Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.06.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.362

Rīgā 2002.gada 13.augustā (prot. Nr.34 19.§)
Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 12.panta pirmo daļu
(Grozīta ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.285)

1. Nacionālā augu šķirņu padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva institūcija, kas ar savu darbību veicina zinātniski un ekonomiski pamatotas augu šķirņu struktūras veidošanu Latvijā un sēklkopības sistēmas pilnveidošanu.

2. Padomes sastāvā ir:

2.1. divi Zemkopības ministrijas pārstāvji;

2.2. divi lauksaimniecības zinātnes un izglītības iestāžu pārstāvji;

2.3. četri pārstāvji no lauksaimnieku apvienībām augkopības produkcijas ražošanas, pārstrādes un sēklu tirdzniecības nozarē;

2.4. trīs Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvji.

(Grozīts ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.285)

3. Padomes personālsastāvu uz trim gadiem pēc šo noteikumu 2.punktā minēto institūciju ieteikuma apstiprina zemkopības ministrs.

4. Padome no padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

5. Padomes priekšsēdētājs:

5.1. veic padomes uzdevumu izpildes vispārīgo vadību;

5.2. sasauc un vada padomes sēdes;

5.3. nosaka sēžu darba kārtību un paraksta sēdes protokolu.

6. Padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā veic padomes priekšsēdētāja vietnieks.

7. Padomes sēdes sasauc pēc padomes priekšsēdētāja ierosinājuma, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Ja vismaz četri padomes locekļi to pieprasa, tiek sasaukta ārkārtas sēde.

8. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā seši padomes locekļi. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja vai – viņa prombūtnes laikā – padomes priekšsēdētāja vietnieka balss.

9. Padomes sekretariāta funkcijas veic Valsts augu aizsardzības dienests tam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

10. Sekretariāts:

10.1. nosūta padomes locekļiem sēdes darba kārtību un padomes sēdē izskatāmos dokumentus:

10.1.1. ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms kārtējās sēdes;

10.1.2. ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms ārkārtas sēdes;

10.2. protokolē padomes sēdes norisi un 10 darbdienu laikā pēc sēdes protokolu nosūta visiem padomes locekļiem;

10.3. kārto padomes lietvedību.

11. Lai izpildītu Sēklu un šķirņu aprites likuma 12. panta otrajā daļā noteiktos uzdevumus, padomei attiecīgo jautājumu risināšanā ir tiesības pieaicināt ekspertus.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.285 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris
12.06.2014