Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.01.2006. - 31.12.2008. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumus Nr. 985 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1001

Rīgā 2004.gada 30.novembrī (prot. Nr.68 67.§)
Jaunatnes politikas koordinācijas padomes nolikums
I. Vispārīgais jautājums

1. Jaunatnes politikas koordinācijas padome (turpmāk — padome) ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir veicināt jaunatnes politikas attīstību un īstenošanu valstī un jaunatnes iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā.

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Padomes funkcija ir nodrošināt saskaņotu jaunatnes politikas īstenošanu valstī.

3. Padomei ir šādi uzdevumi:

3.1. analizēt situāciju jaunatnes politikas īstenošanā;

3.2. sniegt ieteikumus par prioritārajiem virzieniem jaunatnes politikas īstenošanā;

3.3. sniegt ieteikumus par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem, kas attiecas uz jaunatni;

3.4. sadarboties ar citām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām jaunatnes jautājumu risināšanā.

4. Padomei ir šādas tiesības:

4.1. atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no juridiskajām personām padomes darbam nepieciešamo informāciju;

4.2. uzaicināt ekspertus, kā arī valsts un pašvaldību institūciju un citu institūciju amatpersonas ar padomdevēja tiesībām piedalīties padomes sēdēs.

III. Padomes sastāvs

5. Padomes sastāvā ir:

5.1. ekonomikas ministrs;

5.2. iekšlietu ministrs;

5.3. izglītības un zinātnes ministrs;

5.4. labklājības ministrs;

5.5. kultūras ministrs;

5.6. veselības ministrs;

5.7. bērnu un ģimenes lietu ministrs;

5.8. īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās;

5.9. Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis;

5.10. Latvijas Jaunatnes padomes prezidents;

5.11. Latvijas Studentu apvienības pārstāvis;

5.12. Latvijas Skolēnu padomes pārstāvis.

(Grozīts ar MK 03.01.2006. noteikumiem Nr.2)

6. Padomes personālsastāvu apstiprina Ministru prezidents.

IV. Padomes darbība

7. Padomes priekšsēdētājs ir bērnu un ģimenes lietu ministrs. Padomes priekšsēdētājs:

7.1. vada padomes darbu;

7.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi;

7.3. sasauc padomes sēdes un apstiprina to darba kārtību;

7.4. pieprasa un saņem informāciju no padomes locekļiem;

7.5. izveido darba grupas konkrētu uzdevumu veikšanai;

7.6. uzaicina piedalīties padomes sēdēs atbildīgās amatpersonas un speciālistus;

7.7. paraksta padomes lēmumus, sēžu protokolus un citus padomes dokumentus.

8. Padomes locekļi:

8.1. sagatavo un iesniedz padomei priekšlikumus un informāciju par jaunatnes politikas īstenošanu;

8.2. informē padomi par viņu pārstāvētajā jomā plānotajiem un sagatavošanā esošajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem, kas attiecas uz jaunatnes politiku;

8.3. piedalās padomes sēdēs, lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā;

8.4. nodrošina pieņemto lēmumu izpildi viņu pārstāvētajās iestādēs un sniedz padomei pārskatu par pieņemto lēmumu izpildi vai izpildes gaitu.

9. Padomes sēžu starplaikā padomes darbību koordinē atbildīgais sekretārs. Atbildīgo sekretāru — Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pārstāvi — norīko padomes priekšsēdētājs.

10. Padomes atbildīgais sekretārs:

10.1. sagatavo un ne vēlāk kā 14 dienas pirms attiecīgās padomes sēdes elektroniski nosūta padomes locekļiem un uzaicinātajām personām sēdes darba kārtību un izskatāmos materiālus;

10.2. septiņu dienu laikā pēc padomes sēdes elektroniski nosūta padomes sēdes protokolu visiem padomes locekļiem, kā arī nosūta padomes lēmumus visām iesaistītajām institūcijām un amatpersonām zināšanai;

10.3. apkopo informāciju par padomes lēmumu izpildi;

10.4. kārto padomes lietvedību.

11. Padomes darbību materiāltehniski nodrošina Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

12. Padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Padomes sēdes laiku un vietu nosaka padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt padomes ārkārtas sēdi, ja to pieprasa vismaz trīs padomes locekļi, iesniedzot padomes priekšsēdētājam pamatotu iesniegumu.

13. Padomes sēdes ir atklātas, ja īpašā padomes lēmumā nav noteikts citādi.

14. Padomes sēdes protokolē. Padomes sēdes protokolā ieraksta sēdes darba kārtību, sēdes dalībniekus un pieņemtos lēmumus.

15. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

16. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

17. Katram padomes loceklim ir tiesības pieteikt jautājumu iekļaušanai padomes kārtējās sēdes darba kārtībā, informējot par to padomes sekretāru ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes sēdes.

Ministru prezidents I.Emsis

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
07.01.2006