Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi nr. 45

(prot.nr. 13, 11.§) Rīgā 1995.gada 7. martā

Skolotāju tālākizglītības atbalsta fonda nolikums

Izdoti saskaņā ar likumu "Par 1925.gada 1.aprīļa likuma
"Ministru kabineta iekārta" atjaunošanu
" 14.panta 3.punktu

I.Vispārīgie jautājumi

1. Izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku (turpmāk tekstā - "skolotāji") tālākizglītības atbalsta fonds (turpmāk tekstā - "fonds") ir Izglītības un zinātnes ministrijas konsultatīva padome, kura tiek izveidota un darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem.

2. Fonda pamatuzdevums ir sekmēt un finansiāli atbalstīt skolotāju tālākizglītošanos, lai veicinātu mūsdienu pedagoģijas zinātnei atbilstošas teorētiskās un praktiskās pieredzes pilnveidi un tās aktualizāciju skolās.

3. Fonda juridiskās intereses pārstāv un par fonda saistībām atbild Izglītības un zinātnes ministrija.

4. Fonds skolotājiem daļēji sedz mācību maksu par valsts atzītu studiju programmu un pedagogu profesionālās meistarības kursu programmu apguvi.

5. Fonda līdzekļus veido:

5.1. Izglītības un zinātnes ministrijai iedalītie valsts pamatbudžeta līdzekļi;

5.2. valsts speciālā budžeta līdzekļi (juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi).

6. Fonda līdzekļi glabājas atsevišķos, tikai šiem līdzekļiem un mērķiem paredzētos Izglītības un zinātnes ministrijas kontos.

7. Fonda darbības jautājumus, kas nav reglamentēti likumos un šajā nolikumā, regulē izglītības un zinātnes ministra apstiprināta instrukcija.  

II. Fonda līdzekļu izmantošana

8. No fonda līdzekļiem tiek daļēji segta mācību maksa strādājošiem skolotājiem par:

8.1. skolotāju darba specifikai atbilstošām studijām maģistratūrā;

8.2. profesionālajām studijām augstskolu pedagoģijas specialitātēs neklātienē vai studējošiem kā eksterniem;

8.3. tālākizglītošanos Izglītības un zinātnes ministrijas atzītos pedagogu profesionālās meistarības kursos.

9. Mācību maksa tiek segta šādā apmērā:

9.1. Rīgā esošo izglītības iestāžu skolotājiem - 50% apmērā no mācību maksas;

9.2. pārējo Latvijas izglītības iestāžu skolotājiem - 70% apmērā no mācību maksas.

10. No fonda līdzekļiem mācību maksa atbilstoši minētajiem nosacījumiem tiek daļēji segta tikai par tādu studiju programmu vai profesionālās meistarības kursu programmu apguvi, kuras akceptējis fonds.

11. Lai pretendētu uz fonda līdzekļu saņemšanu, jāuzrāda šādi dokumenti:

11.1. izziņa par sekmīgu studiju programmas apguvi vai apliecība (sertifikāts) par sekmīgu kursu beigšanu;

11.2. izziņa no darbavietas;

11.3. kvīts par mācību maksas samaksāšanu.

12. Mācību maksu daļēji sedz:

12.1. profesionālās meistarības kursu beidzējiem - pēc kursu beigšanas;

12.2. maģistratūrā vai augstskolu pedagoģijas specialitātēs neklātienē studējošiem vai studējošiem kā eksterniem - pēc studiju programmas pilnas apguves vai katra mācību semestra beigās, ja tiek uzrādīta izziņa par sekmīgu studiju programmas apguvi.  

III. Fonda struktūra

13. Fonda sastāvā ir 11 fonda locekļi:

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, arī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs,

Zemkopības ministrijas pārstāvis,

Kultūras ministrijas pārstāvis,

Labklājības ministrijas pārstāvis,

Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvis,

skolotāju profesionālo asociāciju pārstāvis,

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvis.

14. Fonda locekļus norīko attiecīgās ministrijas valsts sekretārs un attiecīgās sabiedriskās organizācijas augstākā vadības institūcija. Fonda locekļi par savu darbu nesaņem atlīdzību no valsts budžeta.

15. Fonda priekšsēdētājs ir Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs.

16. Sākotnējo fonda sastāvu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs. Izmaiņas tā sastāvā notiek pēc attiecīgo ministriju valsts sekretāru rīkojuma vai attiecīgo sabiedrisko organizāciju augstākās vadības institūciju lēmuma. Šīs izmaiņas apstiprina fonda priekšsēdētājs.  

IV. Fonda kompetence

17. Fonda kompetencē ir:

17.1. izstrādāt un apstiprināt fonda līdzekļu izlietošanas programmu;

17.2. apstiprināt fonda vadītāja iesniegto pārskatu par fonda ienākumiem un izdevumiem;

17.3. izstrādāt ar fonda darbību saistītas instrukcijas;

17.4. noteikt, kuras no studiju programmām un profesionālās meistarības kursu programmām akceptējamas mācību maksas segšanai.  

V. Fonda darbība

18. Fonda locekļus uz sēdēm sasauc fonda priekšsēdētājs.

19. Fonda kompetencē esošie jautājumi tiek risināti, pieņemot lēmumus.

20. Fonda lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumos, kad ir vienāds balsu skaits, izšķirošā ir fonda priekšsēdētāja balss.

21. Fonds ir lemttiesīgs, ja tā sēdē piedalās vairāk kā puse no locekļu skaita.

22. Fonda sēžu starplaikā tā kompetencē esošos jautājumus risina fonda vadītājs, kuru ieceļ izglītības un zinātnes ministrs.  

VI. Fonda vadītāja pienākumi un tiesības

23. Fonda vadītāja pienākumi ir:

23.1. organizēt fonda līdzekļu piešķiršanu atbilstoši fonda līdzekļu izlietošanas mērķiem saskaņā ar šo nolikumu un fonda instrukcijā paredzētajā kārtībā;

23.2. sastādīt izdevumu tāmi, veikt finansējuma aprēķinu turpmākajiem budžeta gadiem;

23.3. ne retāk kā vienu reizi gadā sniegt pārskatu fondam par fonda ienākumiem un izdevumiem;

23.4. atbildēt par fonda darbību un tā līdzekļu izlietošanu;

23.5. darboties atbilstoši normatīvajiem aktiem, šim nolikumam un fonda instrukcijai.

24. Fonda vadītājs ir tiesīgs:

24.1. rīkoties ar fonda līdzekļiem saskaņā ar šo nolikumu un fonda līdzekļu izlietošanas programmu;

24.2. ierosināt veikt ar piešķirto līdzekļu izlietošanu saistītās fonda līdzekļu saņēmēju darbības kontroli;

24.3. pieprasīt no valsts un pārvaldes institūcijām fonda darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju.

25. Fonda vadītājam ir paraksta tiesības fonda vārdā.  

VII. Noslēguma jautājumi

26. Visas darbības, kas saistītas ar fonda līdzekļu glabāšanu un izlietošanu, tiek veiktas, ievērojot atklātuma principu.

27. Fonda līdzekļu izlietošanas programmu un gada pārskatu par fonda ienākumiem un izdevumiem fonda vadītājs iesniedz izglītības un zinātnes

ministram un publicēšanai laikrakstā "Izglītība un Kultūra".

Ministru prezidents M.Gailis

Izglītības un zinātnes ministrs,
Ministru prezidenta biedrs J.Vaivads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.1995