Darbības ar dokumentu

Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES LĒMUMS

Par «Nolikumu par rajona, pilsētas, pilsētas rajona un pagasta Tautas deputātu padomes revīzijas komisiju»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Apstiprināt «Nolikumu par rajona, pilsētas, pilsētas rajona un pagasta Tautas deputātu padomes revīzijas komisiju».

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 22. janvārī

 

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes
1992. gada 22. janvāra lēmumu

NOLIKUMS
par rajona, pilsētas, pilsētas rajona un pagasta Tautas deputātu padomes revīzijas komisiju

1. Rajona, pilsētas, pilsētas rajona un pagasta Tautas deputātu padomes (turpmāk - padomes) revīzijas komisija ir pašvaldības institūcija, kas tiek izveidota un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par pašvaldībām un šo nolikumu.

2. Revīzijas komisiju un tās priekšsēdētāju ievēlē padome no deputātiem uz savu pilnvaru laiku. Padome nosaka arī revīzijas komisijas skaitlisko sastāvu, kas nedrīkst būt mazāks par trim locekļiem. Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēlē komisijas sekretāru, kas protokolē sēdes.

Revīzijas komisijā nevar ievēlēt deputātus, kuri ir attiecīgās padomes valdes locekli vai attiecīgās pašvaldības institūciju vai uzņēmumu amatpersonas, kuru darbību kontrolē revīzijas komisija.

3. Revīzijas komisijas darbu organizē un sēdes vada tās priekšsēdētājs vai - viņa prombūtnes laikā - komisijas sekretārs.

4. Revīzijas komisijas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības. Sēdes laiku un vietu nosaka komisijas priekšsēdētājs.

5. Revīzijas komisijas sēdē jautājumus izskata pēc attiecīgās padomes deputāta vai deputātu komisijas ierosinājuma. Sēdes parasti ir atklātas. Slēgtas sēdes notiek, ja to pieprasa ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem komisijas locekļiem.

6. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no visiem komisijas locekļiem. Revīzijas komisija, kas ievēlēta triju deputātu sastāvā, ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās visi revīzijas komisijas locekļi.

7. Revīzijas komisijas sēdē visus jautājumus izlemj ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Lēmumu paraksta komisijas priekšsēdētājs.

8. Revīzijas komisija:

1) pārbauda padomes finansu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas izpildes atbilstību Latvijas Republikas likumiem un padomes lēmumiem;

2) sniedz atzinumu padomei par nākamā gada budžeta projektu;

3) veic visu pašvaldības uzņēmumu un iestāžu saimnieciski fininsiālās darbības kārtējās revīzijas ne retāk kā reizi gadā;

4) veic pašvaldības uzņēmumu un iestāžu ārkārtējās revīzijas vai pašvaldības institūciju amatpersonu darbības pārbaudes pēc attiecīgās padomes, padomes valdes, padomes priekšsēdētāja vai savas iniciatīvas;

5) izskata visus deputātu priekšlikumus, kas saistīti ar budžeta izpildi;

6) pārbauda ārpusbudžeta līdzekļu izlietošanu.

9. Revīzijas komisija saimnieciski finansiālās darbības revīzijas veikšanai izveido pārbaudes komisiju, kuru vada viens no revīzijas komisijas locekļiem. Pārbaudes komisijas sastāvā var būt eksperti finansu jautājumos.

Pārbaudes komisijas sastāvu apstiprina revīzijas komisijas sēdē.

10. Pašvaldības institūcijām un amatpersonām jāiesniedz revīzijas komisijai visi pieprasītie dokumenti, kas nepieciešami revīzijas komisijas funkciju veikšanai.

11. Pārbaudes komisija par veikto revīziju sastāda aktu, kuru izskata revīzijas komisijas sēdē.

Revīzijas komisijas lēmumu ar tam pievienotajiem saimnieciski finansiālās darbības revīzijas vai pārbaudes materiāliem revīzijas komisija iesniedz padomei vai valdei.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

22.01.1992