalsts netiek piešķirts tām personām, kuras jau saņēmušas 1.5.punktā minēto palīdzību, izņemot gadījumus, ja 1.4.punktā minētie apstākļi notiek pēc remonta veikšanas.

2. Pašvaldības palīdzības saņemšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu šo noteikumu 1.4. un 1.5.punktos minēto palīdzību, personas Dzīvokļu nodaļā iesniedz iesniegumu par vēlamo palīdzības veidu, pievienojot šādu dokumentu kopijas:

— personas apliecinošu dokumentu;

— pensijas apliecību (1.2.2.punktā minētām personām);

— invalīda apliecību (1.2.3.punktā minētām personām);

— dzīvesvietas izziņu;

— izziņu, kas apliecina atbilstību maznodrošinātas personas statusam;

— dokumentus, kas apliecina dzīvojamās platības lietošanas tiesisko pamatojumu (1.5.punktā minētās palīdzības saņemšanai, ja dzīvojamā telpa tiek īrēta, jāiesniedz dzīvojamās telpas īres līgums, kurš ir spēkā vēl trīs gadus pēc palīdzības pieprasīšanas) vai īpašuma tiesības.

Dzīvokļu nodaļai nepieciešamības gadījumā ir tiesības pieprasīt papildus dokumentus, kā arī uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

2.2. Pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Dzīvokļu nodaļa:

2.2.1. pārbauda personas tiesīgumu saņemt pašvaldības palīdzību un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus par personu;

2.2.2. reģistrē personu palīdzības sniegšanai;

2.2.3. dod darba uzdevumu Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamo telpu apsekošanas darba grupai (turpmāk tekstā “Darba grupa”).

2.3. Darba grupas sastāvs tiek apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu. Darba grupa no sava vidus ievēlē darba grupas vadītāju. Nepieciešamības gadījumā darba grupai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieaicināt attiecīgus speciālistus.

2.4. Darba grupa divu nedēļu laikā no darba uzdevuma saņemšanas brīža apseko Dzīvokļu nodaļas norādītās dzīvojamās telpas, izpēta dzīvojamās telpas faktiskos apstākļus un sastāda atzinumu par veicamajiem remontdarbiem, to apjomiem un izmaksām.

2.5. Dzīvokļu nodaļa vienas nedēļas laikā pēc Darba grupas atzinuma saņemšanas lemj par attiecīgās palīdzības sniegšanu sekojošā apmērā:

2.5.1. 1.4.punktā minētajā veidā līdz 1423 euro vai,

2.5.2. 1.5.punktā minētajā veidā — ievērojot pielikumā minētos kritērijus un nepārsniedzot 997 euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.6; 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44)

2.6. Pieņemtais lēmums par 1.4.punktā minētās palīdzības sniegšanu tiek nosūtīts izpildei Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei, bet par 1.5.punktā minētās palīdzības sniegšanu — Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44)

2.7. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde izmaksā personai pabalstu 50% (piecdesmit procentu) apmērā. Atlikušie 50% (piecdesmit procentu) tiek izmaksāti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pirmās izmaksas izlietojuma attaisnojuma dokumentu saņemšanas.

(Jūrmalas pilsētas domes 25.01.2007. saistošo noteikumu Nr.6 redakcijā)

3. Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Persona Dzīvokļu nodaļas pieņemto lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, bet izpilddirektora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44)

4. Pārejas noteikumi

Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Jūrmalas Ziņas” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Hlevickis
Pielikums
Kritēriji Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu vai dzīvojamās mājas remonta apjomu noteikšanai

(Pielikums grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

1. Ēkas ārējo norobežojošo un nesošo konstrukciju remonts, izņemot kosmētisko remontu dzīvoklī.

2. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu un sanitārtehnisko ierīču remonts vai nomaiņa.

3. Apkures un ventilācijas sistēmu remonts.

4. Krāšņu, pavardu un dūmvadu remonts vai nomaiņa.

5. Gāzes iekārtu remonts vai nomaiņa.

6. Elektroinstalācijas un elektroapgādes iekārtu remonts vai nomaiņa.

01.01.2014