Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 13. augusta noteikumus Nr. 362 "Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 121

Rīgā 2001.gada 13.martā (prot. Nr. 11, 16.§)

Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par augu šķirņu aizsardzību" 9.panta pirmo daļu

1. Nacionālā augu šķirņu padome (turpmāk - padome) ir koordinējoša valsts institūcija, kas nodrošina zinātniski un ekonomiski pamatotas augu šķirņu struktūras veidošanos Latvijā.

2. Padomei ir šādi uzdevumi:

2.1. izlemt jautājumus par augu šķirņu reģistrāciju;

2.2. sagatavot priekšlikumus par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā;

2.3. izstrādāt ieteikumus lauksaimniecības kultūru selekcijas virzieniem, selekcijas darba uzlabošanai, sēklkopības sistēmas pilnveidošanai, kā arī selekcionāru tiesību aizsardzībai;

2.4. izstrādāt priekšlikumus par valsts atbalstu sēklkopībai;

2.5. izlemt jautājumus par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes veikšanu citās valstīs;

2.6. apstiprināt augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodiku;

2.7. organizēt informācijas apmaiņu un publikācijas sabiedrības informācijas līdzekļos par tās kompetencē esošajiem jautājumiem.

3. Padomei ir tiesības:

3.1. iesniegt Zemkopības ministrijā un citās institūcijās priekšlikumus par augu šķirņu selekcijas un sēklkopības darba uzlabošanu, kā arī selekcionāru tiesību aizsardzību Latvijā;

3.2. izveidot augu šķirņu ekspertu grupas. To sastāvu un nolikumu apstiprina zemkopības ministrs.

4. Pārstāvjus darbam padomē pilnvaro attiecīgās valsts institūcijas, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un sabiedriskās organizācijas. Padomes sastāvā ir 11 locekļu:

4.1. divi Zemkopības ministrijas pārstāvji;

4.2. divi zinātnes un izglītības iestāžu pārstāvji;

4.3. divi augkopības produkcijas ražošanas nozares pārstāvji;

4.4. viens augkopības produkcijas pārstrādes nozares pārstāvis;

4.5. viens sēklu tirdzniecības uzņēmējsabiedrību pārstāvis;

4.6. trīs Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvji.

5. Padomes personālsastāvu uz diviem gadiem apstiprina zemkopības ministrs.

6. Padome no padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

7. Padomes priekšsēdētājs:

7.1. veic padomes uzdevumu izpildes vispārīgo vadību;

7.2. sasauc un vada padomes sēdes, paraksta sēžu protokolus un padomes pieņemtos lēmumus.

8. Padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā veic padomes priekšsēdētāja vietnieks.

9. Padomes sēdes sasauc pēc padomes priekšsēdētāja ierosinājuma, bet ne retāk kā reizi gadā.

10. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

11. Šo noteikumu 4.punktā minētās valsts institūcijas, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un sabiedriskās organizācijas priekšlikumus par padomes personālsastāva izmaiņām iesniedz mēnesi pirms padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.

12. Padomes darbību materiāltehniski nodrošina Valsts augu aizsardzības dienests.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 29.aprīļa noteikumus Nr.162 "Latvijas Republikas Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 110.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Zemkopības ministrs A.Slakteris

17.03.2001