Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.07.2009. - 31.05.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumus Nr. 528 "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.258

Rīgā 2000.gada 1.augustā (prot. Nr.34 14.§)
Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums

1. Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome (turpmāk — padome) ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai veicinātu dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības interešu saskaņošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās — Slīteres nacionālajā parkā, Grīņu dabas rezervātā un Moricsalas rezervātā (turpmāk — īpaši aizsargājamās dabas teritorijas).

2. Padomes galvenās funkcijas ir:

2.1. piedalīties īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzību un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu izstrādāšanā, dabas aizsardzības plāna izstrādāšanā un aktualizēšanā, kā arī veicināt to īstenošanu;

2.2. veicināt un atbalstīt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām, lai īstenotu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas mērķus.

3. Padomei ir šādas tiesības:

3.1. reizi gadā pieprasīt un saņemt pārskatu no Slīteres nacionālā parka administrācijas par tās darbību, sniegt ieteikumus administrācijas darbības pilnveidošanai;

3.2. pieaicināt padomes darbā nozaru speciālistus un ekspertus, kā arī valsts un pašvaldību institūciju speciālistus;

3.3. izskatīt ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām saistītos teritoriju plānojumus un būvprojektus, infrastruktūras attīstības projektus un koncepcijas, kas var būtiski ietekmēt ekosistēmas, un izvērtēt to atbilstību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas mērķiem.

4. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no vietējām pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas Slīteres nacionālais parks, Grīņu dabas rezervāts un Moricsalas dabas rezervāts, no Valsts meža dienesta, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes, Lībiešu savienības, Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes, Vides ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, vietējās zvejnieku organizācijas, Talsu Tūrisma informācijas centra, Latvijas Dabas fonda un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

(MK 07.07.2009. noteikumu Nr.750 redakcijā)

5. Padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs.

(MK 09.09.2003. noteikumu Nr.508 redakcijā)

6. Padome no padomes locekļu vidus uz diviem gadiem ievēlē priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

7. Padomes sēdes sasauc pēc padomes priekšsēdētāja ierosinājuma vai ja to pieprasa vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

8. Padomes sēdes ir atklātas un notiek ne retāk kā reizi ceturksnī. Par sēdes sasaukšanu padomes locekļus informē nedēļu iepriekš.

9. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās Slīteres nacionālā parka administrācijas direktors vai viņa pilnvarota persona.

10. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

11. Padomes lēmumus pieņem padomes sēdē, ievērojot vienprātības principu. Ja tas nav iespējams, lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss (viņa prombūtnes laikā — padomes priekšsēdētāja vietnieka balss). Padomes lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

12. Padomes lēmumus ieraksta sēdes protokolā. Protokolu paraksta visi padomes locekļi, kuri piedalījušies sēdē. Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, attiecīgā padomes locekļa viedokli pēc viņa pieprasījuma ieraksta protokolā.

13. Padomes darbību materiāltehniski nodrošina un tās lietvedību kārto Slīteres nacionālā parka administrācija piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
16.07.2009