Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 450 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu apliecinoši izglītības dokumenti".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.531

Rīgā 2003.gada 23.septembrī (prot. Nr.50, 16.§)

Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu apliecinoši izglītības dokumenti

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 1.punktu un Augstskolu likuma 7.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un zinātnisko grādu apliecinošus dokumentus par akreditētas studiju programmas apguvi, kā arī minēto dokumentu paraugus.

2. Akadēmisko grādu, profesionālo augstāko izglītību un atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 18.februāra noteikumiem Nr.74 "Noteikumi par augstāko profesionālo kvalifikāciju" noteikto augstāko profesionālo kvalifikāciju, kā arī zinātniskā grāda ieguvi apliecina šādi augstākās izglītības dokumenti:

2.1. bakalaura diploms un maģistra diploms (1.pielikums);

2.2. profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (2.pielikums);

2.3. doktora diploms (3.pielikums).

3. Noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto diplomu izsniedz personai, kura apguvusi akreditētu akadēmisko bakalaura vai akadēmisko maģistra studiju programmu un izpildījusi visas attiecīgajā valsts izglītības standartā noteiktās prasības.

4. Noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto diplomu izsniedz personai, kura apguvusi akreditētu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un izpildījusi visas attiecīgajā valsts izglītības standartā noteiktās prasības.

5. Noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto diplomu izsniedz personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieguvusi doktora zinātnisko grādu.

6. Noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem diplomiem pievieno diploma pielikumu latviešu un angļu valodā (4.pielikums). Augstākās izglītības sistēmas raksturojuma saturu, kuru norāda diploma pielikuma 8.punktā, nosaka izglītības un zinātnes ministrs.

7. Diplomu personai izsniedz pret parakstu diplomu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā.

8. Noteikumu 2.punktā minēto diplomu lielums ir A5 formāta lapa (148 x 210 mm), un tiem ir četras lappuses. Diploma pielikuma lapu lielums ir A4 formāta lapa (210 x 297 mm).

9. Diplomu veidlapu izgatavošanas tehniku, centralizētas saņemšanas, uzskaites un ierakstu kārtību nosaka izglītības un zinātnes ministrs.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 1.jūlija noteikumus Nr.231 "Noteikumi par augstākās izglītības un zinātnisko grādu diplomu paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 171./174.nr.).

11. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 23.septembra noteikumiem Nr.531

Bakalaura diploms un maģistra diploms

(paraugs)

1. Diploma 1.lappuse.

01-01-531 COPY.GIF (27081 bytes)

2. Diploma 2.lappuse.

01-02-531 COPY.GIF (25401 bytes)

3. Diploma 3.lappuse.

01-03-531 COPY.GIF (102926 bytes)

4. Diploma 4.lappusi neaizpilda.

Piezīmes.

1. 0 - aizsardzības elements - hologramma, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "augstākā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās - uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam.

3. Diploma 1. un 2.lappusē teksts ir iespiests un identisks visos diplomos.

4. Diploma 3.lappusē nepieciešamo tekstu ieraksta vai iespiež katrā diplomā atsevišķi.

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

 

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 23.septembra noteikumiem Nr.531

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms

(paraugs)

1. Diploma 1.lappuse.

02-01-531 COPY.GIF (31693 bytes)

2. Diploma 2.lappuse.

02-02-531 COPY.GIF (33839 bytes)

3. Diploma 3.lappuse.

02-03-531 COPY.GIF (86667 bytes)

02-04-531 COPY.GIF (16752 bytes)

4. Diploma 4.lappusi neaizpilda.

Piezīmes.

1. 0 - aizsardzības elements - hologramma, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "augstākā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās - uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam.

3. Diploma 1. un 2.lappusē teksts ir iespiests un identisks visos diplomos.

4. Diploma 3.lappusē nepieciešamo tekstu ieraksta vai iespiež katrā diplomā atsevišķi.

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 23.septembra noteikumiem Nr.531

Doktora diploms

(paraugs)

1. Doktora diploma 1.lappuse.

03-01-531 COPY.GIF (27012 bytes)

2. Doktora diploma 2.lappuse.

03-02-531 COPY.GIF (25846 bytes)

3. Diploma 3.lappuse.

03-03-531 COPY.GIF (107562 bytes)

4. Diploma 4.lappusi neaizpilda.

Piezīmes.

1. 0 - aizsardzības elements - hologramma, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "augstākā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās - uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam.

3. Diploma 1. un 2.lappusē teksts ir iespiests un identisks visos doktora diplomos.

4. Diploma 3.lappusē nepieciešamo tekstu ieraksta vai iespiež katrā diplomā atsevišķi.

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

4.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 23.septembra noteikumiem Nr.531

Diploma pielikums

(paraugs)

Diploma sērija <XX><X> Nr.<0000>

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

1. Ziņas par kvalifikācijas ieguvēju:

1.1. vārds;

1.2. uzvārds;

1.3. dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads);

1.4. studenta identifikācijas numurs vai personas kods.

2. Ziņas par kvalifikāciju:

2.1. kvalifikācijas nosaukums;

2.2. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai;

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss;

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss (ja tas atšķiras no šī pielikuma 2.3.apakšpunktā minētā);

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas).

3. Ziņas par kvalifikācijas līmeni:

3.1. kvalifikācijas līmenis;

3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums;

3.3. uzņemšanas prasības.

4. Ziņas par studiju saturu un rezultātiem:

4.1. studiju veids;

4.2. programmas prasības;

4.3. programmas sastāvdaļas (piemēram, kursi vai vienības) un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti (ja šī informācija ir pieejama oficiālajā atzīmju izrakstā);

4.4. atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu;

4.5. kvalifikācijas klase.

5. Ziņas par kvalifikāciju:

5.1. turpmākās studiju iespējas;

5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts).

6. Papildinformācija:

6.1. sīkāka informācija;

6.2. papildinformācijas avoti.

7. Pielikuma apstiprinājums:

7.1. datums;

7.2. paraksts un tā atšifrējums;

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats;

7.4. zīmogs vai spiedogs.

8. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī.

 

Diploma supplement

(sample)

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international "transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections shall be provided. Where information is not provided, the reason shall be explained.

1. Identity information of the holder of the qualification:

1.1 first name;

1.2 family name;

1.3 date of birth (day/month/year);

1.4 student identification number or code (if available).

2. Information identifying the qualification:

2.1 name of the qualification and the title conferred, if applicable (in original language);

2.2 main field(s) of study for the qualification;

2.3 name (in original language) and status of the awarding institution;

2.4 name (in original language) and status of the institution (if different from 2.3) administering the studies;

2.5 language(s) of instruction/ examination.

3. Information on the level of the qualification:

3.1 level of the qualification;

3.2 official length of the programme, start and end date (of the acquisition) of the programme;

3.3 entrance requirements.

4. Information on the contents and results gained:

4.1 mode of study;

4.2 programme requirements;

4.3 programme details (e.g. modules or units studied) and the individual grades/ marks/credits obtained (if the information is available on an official transcript this should be used here);

4.4 grading scheme and grade distribution guidance, if available;

4.5 overall classification of the qualification (in original language).

5. Information on the function of the qualification:

5.1 opportunities for further studies;

5.2 professional status (if applicable).

6. Additional information:

6.1 additional information;

6.2 further information sources.

7. Certification of the supplement:

7.1 date;

7.2 signature;

7.3 capacity;

7.4 official stamp or seal.

8. Information on the national higher education system.

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

01.01.2004