Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 16.11.2005. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.469

Rīgā 2004.gada 29.aprīlī (prot. Nr.26 24.§)
Noteikumi par pārejas posma pasākumu piemērošanas kārtību cukura un cukuru saturošu produktu tirdzniecībā
sakarā ar pievienošanos Eiropas Savienībai
Izdoti saskaņā ar Cukura nozares likuma 20.pantu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek uzskaitīti Eiropas Komisijas 2004.gada 14.janvāra Regulas (EK) Nr. 60/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos (turpmāk - Komisijas regula Nr. 60/2004), 4.pantā noteikto cukura un cukuru saturošo produktu (turpmāk - produkti) ražošanas vai tirdzniecības rezultātā radušies krājumi, normālo un lieko produktu krājumu noteikšanas kārtību.

II. Produkta normālo un lieko krājumu noteikšana

2. Persona līdz 2004.gada 30.jūnijam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā deklarāciju (1.pielikums) produktu normālo un lieko krājumu noteikšanai, ja tās īpašumā 2004.gada 1.maijā ir brīvā apgrozībā esošs produktu krājums apjomā, kas pārsniedz vienu no šādiem rādītājiem:

2.1. pēdējo triju gadu vidējo cukura (Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kods 1701) vai kāda šo noteikumu 2.pielikumā minētā cukura pārstrādes produkta (izņemot Kombinētās nomenklatūras kodu 1701) triju mēnešu resursu nepieciešamības nodrošinājumu;

2.2. vienu tonnu cukura (Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kods 1701) vai piecas tonnas kāda šo noteikumu 2.pielikumā (izņemot Kombinētās nomenklatūras kodu 1701) minētā cukura pārstrādes produkta.

(MK 25.05.2004. noteikumu Nr.506 redakcijā)

3. Par produktu normālo krājumu uzskatāms 2002.gada 1.maijā un 2003.gada 1.maijā fiksētais vidējais produktu krājuma apjoms vai 2003.gada 1.maijā fiksētais produktu krājuma apjoms (ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2002.gada 1.maija), kam pieskaitīts tas produktu krājuma apjoms, kas radies objektīvos krājumu veidošanās apstākļos.

(MK 25.05.2004. noteikumu Nr.506 redakcijā)

3.1 Par objektīviem krājumu veidošanās apstākļiem uzskatāmi:

3.1 1. tādi deklarējamo produktu normālo krājumu aprēķināšanā vērā ņemami apstākļi, par kuriem deklarācijas iesniedzējs rakstiski var pierādīt, ka tie izveidojušies, veicot tādus plānotus ražošanas un tirdzniecības jaudu palielināšanas pasākumus, kuru mērķis nav ļaunprātīgi izmantot Eiropas Savienības un Latvijas ievedmuitas likmju atšķirības un Eiropas Savienības piemērojamās eksporta subsīdijas deklarējamiem produktiem;

3.1 2. gadījumi, ja baltā cukura (KN kods 17019910) krājumi veidojušies no Latvijā ražotā A un B kvotas cukura.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.854 redakcijā)

4. Deklarējamo produktu liekais krājums ir 2004.gada 30.aprīlī personas īpašumā esošais produktu krājuma apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 3.punktā noteikto krājuma apjomu un nav radies objektīvu krājumu veidošanās apstākļu rezultātā.

5. Persona aizpilda deklarāciju par katru tās īpašumā esošu Komisijas regulas Nr. 60/2004 4.pantā minētu produktu atbilstoši Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras astoņu zīmju klasifikācijai (2.pielikums). Produktiem, kuri atbilst vienam Kombinētās nomenklatūras kodam un kuru cukura vai cukura ekvivalenta saturs ir atšķirīgs, pie deklarācijas pievienojams produktu uzskaitījums un to apraksts brīvā formā, kas iekļauti attiecīgajā deklarācijā, norādot katra produkta īpatsvaru krājuma apjomā un cukura vai cukura ekvivalenta saturu.

III. Objektīvie krājumu veidošanās apstākļi

6. Produkta un pārstrādes izejvielu krājuma apjoms, kas 2004.gada 30.aprīlī pārsniedz 2002.gada 1.maijā un 2003.gada 1.maijā fiksēto vidējo produkta krājuma apjomu vai 2003.gada 1.maijā fiksēto produktu krājuma apjomu (ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2002.gada 1.maija), ir objektīvo krājumu veidošanās apstākļu radīts krājums, ja tas veidojies ražošanas tehnisko jaudu palielināšanas rezultātā, sakarā ar jaunas ražotnes izveidi vai iegādi, esošās ražotnes paplašināšanu un ražošanas jaudu izmantošanas palielināšanu, tai skaitā jaunu produktu ražošanas uzsākšanu, kas ietver produktu receptūras izmaiņu un, ja 2004.gada 30.aprīlī:

6.1. izejvielas struktūra atbilst gatavā produkta ražošanas struktūrai, ņemot vērā iepriekšējo salīdzināmo periodu saimnieciskās darbības (kas raksturīgas personai) tendences noteikta izejvielu apmēra nodrošināšanai, lai sasniegtu plānoto ražošanas apjomu;

6.2. produkta ražošanas struktūra atbilst produkta apgrozījuma vai pārdošanas struktūrai, ņemot vērā iepriekšējo salīdzināmo periodu saimnieciskās darbības (kas raksturīgas personai) tendences plānoto pārdošanas apjomu nodrošināšanai.

7. Ja personai produkta krājumi radušies šo noteikumu 6.punktā minēto objektīvo krājumu veidošanās apstākļu rezultātā, tad tā deklarācijā norāda atsauci:

7.1. uz šo noteikumu 7.1.apakšpunktu, ja pārsniegts izejvielu krājumu apjoms, un deklarācijai papildus pievieno personas apstiprinātu rakstisku izziņu, kur uzskaitīti dokumenti vai pierādījuma informācija par noteiktiem salīdzināmiem periodiem attiecībā uz:

7.1.1. produkta izejvielu krājuma apjomiem un to iegādes periodiskumu;

7.1.2. produkta ražošanas jaudām un to noslogotību;

7.1.3. produkta ražošanas apjomiem un to ražošanā izmantoto izejvielu apjomiem;

7.1.4. attaisnojamo izejvielas krājumu apjomu, kas noteikts, pamatojoties uz 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3.apakšpunktā sniegto informāciju, ražošanas jaudu noslogošanai;

7.2. uz šo noteikumu 7.2.apakšpunktu, ja pārsniegts pārdošanai paredzētā produktu krājuma apjoms, un deklarācijai papildus pievieno personas apstiprinātu rakstisku izziņu, kur uzskaitīti dokumenti vai pierādījuma informācija par noteiktiem salīdzināmiem periodiem attiecībā uz:

7.2.1. produktu krājuma apjomiem un to veidošanas periodiskumu;

7.2.2. produktu pārdošanas apjomiem;

7.2.3. attaisnojamo produktu krājuma apjomu, kas noteikts, pamatojoties uz šo noteikumu 7.2.1. un 7.2.2.apakšpunktā sniegto informāciju pārdošanas apjoma nodrošināšanai.

8. Realizācijas cenu palielinājuma izraisītā tirgus pieprasījuma samazināšanās dēļ produkta ražotājiem veidojies krājumu apjoms, kas 2004.gada 30.aprīlī pārsniedz 2002.gada 1.maijā un 2003.gada 1.maijā fiksēto vidējo produktu krājuma apjomu vai 2003.gada 1.maijā fiksēto produktu krājuma apjomu (ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2002.gada 1.maija), ir objektīvo krājumu veidošanās apstākļu rezultātā radies krājums, ja:

8.1. produkta ražošanā izmantoto izejvielu iepirkums nav palielinājies attiecībā pret perioda iepirkumu pirms realizācijas cenu palielinājuma, izņemot izejvielu iepirkuma apjomus, par ko noslēgti iepirkuma līgumi;

8.2. realizācijas cenas palielinājums absolūtajos skaitļos pārsniedz iepriekšējo salīdzināmo periodu realizācijas cenu pieaugumu, kad pārdošanas apjomi nesamazinājās tā ietekmē.

9. Ja personai produktu krājumi radušies šo noteikumu 8.punktā minēto objektīvo krājumu veidošanās apstākļu rezultātā, tad tā deklarācijā norāda atsauci uz to, un deklarācijai papildus pievieno personas apstiprinātu rakstisku izziņu, kurā uzskaitīti dokumenti vai pierādījuma informācija noteiktos periodos par:

9.1. produkta realizācijas cenām un attiecīgiem pārdošanas apjomiem;

9.2. produkta krājumiem un to vērtību;

9.3. produkta realizācijas cenu pieaugumu absolūtajos skaitļos un cenu palielinājumu ietekmējošiem faktoriem;

9.4. produkta ražošanā izmantoto izejvielu iepirkuma apjomiem, atsevišķi norādot apjomus atbilstoši noslēgtajiem iepirkumu līgumiem;

9.5. attaisnojamo krājuma apjomu, kas noteikts, pamatojoties uz 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4.apakšpunktā sniegto informāciju.

10. Tirdzniecības apgrozījuma palielināšanās rezultātā produktu krājuma apjoms, kas 2004.gada 30.aprīlī pārsniedz 2002.gada 1.maijā un 2003.gada 1.maijā fiksēto vidējo produktu krājuma apjomu vai 2003.gada 1.maijā fiksēto produktu krājuma apjomu (ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2002.gada 1.maija) un kas veidojies tirdzniecības vietu skaita, tirdzniecības platību vai produkta pieprasījuma palielināšanās rezultātā, nosakāms kā objektīvo krājumu veidošanās apstākļu rezultātā radies krājums, ja produkta iepirkuma un krājuma struktūra atbilst pārdošanas struktūrai, ņemot vērā iepriekšējo salīdzināmo periodu saimnieciskās darbības (kas raksturīgas personai) tendences plānoto pārdošanas apjomu nodrošināšanai.

11. Ja personai produktu krājumi radušies šo noteikumu 10.punktā minēto objektīvo krājumu veidošanās apstākļu rezultātā, tad tā deklarācijā norāda atsauci:

11.1. uz šo noteikumu 11.1.apakšpunktu, ja krājums ir veidojies tirdzniecības vietu skaita palielināšanās vai tirdzniecības platību paplašināšanās rezultātā, deklarācijai papildus pievieno personas apstiprinātu rakstisku izziņu, kur uzskaitīti dokumenti vai pierādījuma informācija par noteiktiem salīdzināmiem periodiem par:

11.1.1. tirdzniecības vietu paplašināšanu vai vietu skaita palielināšanu raksturojošajiem rādītājiem;

11.1.2. produkta iepirkšanas apjomiem un iepirkuma periodiskumu, krājumu apjomiem un produkta pārdošanas apjomiem katrā tirdzniecības vietā;

11.1.3. attaisnojamo produktu krājuma apjomu, kas noteikts, pamatojoties uz 11.1.1. un 11.1.2.apakšpunktā sniegto informāciju, kur vērā ņemti krājumu apjoma un pārdošanas apjoma pieauguma tempi vai krājumu apjoma un pārdošanas apjoma attiecība;

11.2. uz šo noteikumu 11.2.apakšpunktu, ja krājumu pārsniegums veidojies sakarā ar produkta pieprasījuma palielināšanos, un deklarācijai papildus pievieno personas apstiprinātu rakstisku izziņu, kur uzskaitīti dokumenti vai pierādījuma informācija par noteiktiem salīdzināmiem periodiem par:

11.2.1. produkta iepirkšanas apjomiem un iepirkuma periodiskumu, krājumu apjomiem un produkta pārdošanas apjomiem;

11.2.2. attaisnojamo produkta krājumu apjomu, kas noteikts, pamatojoties uz šo noteikumu 11.2.1.apakšpunktā sniegto informāciju, pieaugošā pieprasījuma apjoma nodrošināšanai.

12. Produkta krājumu apjoms, kas 2004.gada 30.aprīlī pārsniedz 2002.gada 1.maijā un 2003.gada 1.maijā fiksēto vidējo produktu krājuma apjomu vai 2003.gada 1.maijā fiksēto produktu krājuma apjomu (ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2002.gada 1.maija) un kas radies citu objektīvo krājumu veidošanās apstākļu rezultātā, kas nav minēti šajā nodaļā, bet atbilst likuma "Par lauksaimniecības produktu krājumu deklarēšanu un maksājumu piemērošanu liekajiem krājumiem saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai" 5.pantā noteiktajiem objektīvo krājumu veidošanās apstākļiem, ir objektīvo krājumu veidošanās apstākļu rezultātā radies krājums.

13. Ja personai produktu krājumi radušies šo noteikumu 12.punktā minēto objektīvo krājumu veidošanās apstākļu rezultātā, tad deklarācijai papildus pievieno personas apstiprinātu rakstisku izziņu, kurā uzskaitīti citi objektīvie krājumu veidošanās apstākļi, to apliecinājuma dokumenti vai pierādījuma informācija par noteiktiem salīdzināmiem periodiem.

14. Zemkopības ministrija pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma izvērtē deklarācijas iesniedzēja norādīto objektīvo krājumu veidošanās apstākļu pamatotību un sniedz atzinumu, norādot krājumu apjomu, kas radies objektīvo krājumu veidošanās apstākļu rezultātā.

(MK 09.08.2005. noteikumu Nr.595 redakcijā)

15. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma persona uzrāda izziņā norādītos dokumentus un pierādījuma informāciju, kā arī sniedz papildu informāciju un skaidrojumus sniegto ziņu patiesuma pārbaudei.

IV. Produkta liekā krājuma daudzumam līdzvērtīga cukura vai izoglikozes izņemšana no Eiropas Savienības tirgus, pierādījumu sniegšana un maksājuma piemērošana

(Nodaļa MK 09.08.2005. noteikumu Nr.595 redakcijā)

16. Personas, kuras deklarējušas produktu liekos krājumus vai kurām pārbaužu laikā Valsts ieņēmumu dienests konstatējis produktu lieko krājumu (turpmāk - liekā krājuma īpašnieks), līdz 2005.gada 30.novembrim saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punktu izņem no Eiropas Savienības tirgus tām noteiktā produkta liekā krājuma daudzumam līdzvērtīgu (daudzums, kas vienāds ar produkta liekā krājuma cukura vai izoglikozes saturu, izteiktu kilogramos) cukura vai izoglikozes daudzumu.

16.1 Par cukura vai izoglikozes izņemšanu no Eiropas Savienības tirgus Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "b" apakšpunktā noteiktajā veidā, pārstrādājot cukuru vai izoglikozi degmaisījumā (bioetanolā), kompetentā uzraudzības iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

16.2 Cukura vai izoglikozes pārstrādi degmaisījumā (bioetanolā) atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "b" apakšpunktam var veikt komersants, kuru kā degmaisījuma (bioetanola) ražotāju ir apstiprinājis Valsts ieņēmumu dienests un kuram ir speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai.

16.3 Degmaisījuma (bioetanola) ražotāju apstiprina, ja tas Valsts ieņēmu­mu dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

16.3 1. firma;

16.3 2. juridiskā adrese un darbības vietas adrese, kurā cukurs vai izoglikoze tiks pārstrādāta degmaisījumā (bioetanolā);

16.3 3. apliecinājums, ka degmaisījums (bioetanols) tiks denaturēts (norādot denaturēšanā izmantojamās vielas);

16.3 4. degmaisījuma (bioetanola) izmantošanas mērķis;

16.3 5. cukura vai izoglikozes veids, apjoms, kādu degmaisījuma (bioetanola) ražotājs var pārstrādāt, un pārstrādei paredzētais laiks;

16.3 6. degmaisījuma (bioetanola) ražošanas tehnoloģiskais apraksts;

16.3 7. produkta liekā krājuma īpašnieks.

16.4 Pēc informācijas saņemšanas Valsts ieņēmumu dienests piecu darb­dienu laikā informē degmaisījuma (bioetanola) ražotāju par tā apstiprinājumu vai par noraidījumu piešķirt tam apstiprinājumu.

16.5 Lai nodrošinātu cukura vai izoglikozes pārstrādes degmaisījumā (bioetanolā) tehnoloģiskā procesa uzraudzību, apstiprinātais degmaisījuma (bioetanola) ražotājs darbdienā informē Valsts ieņēmumu dienestu par cukura vai izoglikozes pārstrādes degmaisījumā (bioetanolā) uzsākšanu vismaz 24 stundas pirms procesa uzsākšanas un par cukura vai izoglikozes pārstrādes degmaisījumā (bioetanolā) procesa pabeigšanu - ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tā pabeigšanas.

16.6 Apstiprinātais degmaisījuma (bioetanola) ražotājs, kas izņem cukuru vai izoglikozi no Eiropas Savienības tirgus atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "b" apakšpunktam:

16.6 1. nodrošina izņemšanai paredzētā cukura vai izoglikozes uzglabāšanu atsevišķi no citiem tā rīcībā esošajiem produktiem;

16.6 2. pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nodrošina iespēju pārbaudīt cukura vai izoglikozes svaru;

16.6 3. iekārto reģistru, kur katru dienu, kad veikta cukura vai izoglikozes pārstrāde degmaisījumā (bioetanolā), fiksē iegādāto vai pārstrādei pieņemto cukura vai izoglikozes apjomu, pārstrādāto cukura vai izo­glikozes apjomu degmaisījumā (bioetanolā) un cukura vai izoglikozes atlikumu.

16.7 Lai nodrošinātu pietiekamu uzraudzību cukura vai izoglikozes izņem­šanai no Eiropas Savienības tirgus atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "b" apakšpunktam, Valsts ieņēmumu dienests pārbauda apstiprinātos degmaisījuma (bioetanola) ražotāja grāmatvedības reģistrus, šo noteikumu 16.6 3.apakšpunktā minēto preču uzskaites reģistru un saistošos dokumentus.

16.8 Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 16.7punktā minētās pārbaudes veikšanas sastāda pārbaudes aktu.

16.9 Par cukura vai izoglikozes izņemšanu no Eiropas Savienības tirgus Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakšpunktā noteiktajā veidā, denaturējot cukuru vai izoglikozi dzīvnieku barībā, saskaņā ar Eiropas Komisijas 1972.gada 14.janvāra Regulas (EEK) Nr. 100/72, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par dzīvnieku barībai paredzētā cukura denaturēšanu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 100/72), 19.panta 1.punktu kompetentā uzraudzības iestāde ir Pārtikas un veterinārais dienests.

16.10 Cukura vai izoglikozes denaturēšanu dzīvnieku barībā atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakšpunktam var veikt Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīti vai reģistrēti dzīvnieku barības ražošanas uzņēmumi.

16.11 Izņemot cukuru vai izoglikozi no Eiropas Savienības tirgus Komisijas Regulas 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakšpunktā noteiktajā veidā, dzīvnieku barības ražotājam Komisijas Regulas Nr. 100/72 19.panta 3.punktā noteiktais minimālais cukura vai izoglikozes denaturētais daudzums dzīvnieku barībā ir viena tonna dienā.

16.12 Lai iegūtu Komisijas Regulas Nr. 100/72 19.panta 2.punktā minēto apstiprinājumu, dzīvnieku barības ražotājs iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā Komisijas Regulas Nr. 100/72 19.panta 4.punktā noteiktos datus, informāciju par produkta liekā krājuma īpašnieku un dzīvnieku barības veidu, kādā tiks denaturēts cukurs vai izoglikoze, atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 100/72 pielikumam.

16.13 Pēc šo noteikumu 16.12punktā minētās informācijas saņemšanas Pārtikas un veterinārais dienests piecu darbdienu laikā informē dzīvnieku barības ražotāju par piešķirto apstiprinājumu denaturēt cukuru vai izoglikozi dzīvnieku barībā.

16.14 Lai nodrošinātu cukura vai izoglikozes denaturēšanas dzīvnieku barībā uzraudzību saskaņā Komisijas Regulas Nr. 100/72 19.panta 4.punktu, dzīvnieku barības ražotājs darbdienā informē Pārtikas un veterināro dienestu par cukura vai izoglikozes denaturēšanas dzīvnieku barībā uzsākšanu vismaz 24 stundas pirms denaturēšanas uzsākšanas un par denaturēšanas pabeigšanu - ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tās pabeigšanas.

16.15 Dzīvnieku barības ražotājs, kas izņem cukuru vai izoglikozi no Eiropas Savienības tirgus atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakšpunktam:

16.15 1. nodrošina izņemšanai paredzētā cukura vai izoglikozes uzglabā­šanu atsevišķi no citiem produktiem;

16.15 2. pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma nodrošina tam iespēju pārbaudīt cukura vai izoglikozes svaru;

16.15 3. iekārto reģistru, kur katru dienu, kad veikta cukura vai izoglikozes denaturēšana dzīvnieku barībā, fiksē iegādāto vai pieņemto cukura vai izogliko­zes apjomu, denaturēto cukuru vai izoglikozes apjomu un cukura vai izoglikozes atlikumu.

16.16 Lai nodrošinātu pietiekamu uzraudzību cukura vai izoglikozes izņemšanai no Eiropas Savienības tirgus atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakšpunktā minētajam veidam, Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda dzīvnieku barības ražotāja grāmatvedības reģistrus, šo noteikumu 16.15 3.apakšpunktā minēto preču uzskaites reģistru un saistošos dokumentus.

16.17 Lai pārliecinātos, ka cukura vai izoglikozes denaturēšana dzīvnieku barībā veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Pārtikas un veterinārais dienests, ja nepieciešams, nodrošina, lai tiktu ņemti parau­gi un veiktas laboratoriskās analīzes, un sniedz atzinumu par produkta atbilstību deklarētajam dzīvnieku barības veidam.

16.18 Pārtikas un veterinārais dienests pēc šo noteikumu 16.16punktā minētās pārbaudes veikšanas sastāda pārbaudes aktu, ņemot vērā šo noteikumu 16.17punktā minēto atzinumu.

16.19 Denaturēšanas dzīvnieku barībā uzraudzības izmaksas Pārtikas un veterinārajam dienestam sedz denaturēšanas veicējs saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

17. Liekā krājuma īpašnieks:

17.1. saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 60/2004 6.pantu līdz 2006.gada 28.februārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā Komisijas Regulas (EK) Nr. 60/2004 6.panta 4.punktā noteikto pierādījumu par tam noteiktā produkta liekā krājuma daudzumam līdzvērtīga cukura vai izoglikozes daudzuma izņemšanu no Eiropas Savienības tirgus Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "a" apakšpunktā noteiktajā veidā;

17.2. līdz 2005.gada 15.decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinājumu par cukura vai izoglikozes izņemšanu no Eiropas Savienības tirgus (4.pielikums), ko apstiprinājis:

17.2.1. liekā krājuma īpašnieks un degmaisījuma (bioetanola) ražotājs, ja cukurs vai izoglikoze pārstrādāta Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "b"apakš­punktā noteiktajā veidā;

17.2.2. liekā krājuma īpašnieks un dzīvnieku barības ražotājs, ja cukura vai izoglikozes izņemšana no tirgus veikta Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakš­punktā noteiktajā veidā. Šo apliecinājumu saskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu;

17.3. līdz 2005.gada 15.decembrim veic maksājumu valsts budžetā Valsts ieņēmumu dienesta norādītajā kontā par produkta liekā krājuma apjomu, kuram līdzvērtīga cukura vai izoglikozes daudzuma izņemšana no Eiropas Savienības tirgus nav veikta līdz 2005.gada 30.novembrim. Maksājuma summu, kas izteikta eiro, pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā eiro kursa 2005.gada 30.novembrī. Maksājuma aprēķina veidlapa noteikta šo noteikumu 5.pielikumā.

V. Darījumi ar jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs iegādāto cukuru

18. Personas, kuras veic darījumus ar Komisijas regulas Nr. 60/2004 1.pantā uzskaitītajās jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs iegādātu cukuru, noteiktu Eiropas Komisijas Regulas Nr. 60/2004 4.panta 1.punkta "a" apakšpunktā, kas noteikts kā liekais krājums, maksā soda naudu šo noteikumu 22.punktā minētajā apmērā.

19. Persona, kuras kopējais darījumu apjoms ar cukuru (Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kods 1701) mēnesī pārsniedz vienu tonnu, sagatavo un līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par veiktajiem darījumiem ar cukuru, kas līdz 2004.gada 30.aprīlim bijis brīvā apgrozībā jaunajās dalībvalstīs un ko tā iegādājusies laikposmā no 2004.gada 1.maija līdz 2005.gada 30.aprīlim.

(MK 25.05.2004. noteikumu Nr.506 redakcijā)

19.1 Šo noteikumu 19.punktā minētajā pārskatā norāda darījuma datumu, apjomu un iesaistītās puses. Pārskatam pievieno:

19.1 1. darījumu apliecinošu dokumentu kopijas;

19.1 2. jauno dalībvalstu kompetento iestāžu (kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 60/2004 6.panta 2. un 3.punkta piemērošanai) izsniegtu apliecinājumu, ka šo noteikumu 18.punktā minētais iegādātais cukurs nav noteikts kā cukura pārdevēja liekais krājums.

(MK 25.05.2004. noteikumu Nr.506 redakcijā)

19.2 Ja darījums ar cukuru veikts līdz 2004.gada 30.jūnijam, persona pārskatam pievieno tikai darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

(MK 25.05.2004. noteikumu Nr.506 redakcijā)

VI. Deklarācijas un pārskata iesniedzēja atbildība

20. Personas, kuras izvairās no deklarācijas un pārskata sniegšanas, tiek sauktas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

(MK 25.05.2004. noteikumu Nr.506 redakcijā)

21. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktās soda naudas samaksa neatbrīvo no pienākuma iesniegt deklarāciju vai pārskatu.

22. Persona, kura neiesniedz šo noteikumu 19.punktā minēto pierādījumu, maksā soda naudu Komisijas regulas Nr. 60/2004 6.panta 3.punktā noteiktajā apmērā.

VII. Noslēguma jautājums

23. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.469

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.469

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.469
Denaturēšanas dzīvnieku barībā uzraudzības izmaksas

(Pielikums MK 09.08.2005. noteikumu Nr.595 redakcijā)

Nr.
p.k.

Pakalpojumu veids

Izmaksas (Ls)

PVN summa (Ls)

Kopā (Ls)

1

2

3

4

5

1. Valsts uzraudzības un kontroles izmaksas

1.1.

Inspektora/eksperta vienas darba stundas izmaksas (Ls/h) (neieskaitot transporta un viesnīcas izmaksas)1

7,50

7,50

1.2.

Transporta izmaksas (Ls/km)1

0,10

0,10

1.3.

Viesnīcas izmaksas

Faktiskie izdevumi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām (Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi")

2. Laboratoriskie pakalpojumi

2.1.

Paraugu ņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem (bez transporta izmaksām)

5,28

0,95

6,23

2.2.

Ķīmiskie izmeklējumi

2.2.1.

parauga sagatavošana

0,50

0,09

0,59

2.2.2.

kopproteīns (Kjeldāla metode)

6,90

1,24

8,14

2.2.3.

kalcijs

4,56

0,82

5,38

2.2.4.

NaCl (Folharda metode)

2,51

0,45

2,96

2.2.5.

mitruma saturs

2,63

0,47

3,10

2.2.6.

cietes saturs (polarimetriskā metode)

16,02

2,88

18,90

2.3.

Toksisko elementu noteikšanas analīzes: kadmija, svina, vara, cinka, mangāna, nātrija un citu elementu noteikšana ar atomabsobciometrijas metodi (cena par vienu elementu)

8,36

1,50

9,86

2.4.

Testēšanas pārskats

0,50

0,09

0,59

Piezīme.

1 Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otrā daļa nosaka, ka budžeta institūciju īstenotajām valsts izpildvaras funkcijām netiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis.

4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.469

(Pielikums MK 09.08.2005. noteikumu Nr.595 redakcijā)Piezīmes.
1 Šī pielikuma 4.punktā norāda deklarētos vai pārbaužu laikā Valsts ieņēmumu dienesta konstatētos produkta liekos krājumus.
2 Šī pielikuma 6.punktā norāda lieko krājumu izņemšanas veidu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punktā "b" vai "c" apakšpunktu.
3 Šī pielikuma 7.punktā norāda liekā krājuma īpašnieka produkta liekā krājuma daudzumam līdzvērtīga cukura vai izoglikozes daudzumu, kura izņemšana no Kopienas tirgus tika veikta atbilstoši šī pielikuma 6.punktā norādītajam veidam.
4 Šī pielikuma 9.punktā norāda denaturēšanas dzīvnieku barībā veicējas vai degmaisījuma (bioetanola) ražotājas personas ražotnes adresi, kur tika veikta šī pielikuma 4.punktā minētā produkta liekā krājuma daudzumam līdzvērtīga cukura vai izoglikozes denaturēšana dzīvnieku barībā vai pārstrāde degmaisījumā (bioetanolā) atbilstoši šī pielikuma 6.punktā minētajam veidam.
5 Šī pielikuma 11.punktā norāda denaturēšanas dzīvnieku barībā vai degmaisījuma (bioetanola) ražošanas galaprodukta veidu. Attiecībā uz denaturēšanu dzīvnieku barībā norāda denaturēšanas galaproduktu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 100/72 pielikumu, attiecībā uz degmaisījuma ražošanu - galaprodukta nosaukumu un aprakstu.
6 Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieks, ja cukura vai izoglikozes izņemšana no Kopienas tirgus veikta Komisijas regulas Nr. 60/2004 6.panta 2.punkta "c" apakšpunktā noteiktajā veidā.
5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.469

(Pielikums MK 09.08.2005. noteikumu Nr.595 redakcijā)

16.11.2005