Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 178

Rīgā 1996. gada 21. maijā (prot. nr.28. 8. §)

Nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšanas komisijas nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu
" 14.panta 3.punktu

1. Nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšanas komisija (turpmāk tekstā - "komisija") ir konsultatīva institūcija, kas analizē un izvērtē uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību (turpmāk tekstā - "uzņēmums") iesniegtos motivētos rakstiskos iesniegumus par nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu (turpmāk tekstā - "nokavētie nodokļu maksājumi") samaksas termiņu pagarināšanu un (vai) iepriekš aprēķinātās nodokļu pamatparāda nokavējuma naudas (turpmāk tekstā - "nokavējuma nauda") samazināšanu, kā ari tiem pievienotos materiālus, un sniedz motivētu atzinumu Finansu ministrijai.

2. Komisija savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, šo nolikumu un citus tiesību aktus.

3. Komisijas galvenie uzdevumi ir šādi:

3.1. analizēt situāciju nokavēto nodokļu maksājumu jomā (pamatparāds, pamatparāda palielinājuma nauda, nokavējuma nauda);

3.2. izvērtēt darbības, ko uzņēmums veicis, lai samaksātu (samazinātu) nokavētos nodokļu maksājumus;

3.3. izvērtēt uzņēmumu ekonomiskās un finansiālās iespējas samaksāt nokavētos nodokļu maksājumus priekšlikumos norādītajos termiņos un apmēros;

3.4. izvērtēt uzņēmumu priekšlikumus par nokavējuma naudas samazināšanu, bet ne vairāk kā par 50 procentiem;

3.5. sagatavot atzinumu, kurā par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšanu un (vai) nokavējuma naudas samazināšanu ietverti arī šādi priekšlikumi:

3.5.1. par pamatparāda, neaprēķinot nokavējuma naudu, un pamatparāda palielinājuma naudas samaksas termiņa pagarināšanu;

3.5.2. par pamatparāda, neaprēķinot nokavējuma naudu, un pamatparāda palielinājuma naudas, kā ari samazinātās nokavējuma naudas samaksas termiņa pagarināšanu;

3.5.3. par pamatparāda, neaprēķinot nokavējuma naudu, un pamatparāda palielinājuma naudas, kā arī nesamazinātās nokavējuma naudas samaksas termiņa pagarināšanu;

3.5.4. par nokavējuma naudas samazināšanu;

3.5.5. par atteikumu pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu un (vai) samazināt nokavējuma naudu;

3.6. iepazīties ar Finansu ministrijai iesniegto informāciju par uzņēmumu Saistību rakstu izpildes gaitu un sagatavot priekšlikumus par izmaiņām ministrijas lēmumos par tiem uzņēmumiem, kuri neievēro Saistību rakstā norādītos nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņus un apmērus vai kuru darbībā atklāti un dokumentāri pierādīti nodokļu likumu un uzņēmējdarbību reglamentējošo likumu, kā arī citu tiesību aktu pārkāpumi.

4. Komisijai ir šādas tiesības:

4. l. pieprasīt no iesnieguma iesniedzēja papildu informāciju, ja atbilstoši Ministru kabineta 1995.gada 31 .marta noteikumu nr.81 "Noteikumi par kārtību, kādā uzņēmumiem pagarināmi nokavēto valsts budžetā pārskaitāmo nodokļu maksājumu samaksas termiņi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 51.nr.; 1996, 69.nr.) 12. un 24.punkta prasībām iesniegtā informācija nav pietiekama, lai sagatavotu pamatotu atzinumu;

4.2. izmantot atzinuma sagatavošanai finansu pārskatu analīzes rādītājus (piemēram, likviditātes rādītāji, saistību vai maksātspējas rādītāji, aktivitātes rādītāji un tamlīdzīgi).

5. Lai sagatavotu atzinumu un priekšlikumus, komisijas locekļiem ar komisijas sēdēs izskatāmajiem iesniegumiem un tiem pievienotajiem materiāliem jāiepazīstas trīs dienu laikā pēc to saņemšanas no komisijas sekretariāta.

6. Komisijas sēdes vada tās priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnē sēdes vada viņa vietnieks. Ja sēdē nepiedalās ne komisijas priekšsēdētājs, ne viņa vietnieks, sēdi vada komisijas loceklis, kuru pilnvarojis komisijas iepriekšējās sēdes vadītājs.

7. Sēdes notiek reizi divas nedēļās - ceturtdienas pulksten 15. Izņēmuma gadījumos sēdes var sasaukt biežāk - atkarībā no izskatāmo iesniegumu daudzuma.

8. Lai komisijas priekšlikumi tiktu pieņemti, sēdē jāpiedalās vairāk nekā pusei no komisijas locekļiem.

9. Komisija priekšlikumus pieņem sēdēs, atklāti balsojot. Priekšlikums atzīstams par pieņemtu, ja par to balsojusi vairāk nekā puse no klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

10. Izlemjot jautājumu par sociālā nodokļa parādiem, jāņem vērā Labklājības ministrijas un Valsts sociālās apdrošināšanas fonda viedoklis.

11. Komisijas sēdes tiek protokolētas.

12. Ja komisijas loceklis nevar ierasties uz komisijas sēdi, viņš var deleģēt citu attiecīgās institūcijas darbinieku piedalīties sēdē un izteikt institūcijas viedokli par apspriežamajiem jautājumiem. Minētajam pārstāvim nav balsstiesību.

13. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda Finansu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Nodokļu prognožu nodaļas darbinieki.

14. Komisijas sekretariāts izskata iesniegumus un tiem pievienotos materiālus un ir atbildīgs par to, lai komisijas locekļi tiktu iepazīstināti ar visiem Ministru kabineta 1995.gada 31 .marta noteikumos nr.81 "Noteikumi par kārtību, kādā uzņēmumiem pagarināmi nokavēto valsts budžetā pārskaitāmo nodokļu maksājumu samaksas termiņi" minētajiem dokumentiem

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs A.G.Kreituss

29.05.1996
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.