Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.563

Rīgā 2003.gada 14.oktobrī (prot. Nr.54, 16.§)

Kārtība, kādā atlīdzināmi fizisko un juridisko personu izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos šo personu resursus

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 20.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi fizisko un juridisko personu izdevumi un zaudējumi (turpmāk - izdevumi), kas radušies, ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos ir iesaistījis šo personu resursus, kā arī izdevumu atlīdzības apmēru.

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos var iesaistīt šādus fizisko un juridisko personu resursus (turpmāk - resursi):

2.1. transportlīdzekļus (arī traktortehniku);

2.2. energoresursus (piemēram, degvielu, elektroenerģiju);

2.3. sakaru līdzekļus;

2.4. ugunsdzēšanas līdzekļus;

2.5. glābšanas līdzekļus;

2.6. speciālas vielas un iekārtas avāriju ierobežošanai un to seku likvidēšanai.

3. Lēmumu par resursu iesaistīšanu ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos pieņem ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītājs (turpmāk - darbu vadītājs) un nekavējoties informē par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku.

4. Darbu vadītājs un resursu īpašnieks (valdītājs) vai viņa pilnvarota persona noslēdz rakstisku vienošanos (1.pielikums) vai mutiski vienojas par resursu iesaistīšanu ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos.

5. Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un fiziskā vai juridiskā persona ir noslēgusi sadarbības līgumu, starpresoru vienošanos vai līgumu, kurā paredzēta resursu iesaistīšana ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, šo noteikumu 4.punktā minēto vienošanos neslēdz.

6. Fiziskajai vai juridiskajai personai (turpmāk - atlīdzības pieprasītājs) atlīdzina visus faktiskos izdevumus, kas radušies, iesaistot resursus ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, bet neatlīdzina ienākumus, kas nav gūti tādēļ, ka attiecīgās personas resursi ir bijuši iesaistīti ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos.

7. Lai saņemtu atlīdzību, atlīdzības pieprasītājs mēneša laikā pēc tā īpašumā (valdījumā) esošo resursu iesaistīšanas ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos iesniedz attiecīgajā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā rakstisku iesniegumu izdevumu kompensācijai (2.pielikums). Iesniegumam pievieno dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas apliecina atlīdzības pieprasītāja resursu īpašuma vai valdījuma tiesības, kā arī dokumentus (kopijas), kas apliecina nodarīto zaudējumu apmēru.

8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālā struktūrvienība, kurā iesniegti šo noteikumu 7.punktā minētie dokumenti, pārbauda tos, 10 darbdienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas sagatavo atzinumu par pieprasītās atlīdzības atbilstību faktiskajiem izdevumiem (turpmāk - atzinums) un kopā ar minētajiem dokumentiem iesniedz to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam.

9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks atzinumu un šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus izskata 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas un pieņem lēmumu par faktisko izdevumu atlīdzināšanu (3.pielikums). Ja nepieciešama papildu informācija vai papildus jāpārbauda resursu iesaistīšanas apstākļi vai izdevumu faktiskais apmērs, lēmumu pieņem mēneša laikā pēc atzinuma un dokumentu saņemšanas. Par papildu informācijas vai pārbaudes nepieciešamību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē atlīdzības pieprasītāju.

10. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē atlīdzības pieprasītāju, izsniedzot vai nosūtot viņam attiecīgo lēmumu.

11. Šo noteikumu 9.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

12. Iekšlietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

13. Izdevumu atlīdzību izmaksā atlīdzības pieprasītājam vai viņa pilnvarotai personai, attiecīgo summu pārskaitot uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu, vai pēc iesniedzēja pieprasījuma izmaksā skaidrā naudā, izmantojot kredītiestādes pakalpojumus.

14. Izdevumu atlīdzība izmaksājama no valsts pamatbudžetā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem.

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.563

1-1-563 COPY.GIF (120336 bytes)

1-2-563 COPY.GIF (29335 bytes)

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.563

2-563 COPY.GIF (101610 bytes)

3.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.563

3-563 COPY.GIF (117796 bytes)

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

01.01.2004