Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 06.06.2020. - 31.12.2020. / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr.152

Rīgā 2001.gada 3.aprīlī (prot. Nr.14 7.§)
Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

I. Vispārīgais jautājums

(Nodaļas nosaukums MK 09.07.2013. noteikumu Nr.380 redakcijā)

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja (turpmāk – darbnespēja), un attiecīgo dokumentu izsniegšanas un anulēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr. 380; MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 503)

2. (Svītrots ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.380)

II. Darbnespējas lapu veidi un to izsniegšanas nosacījumi

3. Darbnespējas lapu izsniedz:

3.1. sakarā ar slimību (arī arodslimību) vai traumu (arī nelaimes gadījumu darbā), kas saistīta ar darbspēju zaudēšanu;

3.2. ja nepieciešams saņemt ārstniecisku vai profilaktisku medicīnisko palīdzību;

3.3. ja nepieciešama izolācija karantīnas laikā;

3.4. ja atveseļošanās laikā pēc slimības (traumas) saskaņā ar medicīnisku atzinumu darbspēju atjaunošanai nepieciešams ārstēties rehabilitācijas iestādē;

3.5. sakarā ar stacionārā veicamu protezēšanu vai ortozēšanu;

3.6. sakarā ar stacionārā veicamu izmeklēšanu, ja ir ārsta norīkojums;

3.7. personai, kas kopj slimu bērnu, kurš:

3.7.1. nav sasniedzis 14 gadu vecumu;

3.7.2. nav sasniedzis 18 gadu vecumu, ja bērnam ir smaga slimība, kuras dēļ nepieciešama ilgstoša ārstēšanās un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" ārstu konsilijs noteicis, ka nepieciešama vecāka nepārtraukta klātbūtne;

3.7.3. nav sasniedzis 18 gadu vecumu un par kuru piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts;

3.8. grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr. 380; MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 353)

4. Ja darbnespēja saistīta ar šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, izņemot gadījumus, ja darbnespējas cēlonis ir arodslimība, kas konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra, personai par pirmajām 10 darbnespējas dienām izsniedz darbnespējas lapu A.

(MK 23.04.2002. noteikumu Nr. 168 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr. 1094; MK 09.07.2013. noteikumiem Nr. 380; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 683)

5. Ja šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunktā minētajos gadījumos darbnespēja turpinās ilgāk par 10 dienām, sākot ar 11.darbnespējas dienu, bet ja darbnespējas cēlonis ir arodslimība, kas konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra, sākot ar pirmo darbnespējas dienu personai izsniedz darbnespējas lapu B.

(MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1094 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr. 380; MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 683)

6. Bezdarbniekam šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunktā minētajos gadījumos darbnespējas lapas izsniedz saskaņā ar šo noteikumu 4. un 5.punktu.

7. Šo noteikumu 3.7. un 3.8. apakšpunktā minētajos gadījumos no pirmās darbnespējas dienas izsniedz darbnespējas lapu B.

(MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

7.1 Ja persona nevar ierasties darbā un gūt ienākumus šo noteikumu 3.7. apakšpunktā minētajos gadījumos sakarā ar slima bērna kopšanu, darbnespējas lapu B izsniedz:

7.1. vienam no bērna vecākiem vai aizbildnim, vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu aprūpē bērnu;

7.2. vienam no bērna vai šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto personu tuvākajiem radiniekiem (vecvecākam, pilngadīgajam brālim vai māsai) vai vecāka laulātajam, ja slimu bērnu nevar kopt šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā persona un bērna kopšanu tā uzticējusi kādai no šajā apakšpunktā minētajām personām. Minēto informāciju norāda bērna medicīniskajā dokumentācijā.

(MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

7.2 Darbnespējas lapu šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajā gadījumā izsniedz, pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologa sniegto informāciju. Ja izolācija karantīnas laikā nepieciešama bērnam vecumā līdz 14 gadiem, darbnespējas lapu B no pirmās darbnespējas dienas izsniedz šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajai personai vai šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajai personai, ja tā dzīvo vienā mājsaimniecībā ar šo bērnu.

(MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 683)

9. Ārvalstī izsniegtu darbnespēju apliecinošu dokumentu atzīst, neizsniedzot jaunu darbnespējas lapu par attiecīgo periodu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

9.1. minētais dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā bijusi darbnespējīga;

9.2. ārvalstī izsniegtajam dokumentam ir pievienots Valsts valodas likuma 10.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā, izņemot gadījumus, kad atbilstoši Valsts valodas likuma 10.panta ceturtajai daļai dokumentus pieņem un izskata bez tulkojuma valsts valodā;

9.3. persona, kurai dokuments izsniegts, ir ievērojusi tiesību aktos un starptautiskajos līgumos noteikto kārtību attiecīgajā ārvalstī izsniegto dokumentu īstuma apliecināšanai:

9.3.1. dokuments, kas apliecina darbnespēju, ir izsniegts ārvalstī, kura ir pievienojusies 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu un ar kuru Latvijai nav noslēgts līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, un dokumenta īstums apliecināts minētās konvencijas 3.pantā noteiktajā kārtībā;

9.3.2. dokuments, kas apliecina darbnespēju, ir izsniegts ārvalstī, kura nav pievienojusies šo noteikumu 9.3.1.apakšpunktā minētajai Hāgas konvencijai un ar kuru Latvijai nav noslēgts līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, un dokuments ir legalizēts Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā vai diplomātiskajā (konsulārajā) pārstāvniecībā;

9.3.3. dokuments, kas apliecina darbnespēju, ir izsniegts kādā no ārvalstīm, ar kurām Latvijai ir noslēgts līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, un dokumenta īstums apliecināts atbilstoši attiecīgā starptautiskā līguma noteikumiem.

(Grozīts ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 353)

III. Personas, kuras ir tiesīgas izsniegt un anulēt darbnespējas lapu

10. Darbnespējas lapu izsniedz ārstniecības iestādes ārsts vai ārsta palīgs pēc personas personīgas apskates un izmeklēšanas, pieņemto lēmumu pamatojot medicīniskajā dokumentācijā.

10.1 Darbnespējas lapu bez personas personīgas apskates un izmeklēšanas ārstniecības iestādes ārsts vai ārsta palīgs izsniedz:

10.1. šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja par izolāciju karantīnas laikā saņemta attiecīga informācija no Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologa, un veic ierakstu medicīniskajā dokumentācijā;

10.2. ja personai konstatēta saslimšana ar kādu no bīstamajām infekcijas slimībām.

(MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

10.2 Šo noteikumu 3.7.2. apakšpunktā minētajā gadījumā darbnespējas lapu izsniedz valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" uz ārstu konsilija noteikto laiku.

(MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

11. Ja ārsts personu atveseļošanās laikā pēc slimības vai traumas norīko ārstēties rehabilitācijas iestādē, darbnespējas lapu – iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu – par attiecīgo laikposmu izsniedz rehabilitācijas iestādes ārsts. Ja starp ārstēšanos ambulatori vai stacionāri un ārstēšanās kursa uzsākšanu rehabilitācijas iestādē ir bijis pārtraukums, izsniedz pirmreizēju darbnespējas lapu saskaņā ar šo noteikumu 4. un 5.punktu.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.380 redakcijā)

12. Darbnespējas lapu anulē elektroniski, tiešsaistes režīmā izdarot atzīmi vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (turpmāk – veselības informācijas sistēma):

12.1. tās ārstniecības iestādes vadītājs vai ārsts, vai ārsta palīgs, kurā izsniegta darbnespējas lapa, – ja darbnespējas lapa ir izrakstīta kļūdaini;

12.2. tās ārstniecības iestādes vadītājs, kurā izsniegta darbnespējas lapa, – ja saņemts Veselības inspekcijas atzinums par darbnespējas lapas nepamatotu izsniegšanu. Šādā gadījumā ārstniecības iestādes vadītājs 14 dienu laikā izdod rīkojumu par attiecīgās darbnespējas lapas anulēšanu;

12.3. (apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2021. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.01.2021..; sk. grozījumu 2. punktu)

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 683 redakcijā)

12.1 Šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētā rīkojuma apliecinātu kopiju ārstniecības iestāde nosūta personai, kurai darbnespējas lapa tika izsniegta. Personai ir tiesības rīkojumu pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 683 redakcijā)

IV. Laikposms, par kuru tiek izsniegta darbnespējas lapa (lapas)

13. Ārsts izsniedz darbnespējas lapu par visu darbnespējas periodu. Ārsta palīgs izsniedz darbnespējas lapu par pirmajām 10 darbnespējas dienām.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.380 redakcijā)

13.1 Mainoties ārstniecības iestādei, izsniedz jaunu darbnespējas lapu A vai B – iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu. Jaunu darbnespējas lapu A vai B – iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu – izsniedz arī gadījumā, ja personai, kurai darbnespējas lapa noslēgta dienu pirms sestdienas, svētdienas, svētku dienas vai dienas, kas saskaņā ar likumu ir brīvdiena, atkārtota darbnespēja iestājas sestdienā, svētdienā, svētku dienā vai dienā, kas saskaņā ar likumu ir brīvdiena, bet jaunu darbnespējas lapu B izsniedz, ja personai konstatē arodslimību.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.380 redakcijā)

14. Ja pēc darbnespējas lapas A noslēgšanas darbnespēja ilgstoši turpinās, ārsts, ņemot vērā darbnespējīgās personas vēlēšanos, bet ne ātrāk kā pēc divām nedēļām, noslēdz esošo darbnespējas lapu B un izsniedz jaunu darbnespējas lapu B — iepriekšējās darbnespējas lapas turpinājumu.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.380)

15. Ja ārstniecības iestādē ārstējas bērns vecumā līdz trim gadiem vai bērns līdz 14 gadu vecumam, kuram saskaņā ar ārsta atzinumu nepieciešama kopšana, un kādai no šo noteikumu 7.1 punktā minētajām personām ir iespēja atrasties minētajā iestādē kopā ar bērnu, darbnespējas lapu izsniedz par laikposmu, kurā minētās personas atrašanās ārstniecības iestādē ir nepieciešama.

(MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

16. Ja psihiski slima persona nav savlaicīgi griezusies pēc medicīniskās palīdzības šīs slimības pastiprināšanās dēļ, tai pēc ārstu konsilija atzinuma var izsniegt darbnespējas lapu par iepriekšējo darbnespējas periodu, bet ne ilgāku par vienu nedēļu pirms dienas, kad persona griezusies pēc medicīniskās palīdzības.

17. Ja ārsts vai ārsta palīgs konstatē, ka ir noticis ārstēšanās režīma pārkāpums, viņš izdara atzīmi darbnespējas lapas A un darbnespējas lapas B ailē "Atzīmes par ārsta vai ārsta palīga noteiktā režīma pārkāpšanu" un norāda datumu, kad noticis pārkāpums.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.380 redakcijā)

17.1 Ja darbnespēja turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ārsts nosūta personu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju. Komisija sniedz atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, bet ne ilgāk par 52 nedēļām (skaitot no darbnespējas pirmās dienas), ja tas nepieciešams pilnvērtīgas ārstēšanas nodrošināšanai (tai skaitā rehabilitācijas nodrošināšanai), vai nosaka invaliditāti. Dokumentus, kas nepieciešami atzinuma saņemšanai (iesniegumu, darbnespējas lapu B un medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto veidlapu Nr.088/u "Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju"), persona iesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms 26 nedēļu nepārtrauktas darbnespējas perioda beigām.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.380 redakcijā)

V. Atsevišķi nosacījumi darbnespējas lapu izsniegšanā sakarā ar grūtniecību un dzemdībām

18. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma gadījumā:

18.1. sākoties grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam, sievietei izsniedz divas darbnespējas lapas B, no kurām pirmo (par grūtniecības atvaļinājumu) noslēdz tūlīt, bet otro (par dzemdību atvaļinājumu) — pēc dzemdībām;

18.2. darbnespējas lapu grūtniecības atvaļinājumam izsniedz no grūtniecības 32.nedēļas. Ja medicīniskā aprūpe sakarā ar grūtniecību uzsākta līdz grūtniecības 12.nedēļai un izpildīti visi ārsta norādījumi, darbnespējas lapu grūtniecības atvaļinājumam izsniedz no grūtniecības 30.nedēļas;

18.3. 14 kalendāra dienas papildus dzemdību atvaļinājumam pēcdzemdību perioda sarežģījumu dēļ darbnespējas lapā iekļauj neatkarīgi no tā, vai sarežģījumi konstatēti ārstniecības iestādē, kurā sniegta dzemdību palīdzība, vai pēc sievietes izrakstīšanas no tās. Ja darbnespējas lapa dzemdību atvaļinājumam noslēgta, papildus dzemdību atvaļinājumam izsniedz atsevišķu darbnespējas lapu, izdarot darbnespējas lapas ailē "Pārejošas darbnespējas cēlonis" atzīmi "pēcdzemdību periods";

18.4. darbnespējas lapu var izsniegt par iepriekšējo darbnespējas periodu, ja grūtniecības atvaļinājums nav noteikts, sākoties 30. vai 32.grūtniecības nedēļai (nav veikta medicīniskā aprūpe, sieviete vai viņas ģimenes locekļi slimojuši vai citos gadījumos);

18.5. sievietei, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc dzemdībām atteikusies no bērna kopšanas un audzināšanas, ar tās ārstniecības iestādes vadītāja rīkojumu, kurā sniegta dzemdību palīdzība, otro darbnespējas lapu B anulē, sastādot attiecīgu aktu, un izsniedz jaunu darbnespējas lapu B līdz darbspēju atgūšanai, izdarot darbnespējas lapas ailē "Pārejošas darbnespējas cēlonis" atzīmi "cits cēlonis".

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr. 380; MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 503)

19. Ja grūtniecība pārtraukta mākslīgi, darbnespējas lapu izsniedz šādos gadījumos:

19.1. grūtniecība pārtraukta medicīnisku iemeslu dēļ;

19.2. grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas sarežģījumu dēļ.

VI. Darbnespējas lapas izsniedzēja pienākumi

20. Ārsts vai ārsta palīgs darbnespējas lapu sagatavo elektroniski veselības informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu. Darbnespējas lapu hronoloģiskā secībā reģistrē veselības informācijas sistēmā un precīzi aizpilda visas darbnespējas lapas ievades formas sadaļā paredzētās ailes, kuras attiecas uz konkrēto darbnespējas gadījumu. Ja tehnisku iemeslu dēļ darbnespējas lapu veselības informācijas sistēmā nav iespējams reģistrēt darbnespējas perioda pirmajā dienā, par kuru izsniegta darbnespējas lapa, to reģistrē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā. Ja darbnespējas lapas reģistrēšanas datums veselības informācijas sistēmā nesakrīt ar darbnespējas perioda pirmo dienu, par kuru izsniegta darbnespējas lapa, pamatojumu veselības informācijas sistēmā norāda attiecīgajā darbnespējas lapas ievades formas sadaļā.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 683 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 503)

20.1 Pēc personas pieprasījuma ārsts vai ārsta palīgs izsniedz medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto veidlapu Nr.27/u "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes". Pirms izraksta izsniegšanas aizpilda tā 1., 2., 3., 10., 11. un 12.punktu. Izraksta 10.punktā norāda ārstēšanās režīmu, kas konkrētajā laikposmā noteikts atbilstoši personas veselības stāvoklim (ārstēšana stacionārā, mājas vai brīvais režīms), kā arī izdara par to ierakstu personas medicīniskajā dokumentācijā.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.380 redakcijā)

20.2 Pēc personas pieprasījuma ārsts vai ārsta palīgs izsniedz veselības informācijas sistēmā sagatavoto darbnespējas lapu papīra formā, un tajā ir norāde "Darbnespējas lapa ir sagatavota un reģistrēta veselības informācijas sistēmā".

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 683 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.12.2016., sk. 26.8 punktu)

20.3 Ārsts vai ārsta palīgs veselības informācijas sistēmā sagatavoto darbnespējas lapu pēc personas pieprasījuma nosūta personas norādītajam adresātam, ja persona pati to nevar izdarīt.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

21. (Svītrots no 01.12.2016. ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 683, sk. grozījumu 2. punktu)

21.1 Ja darbnespēja ilgst 30 dienas un persona šajā laikposmā netika nosūtīta pie cita ārsta, ārsts, ņemot vērā personai diagnosticēto slimību, nosūta personu pie cita ārsta. Ārsts, pie kura persona tika nosūtīta, 30 dienu laikā izvērtē, vai darbnespēja ir jāturpina vai jāpārtrauc, to pamatojot pacienta medicīniskajā dokumentācijā. Šī ārsta lēmumu norāda darbnespējas lapā.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr. 380 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 353)

21.2 Šo noteikumu 21.1 punktā minētajā gadījumā ārsts var nenosūtīt personu pie cita ārsta, ja:

21.2 1. personai darbnespēja ir iestājusies grūtniecības periodā;

21.2 2. persona šo noteikumu 21.1 punktā minēto 30 dienu laikā ir ārstējusies stacionārā vai dienas stacionārā;

21.2 3. personai darbnespēja ir iestājusies traumas dēļ, kura saistīta ar kaulu lūzumu;

21.2 4. personas darbnespējas cēlonis ir cukura diabēts, astma, ļaundabīgs audzējs, iepriekš diagnosticēta psihiska saslimšana;

21.5. personai noteikta izolācija karantīnas laikā.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr. 380 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 353)

21.3 (Svītrots ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.789.)

21.4 Ārsta palīgs izvērtē personas darbnespēju un nosūta pacientu pie ģimenes ārsta vai speciālista.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.380 redakcijā)

VII. Darba devēja un pašnodarbinātā pienākumi darbnespējas lapu aizpildīšanā

(Nodaļa svītrota ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 683)

22. (Svītrots ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 683)

23. (Svītrots ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 683)

VIII. Darbnespējas ekspertīzes kontrole un sūdzību izskatīšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.380)

24. Šo noteikumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija. Veselības inspekcija, veicot pārbaudes un ekspertīzes un sniedzot atzinumus par darbspējas ekspertīzes kvalitāti ārstniecības iestādē, izvērtē, vai konkrētajā gadījumā konstatēto pārkāpumu dēļ darbnespējas lapu nepieciešams atzīt par nepamatoti izsniegtu.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 683 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 353)

25. Personu sūdzības par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību izskata ārstniecības iestādes vadītājs un Veselības inspekcija. Iesniedzot sūdzību par darbnespējas lapas izsniegšanu, persona norāda apstākļus, kas ļauj apšaubīt darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotību.

(MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1094 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem:

26.1. Ministru kabineta 1996.gada 29.oktobra noteikumus Nr.419 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 184./185.nr.; 1998, 147./149., 289./290.nr.);

26.2. Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumus Nr.182 "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.419 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 147./149.nr.);

26.3. Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumus Nr.394 "Grozījums Ministru kabineta noteikumos Nr.419 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 289./290.nr.).

26.1 Darbnespējas lapu A un B veidlapas, kuras ir iegādātas līdz 2008.gada 31.decembrim, ir derīgas izsniegšanai līdz 2009.gada 31.maijam, izdarot tajās attiecīgus labojumus attiecībā uz veidlapā noteikto periodu, par kuru tā izsniedzama.

(MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1094 redakcijā)

26.2 Līdz 2009.gada 31.decembrim:

26.2 1. šo noteikumu 17.1 punktā minētajā gadījumā uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju nenosūta personas, kurām pārejoša darbnespēja iestājusies grūtniecības periodā;

26.2 2. atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu pārejošas darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija neizsniedz personai, kurai darbnespēja iestājusies līdz 2009.gada 30.jūnijam un nepārtraukti turpinās pēc 2009.gada 1.jūlija. Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija lemj, vai minētajai personai ir nosakāma invaliditāte, ārstējošais ārsts vai ārsta palīgs komisijas lēmumu norāda darbnespējas lapā.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.789 redakcijā)

26.3 Personas, kurām darbnespējas lapa ir izsniegta pirms 2013.gada 1.septembra, ārsts vai ārsta palīgs nosūta pie cita ārsta, ja darbnespēja ilgst 45 dienas un ārsts vai ārsta palīgs šajā periodā nav konsultējies ar citu ārstu.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.380 redakcijā)

26.4 Darbnespējas lapu A un B veidlapas, kuras ir iegādātas līdz 2013.gada 1.septembrim, ir derīgas izsniegšanai līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.380 redakcijā)

26.5 Līdz datu apstrādes tiesību iegūšanai veselības informācijas sistēmā, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 31. decembrim ārsts vai ārsta palīgs darbnespējas lapas sagatavošanai izmanto darbnespējas lapas veidlapu papīra formā (3. un 4. pielikums), precīzi un salasāmi aizpildot visas darbnespējas lapas veidlapā paredzētās ailes, kuras attiecas uz konkrēto darbnespējas gadījumu, un hronoloģiskā secībā reģistrē darbnespējas lapu reģistrācijas žurnālā, ierakstot attiecīgo reģistrācijas numuru darbnespējas lapā un personas medicīniskajā dokumentācijā.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 683 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 747; MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 503)

26.6 Ja līdz 2017. gada 31. decembrim darbnespējas lapa sagatavota saskaņā ar šo noteikumu 26.5 punktu un persona ir darba ņēmējs pie vairākiem darba devējiem, darbnespējas lapu A izsniedz vairākos eksemplāros, ņemot vērā personas pieprasījumu. Darbnespējas lapu B par vienu un to pašu darbnespējas periodu izsniedz tikai vienā eksemplārā.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 683 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 747; MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 503)

26.7 Ja darbnespējas lapa sagatavota saskaņā ar šo noteikumu 26.5 punktu, to anulē, izdarot atzīmi darbnespējas lapu reģistrācijas žurnālā:

26.7 1. tās ārstniecības iestādes vadītājs vai ārsts, vai ārsta palīgs, kurā izsniegta darbnespējas lapa, – ja darbnespējas lapa ir bojāta, izrakstīta kļūdaini vai tajā ir vairāki labojumi;

26.7 2. tās ārstniecības iestādes vadītājs, kurā izsniegta darbnespējas lapa, – ja saņemts Veselības inspekcijas atzinums par darbnespējas lapas nepamatotu izsniegšanu. Šādā gadījumā ārstniecības iestādes vadītājs 14 dienu laikā izdod rīkojumu par attiecīgās darbnespējas lapas anulēšanu un apliecinātu rīkojuma kopiju nosūta informācijai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Veselības inspekcijai, kā arī personai, kurai darbnespējas lapa tika izsniegta. Personai ir tiesības rīkojumu pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 683 redakcijā)

26.8 Šo noteikumu 20.2 punkts stājas spēkā 2016. gada 1. decembrī. Līdz šo noteikumu 20.2 punkta spēkā stāšanās dienai veselības informācijas sistēmā sagatavoto darbnespējas lapu izsniedz papīra formā, un tajā ir norāde "Darbnespējas lapa ir sagatavota un reģistrēta veselības informācijas sistēmā".

(MK 01.12.2015. noteikumu Nr. 683 redakcijā)

26.9 Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra publicētajai informācijai par Covid-19 skartajām valstīm vai teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, infekcijas ierobežošanai minēto pasākumu laikā ārsts vai ārsta palīgs bez apskates un izmeklēšanas personām, kas atgriezušās no minētajām teritorijām un izglītības iestādē, kuru apmeklē bērni, ārstniecības iestādē vai sociālās aprūpes institūcijā ir nodarbinātas darbos, kuros ir tuvs kontakts ar pakalpojuma saņēmēju, klientu vai pacientu, izsniedz darbnespējas lapu līdz 14 dienām, skaitot no dienas, kad persona izbraukusi no skartās teritorijas.

(MK 10.03.2020. noteikumu Nr. 133 redakcijā)

26.10 Šo noteikumu 4. pielikuma sadaļā "Pārejošas darbnespējas cēlonis" noteikto cēloni "bērna ar kaulu lūzumiem kopšana" norāda, ja slima bērna kopšana uzsākta pēc 2021. gada 1. janvāra.

(MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

27. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.maiju.

Ministru prezidenta vietā — ekonomikas ministrs A.Kalvītis

Labklājības ministrs A.Požarnovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.152
Darbnespējas lapa A

(Pielikums svītrots no 01.12.2016. ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 683, sk. grozījumu 2. punktu)

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.152
Darbnespējas lapa B

(Pielikums svītrots no 01.12.2016. ar MK 01.12.2015. noteikumiem Nr. 683, sk. grozījumu 2. punktu)

3. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 3. aprīļa
noteikumiem Nr. 152

(Pielikums MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 747 redakcijā)

Darbnespējas lapa A

Iesniedzama darba devējam

Reģistrācijas Nr.

 
   
Pirmreizēja/Lapas Nr.   turpinājums
(attiecīgo pasvītrot)    
     
(ārsta vai ārsta palīga vārds un uzvārds)   (ārsta vai ārsta palīga prakses reģistrācijas Nr.)
 
(prakses vieta – nosaukums, adrese – vai ārstniecības iestādes nosaukums, iestādes kods un adrese)
Izsniegta      
  (datums, mēnesis, gads)   Ārsta vai ārsta palīga
personīgais spiedogs
 
        Vīr.
Siev.
(darbnespējīgās personas vārds un uzvārds)   (personas kods)           (attiecīgo atzīmēt)
 
 
(darbavieta)

Pārejošas darbnespējas cēlonis:

 saslimšana ar tuberkulozi    ceļu satiksmes negadījums    rehabilitācija
 nelaimes gadījums darbā    karantīna    arodslimība
     protezēšana vai ortozēšana    cits cēlonis
Atzīmes par ārsta vai ārsta palīga noteiktā režīma pārkāpšanu:  
   
   
   
  (ārsta vai ārsta palīga paraksts)

Atbrīvošana no darba

(norādīt laiku no pirmās līdz desmitajai dienai ieskaitot)

No kura datuma Līdz kuram datumam ieskaitot Ārsta vai ārsta palīga paraksts
no līdz  
no līdz  
no līdz  
Jāstājas darbā  
(datums, mēnesis (vārdiem))
Darbnespēja turpinās no  
  (datums, mēnesis (vārdiem))
   
(ārsta vai ārsta palīga paraksts un personīgais spiedogs)  
4. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 3. aprīļa
noteikumiem Nr. 152

(Pielikums MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 747 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.06.2020. noteikumiem Nr. 353; sk. noteikumu 26.10 punktu)

Darbnespējas lapa B

Iesniedzama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Reģistrācijas Nr.

 
   
Pirmreizēja/Lapas Nr.   turpinājums
(attiecīgo pasvītrot)    
     
(ārsta vai ārsta palīga vārds un uzvārds)   (ārsta vai ārsta palīga prakses reģistrācijas Nr.)
 
(prakses vieta – nosaukums, adrese – vai ārstniecības iestādes nosaukums, iestādes kods un adrese)
Izsniegta      
  (datums, mēnesis, gads)  

Ārsta vai ārsta palīga
personīgais spiedogs

      -        Vīr.
Siev.
(darbnespējīgās personas vārds un uzvārds)   (personas kods)           (attiecīgo atzīmēt)
Dzīvesvietas adrese  
   
   

Pārejošas darbnespējas cēlonis:

 saslimšana ar tuberkulozi  arodslimība  grūtniecība  dzemdības
 nelaimes gadījums darbā  cits cēlonis  slima bērna kopšana  slima bērna kopšana stacionārā
 ceļu satiksmes negadījums ______________________________
(bērna vārds un uzvārds)
 karantīna    -   
 protezēšana vai ortozēšana (bērna personas kods)
rehabilitācija  
smagi slima bērna kopšana ar konsilija lēmumu
 bērna ar kaulu lūzumiem kopšana
Atzīmes par ārsta vai ārsta palīga noteiktā režīma pārkāpšanu:
 
 

Ārsta vai ārsta palīga paraksts

 
   

Atbrīvošana no darba

Noteikta invaliditāte

No kura datuma Līdz kuram datumam ieskaitot Ārsta vai ārsta palīga paraksts    
  (datums, mēnesis, gads)
no līdz      
no līdz     Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas amatpersona
no līdz    
        (vārds, uzvārds, paraksts)

Atzīmes par nosūtīšanu pie ārsta speciālista un uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju

 
 
 
 
Jāstājas darbā    
  (datums, mēnesis (vārdiem))
Darbnespēja turpinās no  
  (datums, mēnesis (vārdiem))
Pirmā darbnespējas diena
(ziņas no iepriekšējās A vai B darbnespējas lapas, ja tāda ir)
 
(datums, mēnesis, gads)
   
(ārsta vai ārsta palīga paraksts un personīgais spiedogs)

Darba devēja informācija

I. Apstiprinu, ka darbinieks darbnespējas laikā neieradās darbā (ieskaitot pirmās 10 darbnespējas dienas)

no     līdz  
  (datums, mēnesis, gads)     (datums, mēnesis, gads)

Izmantoja atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ikgadējo atvaļinājumu, kas sakrīt ar darbnespējas periodu

no     līdz  
  (datums, mēnesis, gads)     (datums, mēnesis, gads)
 
(darba devēja pilns nosaukums)
Apdrošinātāja numurs   Darba devējs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)

II. Apstiprinu, ka darbinieks darbnespējas laikā neieradās darbā
(ieskaitot pirmās 10 darbnespējas dienas)

no     līdz  
  (datums, mēnesis, gads)     (datums, mēnesis, gads)

Izmantoja atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ikgadējo atvaļinājumu, kas sakrīt ar darbnespējas periodu

no     līdz  
  (datums, mēnesis, gads)     (datums, mēnesis, gads)
  
(darba devēja pilns nosaukums)
Apdrošinātāja numurs  

Darba devējs

 
      (vārds, uzvārds, paraksts)
       

Pašnodarbinātā informācija

Apliecinu, ka nevarēju strādāt un gūt ienākumus sakarā ar darbnespēju

no     līdz  
  (datums, mēnesis, gads)     (datums, mēnesis, gads)
Apdrošinātāja numurs   Pašnodarbinātais  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
06.06.2020