Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 24. septembra noteikumus Nr. 437 "Ozona slāņa aizsardzības noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 406

Rīgā 1997.gada 9.decembrī (prot. nr.69 1.§)

Ozona slāņa aizsardzības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par vides aizsardzību" 26.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

1.1. ozona slāni noārdošās vielas - atsevišķa viela vai vielu maisījums, to skaitā izomēri (ja to koncentrācija ir lielāka nekā viens procents no kopējā maisījuma sastāva), kas noārda ozona slāni (1.pielikums);

1.2. ozona slānim nekaitīgās vielas - ozona slāni noārdošo vielu aizvietotājvielas, kas nenoārda ozona slāni;

1.3. darbības ar ozona slāni noārdošajām vielām - ozona slāni noārdošo vielu ražošana, ievešana (imports), izvešana (eksports), uzglabāšana, pārstrādāšana un iznīcināšana, kā arī izmantošana ražošanas un tehnoloģiskajos procesos;

1.4. ozona noārdīšanas potenciāls - koeficients, kas raksturo ozona slāni noārdošās vielas potenciāli kaitīgo ietekmi uz ozona slāni (1.pielikums);

1.5. ONP tonna - ozona slāni noārdošās vielas apjoma (tonnās) reizinājums ar ozona noārdīšanas potenciālu.

2. Šie noteikumi nosaka pasākumus, kas veicami, lai pārtrauktu darbības ar ozona slāni noārdošajām vielām, kā arī nosaka kārtību, kādā uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) veic darbības ar ozona slāni noārdošajām vielām līdz attiecīgo darbību pārtraukšanai.

II. Vispārīgie pasākumi darbību ar ozona slāni noārdošajām vielām pārtraukšanai

3. Aizliegts ražot un ievest (importēt) šo noteikumu 1.pielikumā minētās 3.grupas vielas.

4. Ar 2000.gada 1.janvāri aizliegts ražot un ievest (importēt) šo noteikumu 1.pielikumā minētās 1., 2., 4., 5. un 7.grupas vielas.

5. Ar 2005.gada 1.janvāri aizliegts ražot un ievest (importēt) šo noteikumu 1.pielikumā minētās 6.grupas vielas, kuru ražošana un ievešana (imports) tiek pārtraukta saskaņā ar šādu grafiku:

Datums Ražošanas un ievešanas (importa) apjoms procentos salīdzinājumā ar 1991.gadu (30 ONP tonnas)
ar 1999.gada 1.janvāri 75
ar 2001.gada 1.janvāri 50
ar 2003.gada 1.janvāri 30

6. Ar 2030.gada 1.janvāri aizliegts ražot un ievest (importēt) šo noteikumu 1.pielikumā minētās 8.grupas vielas, kuru ražošana un ievešana (imports) tiek pārtraukta saskaņā ar šādu grafiku:

Datums Ražošanas un ievešanas (importa) apjoms procentos salīdzinājumā ar 1989.gadu (5 ONP tonnas)
ar 2004.gada 1.janvāri 65
ar 2010.gada 1.janvāri 35
ar 2015.gada 1.janvāri 10
ar 2020.gada 1.janvāri 0,05

7. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) atļauts uzglabāt, pārstrādāt (apstrādāt attiecīgās vielas to atkārtotai izmantošanai) un iznīcināt (sadalīt ar mērķi padarīt attiecīgās vielas nekaitīgas ozona slānim), kā arī izmantot uzglabātās un pārstrādātās ozona slāni noārdošās vielas arī pēc šajos noteikumos noteikto termiņu izbeigšanās, ja uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem ir minēto vielu uzkrājumi, par to ziņo attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei. Ziņojumā jāmin uzkrāto vielu nosaukums, daudzums (kilogramos) un paredzamais izmantošanas grafiks.

III. Ozona slāni noārdošo vielu ražošanas un ievešanas (importa) kvotas

8. Ozona slāni noārdošo vielu ražošanas, ievešanas (importa) un izmantošanas pārtraukšanas prasību ievērošanu nodrošina ozona slāni noārdošo vielu ražošanas un ievešanas (importa) kvotu sistēma atbilstoši šo noteikumu 5. un 6.punktā noteiktajiem apjomiem. Kvotu sistēmas darbību un tās kontroli nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

9. Lai saņemtu kvotu ozona slāni noārdošo vielu ražošanai un ievešanai (importam) (turpmāk - kvota), uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) līdz kārtējā gada 1.novembrim nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieprasījumu kvotas piešķiršanai nākamajam gadam (2.pielikums).

10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apkopo no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) saņemtos pieprasījumus kvotas piešķiršanai un līdz kārtējā gada 1.decembrim paziņo attiecīgajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) par tiem piešķirtajām kvotām. Attiecīgās kvotas nosaka vides valsts ministrs.

11. Kopējo kvotu valstī nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5. un 6.punktā noteiktajiem ozona slāni noārdošo vielu ražošanas, ievešanas (importa) un izmantošanas pārtraukšanas grafikiem, ņemot vērā ozona noārdīšanas potenciālu.

12. Ja uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ozona slāni noārdošo vielu ražošanas un ievešanas (importa) kopējais pieprasījums nav lielāks par valstī noteikto kopējo kvotu, katram uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) tiek piešķirta kvota atbilstoši tā pieprasījumam.

13. Ja uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ozona slāni noārdošo vielu ražošanas un ievešanas (importa) kopējais pieprasījums ir lielāks par valstī noteikto kopējo kvotu, kvotu katram uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) nosaka šādi:

13.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) kvota, salīdzinot ar iepriekšējā gada kvotu, tiek samazināta proporcionāli nākamajam gadam noteiktajai kopējai kvotai valstī;

13.2. uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas pieprasījuši ražot vai ievest (importēt) ozona slāni noārdošās vielas mazākā apjomā nekā tiem iepriekšējā gadā piešķirtās kvotas un šis apjoms nav lielāks par nākamajam gadam noteiktajām kvotām, tiek piešķirtas pieprasītās kvotas. Minēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nepieprasītais ozona slāni noārdošo vielu daudzums tiek proporcionāli sadalīts tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri attiecīgās vielas pieprasījuši vairāk, nekā pieļauj nākamā gada kvota;

13.3. uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas pieprasījuši ražot vai ievest (importēt) ozona slāni noārdošās vielas lielākā apjomā nekā iepriekšējā gadā tiem piešķirtās kvotas un attiecīgais apjoms ir lielāks par nākamajam gadam noteiktajām kvotām, kvota, salīdzinot ar iepriekšējā gada kvotu, tiek samazināta un minēto vielu daudzumam attiecīgi pieskaita citu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nepieprasīto ozona slāni noārdošo vielu daudzumu.

IV. Darbības ar ozona slāni noārdošajām vielām

14. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) aizliegts uzsākt ozona slāni noārdošo vielu ražošanu.

15. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) atļauts ievest (importēt) ozona slāni noārdošās vielas tikai no valstīm, kas ir pievienojušās Vīnes konvencijai par ozona slāņa aizsardzību un tās Monreālas protokolam par ozona slāni noārdošajām vielām. Informāciju par attiecīgās valsts pievienošanās statusu minētajai konvencijai un protokolam sniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc attiecīga pieprasījuma.

16. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) atļauts izvest (eksportēt) ozona slāni noārdošās vielas tikai uz tām valstīm, kas ir pievienojušās Vīnes konvencijai par ozona slāņa aizsardzību un tās Monreālas protokolam par ozona slāni noārdošajām vielām. Informāciju par attiecīgās valsts pievienošanās statusu minētajai konvencijai un protokolam sniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc attiecīga pieprasījuma.

17. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas produkcijas ražošanai vai tehnoloģisko procesu uzturēšanai katru gadu izmanto vairāk par 50 kilogramiem ozona slāni noārdošo vielu, sastāda ozona slāni noārdošo vielu izmantošanas pārtraukšanas grafiku.

18. Ja šo noteikumu 17.punktā minētie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) nevar pārtraukt ozona slāni noārdošo vielu izmantošanu un pāriet uz ozona slānim nekaitīgu vielu izmantošanu, tie iesniedz paskaidrojumu attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei, kas par to informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Šādos gadījumos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņem īpašu lēmumu par ozona slāni noārdošo vielu izmantošanu attiecīgajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā).

19. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) atļauts neierobežoti izmantot pārstrādātās ozona slāni noārdošās vielas tehnoloģisko procesu uzturēšanai, ja reģionālā vides aizsardzības pārvalde ir apstiprinājusi uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iesniegtos dokumentus par minēto vielu izcelsmi.

20. Ozona slāni noārdošo vielu un tās saturošo izstrādājumu ražotāji, ievedēji (importētāji) un izvedēji (eksportētāji):

20.1. izstrādājuma pavaddokumentos norāda attiecīgās vielas nosaukumu vai simbolu, daudzumu, ozona noārdīšanas potenciālu, iespējamo kaitējumu ozona slānim, kā arī rekomendācijas attiecīgās vielas noplūdes novēršanai;

20.2. uz iepakojuma norāda vielas nosaukumu un redzamā vietā izvieto uzrakstu "Apdraud ozona slāni".

21. Ozona slāni noārdošās vielas, kuras turpmāk nav paredzēts izmantot, tiek uzskatītas par bīstamajiem atkritumiem, un darbības ar tām nosaka attiecīgie normatīvie akti.

V. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pārskati par darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām

22. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas ražo, ieved (importē) un izved (eksportē) ozona slāni noārdošās vielas vai tās saturošus izstrādājumus, līdz kārtējā gada 1.februārim nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides datu centram pārskatu par ozona slāni noārdošo vielu ražošanu, ievešanu (importu) un izvešanu (eksportu) (3.pielikums), bet pārskata kopiju - attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei.

23. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas produkcijas ražošanai vai tehnoloģisko procesu uzturēšanai katru gadu izmanto vairāk par 50 kilogramiem ozona slāni noārdošo vielu, līdz kārtējā gada 1.februārim nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides datu centram pārskatu par iepriekšējo gadu (4.pielikums), bet pārskata kopiju - attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei.

VI. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas funkcijas darbību ar ozona slāni noārdošajām vielām pārtraukšanai

24. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:

24.1. organizē pasākumus darbību ar ozona slāni noārdošajām vielām pārtraukšanai saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem grafikiem un kontrolē minēto grafiku izpildi;

24.2. organizē sarunas ar ANO Vides programmas Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību un tās Monreālas protokola par ozona slāni noārdošajām vielām sekretariātu par attiecīgu tehnoloģisko procesu turpināšanu Latvijas teritorijā, ja nav alternatīvas pārejai uz ozona slānim nekaitīgām vielām.

VII. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu

25. Ja netiek ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības ar ozona slāni noārdošajām vielām var apturēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības, kāda noteikta par attiecīgiem vides aizsardzības pārkāpumiem.

VIII. Noslēguma jautājumi

27. Šo noteikumu 17.punktā minētie grafiki līdz 1998.gada 15.aprīlim jāiesniedz reģionālajām vides pārvaldēm saskaņošanai.

28. Reģionālajām vides pārvaldēm līdz 1998.gada 15.jūnijam jāsaskaņo iesniegtie grafiki.

29. Uzstādītās ugunsdzēšanas iekārtas, kas satur ozona slāni noārdošās vielas, drīkst lietot līdz šo iekārtu kapitālajam remontam, kura laikā jāveic iekārtu pārbūve.

Ministru prezidents G.Krasts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

 

1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 9.decembra noteikumiem nr.406

Ozona slāni noārdošās vielas

Grupa Nosaukums Ozona noārdīšanas potenciāls
1 2 3
1.grupa
CFCl3 HFO-11 (hlorfluorogleklis-11) 1,0
CF2Cl2 HFO-12 (hlorfluorogleklis-12) 1,0
C2F3Cl3 HFO-113 (hlorfluorogleklis-113) 0,8
C2F4Cl2 HFO-114 (hlorfluorogleklis-114) 1,0
C2F5Cl HFO-115 (hlorfluorogleklis-115) 0,6
2.grupa
CF3Cl HFO-13 (hlorfluorogleklis-13) 1,0
C2FCl5 HFO-111 (hlorfluorogleklis-111) 1,0
C2F2Cl4 HFO-112 (hlorfluorogleklis-112) 1,0
C3FCl7 HFO-211 (hlorfluorogleklis-211) 1,0
C3F2Cl6 HFO-212 (hlorfluorogleklis-212) 1,0
C3F3Cl5 HFO-213 (hlorfluorogleklis-213) 1,0
C3F4Cl4 HFO-214 (hlorfluorogleklis-214) 1,0
C3F5Cl3 HFO-215 (hlorfluorogleklis-215) 1,0
C3F6Cl2 HFO-216 (hlorfluorogleklis-216) 1,0
C3F7Cl HFO-217 (hlorfluorogleklis-217) 1,0
3.grupa
CF2BrCl halons-1211 3,0
CF3Br halons-1301 10,0
C2F4Br2 halons-2402 6,0
4.grupa
CCl4 oglekļa tetrahlorīds 1,1
5.grupa
C2H3Cl3 1,1,1-trihloretāns (metilhloroforms) 0,1
6.grupa
CH3Br metilbromīds 0,7
7.grupa
CHFBr2 1,00
CHF2Br 0,74
CH2FBr 0,73
C2HFBr4 0,8
C2HF2Br3 1,8
C2HF3Br2 1,6
C2HF4Br 1,2
C2H2FBr3 1,1
C2H2F2Br2 1,5
C2H2F3Br 1,6
C2H3FBr2 1,7
C2H3F2Br 1,1
C2H4FBr 0,1
C3HFBr6 1,5
C3HF2Br5 1,9
C3HF3Br4 1,8
C3HF4Br3 2,2
C3HF5Br2 2,0
C3HF6Br 3,3
C3H2FBr5 1,9
C3H2F2Br4 2,1
C3H2F3Br3 5,6
C3H2F4Br2 7,5
C3H2F5Br 1,4
C3H3FBr4 1,9
C3H3F2Br3 3,1
C3H3F3Br2 2,5
C3H3F4Br 4,4
C3H4FBr3 0,3
C3H4F2Br2 1,0
C3H4F3Br 0,8
C3H5FBr2 0,4
C3H5F2Br 0,8
C3H6FBr 0,7
8.grupa
CHFCl2 HHFO-21 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-21) 0,04
CHF2Cl HHFO-22 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-22) 0,055
CH2FCl HHFO-31 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-31) 0,02
C2HFCl HHFO-121 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-121) 0,04
C2HF2Cl3 HHFO-122 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-122) 0,08
C2HF3Cl2 HHFO-123 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-123) 0,02
C2HF4Cl HHFO-124 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-124) 0,022
C2H2FCl3 HHFO-131 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-131) 0,05
C2H2F2Cl2 HHFO-132 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-132) 0,05
C2H2F3Cl HHFO-133 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-133) 0,06
C2H3FCl2 HHFO-141 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-141) 0,07
CH3CFCl2 HHFO-141b (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-141b) 0,11
C2H3F2Cl HHFO-142 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-142) 0,07
CH3CF2Cl HHFO-142b (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-142b) 0,065
C2H4FCl HHFO-151 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-151) 0,005
C3HFCl6 HHFO-221 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-221) 0,07
C3HF2Cl5 HHFO-222 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-222) 0,09
C3HF3Cl4 HHFO-223 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-223) 0,08
C3HF4Cl3 HHFO-224 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-224) 0,09
C3HF5Cl2 HHFO-225 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-225) 0,07
CF3CF2CHCl2 HHFO-225ca (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-225ca) 0,025
CF2ClCF2CHClF HHFO-225cb (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-225cb) 0,033
C3HF6Cl HHFO-126 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-126) 0,10
C3H2FCl5 HHFO-231 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-231) 0,09
C3H2F2Cl4 HHFO-232 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-232) 0,10
C3H2F3Cl3 HHFO-233 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-233) 0,23
C3H2F4Cl2 HHFO-234 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-234) 0,28
C3H2F5Cl HHFO-235 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-235) 0,52
C3H3FCl4 HHFO-241 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-241) 0,09
C3H3F2Cl3 HHFO-242 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-242) 0,13
C3H3F3Cl2 HHFO-243 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-243) 0,12
C3H3F4Cl HHFO-244 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-244) 0,14
C3H4FCl3 HHFO-251 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-251) 0,01
C3H4F2Cl2 HHFO-252 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-252) 0,04
C3H4F3Cl HHFO-253 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-253) 0,03
C3H5FCl2 HHFO-261 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-261) 0,02
C3H5F2Cl HHFO-262 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-262) 0,02
C3H6FCl HHFO-271 (hidrogenizēts hlorfluorogleklis-271) 0,03

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

12.12.1997