Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 201

Rīgā 2000.gada 20.jūnijā (prot. Nr. 28, 7.§)

Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas projekta uzraudzības padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

 

1. Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas (turpmāk - sistēma) projekta uzraudzības padome (turpmāk - padome) ir Ministru kabineta izveidota institūcija bez juridiskās personas tiesībām, kura koordinē un pārrauga sistēmas projekta realizāciju, ievērojot administratīvi teritoriālās reformas prasības.

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. uzraudzīt valsts investīciju programmā apstiprinātā sistēmas projekta realizācijas gaitu un konsultēt par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu;

2.2. koordinēt valsts informācijas sistēmu, valsts reģistru un citu valsts institūciju sadarbību ar pašvaldību institūcijām sistēmas projekta ietvaros;

2.3. izvērtēt priekšlikumus par investīciju sadalījumu sistēmas projektam un ar to saistītajiem informatizācijas projektiem.

3. Padome ne retāk kā reizi gadā sagatavo un iesniedz Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariātā pārskatu par savu darbību.

4. Padomei ir šādas tiesības:

4.1. bez maksas iegūt no valsts vai pašvaldību institūcijām nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar sistēmas projektu;

4.2. uzaicināt speciālistus un ekspertus piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

5. Padomes sastāvā ir vienpadsmit padomes locekļi un padomes sekretārs. Padomes priekšsēdētājs ir Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta pārstāvis. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāja vietnieku. Padomes sekretārs nav padomes loceklis. Padomes sekretārs ir Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta pilnvarots pārstāvis.

6. Padomes locekļi ir:

6.1. Ekonomikas ministrijas pārstāvis;

6.2. Finansu ministrijas pārstāvis;

6.3. trīs Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji;

6.4. Satiksmes ministrijas pārstāvis;

6.5. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāta pārstāvis;

6.6. Labklājības ministrijas pārstāvis;

6.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

6.8. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;

6.9. Iekšlietu ministrijas pārstāvis.

7. Padomes personālsastāvu nosaka Ministru prezidents, izdodot attiecīgu rīkojumu.

8. Padomes kompetencē esošie jautājumi tiek risināti, pieņemot attiecīgus lēmumus un sniedzot priekšlikumus.

9. Padomes sēdes vada padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks.

10. Padomes priekšsēdētājs:

10.1. sagatavo un apstiprina padomes sēdes darba kārtību;

10.2. sasauc un vada padomes sēdes;

10.3. paraksta padomes lēmumus, sēžu protokolus un citus padomes dokumentus.

11. Padomes priekšsēdētājs sēdes sasauc pēc savas iniciatīvas vai vismaz pēc triju padomes locekļu ierosinājuma, bet ne retāk kā trīs reizes gadā.

12. Padomes priekšsēdētājs var pilnvarot priekšsēdētāja vietnieku sagatavot un apstiprināt padomes sēdes darba kārtību.

13. Padomes sekretārs vismaz piecas dienas pirms padomes sēdes nosūta padomes locekļiem darba kārtību un atbilstošos dokumentus.

14. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās padomes priekšsēdētājs vai - viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks un ne mazāk kā seši padomes locekļi.

15. Padomes locekli viņa prombūtnes laikā padomes sēdē var pārstāvēt attiecīgās institūcijas rakstiski pilnvarots pārstāvis.

16. Padomes lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalsojuši ne mazāk kā seši padomes locekļi vai attiecīgo institūciju pilnvarotie pārstāvji. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

17. Padomes sēdes protokolē. Protokolā ieraksta darba kārtības jautājumus, pieņemtos lēmumus, norāda personas, kuras piedalījušās sēdē, kā arī norāda personas, kuras ir runājušas par attiecīgo jautājumu. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un padomes sekretārs.

18. Ja kāds padomes loceklis nepiekrīt lēmumam, viņam ir tiesības izteikt savu viedokli rakstiski un pievienot to padomes sēdes protokolam.

19. Padomē iekļauto institūciju pārstāvji sekmē padomes lēmumu izpildi viņu pārstāvētajās institūcijās. Attiecīgās institūcijas pārstāvis nākamajā padomes sēdē informē padomi par iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu izpildi.

20. Padomes sekretārs septiņu darbdienu laikā pēc padomes sēdes nosūta padomes sēdes protokola kopiju visiem padomes locekļiem un padomes lēmumu kopijas - visām ieinteresētajām institūcijām un amatpersonām.

21. Padomes darbu tehniski nodrošina Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts valsts budžeta likumā kārtējam gadam paredzētās apropriācijas ietvaros.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

23.06.2000