Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.04.2009. - 28.04.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumus Nr. 815 "Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.121

Rīgā 2002.gada 19.martā (prot. Nr.12 7.§)
Būtiskās prasības aerosola flakoniem un to marķēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka būtiskās prasības aerosola flakoniem, to ievērošanas uzraudzības kārtību, kā arī aerosola flakonu marķēšanas kārtību. Noteikumi attiecas uz aerosola flakoniem, kuru kopējā ietilpība (atvērta aerosola flakona tilpums līdz aerosola flakona atveres malai (mililitros)) nav mazāka par 50 ml un nav lielāka par:

1.1. 1000 ml — metāla flakoniem;

1.2. 220 ml — aizsargātiem stikla flakoniem un plastmasas flakoniem, kuri pārplīstot nevar radīt šķembas;

1.3. 150 ml — neaizsargātiem stikla flakoniem un plastmasas flakoniem, kuri pārplīstot var radīt šķembas.

2. Latvijā aizliegts izplatīt aerosola flakonus, kuri neatbilst šo noteikumu prasībām.

3. Aerosola flakons ir jebkura atkārtoti neizmantojama tvertne, kas izgatavota no metāla, stikla vai plastmasas un kura satur saspiestu, sašķidrinātu vai zem spiediena šķīdinātu gāzi ar šķidrumu, pastu vai pulveri vai bez tā, kā arī ir aprīkota ar ierīci, kas ļauj tvertnes saturam izplūst kopā ar gāzi putu, pastas, pulvera vai šķidrā veidā.

II. Būtiskās prasības aerosola flakoniem

4. Pildīts aerosola flakons normālos vai paredzamos lietošanas un glabāšanas apstākļos atbilst šo noteikumu prasībām.

5. Aerosola flakona vārsts ir tāds, lai normālos vai paredzamos lietošanas, glabāšanas vai transportēšanas apstākļos aerosola flakonu būtu iespējams hermētiski noslēgt un tas būtu pasargāts no nejaušas atvēršanās vai sabojāšanās (piemēram, aprīkots ar aizsargvāku).

6. Aerosola flakonā esošās vielas nemazina aerosola flakona mehānisko pretestību, arī to ilgstoši uzglabājot.

7. Metāla aerosola flakons atbilst šādām prasībām:

7.1. kopējā ietilpība nepārsniedz 1000 ml;

7.2. aerosola flakoniem, kas pildīti apstākļos, ja spiediens ir zemāks par 6,7 bāriem un temperatūra ir 50 °C, pārbaudes spiediens (spiediens, kuram uz 25 sekundēm var pakļaut nepiepildītu aerosola flakonu, neradot tajā sūci, vai, ja aerosola flakons izgatavots no metāla vai plastmasas, neradot tam redzamu vai ilgstošu deformāciju) ir vismaz 10 bāri;

7.3. aerosola flakoniem, kas pildīti apstākļos, ja spiediens ir 6,7 bāri vai lielāks un temperatūra ir 50 °C, pārbaudes spiediens ir vismaz par 50 % lielāks nekā iekšējais spiediens (relatīvais spiediens) 50 °C temperatūrā;

7.4. iekšējais spiediens aerosola flakonā 50 °C temperatūrā nepārsniedz 12 bārus neatkarīgi no pildījumā izmantotās gāzes veida;

7.5. šķidrās fāzes tilpums (pildīta un aizvērta aerosola flakona tilpums tajā fāzē, kas nav gāzveida) 50 °C temperatūrā nepārsniedz 87 % no neto ietilpības (piepildīta un aizvērta aerosola flakona tilpums mililitros). Aerosola flakonos ar ieliekto pamatni, kas pirms pārplīšanas izliecas, šķidrās fāzes tilpums 50 °C temperatūrā nepārsniedz 95 % no neto ietilpības.

8. Ar plastmasu pārklāts vai citādi apstrādāts (lai nodrošinātu tā ilgstošu aizsardzību) stikla aerosola flakons atbilst šādām prasībām:

8.1. tā pildīšanai izmantota saspiesta, sašķidrināta vai šķīdināta gāze;

8.2. flakona kopējā ietilpība nepārsniedz 220 ml;

8.3. tam ir plastmasas pārklājums vai no cita piemērota materiāla izgatavots aizsargājošs apvalks, kas paredzēts lidojošu stikla lausku radītā apdraudējuma novēršanai, ja aerosola flakons tiek nejauši saplēsts. Tas veidots tā, lai līdz 20 °C temperatūrai sasildīts un no 1,8 m augstuma uz betona grīdas nomests piepildīts aerosola flakons neradītu lidojošas stikla lauskas;

8.4. aerosola flakonam, kas pildīts ar saspiestu vai šķīdinātu gāzi, pārbaudes spiediens ir vismaz 12 bāri;

8.5. aerosola flakonam, kas pildīts ar sašķidrinātu gāzi, pārbaudes spiediens ir vismaz 10 bāri;

8.6. ar saspiestu gāzi pildīta aerosola flakona iekšējais spiediens nepārsniedz 9 bārus 50 °C temperatūrā;

8.7. ar šķīdinātu gāzi pildīta aerosola flakona iekšējais spiediens nepārsniedz 8 bārus 50 °C temperatūrā;

8.8. ar sašķidrinātu gāzi vai sašķidrinātas gāzes maisījumu pildīta aerosola flakona iekšējais spiediens 20 °C temperatūrā nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā minētos nosacījumus;

8.9. šķidrās fāzes tilpums 50 °C temperatūrā nepārsniedz 90 % no neto ietilpības.

9. Neaizsargāts stikla aerosola flakons atbilst šādām prasībām:

9.1. tā pildīšanai izmantota tikai sašķidrināta vai šķīdināta gāze;

9.2. kopējā ietilpība nepārsniedz 150 ml;

9.3. pārbaudes spiediens ir vismaz 12 bāri;

9.4. ar šķīdinātu gāzi pildīta aerosola flakona iekšējais spiediens nepārsniedz 8 bārus 50 °C temperatūrā;

9.5. ar sašķidrinātu gāzi vai sašķidrinātas gāzes maisījumu pildīta aerosola flakona iekšējais spiediens 20 °C temperatūrā nepārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā minētos nosacījumus;

9.6. šķidrās fāzes tilpums 50 °C temperatūrā nepārsniedz 90 % no neto ietilpības.

10. Plastmasas aerosola flakoniem, kas pārplīstot nevar radīt šķembas, piemērojamas šo noteikumu 8.punktā noteiktās prasības.

11. Plastmasas aerosola flakoniem, kas pārplīstot var radīt šķembas, piemērojamas šo noteikumu 9.punktā noteiktās prasības.

12. Asimetrisku, stipri deformētu vai citādi līdzīgi bojātu metāla aerosola flakonu atzīst par neatbilstošu šo noteikumu prasībām, izņemot gadījumu, ja aerosola flakons ar nelielu simetrijas deformāciju aerosola flakona pamatnē vai augšējā daļā iztur šo noteikumu 13.punktā noteiktā plīšanas spiediena pārbaudi.

13. Ražotājs nodrošina, ka tukša metāla aerosola flakona plīšanas spiediens (minimālais spiediens, kura ietekmē aerosola flakons var eksplodēt vai plīst) ir vismaz par 20 % augstāks nekā pārbaudes spiediens.

14. Ražošanas procesā ražotājs nodrošina aerosola flakonu pārbaudi, ievērojot šādu kārtību: katru pildītu aerosola flakonu iegremdē tilpnē ar ūdeni un nodrošina aerosola flakona satura vienmērīgu sasilšanu līdz 50 °C vai tik augstu spiedienu aerosola flakonā, kādu spēj radīt flakonā esošās vielas, ja ir vienmērīga 50 °C temperatūra. Aerosola flakonus, kuriem pārbaudes laikā konstatē redzamu, noturīgu deformāciju vai sūci, atzīst par neatbilstošiem šo noteikumu prasībām.

15. Pēc saskaņošanas ar tirgus uzraudzības iestādi šo noteikumu 14.punktā minēto pārbaudi var aizstāt ar citu ekvivalentu pārbaudes metodi.

III. Marķēšana

16. Ražotājs, viņa pilnvarotais pārstāvis vai importētājs aerosola flakonu marķē ar simbolu ““ (apgriezts epsilons), kas apliecina, ka aerosola flakons atbilst šo noteikumu prasībām. Uz aerosola flakona aizliegts lietot marķējumu vai uzrakstus, kas var tikt sajaukti ar simbolu ““.

17. Uz aerosola flakona vai tam pievienotas etiķetes (ja aerosola flakona kopējā ietilpība nav lielāka par 150 ml) labi saredzamā, skaidri salasāmā un neizdzēšamā rakstā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām norāda šādu informāciju:

17.1. ražotāja, viņa pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese vai preču zīme;

17.2. koda marķējums, kas ļauj noteikt pildījuma partiju;

17.3. (zaudējis spēku ar 10.04.2009.; skat. 24. punktu);

17.3.1 kopējais nominālais tilpums;

17.4. brīdinājuma uzraksti:

17.4.1. neatkarīgi no aerosola flakona satura — “Flakons pakļauts spiedienam: sargāt no tiešas saules staru iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Nepārdurt un nededzināt”, kā arī papildu lietošanas instrukcijas, kas brīdina lietotāju par preces īpašo bīstamību;

17.4.2. ja aerosola flakons satur uzliesmojošas vielas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, norāda attiecīgi šo noteikumu 17.4.2.1. vai 17.4.2.2.apakšpunktā minēto informāciju:

17.4.2.1. liesmas simbols (bīstamības simbols), norāde, ka flakona saturs, ieskaitot propelentu, ir uzliesmojošs (bīstamības paskaidrojums), kā arī atbilstošais vielas iedarbības raksturojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību un šādi drošības prasību apzīmējumi: “Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā”, “Sargāt no uguns – nesmēķēt” un “Sargāt no bērniem”;

17.4.2.2. uzliesmojošo vielu daudzums šādā veidā — “X % no satura masas ir uzliesmojošas vielas”. Šādu informāciju norāda, ja ražotājs, viņa pilnvarotais pārstāvis vai importētājs pierāda, ka aerosola flakona saturs (kas ir uzliesmojošs) nerada aizdegšanās risku normālos vai paredzamos lietošanas apstākļos.

(Grozīts ar MK 06.05.2008. noteikumiem Nr.317; 17.3.1punkts stājas spēkā 11.04.2009.; sk. 25. punktu)

18. Šo noteikumu 17.4.2.2.apakšpunktā minētajā gadījumā ražotājs, viņa pilnvarotais pārstāvis vai importētājs pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sniedz tai informāciju, kas pierāda aizdegšanās riska neesamību.

IV. Tirgus uzraudzība

19. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

19.1 Veicot aerosolu tirgus uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas ir tiesīgas pieprasīt un bez maksas saņemt aerosolu paraugus un organizēt to ekspertīzi vai laboratorisku pārbaudi, lai noteiktu paraugu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.317 redakcijā)

19.2 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, konstatējot aerosolu flakonus, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, ir tiesīgs aizliegt aerosolu flakonu tirdzniecību vai uzdot veikt konkrētus pasākumus preces atbilstības nodrošināšanai.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.317 redakcijā)

20. Nepiepildītus aerosola flakonus pārbauda šādi:

20.1. no 2500 vienādu nepiepildītu aerosola flakonu partijas, kas saražota no viena materiāla nepārtraukta ražošanas procesa laikā, vai no partijas, kas saražota stundas laikā, brīvi izvēlas piecus aerosola flakonus un pakļauj tos 25 sekundes ilgam pārbaudes spiedienam;

20.2. ja vismaz viens no izvēlētajiem aerosola flakoniem neiztur pārbaudi, no šīs pašas partijas tiek nejauši izvēlēti 10 citi aerosola flakoni, ko pakļauj minētajai pārbaudei;

20.3. ja vismaz viens no šiem 10 nejauši izvēlētajiem aerosola flakoniem neiztur pārbaudi, visu partiju atzīst par neatbilstošu šo noteikumu prasībām.

21. Piepildītus aerosola flakonus pārbauda šādi:

21.1. gaisa un ūdens necaurlaidību pārbauda, saskaņā ar šo noteikumu 20.1.apakšpunktā noteikto kārtību izvēlētus piepildītus aerosola flakonus iegremdējot tilpnē ar ūdeni. Tilpnē nodrošina aerosola flakonu satura vienmērīgu sasilšanu līdz 50 °C temperatūrai. Ūdenī iegremdētus flakonus notur noteiktu laiku, lai pārliecinātos, ka tie nav eksplodējuši vai plīsuši;

21.2. ja vismaz viens no izvēlētajiem aerosola flakoniem neiztur pārbaudi, no šīs pašas partijas tiek nejauši izvēlēti 10 citi aerosola flakoni, kurus pārbauda šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētajā kārtībā;

21.3. ja vismaz viens no 10 nejauši izvēlētajiem aerosola flakoniem neiztur pārbaudi, visu partiju atzīst par neatbilstošu šo noteikumu prasībām.

V. Noslēguma jautājumi

22. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.maiju.

23. Noteikumu 16., 17. un 18.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

24. Noteikumu 17.3.apakšpunkts zaudē spēku 2009.gada 10.aprīlī.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.317 redakcijā)

25. Noteikumu 17.3.1 apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 11.aprīlī.

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.317 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 06.05.2008. noteikumu Nr.317 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1975.gada 22.maija Direktīvas 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinā­tājiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 5.septembra Direktīvas 2007/45/EK, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministra vietā — finansu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 19.marta noteikumiem Nr.121
Ar plastmasu pārklāta vai citādi ilgstošai aizsardzībai apstrādāta stikla aerosola flakona maksimālais iekšējais spiediens, kas pieļaujams 20 °C temperatūrā, attiecībā pret gāzes procentuālo daudzumu

Kopējā ietilpība

Sašķidrinātas gāzes procentuālā masa kopējā maisījumā

20 %

50 %

80 %

50 līdz 80 ml

3,5 bāri

2,8 bāri

2,5 bāri

< 80 līdz 160 ml

3,2 bāri

2,5 bāri

2,2 bāri

< 160 līdz 220 ml

2,8 bāri

2,1 bārs

1,8 bāri

Piezīme. Iekšējā spiediena lielumu gāzes procentuālajam daudzumam, kas nav norādīts tabulā, aprēķina, izmantojot ekstrapolāciju.

Ekonomikas ministra vietā — finansu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 19.marta noteikumiem Nr.121
Neaizsargāta stikla aerosola flakona maksimālais iekšējais spiediens, kas pieļaujams 20 °C temperatūrā, attiecībā pret gāzes procentuālo daudzumu

Kopējā ietilpība

Sašķidrinātas gāzes procentuālā masa kopējā maisījumā

20 %

50 %

80 %

50 līdz 70 ml

1,5 bāri

1,5 bāri

1,25 bāri

< 70 līdz 150 ml

1,5 bāri

1,5 bāri

1 bārs

Piezīme. Iekšējā spiediena lielumu gāzes procentuālajam daudzumam, kas nav norādīts šajā tabulā, aprēķina, izmantojot ekstrapolāciju.

Ekonomikas ministra vietā — finansu ministrs G.Bērziņš
11.04.2009