Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 13.08.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.124

Rīgā 2005.gada 15.februārī (prot. Nr.9 11.§)
Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ārvalstīs iegūtos farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus (turpmāk—farmaceita kvalifikācijas dokumenti), kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;

1.2. papildus nepieciešamās profesionālās pieredzes ilgumu un veidu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja saskaņā ar ārvalstīs iegūtajiem farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem farmaceits ieguvis likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām atbilstošu izglītību (attiecībā uz struktūru un saturu), bet farmaceita kvalifikācijas dokumentu apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

2. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijā tiek atzīti farmaceita kvalifikācijas dokumenti (pielikums), kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību un kuru ieguvei izglītība ir uzsākta:

2.1. Austrijas Republikā – no 1994. gada 1. oktobra;

2.2. Beļģijas Karalistē — no 1987.gada 1.oktobra;

2.3. Čehijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.4. Dānijas Karalistē — no 1987.gada 1.oktobra;

2.5. Francijas Republikā — no 1987.gada 1.oktobra;

2.6. Grieķijas Republikā — no 1987.gada 1.oktobra;

2.7. Igaunijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.8. Īrijas Republikā — no 1987.gada 1.oktobra;

2.9. Islandes Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.10. Itālijas Republikā – no 1993. gada 1. novembra;

2.11. Kipras Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.12. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 523);

2.13. Lietuvas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.14. Luksemburgas Lielhercogistē — no 1987.gada 1.oktobra;

2.15. Maltas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.16. Nīderlandes Karalistē — no 1987.gada 1.oktobra;

2.17. Norvēģijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra;

2.18. Polijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.19. Portugāles Republikā – no 1987. gada 1. oktobra attiecībā uz dokumentiem "Licenciāta apliecība farmācijā" ("Licenciatura em Farmácia") un "Farmācijas zinātnes licenciāta kursa diploms" ("Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas") un no 2007. gada 1. janvāra attiecībā uz dokumentu "Integrēto farmācijas zinātņu studiju maģistra apliecība" ("Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas");

2.20. Slovākijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.21. Slovēnijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.22. Somijas Republikā – no 1994. gada 1. oktobra;

2.23. Spānijas Karalistē – no 1987. gada 1. oktobra attiecībā uz dokumentu "Farmācijas licenciāts" ("Título de Licenciado en Farmacia") un no 1986. gada 1. janvāra attiecībā uz dokumentu "Farmācijas grāds" ("Título de Graduado/a en Farmacia");

2.24. Šveices Konfederācijā — no 2002.gada 1.jūnija;

2.25. Ungārijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.26. Vācijas Federatīvajā Republikā — no 1987.gada 1.oktobra, izņemot Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtos izglītību un profesionālo kvalifi­kāciju apliecinošos dokumentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

2.27. Zviedrijas Karalistē – no 1994. gada 1. oktobra;

2.28. Bulgārijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.29. Rumānijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.30. Horvātijas Republikā – no 2013. gada 1. jūlija.

(Grozīts ar MK 10.07.2007. noteikumiem Nr. 479; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 298; MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 649; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 515; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 523)

3. Farmaceita kvali­fikācijas dokumentus, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību un kuru apliecinātā izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, bet nav noteikti šo noteikumu pielikumā, atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi nepiecie­šamo izglītību, lai veiktu farmaceita profesionālo darbību. Šādi farmaceita kvalifikācijas dokumenti tiek atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu pielikumā minētajiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 515)

4. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 515)

5. Farmaceita kvalifikācijas dokumentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas ieguvei, atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2. punktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

6. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtos farmaceita kva­lifikācijas dokumentus, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

6.1. tie apliecina, ka izglītības iegūšana ir uzsākta pirms 1990.gada 3.oktobra;

6.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās insti­tūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi farmaceita kvalifikācijas dokumenti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šo noteikumu 2.punktā minētie farmaceita kvalifikācijas dokumenti, un kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tas izsniegts, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepār­traukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

7. Farmaceita izglītības dokumentus, kas izsniegti personai, kuras mītnes valsts ir Lihtenšteinas Firstiste, atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvali­fikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots Lihtenšteinas Firstistes kompe­tentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir apguvusi praktisko apmācību, kas nepieciešama profesionālās darbības veikšanai farma­ceita profesijā Lihtenšteinas Firstistē.

8. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro farma­ceita kvalifikācijas dokumentiem, ja attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta vai dokumenti ir iegūti:

8.1. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.2. līdz 1991.gada 20.augustam — Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.3. līdz 1990.gada 11.martam — Padomju Sociālistisko Republiku Savie­nībā un tiem ir pievienots Lietuvas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtajiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.4. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čeho­slovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Repub­likā izsniegtajiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.5. līdz 1991.gada 25.jūnijam — Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Repub­likā izsniegtajiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.6. līdz 1991. gada 8. oktobrim – Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Horvātijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Horvātijas Republikā izsniegtajiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 515)

9. Itālijas Republikā izsniegtos farmaceita kvalifikācijas dokumentus par farmaceita izglītību, kura uzsākta līdz 1993.gada 1.novembrim un pabeigta līdz 2003.gada 1.novembrim un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots Itālijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

10. Ja persona vēlas strādāt Latvijas Republikā par aptiekas vadītāju, farmaceita kvalifikācijas dokumentiem jāpievieno mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegti dokumenti, kas apliecina, ka:

10.1. personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

10.2. persona neslimo ar psihisku slimību, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību;

10.3. personai ir nevainojama reputācija, tā nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un tiesa to nav atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku, un tā nav atkārtoti gada laikā administratīvi sodīta par farmaceitiskās darbības pārkāpumiem.

11. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā karalistē izsniegti farmaceita kvalifikācijas dokumenti (pielikuma 14. punkts), kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta no 1987. gada 1. oktobra un ja tie ir izsniegti līdz 2020. gada 31. decembrim un diplomam pievienotais sertifikāts pirmreizēji izsniegts līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 523 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 10.07.2007. noteikumiem Nr. 479; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 298; MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 649)

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 649);

2) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 649);

3) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 649);

4) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

5) Padomes 2013. gada 13. maija Direktīvas 2013/25/ES, ar ko pielāgo atsevišķas direktīvas par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un brīvi sniegt pakalpojumus saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu).

Ministru prezidenta vietā — tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.124
Farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai to kopums, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību un kuru apliecinātā izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

(Pielikums MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 649 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 523)

1. Austrijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Valsts aptiekāra diploms Staatliches Apothekerdiplom

Austrijas Aptiekāru kamera

Österreichische Apothekerkammer

2. Beļģijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Aptiekāra diploms

Diploma van apotheker

2. Farmaceita diploms

Diplôme de pharmacien

1. Universitātes

De universiteiten/les universités

2. Kompetenta flāmu kopienas eksāmenu komisija/kompetenta franču kopienas eksāmenu komisija

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

3. Bulgārijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Maģistra diploms par augstākās izglītības iegūšanu farmācijas specialitātē ar profesionālo kvalifikāciju "farmācijas maģistrs"

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Фармация" с професионална квалификация "Магистър-фармацевт"

Universitāte

университет

4. Čehijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par studiju pabeigšanu farmācijas studiju programmā

(maģistrs, Mg.)

Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)

Čehijas Republikas universitātes Farmācijas fakultāte

Farmaceutická fakulta univerzity v České Republice

5. Dānijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmakologa maģistra grāda diploms (kand. farm.)

Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand. pharm.)

Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand. pharm.)

1. Kopenhāgenas Universitātes Farmācijas fakultāte

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

2. Dienviddānijas Universitāte

Syddansk Universitet

6. Francijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmaceita diploms/Farmācijas doktora diploms

Diplôme d’Etat de pharmacien/ Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie

Universitātes

Universités

7. Grieķijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais

sertifikāts

Farmaceita profesijas prakses atļauja

Αδεια Ασκησης φαρμακευτικον επαγγελματος

1. Reģions

Περιφέρεια

2. Rajona pašpārvalde

Νομαρχιακη Αυτοδιοικηση

8. Horvātijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms "farmācijas maģistrs/farmācijas maģistre" Diploma "magistar farmacije/magistra farmacije"

1. Farmācijas un bioķīmijas fakultāte Zagrebas Universitātē

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2. Medicīnas fakultāte Splitas Universitātē

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

3. Ķīmijas tehnoloģiju fakultāte Splitas Universitātē

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

9. Igaunijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais

sertifikāts

1. Diploms par provizoru mācību programmas apgūšanu

Diplom proviisori õppekava läbimisest

2. Farmācijas zinātņu maģistrs (MSc)

Farmaatsiamagister Master of Science in Pharmacy (MSc)

Tartu Universitāte

Tartu Ülikool

10. Islandes Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par nokārtotu farmaceita eksāmenu

Próf í lyfjafræði

Islandes augstskola

Háskóli Íslands

11. Itālijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms vai sertifikāts par farmaceita profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu pēc valsts eksāmenu nokārtošanas

Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Universitātes

Università

12. Īrijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Reģistrēta farmaceita sertifikāts1

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist/

Certificate of Registration as a Pharmacist

1. Īrijas Farmaceitu biedrība

Cumann Cógaiseoirí na hEireann

Pharmaceutical Society of Ireland

2. Farmaceita grāds, kuru atzīst Īrijas farmaceitu biedrība2

A degree in Pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland

2. Universitātes, kas piešķir farmaceita grādus, kurus atzīst Īrijas Farmaceitu biedrība

Universities delivering degrees in pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland

Īrijas Farmaceitu biedrības apliecinājums par sertifikāta uzrādītāja kvalifikācijas atbilstību darbībai farmaceita profesijā izvirzītajām prasībām

Notification from the Pharmaceutical Society of Ireland that the person named therein is the holder of a qualification appropriate for practicing as a pharmacist

Piezīmes.

1 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tas izsniegts Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvuši Īrijas Republikā.

2 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, personām, kas Īrijas Republikā nav reģistrējušās profesionālās darbības veikšanai.

13. Kipras Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Reģistrēta farmaceita sertifikāts

Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού

Farmaceitu padome

Συμβούλιο Φαρμακευτικής

14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Reģistrēta farmaceita sertifikāts1

Certificate of Registered Pharmacist

 

2. Farmaceita grāds, kuru ir apstiprinājusi Vispārējā Farmaceitu padome (agrākā Karaliskā Lielbritānijas Farmaceitu biedrība) vai Ziemeļīrijas Farmaceitu biedrība2

A degree in pharmacy approved by either the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland

Universitātes, kas piešķir farmaceita grādus, kurus atzīst Vispārējā Farmaceitu padome (agrākā Karaliskā Lielbritānijas Farmaceitu biedrība) vai Ziemeļīrijas Farmaceitu biedrība

Universities delivering pharmacy degrees approved by the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland

Apliecinājums no Vispārējās Farmaceitu padomes (agrākā Karaliskā Lielbritānijas Farmaceitu biedrība) vai Ziemeļīrijas Farmaceitu biedrības, kas apstiprina atzīta farmaceita grāda ieguvi, 12 mēnešu ilgu praktiskā darba pieredzi un sekmīgu reģistrācijas novērtējumu

Notification from the General Pharmaceutical Council or Pharmaceutical Society of Northern Ireland confirming successful completion of the approved pharmacy degree, 12 months practical training and a pass of the registration

Piezīmes.

1 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tas izsniegts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvuši Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā karalistē.

2 Šis profesionālo kvalifikāciju apliecinošais dokuments dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, personām, kas Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē nav reģistrējušās profesionālās darbības veikšanai.

15. Lietuvas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Diploms par augstāko izglītību, kas apliecina piešķirto farmaceita profesionālo kvalifikāciju

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją

2. Maģistra diploms (maģistra profesionālā kvalifikācija)

Magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko profesinė kvalifikacija)

Universitāte

Universitetas

16. Luksemburgas Lielhercogiste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmaceita diploms

Diplôme d’Etat de pharmacien

Valsts eksāmena žūrija un nacionālās izglītības ministra vīza

Jury d’examen d’Etat et visa du ministre de l’éducation nationale

17. Maltas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmaceita diploms

Lawrja fil-farmaċija

Maltas universitāte

Universita` ta’ Malta

18. Nīderlandes Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par veiksmīgi nokārtotiem aptiekāra eksāmeniem

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

Farmācijas fakultāte

Faculteit Farmacie

19. Norvēģijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Apliecība par iegūtu maģistra grādu farmācijā

Vitnemål for fullført grad master i farmasi

Universitāte

Universitet

20. Polijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par augstskolas studiju beigšanu farmācijas nozarē ar maģistra grādu

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra


1. Medicīnas AkadēmijaAkademia Medyczna

2. Medicīnas Universitāte
Uniwersytet Medyczny

3. Jagelona Universitātes Medicīnas fakultāte

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

21. Portugāles Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Licenciāta apliecība farmācijā

Licenciatura em Farmácia

2. Farmācijas zinātnes licenciāta kursa diploms

Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas

3. Integrēto farmācijas zinātņu studiju maģistra apliecība

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas

Augstākā universitāšu institūcija

Instituição de Ensino Superior Universitário

22. Rumānijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Farmaceita diploms

Diplomă de licenţă de farmacist

2. Maģistra diploms

(no 2011. gada 10. janvāra)

Diploma de licență și

master

1. Universitāte

Universităţi

2. Nacionālā izglītības ministrija

Ministerul Educației Nationale

23. Slovākijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms "farmācijas maģistrs" (Mgr.)

DIPLOM farmácia magister (Mgr.)

Universitātes

Univerzita

24. Slovēnijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms, kas piešķir nosaukumu "Farmācijas maģistrs/farmācijas maģistre"

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "Magister farmacije/magistra farmacije"

Universitātes

Univerza

Apliecība par eksāmenu nokārtošanu par farmācijas maģistra/ farmācijas maģistres nosaukuma piešķiršanu Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije

25. Somijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par nokārtotu provizora eksāmenu

Proviisorin tutkinto/provisorexamen

Universitāte

Yliopisto

26. Spānijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

1. Farmācijas licenciāts

Título de licenciado en farmacia

1. Izglītības un kultūras ministrija/Universitātes rektors

Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad

2. Farmācijas grāds

Título de Graduado/a en Farmacia

2. Universitātes rektors

El rector de una

Universidad

 

27. Šveices Konfederācija

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Šveices Konfederācijas diplomēts aptiekārs

Diplôme fédéral de pharmacien, eidgenössisch Apothekerdiplom, Diploma federale di farmacista

Federālais iekšlietu departaments

Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l’intérieur Dipartimento federale dell’interno

28. Ungārijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diplomēta farmaceita diploms

Okleveles gyógyszerész oklevél (Magister pharmaciae, abrev.: Mag. pharm.)

Universitāte

Egyetem

29. Vācijas Federatīvā Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Apliecība par valsts eksāmenu farmācijā

Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

Kompetentās iestādes

Zuständige Behörden

30. Zviedrijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Aptiekāra eksāmens

Apotekarexamen

Universitāte vai augstskola

Universitet och högskolor

13.08.2021