Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Lapmežciema pagasta padomes saistošie noteikumi

2004.gada 21.decembrī (prot. Nr.16, 4.9.1.p.)

Nodeva par Lapmežciema pagasta padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu, likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu

Saistošie noteikumi regulē likmes, atvieglojumus un kārtību, kādā maksājama nodeva par Lapmežciema pagasta padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām.

Nodevas objekts

Likme

1. Izziņas par ģimenes sastāvu

Ls 2

2. Padomes lēmumu izraksti:

2.1. lēmuma izraksts par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām

Ls 25

2.2. lēmuma izraksts par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu vai rezultātu apkopošanu

Ls 10

2.4. lēmuma izraksts par zemes gabalu sadali vai apvienošanu

Ls 10

2.5. lēmuma izraksts par zemes lietošanas tiesību piešķiršanu

Ls 10

2.6. lēmuma izraksts par zemes nodalīšanu ēku un būvju reģistrācijai Zemesgrāmatā

Ls 10

2.7. lēmuma izraksts par atļauju veikt individuālo darbu

Ls 5

2.8. pārējie padomes lēmumu izraksti

Ls 2

3. Raksturojumi, rekomendācijas

Ls 2

4. Izziņas vai izraksti no mājas grāmatas

Ls 1

5. Izziņas vai izraksti no padomes arhīva dokumentiem:

5.1.Pagasta padomes protokolu u.c. dokumentu izraksti (izņemot notariālās darbības)

Ls 5

5.2. Notariālo darbību dokumentu izraksti

Ls 10

5.3. Izziņas par ģimenes sastāvu un ēku piederību ar pievienotu mājsaimniecības uzskaites kartiņas kserokopiju

Ls 10

5.4. Arhīva dokumentu apliecinātu kopiju izsniegšana

5.4.1.notariālo darbību dokumentu

Ls 3 par katru kopēto lapu

5.4.2. pārējo dokumentu

Ls 2 par katru kopēto lapu

6. Izziņa par nekustamā īpašuma piederību

Ls 5

7. Izziņa par zemes piederību

Ls 3

8. Izziņa par zemes lietošanas tiesībām

Ls 3

9. Izziņa par nodokļu parādu neesamību

Ls 2

10. Izziņa par mēneša vidējā uztura apmēru personai pagastā

Ls 2

11. Izziņa par faktisko dzīvesvietu

Ls 2

12. Izziņa pašaudzētās, pašražotās produkcijas realizācijai (par zemes izmantošanu)

Ls 2

13. Izziņa akcizēto preču pārvaldei

Ls 20

14. Izziņa par mēneša vidējā uztura apmēru personai pagastā

Ls 2

15. Izziņa par faktisko dzīvesvietu

Ls 2

16. Izziņa pašaudzētās, pašražotās produkcijas realizācijai (par zemes izmantošanu)

Ls 2

17. Citi pagasta padomes dokumenti

Ls 2

Dokumentu izraksti, noraksti, kopijas sagatavojamas likumdošanā noteiktā kartībā un laikā. Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļu parādu neesamību tiek sagatavotas un izsniegtas vienas darba dienas laikā.

Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas saņem pašvaldības izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas.

No nodevas maksāšanas par pašvaldības izstrādātajiem oficiālajiem dokumentiem atbrīvojamas valsts pārvaldes institūcijas.

Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas.

Nodeva iemaksājama:

- iemaksājot pašvaldības kasē, par nodevas nomaksu tiek izsniegta kvīts;

- ieskaitot Lapmežciema pagasta padomes budžeta kontā LV19UNLA0032011130610, bankas kods UNLALV2X032, padomes reģistrācijas numurs 90000051167.

Nodeva ieskaitāma pagasta padomes budžetā.

Kontroli par nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Lapmežciema pagasta padomes darbinieks, kas izsniedz attiecīgo dokumentu. Kontroli par nodevas uzskaitījumu veic Lapmežciema pagasta padomes galvenā grāmatvede.

26.01.2005