Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 19.09.2023. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 3

Rīgā 2023. gada 10. janvārī (prot. Nr. 1 13. §)
Nacionālais radiofrekvenču plāns
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 52. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem (radiosakaru dienestiem) un iedalījumu radiosakaru sistēmām (1. pielikums);

1.2. radiofrekvenču un radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus, tajā skaitā:

1.2.1. radiosaskarnes (2. pielikums);

1.2.2. koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju (3. pielikums.)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apraides dienests – radiosakaru dienests, kura raidījumi paredzēti tiešai publiskai uztveršanai;

2.2. apraides satelītu dienests – radiosakaru dienests, kura izplatījuma staciju raidītie vai retranslētie signāli paredzēti tiešai publiskai uztveršanai;

2.3. atļautie radiotraucējumi – novēroti vai paredzēti radiotraucējumi, kuri nepārsniedz radiotraucējumu un radiofrekvenču koplietošanas skaitliskos kritērijus, kādi noteikti saskaņā ar Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) konstitūcijai un konvencijai pievienotajiem Radionoteikumiem vai Starptautiskās Telesakaru savienības rekomendācijām, vai Starptautiskās Telesakaru savienības Radionoteikumos paredzēto īpašo vienošanos;

2.4. ārpusjoslas izstarojumi – izstarojumi radiofrekvencē vai radiofrekvencēs, kuras tieši piekļaujas nepieciešamajai signāla joslai. Ārpusjoslas izstarojumi ir modulācijas procesa rezultāts, tie neietver blakusizstarojumus;

2.5. blakusizstarojumi – izstarojumi radiofrekvencē vai radiofrekvencēs ārpus nepieciešamās signāla joslas, kuru līmeni var samazināt, neietekmējot attiecīgās informācijas pārraidi. Blakusizstarojumi ietver harmoniskos izstarojumus, parazītiskos izstarojumus, intermodulācijas un radiofrekvences pārveidošanas produktus, bet neietver ārpusjoslas izstarojumus;

2.6. fiksētais dienests – radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp noteiktiem fiksētiem punktiem;

2.7. fiksētais satelītu dienests – radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp Zemes radiostacijām noteiktās vietās, lietojot vienu vai vairākus satelītus. Noteiktās vietās var būt norādīts fiksēts punkts vai arī var izmantot jebkuru fiksētu punktu norādītos apgabalos. Dažos gadījumos šis dienests ietver līnijas no satelīta uz satelītu, kuras var lietot arī starpsatelītu dienestā. Fiksētais satelītu dienests var ietvert arī fīderlīnijas citiem izplatījuma sakaru dienestiem;

2.8. fīderlīnija – radiolīnija no noteiktā vietā esošas Zemes stacijas uz izplatījuma staciju (vai otrādi) informācijas pārraidīšanai izplatījuma radiosakariem, kas nav fiksētie satelītsakari. Noteiktā vieta var būt konkrēts punkts vai jebkurš fiksēts punkts noteiktā zonā;

2.9. gaisa kuģniecības mobilais dienests – mobilais dienests sakaru nodrošināšanai starp gaisa kuģniecības stacijām un gaisa kuģu stacijām vai starp gaisa kuģu stacijām. Tajā ietilpst arī glābšanas līdzekļu radiostacijas un avārijas vietu norādošo radiobāku radiostacijas;

2.10. gaisa kuģniecības mobilais (OR) dienests – gaisa kuģniecības mobilais dienests, kas paredzēts sakariem lidojumu koordinācijai ārpus nacionālajām vai starptautiskajām civilajām gaisa trasēm;

2.11. gaisa kuģniecības mobilais (R) dienests – gaisa kuģniecības mobilais dienests lidojumu drošības un regularitātes nodrošināšanai, kas paredzēts sakariem nacionālajās un starptautiskajās civilajās gaisa trasēs;

2.12. gaisa kuģniecības mobilais satelītu (R) dienests – gaisa kuģniecības mobilais satelītu dienests lidojumu drošības un regularitātes nodrošināšanai, kas paredzēts sakariem nacionālajās un starptautiskajās civilajās gaisa trasēs;

2.13. gaisa kuģniecības radionavigācijas dienests – radionavigācijas dienests, kas paredzēts gaisa kuģiem un to drošai darbībai;

2.14. galotnes jauda (radioraidītāja) – vidējā jauda, ko raidītājs normālos darba apstākļos pievada antenas fīderam vienā radiofrekvences periodā modulācijas apliecējas maksimumā;

2.15. grupveides (trunking) radiosakari – radiosakaru sistēma, kurā mobilo radiosakaru galiekārtas vada sistēmas bāzes stacija, katrai lietotāju grupai  automātiski piešķirot brīvu radiokanālu;

2.16. izplatījuma darba dienests – radiosakaru dienests, kas saistīts tikai ar izplatījuma kuģu darbību un paredzēts sekošanai izplatījumā, telemetrijai izplatījumā un tālvadībai izplatījumā;

2.17. izplatījuma izpētes dienests – radiosakaru dienests, kas izplatījuma kuģi vai citus objektus izplatījumā izmanto zinātniskiem vai tehnoloģiskiem pētījumiem;

2.18. izplatījuma radiosakari – radiosakari, kuros izmanto vienu vai vairākas izplatījuma radiostacijas vai vienu vai vairākus atstarojošus satelītus, vai citus objektus izplatījumā;

2.19. izplatījuma radiostacija – radiostacija, kas uzstādīta uz objekta, kurš atrodas, kuram paredzēts atrasties vai kurš ir atradies ārpus Zemes atmosfēras galvenās daļas;

2.20. jūras mobilais dienests – mobilais radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp krasta stacijām un kuģu stacijām vai starp kuģu stacijām, vai starp saistītām sakaru sistēmām uz kuģa, glābšanas līdzekļu stacijām un avārijas vietu norādošām radiobākām;

2.21. jūras radionavigācijas dienests – radionavigācijas dienests, kas paredzēts kuģiem un to drošai darbībai;

2.22. konvencionālie radiosakari – radiosakaru sistēma, kur katra lietotāju grupa izmanto savu noteiktu radiokanālu vai vienu kopēju radiokanālu;

2.23. meteoroloģijas palīgdienests – radiosakaru dienests, ko lieto meteoroloģiskiem (tai skaitā hidroloģiskiem) novērojumiem un pētījumiem;

2.24. meteoroloģiskais satelītu dienests – Zemes izpētes satelītu dienests meteoroloģijas vajadzībām;

2.25. mobilais dienests – radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp mobilajām un sauszemes radiostacijām vai starp mobilajām radiostacijām;

2.26. mobilais satelītu dienests – radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp mobilajām Zemes stacijām un vienu vai vairākām izplatījuma stacijām vai starp izplatījuma stacijām, vai starp mobilajām Zemes stacijām ar vienas vai vairāku izplatījuma staciju palīdzību. Šis dienests var ietvert arī tā darbībai nepieciešamās fīderlīnijas;

2.27. mobilā radiostacija – mobilā dienesta radiostacija, kas paredzēta izmantošanai kustībā vai nenoteiktās apstāšanās vietās;

2.28. nesēja jauda (radioraidītāja) – vidējā jauda, kuru raidītājs pievada antenas fīderam vienā radiofrekvences periodā (bez modulācijas);

2.29. pieļaujamie radiotraucējumi – radiotraucējumi, kuru līmenis ir lielāks nekā noteiktie atļautie radiotraucējumi, bet par kuriem divas vai vairākas administrācijas vienojušās bez kaitējuma citām administrācijām;

2.30. radioamatieru dienests – radiosakaru dienests pašizglītošanai, savstarpējiem sakariem un tehniskiem pētījumiem, ko veic radioamatieri (attiecīgi pilnvarotas personas, kuras saista radiotehnika un kuras nav materiāli ieinteresētas radiosakaru dienesta darbībā);

2.31. radioamatieru radiostacija – radiostacija radioamatieru dienestā;

2.32. radioamatieru satelītu dienests – radiosakaru dienests, kas izmanto izplatījuma radiostacijas un Zemes pavadoņus (satelītus) tiem pašiem mērķiem kā radioamatieru dienests;

2.33. radioastronomija – astronomija, kuras pamatā ir izplatījuma izcelsmes radioviļņu uztveršana;

2.34. radioastronomijas dienests – dienests, kas saistīts ar radioastronomijas lietošanu;

2.35. radiofrekvences vai radiofrekvenču kanāla iedalījums – noteiktas radiofrekvences vai radiofrekvenču kanāla ieraksts plānā, ko pieņēmusi kompetenta konference, lai noteiktos apstākļos viena vai vairākas administrācijas to varētu lietot Zemes vai izplatījuma radiosakaru dienestiem vienā vai vairākās noteiktās valstīs vai ģeogrāfiskajos apgabalos;

2.36. radiofrekvenču joslas sadalījums – radiofrekvenču joslas ieraksts radiofrekvenču sadalījumu tabulā (1. pielikums), lai to, ievērojot īpašus nosacījumus, varētu lietot vairāki Zemes vai izplatījuma radiosakaru dienesti vai radioastronomijas dienests;

2.37. radiolokācija – radionoteikšana, lietota citiem nolūkiem, nevis radionavigācijai;

2.38. radiolokācijas dienests – radionoteikšanas dienests, kas paredzēts radiolokācijai;

2.39. radionavigācija – navigācijai izmantota radionoteikšana, ieskaitot brīdināšanu par šķēršļiem;

2.40. radionavigācijas dienests – radionoteikšanas dienests, kas paredzēts radionavigācijai;

2.41. radionoteikšana – objekta atrašanās vietas, ātruma un/vai citu objektu raksturojošu īpašību noteikšana vai ziņu iegūšana par šīm īpašībām, izmantojot radioviļņu izplatīšanās īpatnības;

2.42. radiosakari – elektroniskie sakari, izmantojot radioviļņus;

2.43. radiosakaru dienests – dienests, kurš saistīts ar radioviļņu raidīšanu, izstarošanu un/vai uztveršanu noteiktiem elektronisko sakaru mērķiem. Ja šajos noteikumos nav noteikts citādi, jebkurš radiosakaru dienests attiecas uz zemes radiosakariem;

2.44. radiotraucējumi – viens izstarojums vai inducēšanās, vai vairāku izstarojumu vai inducēšanos kombinācija, kas rada nevēlamu iedarbību uz uztveršanu radiosakaru sistēmā, kura izpaužas kā jebkura darbības pasliktināšanās, informācijas kļūdaina interpretēšana vai zaudējums, kuru varētu novērst, ja šādas nevēlamas enerģijas nebūtu;

2.45. radioviļņi (Herca viļņi) – elektromagnētiskie viļņi ar brīvi noteiktu radiofrekvenci, zemāku par 3000 GHz, kas tiek izstaroti telpā bez mākslīga virzītāja;

2.46. sauszemes mobilais dienests – mobilais radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp bāzes stacijām un sauszemes mobilajām stacijām vai starp sauszemes mobilajām stacijām;

2.47. sauszemes mobilais satelītu dienests – mobilais satelītu radiosakaru dienests, kura mobilās Zemes radiostacijas atrodas uz sauszemes;

2.48. standarta frekvenču un laika signālu dienests – radiosakaru dienests zinātniskiem, tehniskiem un citiem mērķiem, kas nodrošina noteiktu radiofrekvenču un/vai laika signālu pārraidi ar noteiktu augstu precizitāti, kuri paredzēti vispārējai uztveršanai;

2.49. standarta frekvenču un laika signālu satelītu dienests – radiosakaru dienests, kas izmanto uz Zemes satelītiem novietotas izplatījuma radiostacijas tiem pašiem mērķiem kā standarta radiofrekvenču un laika signālu dienests. Šis dienests var ietvert arī tā darbībai nepieciešamās fīderlīnijas;

2.50. starpsatelītu dienests – radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp mākslīgiem Zemes pavadoņiem;

2.51. vidējā jauda (radioraidītāja) – vidējā jauda, ko raidītājs normālos darba apstākļos pievada antenas fīderam laika intervālā, kas ir pietiekami ilgs, salīdzinot ar zemāko modulējošo frekvenci;

2.52. Zemes izpētes satelītu dienests – radiosakaru dienests sakaru nodrošināšanai starp Zemes stacijām un vienu vai vairākām izplatījuma stacijām, kas var ietvert līnijas starp izplatījuma stacijām, kurās iegūst informāciju par Zemi un tās dabīgajām parādībām (tai skaitā arī datus par vides stāvokli) no pasīviem vai aktīviem sensoriem, kas atrodas uz satelītiem, kā arī no gaisā vai uz Zemes izvietotām platformām. Šādu informāciju Zemes stacijām var izplatīt sistēmas ietvaros, var iekļaut arī platformu aptauju. Dienests var ietvert darbībai nepieciešamās fīderlīnijas;

2.53. Zemes radiosakari – jebkuri radiosakari, kas nav izplatījuma radiosakari vai radioastronomija;

2.54. Zemes radiostacija – radiostacija, kas atrodas uz Zemes virsmas vai Zemes atmosfēras galvenajā daļā un paredzēta sakariem ar vienu vai vairākām izplatījuma stacijām vai ar vienu vai vairākām tā paša veida stacijām, izmantojot vienu vai vairākus atstarojošus satelītus vai citus priekšmetus izplatījumā.

3. Noteikumos lietotie saīsinājumi:

3.1. 5.xxx – Starptautiskās Telesakaru savienības Radionoteikumu zemteksta piezīmes numurs, RRxx (piemēram, RR4.4) Starptautiskās Telesakaru savienības Radionoteikumu panta numurs, RR APxx (piemēram, RR AP18) Starptautiskās Telesakaru savienības Radionoteikumu pielikuma numurs;

3.2. AAS (Active Antenna Systems) – aktīvās antenas sistēmas;

3.3. ACC (Area Control Centre) – rajona vadības centrs (gaisa kuģniecībā);

3.4. AERO-SAR (Aeronautical Carrier Frequencies for Search and Rescue Operations) – gaisa kuģniecības nesēja frekvences sakariem starp mobilajām stacijām meklēšanas un glābšanas operācijās;

3.5. AES (Aircraft Earth Stations) – gaisa kuģu Zemes stacijas;

3.6. AGA (Air Ground Air) – sakaru režīms "gaiss–zeme–gaiss". Sakaru veids starp mobilajām stacijām ārkārtas dienestu grupveides mobilo radiosakaru sistēmās;

3.7. AIS (Universal Shipborne Automatic Identification System) – universālā kuģu automātiskās identifikācijas sistēma;

3.8. ALD (Assistive Listening Devices) – palīgierīces vājdzirdīgajiem;

3.9. AM – amplitūdas modulācija;

3.10. APP (Approach Control Office or Approach Control Service) – pieejas vadības punkts vai pieejas vadības dienests (gaisa kuģniecībā);

3.11. AS – aizsardzības sistēmas (radiosakaru sistēmas militārām vajadzībām);

3.12. BEM (Block Edge Mask) – bloka malas maska;

3.13. BB-PPDR (Broadband Public Protection and Disaster Relief) – platjoslas sabiedrības drošības un katastrofu seku novēršanas sistēmas;

3.14. BFWA (Broadband Fixed Wireless Access) – platjoslas fiksētā bezvadu piekļuve;

3.15. BMA (Building Material Analysis) – būvmateriālu analīze;

3.15.1 BSS (Broadcasting-Satellite Service) – apraides satelītu dienests;

3.16. BWA (Broadband Wireless Access) – platjoslas bezvadu piekļuve;

3.17. CB (Citizen Band Radio) – radioiekārtas personālajiem sakariem 27 MHz diapazonā;

3.18. CDMA (Code Division Multiple Access) – koddales daudzpiekļuve;

3.19. CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) – Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konference;

3.20. CEPT T/R NN – CEPT ERC rekomendācija Nr. T/R NN. Šāda numerācija tika lietota līdz 1994. gadam;

3.21. CRS (Central Radio Station (of FWA System)) – centrālā radiostacija (fiksētās bezvadu piekļuves sistēmas);

3.22. CS – civilās radiosakaru sistēmas (radiosakaru sistēmas, kuras nav aizsardzības sistēmas (AS));

3.23. CT1; CT2 (Cordless Telephones) – bezauklas tālruņi;

3.24. DAA (Detect and Avoid) – "atklāt un izvairīties". Radiofrekvenču spektra piekļuves nodrošināšanas paņēmiens, kur iekārta, konstatējot citas radiosakaru iekārtas darbu savā radiofrekvenču kanālā vai apakšjoslā, pārtrauc raidīt līdz brīdim, kamēr konstatētā radiosakaru iekārta ir beigusi to izmantot;

3.25. DCS 1800 (Digital Cellular System at 1800 MHz) – ciparu šūnu sakaru sistēma 1800 MHz diapazonā (arī GSM 1800);

3.26. DEC (Decision) – lēmums;

3.27. DECT (Digital European Cordless Telecommunication System) – Eiropas ciparu bezauklas telesakaru sistēma;

3.28. DFS (Dynamic Frequency Selection) – dinamiska frekvences izvēle;

3.29. DGPS (Differential GPS) – diferenciālā GPS. Sistēma GPS precizitātes uzlabošanai;

3.30. DME (Distance Measuring Equipment) – attāluma mēriekārta;

3.31. DMO (Direct Mode Operation) – tiešo sakaru režīms. Tiešie sakari starp mobilajām stacijām grupveides mobilo radiosakaru sistēmās;

3.32. DRIVE (Dedicated Road Infrastructure for Vehicles Safety in Europe (CEC Project)) – specializētā ceļu infrastruktūra transportlīdzekļu drošībai Eiropā (Eiropas Kopienas projekts);

3.33. DSC (Digital Selective Calling) – ciparu selektīvais izsaukums;

3.34. DSI (Detailed Spectrum Investigation) – detalizēta spektra izpēte;

3.35. DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) – signāla modulācijas metode, izmantojot pseidogadījuma kodu kā modulējošo un demodulējošo signālu sasinhronizētās raidīšanas un uztveršanas iekārtās;

3.36. DVB-T (Terrestrial Digital Video Broadcasting) – zemes ciparu televīzijas apraides sistēma;

3.37. EAS (Electronic Article Surveillance) – elektroniska priekšmetu uzraudzība;

3.38. ECC (Electronic Communications Committee (former ERC – European Radiocommunications Committee)) – Elektronisko sakaru komiteja (iepriekš ERC – Eiropas Radiosakaru komiteja);

3.39. EC-GSM-IoT (Extended Coverage GSM IoT) – paplašināta pārklājuma GSM IoT;

3.40. ECTEL (European Telecommunications and Professional Electronics Industry) – Eiropas telesakaru un profesionālās elektronikas rūpniecība;

3.41. EESS (Earth Exploration Satellite Service) – Zemes izpētes satelītu dienests;

3.42. E-GSM (GSM Extension (band at 900 MHz)) – GSM paplašinājums (radiofrekvenču josla 900 MHz diapazonā);

3.43. e.i.r.p. – ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (antenai pievadītas jaudas reizinājums ar antenas pastiprinājumu dotajā virzienā attiecībā pret izotropisku antenu);

3.44. EK  – Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija);

3.45. EMC (Electromagnetic Compatibility) – elektromagnētiskā saderība;

3.46. ENG (Electronic News Gathering) – elektroniskā ziņu vākšana;

3.47. EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) – avārijas vietu norādošā radioboja;

3.48. ERC (European Radiocommunications Committee (now ECC – Electronic Communications Committee)) – Eiropas Radiosakaru komiteja (tagad ECC – Elektronisko sakaru komiteja);

3.49. ERMES (European Radio Messaging System) – Eiropas radioziņojumu sistēma (peidžings);

3.50. ERO (European Radiocommunications Office) – Eiropas Radiosakaru birojs;

3.51. e.r.p. – efektīvā izstarotā jauda noteiktā virzienā (antenai pievadītas jaudas reizinājums ar antenas pastiprinājumu dotajā virzienā attiecībā pret pusviļņa dipolu);

3.52. ES – Eiropas Savienība;

3.53. ESIM (Earth Station in-motion) – Zemes stacija kustībā;

3.54. ESOMP (Earth Station on Mobile Platform) – Zemes stacija uz mobilas platformas;

3.55. ESV (Earth Stations on board Vessels) – kuģu Zemes stacijas;

3.56. ETNO (European Public Telecommunications Network Operators Association) – Eiropas Publisko telesakaru tīklu operatoru asociācija;

3.57. EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organisation) – Eiropas Telesakaru satelītu organizācija;

3.58. EUTELTRACS (EUTELsat Transport Ranging and Communication Service) – Eiropas Telesakaru satelītu organizācijas pozicionēšanas un sakaru dienests;

3.59. FB (Base Station) – mobilo sakaru bāzes stacija;

3.60. FDD (Frequency Division Duplex) – frekvenčdales duplekss;

3.61. FDMA (Frequency Division Multiple Access) – frekvenčdales daudzpiekļuve;

3.62. FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) – signāla modulācijas metode, izmantojot frekvences lēkāšanu izkliedētā spektrā, signāla frekvences tīša lēcienveida izmainīšana pārraides laikā, nesēja darbību ātri pārslēdzot starp vairākiem frekvenču kanāliem un izmantojot raidītājam un uztvērējam zināmu frekvenču izmaiņas secību;

3.63. FM (Frequency Modulation) – frekvences modulācija;

3.64. FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunications System) – nākotnes publisko sauszemes mobilo telesakaru sistēma (tagad – IMT 2000);

3.65. FS (Fixed Service) – fiksētais dienests;

3.66. FSS (Fixed-Satellite Service) – fiksētais satelītu dienests;

3.67. FWA (Fixed Wireless Access) – fiksētā bezvadu piekļuve;

3.68. GBSAR (Ground Based Synthetic Aperture Radar) – uz Zemes izvietots radars ar sintezētu antenas atvērumu;

3.69. GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) – globālā jūras negadījumu un drošības sistēma;

3.70. GNSS (Global Navigation Satellite System) – globālā satelītu navigācijas sistēma;

3.71. GP (Glide Path) – glisāde;

3.72. GPS (Global Positioning System) – globālā pozicionēšanas sistēma;

3.73. GSM (Global System for Mobile Communications) – globālā mobilo sakaru sistēma (viena no šūnu radiosakaru sistēmām);

3.74. GSM-R (GSM for Railways) – GSM standarta mobilo sakaru sistēma dzelzceļiem;

3.75. GSO (Geostationary Satellite Orbit) – ģeostacionāro satelītu orbīta;

3.76. HAPS (High Altitude Platform Stations) – liela augstuma platformas stacijas;

3.77. HDFS (High Density Applications in Fixed Service) – fiksētā dienesta augsta blīvuma lietojumi;

3.78. HDFSS (High Density Applications in Fixed Satellite Service) – fiksētā satelītu dienesta augsta blīvuma lietojumi;

3.79. HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminal) – augstas e.i.r.p. satelītu galiekārta;

3.80. HIPERLAN (High Performance Local Area Network) – augstas veiktspējas lokālais tīkls;

3.81. ILS (Instrumental Landing System) – instrumentālā nolaišanās sistēma;

3.82. IMT (International Mobile Telecommunications) – starptautiskie mobilie telesakari;

3.83. IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) – starptautiskie mobilie telesakari-2000;

3.84. ISM (Industrial, Scientific and Medical Applications (of radio)) – lietojumi rūpniecībā, zinātnē un medicīnā;

3.85. ISS (Inter-Satellite Service) – starpsatelītu dienests;

3.86. ITS (Intelligent Transport Systems) – intelektiskās transporta sistēmas;

3.87. ITU (International Telecommunication Union) – Starptautiskā Telesakaru savienība;

3.88. ITU-R (International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector) – Starptautiskās Telesakaru savienības radiosakaru sektors;

3.89. I-Z – izplatījums–Zeme. Raidīšanas virziens izplatījuma sakaros;

3.90. JMD – jūras mobilais dienests;

3.91. LAN (Local Area Network) – lokālais tīkls;

3.92. LBT (Listen Before Talk) – "klausies, pirms raidi". Radiofrekvenču spektra piekļuves nodrošināšanas paņēmiens, kur iekārta radiofrekvenču kanālu vai apakšjoslu aizņem tikai tad, kad tā ir konstatējusi, ka kanāls vai apakšjosla nav aizņemta;

3.93. LDC (Low Duty Cycle) – zemas intensitātes cikls;

3.94. LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminal) – zemas e.i.r.p. satelītu galiekārta;

3.95. LTE (Long Term Evolution) – starptautisko mobilo telesakaru sistēma LTE;

3.96. LTE-eMTC (LTE evolved Machine Type Communications) – LTE attīstīto mašīnu tipa sakari;

3.97. LTE-MTC (LTE Machine Type Communications) – LTE mašīnu tipa sakari;

3.98. MCA (Mobile Communications on board Aircraft) – mobilie sakari gaisa kuģī;

3.99. MCV (Mobile Communications on board Vessels) – mobilie sakari kuģos;

3.100. MFCN (Mobile/Fixed Communications Networks) – mobilie un fiksētie sakaru tīkli;

3.101. MIDS (Multifunctional Information Distribution System) – daudzfunkcionāla informācijas izplatīšanas sistēma;

3.102. MMDS (Multipoint Multichannel Distribution System) – daudzpunktu daudzkanālu izplatīšanas sistēma;

3.103. ML (Mobile Station) – mobilā stacija;

3.104. MP (Multi Point) – daudzpunktu sakari – fiksēto radiosakaru sistēmu konfigurācija, kas ietver gan PMP, gan MP-MP sistēmas;

3.105. MP-MP (Multi Point – Multi Point) – vienādranga daudzpunktu sakari – fiksēto radiosakaru sistēmu konfigurācija;

3.106. MSA (Meteor Scatter Applications) – sakari, izmantojot radioviļņu atstarošanos no meteorītu pēdām;

3.107. MSI (Maritime Safety Information) – kuģošanas drošības informācija;

3.108. MSI-HF (High Seas Maritime Safety Information) – tāljūras kuģošanas drošības informācija;

3.109. MSS (Mobile-Satellite Service) – mobilais satelītu dienests;

3.110. MVDS (Multipoint Video Distribution System) – televīzijas daudzpunktu izplatīšanas sistēma;

3.111. MWS (Multimedia Wireless System) – multimediju bezvadu sistēma;

3.112. NATO (North Atlantic Treaty Organisation) – Ziemeļatlantijas līguma organizācija;

3.113. NAVTEX (Narrow-band direct-printing telegraphy system for transmission of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships) – šaurjoslas tiešdrukas radiotelegrāfijas sistēma navigācijas, meteoroloģisko brīdinājumu un steidzamas informācijas pārraidei kuģiem;

3.114. NBDP-COM (Narrow-band Direct-printing Communications) – šaurjoslas tiešdrukas radiosakari;

3.115. NB-IoT (Narrowband Internet of Things) – šaurjoslas lietu internets;

3.116. ne-AAS (Non-Active Antenna Systems) – neaktīvās antenas sistēmas;

3.117. NGSO (Non-Geostationary Satellite Orbit) – neģeostacionāro satelītu orbīta;

3.118. OB (Outside Broadcasting) – ārpusstudijas apraide;

3.119. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) – ortogonālā frekvenčdales blīvēšana;

3.120. OR (Off-Route) – ārpus trases. Apzīmējums norāda, ka dienestu izmanto ārpus civilajām gaisa trasēm;

3.121. PAMR (Public Access Mobile Radio) – publiskās piekļuves mobilo radiosakaru sistēma;

3.122. PMP (Point to Multi Point) – "punkta–daudzpunktu" sakari – fiksēto radiosakaru sistēmu konfigurācija;

3.123. PMR (Professional Mobile Radio (self-provided, self-used, or closed user group mobile radio systems)) – profesionālo mobilo radiosakaru sistēma (mobilo radiosakaru sistēma slēgtai lietotāju grupai – privātajiem elektronisko sakaru tīkliem);

3.124. PMR 446 (Private Mobile Radio at 446 MHz band) – privāto mobilo radiosakaru sistēma 446 MHz joslā;

3.125. PMSE (Programme Making and Special Events) – programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīces (radiomikrofoni, auss monitori, pagaidu skaņas un video radiolīnijas);

3.126. PP (Point to Point) – "punkta–punkta" sakari – fiksēto radiosakaru sistēmu konfigurācija;

3.127. PPDR (Public Protection and Disaster Relief) – sabiedrības drošība un katastrofu seku novēršana;

3.128. PR27 (Personal Radio at 27 MHz Band) – personālie radiosakari 27 MHz diapazonā;

3.129. (Route) – trasē. Apzīmējums norāda, ka dienestu izmanto civilajās gaisa kuģniecības trasēs;

3.130. REC (Recommendation) – rekomendācija;

3.131. Res (Resolution (of ITU Conference)) – rezolūcija (ITU konferences). Rezolūcijas publicētas ITU konferenču nobeiguma aktos;

3.132. RFID (Radio Frequency Identification Devices) – radioierīces identifikācijai;

3.133. RLAN (Radio Local Area Network) – bezvadu lokālais tīkls;

3.134. ROES (Receive Only Earth Station) – satelītu Zemes stacija, kas paredzēta tikai uztveršanai;

3.135. RNSS (Radionavigation Satellite Service) – radionavigācijas satelītu dienests;

3.136. RR (Radio Regulations annexed to the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union) – Starptautiskās Telesakaru savienības konstitūcijai un konvencijai pievienotie Radionoteikumi;

3.137. RR AP (Appendix to Radio Regulations) – Radionoteikumu pielikums;

3.138. RRL – radiorelejlīnija, fiksēto radiosakaru sistēma;

3.139. RTP-COM (Radio Telephony Communications) – radiotelefonijas sakari;

3.140. RTTT (Road Transport and Traffic Telematic Systems) – ceļu transporta un satiksmes telemātikas sistēmas (telesakaru un datu apstrādes un automātikas sistēmas ceļu transportā);

3.141. S-DAB (Satellite Digital Audio Broadcasting) – satelītu ciparu skaņas apraides sistēma;

3.142. SDL (Supplemental Downlink) – bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas) režīms;

3.143. SIT (Satellite Interactive Terminal) – satelītu interaktīvā galiekārta;

3.144. SNG (Satellite News Gathering) – satelītu sakari ziņu vākšanai;

3.145. S-PCS (Satellite Personal Communications System) – satelītu personālo sakaru sistēma;

3.146. SRD (Short Range Devices) – maza darbības attāluma ierīces;

3.147. SRR (Short Range Radars (Automotive)) – automobiļu tuvdarbības radari;

3.148. SSR (Secondary Surveilance Radar) – sekundārais novērošanas radiolokators;

3.149. SUT (Satellite User Terminal) – satelītu lietotāja galiekārta;

3.150. TACAN (Tactical Air Navigation System) – taktiskā gaisa navigācijas sistēma;

3.151. TAPS (TETRA Advanced Packet Service) – TETRA uzlabotie pakešu pārraides pakalpojumi;

3.152. T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) – Zemes ciparu skaņas apraides sistēma;

3.153. TDD (Time Division Duplex) – laikdales duplekss;

3.154. TETRA (Trans European Trunked Radio. Terrestrial Trunked Radio) – Eiropas grupveides radiosakaru sistēma. Zemes grupveides radiosakaru sistēma;

3.155. TETRA Emergency (Trans European Trunked Radio System for the Emergency Services) – Ārkārtas dienestu TETRA (Eiropas grupveides radiosakaru sistēma ārkārtas dienestiem);

3.156. TFTS (Terrestrial Flight Telephone System) – Zemes lidojumu tālruņa sistēma;

3.157. TLPR (Tank Level Probing Radar) – tvertnes līmeņa noteikšanas radars;

3.158. TPC (Transmit Power Control) – automātiskā raidītāja jaudas regulēšana;

3.159. TRP (Total Radiated Power) – kopējā izstarotā jauda;

3.160. TS (Terminal Station (of FWA system)) – galastacija (fiksētās bezvadu piekļuves sistēmas);

3.161. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – universālā mobilo telesakaru sistēma;

3.162. UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) – UMTS zemes radiopiekļuve;

3.163. UWB (Ultra Wide Band) – ultraplatjosla;

3.164. VHF (Very High Frequency Band) – metru viļņu diapazons;

3.165. VHF-CH NN (Channel NN for Maritime Mobile Service in the VHF Band) – metru viļņu diapazona kanāls jūras mobilajā dienestā. Simbola NN vietā tiek lietots attiecīgā kanāla numurs;

3.166. VOR (VHF Omnidirectional Radio Range) – metru viļņu visvirzienu radiobāka;

3.167. VSAT (Very Small Aperture Terminal) – satelītu galiekārta ar ļoti mazu antenas atvērumu;

3.168. WAS (Wireless Access Systems) – bezvadu piekļuves sistēmas;

3.169. WBB ECS (Wireless Broadband Electronic Communications Services) – bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi;

3.170. WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – starptautisko mobilo telesakaru sistēma WiMax;

3.171. WRC (World Radiocommunication Conference) – pasaules radiosakaru konference;

3.172. Z–I – Zeme–izplatījums. Raidīšanas virziens izplatījuma sakaros.

(Grozīts ar MK 12.09.2023. noteikumiem Nr. 524)

4. Šo noteikumu 4. pielikumā ietverta informācija par atbilstību starptautiskajiem radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem (4. pielikums).

5. Radiofrekvences izmanto, ņemot vērā radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām (1. pielikums), kā arī noteiktās radiosaskarnes (2. pielikums).

6. Radiosaskarnes nosaka galvenos parametrus efektīvai un saskaņotai radiofrekvenču spektra izmantošanai bez kaitīgiem radiotraucējumiem.

7. Ja nepieciešama radiofrekvenču starptautiska koordinācija vai ir noslēgts Latvijas Republikai saistošs starptautisks līgums (nolīgums) vai vienošanās, radiofrekvences piešķīruma izmantošanas parametrus nosaka, ņemot vērā koordinācijas rezultātus un attiecīgā Latvijas Republikai saistošā starptautiskā līguma (nolīguma) vai vienošanās nosacījumus.

8. Radiofrekvenču joslu, kura nav iedalīta noteiktai radiosakaru sistēmai, var izmantot tikai pēc šīs radiofrekvenču joslas izmantošanas nosacījumu un elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai nepieciešamo radiosaskarņu un atbilstošās radiosakaru sistēmas iekļaušanas radiofrekvenču plānā saskaņā ar šo noteikumu radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu un izmantošanu.

9. Radiofrekvenču joslu var papildināt ar jaunu radiosakaru sistēmu tikai tad, ja attiecīgā radiofrekvenču josla ir sadalīta tam radiosakaru veidam (dienestam) Latvijā, kurā strādās jaunā radiosakaru sistēma, un tiks ievēroti tādi radiofrekvenču joslas izmantošanas nosacījumi, kas nodrošinās elektromagnētisko saderību ar jau strādājošām un plānotām radiosakaru sistēmām.

10. Radiofrekvenču sadalījuma joslas radiosakaru veidiem (dienestiem) Latvijā var izmantot publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem, ievērojot šo noteikumu 1. pielikumā noteiktos papildu nosacījumus.

11. Izmantojot maza darbības attāluma ierīces (piemēram, transportlīdzekļu pretaizbraukšanas sistēmas, telemetrijas iekārtas, tālvadības pultis u. c.), nav saistošs šo noteikumu 1. pielikumā noteiktais radiosakaru veidu (dienestu) sadalījums.

12. Ultraplatjoslas tehnoloģijas (UWB) radioiekārtas var strādāt radiofrekvenču spektrā atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma prasībām, un tās netiek atainotas šo noteikumu 1. pielikumā.

13. Induktīvajām maza darbības attāluma ierīcēm, kas strādā radiofrekvenču joslā no 9 kHz līdz 30 MHz, kā arī radionoteikšanas ierīcēm, kas strādā radiofrekvenču joslā no 9 kHz līdz 130 MHz, ir jāatbilst šo noteikumu 3. pielikuma prasībām, un tās netiek atainotas šo noteikumu 1. pielikumā.
 

II. Primārie un sekundārie dienesti

14. Ja radiofrekvenču josla ir paredzēta vairāk nekā vienam dienestam, attiecīgās radiofrekvenču joslas lietošanas prioritāti nosaka, sadalot dienestus primārajos un sekundārajos dienestos atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

15. Šo noteikumu 1. pielikumā primārais dienests ir norādīts ar lielajiem burtiem, bet sekundārais dienests – ar mazajiem burtiem. Dienestu sadalījuma papildu nosacījumi norādīti ar mazajiem burtiem tieši aiz attiecīgā dienesta (piemēram, MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo). Ja aiz attiecīgā dienesta tabulā ir papildinājums iekavās, tas norāda, ka dienestu ierobežo norādītais darbības veids. Dienestu uzskaitījuma secība nenorāda radiofrekvenču joslas lietošanas prioritāti.

16. Sekundāro dienestu radiostacijas nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus esošām vai plānotām primārā dienesta radiostacijām un nedrīkst pieprasīt primārā dienesta radiostacijām aizsardzību no kaitīgiem radiotraucējumiem.

17. Sekundāro dienestu radiostacijas drīkst pieprasīt aizsardzību no kaitīgiem radiotraucējumiem tā paša vai citu sekundāro dienestu radiostacijām.

18. Aizsardzības ministrijai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir tiesības pieprasīt radiofrekvences piešķīrumus valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem privātajiem elektronisko sakaru tīkliem arī radiofrekvenču joslās, kuras nav paredzētas AS vai AS un CS, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām.

III. Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja

19. Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja (3. pielikums) (turpmāk – atļauja) dod tiesības uzstādīt un lietot radioiekārtas, kuras ir piederīgas atļaujā norādītajām radioiekārtu grupām un darbojas noteiktajās koplietošanas radiofrekvenču joslās vai radiofrekvenču kanālos, ievērojot atļaujā un normatīvajos aktos par elektroniskajiem sakariem norādītās vispārējās tehniskās prasības, kā arī radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumus un ierobežojumus.

20. Radioiekārtas, kuras uzstāda un lieto saskaņā ar atļauju un kuru darbība netiek vadīta no publiskas elektronisko sakaru sistēmas, netiek aizsargātas pret tādiem kaitīgiem radiotraucējumiem, ko rada radioiekārtas, kas tiek izmantotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām, kā arī tās nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus. Lai mazinātu traucējumu rašanās iespējamību un to ietekmi uz radiosakaru darbību, radioiekārtas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai attiecīgais elektronisko sakaru komersants izvēlas piemērotu tehnisko risinājumu, optimizē radioiekārtas izvietojumu, izmanto apkārtējo objektu dabīgās ekranējošās īpašības vai citus pasākumus. Iesniegumi par tādu iekārtu savstarpējo traucējumu novēršanu, kuru darbība netiek vadīta no publiskas elektronisko sakaru sistēmas, netiek izskatīti.

21. Radioiekārtu atbilstību apliecina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par radioiekārtu atbilstības novērtēšanu.

IV. Noslēguma jautājumi

22. Šo noteikumu 1. pielikuma 272. punktā noteiktās 703–733 MHz un 758–788 MHz radiofrekvenču spektra joslas ir izmantojamas publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu pakalpojumu nodrošināšanai, un šīs radiofrekvenču spektra joslas var izmantot PPDR sistēmas darbības nodrošināšanai saskaņā ar PPDR sistēmas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja un elektronisko sakaru komersantu noslēgtu vienošanos.

23. Šo noteikumu 1. pielikuma 272. punktā noteiktais iedalījums AS radiofrekvenču spektra joslā 738–758 MHz ir spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim.

24. Šo noteikumu 1. pielikuma 330. un 331. punktā noteikto 3400–3600 MHz un 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslas daļu, kas neatbilst 5 MHz daudzkārtnim, elektronisko sakaru komersanti atbrīvo līdz 2028. gada 31. decembrim.

25. Šo noteikumu 1. pielikuma 354., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362. un 363. punktā noteiktais 7128–7240 MHz, 7282–7394 MHz, 7428–7652 MHz, 7673-7897 MHz radiofrekvenču joslas iedalījums radioiekārtām, kas uzstādītas līdz 2014. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz šo iekārtu ekspluatācijas beigām.

26. Šo noteikumu 1. pielikuma 363. punktā noteiktais radiofrekvenču joslu iedalījums AS ir atļauts tikai izmantošanai jūras novērošanas sistēmas radioiekārtām no Lietuvas robežas gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti līdz Igaunijas robežai.

27. Šo noteikumu 1. pielikuma 393. punktā noteiktais radiofrekvenču joslu iedalījums MMDS sistēmām ir atļauts radioiekārtām, kuras uzstādītas līdz 2000. gada 1. janvārim.

28. Šo noteikumu 1. pielikuma 404. un 405. punktā norādītais 14,6305–14,7985 GHz un 15,0505–15,2185 GHz radiofrekvenču joslu iedalījums noteikts valsts aizsardzībai, izņemot Latvijas Republikas austrumu robežu un Rūjienu, kā arī izņemot CS RRL radiofrekvenču piešķīrumus līdz šo RRL ekspluatācijas pārtraukšanai.

29. Šo noteikumu 1. pielikuma 435., 436., 437. un 438. punktā noteiktais 24,25–25,1 GHz radiofrekvenču spektra joslas iedalījums IMT sistēmām un šo noteikumu 2. pielikuma 49. punktā noteiktā radiosaskarne LM-26G-2 stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

30. Šo noteikumu 1. pielikuma 436. un 440. punktā noteiktais iedalījums ciparu RRL radiofrekvenču spektra joslā 24,5–24,717 GHz/25,557–25,725 GHz ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

31. Šo noteikumu 1. pielikuma 436., 437., 438., 439. un 440. punktā noteiktā 24,5–26,5 GHz radiofrekvenču spektra josla jāatbrīvo no lietotajām radiosakaru sistēmām, izņemot SRD un PMSE radiosakaru sistēmas, līdz 2023. gada 31. decembrim.

32. Šo noteikumu 1. pielikuma 438., 439. un 440. punktā noteiktais iedalījums FWA radiofrekvenču spektra joslā 24,773–25,445 GHz/25,781–26,453 GHz ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

33. Šo noteikumu 1. pielikuma 438., 439., 440. un 441. punktā noteiktais 25,1–27,5 GHz radiofrekvenču spektra joslas iedalījums Zemes sistēmām, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT, un šo noteikumu 2. pielikuma 48. punktā noteiktā radiosaskarne LM-26G-1 stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

34. Šo noteikumu 1. pielikuma 439. un 440. punktā noteikto iedalījumu AS un CS sistēmām radiofrekvenču spektra joslā 25,25–26,5 GHz pārskata līdz 2023. gada 31. decembrim.

35. Šo noteikumu 1. pielikuma 440. un 441. punktā noteiktā 26,5–27,5 GHz radiofrekvenču spektra josla jāatbrīvo no zemes sistēmām, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT, līdz 2023. gada 31. decembrim.

36. Eiropas Savienībā ražotā vai reģistrētā un ekspluatācijā nodotā automobilī uzstādītām SRR iekārtām pēc 2013. gada 30. jūnija 21,65–24,25 GHz radiofrekvenču joslai un pēc 2018. gada 1. janvāra 24,25–26,65 GHz radiofrekvenču joslai noteiktais iedalījums ir atļauts, ja SRR iekārta ir uzstādīta pirms minētajiem datumiem vai to aizstāj ar citu SRR iekārtu. 

37. Radioiekārtas, kuru turpmākā izmantošana nav paredzēta šo noteikumu 1. pielikumā un kuras neizmanto ierobežotajās radiofrekvenču joslās, izmanto līdz minēto radioiekārtu kalpošanas laika beigām.

38. 28 MHz frekvenču bloku 3600-3650 MHz frekvenču bloka ietvaros Latvijas Republikas teritorijā, izņemot Rīgu, lieto atbilstoši radiosaskarnei LM-3600-1 TDD līdz 2025. gada 6. maijam Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas piešķirto lietošanas tiesību ietvaros.

39. Šo noteikumu 2. pielikuma 16. punktā noteiktā radiosaskarne LM-900 un 20. punktā noteiktā radiosaskarne LM-1800 ir spēkā līdz 2024. gada 7. augustam.

40. Šo noteikumu 2. pielikuma 17. punktā noteiktā radiosaskarne LM-900-1 un 21. punktā noteiktā radiosaskarne LM-1800-1 ir spēkā no 2024. gada 8. augusta.

41. Šo noteikumu 2. pielikuma 47. punktā noteiktā radiosaskarne LM-26G ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.

42. Šo noteikumu 3. pielikuma 16. punktā noteiktā WAS/RLAN iekārtu ekspluatācija frekvenču joslā 5250–5350 MHz un 5470-5725 MHz lielos gaisa kuģos (izņemot daudzdzinēju helikopterus) ir atļauta līdz 2028. gada 31. decembrim ar 100 mW maksimālajiem vidējās e.i.r.p. izstarojumiem joslā.

43. Gaisa kuģos līdz 2026. gada 1. janvārim atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 13.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām turpina novērst tādu mobilo galiekārtu mēģinājumus reģistrēties uz zemes esošajos UMTS mobilajos tīklos, kuras uztver signālu 925–960 MHz un 2 110–2 170 MHz frekvenču joslās un sistēmās.

(MK 12.09.2023. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1987. gada 25. jūnija Direktīvas 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas rezervējamas publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvas 2009/114/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas rezervējamas publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvas 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs M. Sprindžuks
1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 10. janvāra
noteikumiem Nr. 3

(Pielikums MK 12.09.2023. noteikumu Nr. 524 redakcijā; sk. noteikumu 23., 29., 30., 32. un 33. punktu)

Radiofrekvenču sadalījuma tabula
Nr. p. k.ITU sadalījums radiosakaru dienestiem (veidiem) 1. reģionāSadalījums radiosakaru dienestiem (veidiem) LatvijāIedalījums radiosakaru sistēmām LatvijāInformācija par atbilstību starptautiskajiem radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumamPapildu nosacījumi
123456
1.Zemāk par 8,3 kHz
 (Nav sadalītas)

5.53 5.54

(Nav sadalītas)

5.53 5.54

   
2.8,3–9 kHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS 5.54A 5.54B 5.54CMETEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS 5.54A 5.54B 5.54C   
3.9–11,3 kHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS 5.54A

RADIONAVIGĀCIJAS

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS 5.54A

RADIONAVIGĀCIJAS

SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
4.11,3–14 kHz
 RADIONAVIGĀCIJASRADIONAVIGĀCIJASSRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
5.14–19,95 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.57

5.55 5.56

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.57

5.56

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
6.19,95–20,05 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 kHz)STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 kHz)  Standarta frekvenču un laika signāli
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
7.20,05–70 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.57

5.56 5.58

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.57

5.56

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
8.70–72 kHz
 RADIONAVIGĀCIJAS 5.60RADIONAVIGĀCIJAS 5.60SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
9.72–84 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.57

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

5.56

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.57

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

5.56

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
10.84–86 kHz
 RADIONAVIGĀCIJAS 5.60RADIONAVIGĀCIJAS 5.60AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
11.86–90 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.57

RADIONAVIGĀCIJAS

5.56

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.57

RADIONAVIGĀCIJAS

5.56

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
12.90–110 kHz
 RADIONAVIGĀCIJAS 5.62

Fiksētais

5.64

RADIONAVIGĀCIJAS 5.62

Fiksētais

5.64

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
13.110–112 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS

RADIONAVIGĀCIJAS

5.64

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS

RADIONAVIGĀCIJAS

5.64

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
14.112–115 kHz
 RADIONAVIGĀCIJAS 5.60RADIONAVIGĀCIJAS 5.60AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
15.115–117,6 kHz
 RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

Fiksētais

Jūras mobilais

5.64 5.66

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

Fiksētais

Jūras mobilais

5.64

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
16.117,6–126 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

5.64

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

5.64

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
17.126–129 kHz
 RADIONAVIGĀCIJAS 5.60RADIONAVIGĀCIJAS 5.60AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
18.129–130 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

5.64

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS

RADIONAVIGĀCIJAS 5.60

5.64

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
19.130–135,7 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS

5.64 5.67

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS

5.64

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
20.135,7–137,8 kHz
 JŪRAS MOBILAIS

FIKSĒTAIS

Radioamatieru 5.67A

5.64 5.67 5.67B

JŪRAS MOBILAIS

FIKSĒTAIS

Radioamatieru 5.67A

5.64 5.67B

Radioamatieru radiostacijas: 135,7–137,8 kHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
21.137,8–148,5 kHz
 JŪRAS MOBILAIS

FIKSĒTAIS

5.64 5.67

JŪRAS MOBILAIS

FIKSĒTAIS

5.64

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
22.148,5–255 kHz
 APRAIDES

5.68 5.69 5.70

APRAIDESSkaņas apraides sistēmas: 148,5–283,5 kHzReģionālais nolīgums attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā vidējo frekvenču joslās I un III reģionā un zemo frekvenču joslās I reģionā (Ženēva, 1975) 
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
23.255–283,5 kHz
 APRAIDES

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.70

APRAIDES

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Skaņas apraides sistēmas: 148,5–283,5 kHzReģionālais nolīgums attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā vidējo frekvenču joslās I un III reģionā un zemo frekvenču joslās I reģionā (Ženēva, 1975) 
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
24.283,5–315 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS (radiobākas) 5.73

5.74

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS (radiobākas) 5.73

5.74

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
Radiobākas, DGPS radiostacijasReģionālais nolīgums par Jūras radionavigācijas dienesta plānošanu (radiobākas) Eiropas jūras telpā (Ženēva, 1985)Privātie elektronisko sakaru tīkli
SRD: 9–315 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
25.315–325 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Jūras radionavigācijas (radiobākas) 5.73

5.75

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Jūras radionavigācijas (radiobākas) 5.73

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
26.325–405 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJASGAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJASAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 400–600 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
27.405–415 kHz
 RADIONAVIGĀCIJAS 5.76RADIONAVIGĀCIJAS 5.76AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 400–600 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
28.415–435 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.79

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

JŪRAS MOBILAIS 5.79

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
Radiobākas Privātie elektronisko sakaru tīkli
SRD: 400–600 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
29.435–472 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.79

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.77

5.82

JŪRAS MOBILAIS 5.79

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.77

5.82

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
Jūras mobilā dienesta radiostacijas Privātie elektronisko sakaru tīkli
SRD: 457 kHz3.18.Lavīnu upuru meklēšana
SRD: 400–600 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
SRD: 442,2–450 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
SRD: 456,9–457,1 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
30.472–479 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.79

Radioamatieru 5.80A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.77

5.80B 5.82

JŪRAS MOBILAIS 5.79

Radioamatieru 5.80A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.77

5.80B 5.82

Radioamatieru radiostacijas3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 400–600 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
31.479–495 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.77

5.82

JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.77

5.82

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
GMDSS: 490 kHz

Jūras mobilā dienesta radiostacijas

RR AP15MSI (NAVTEX) – kuģošanas drošības informācijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 400–600 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
32.495–505 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.82CJŪRAS MOBILAIS 5.82CAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 400–600 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
33.505–526,5 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A 5.84

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A 5.84

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

GMDSS: 518 kHzRR AP15MSI (NAVTEX) – kuģošanas drošības informācijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Radiobākas: 510–526,5 kHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 400–600 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
34.526,5–1606,5 kHz
 APRAIDES

5.87 5.87A

APRAIDESSkaņas apraides sistēmasReģionālais nolīgums attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā vidējo frekvenču joslās I un III reģionā un zemo frekvenču joslās I reģionā (Ženēva, 1975)Privātie elektronisko sakaru tīkli
SRD: 400–600 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
35.1606,5–1625 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.90

SAUSZEMES MOBILAIS

5.92

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.90

SAUSZEMES MOBILAIS

5.92

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces"
36.1625–1635 kHz
 RADIOLOKĀCIJAS

5.93

RADIOLOKĀCIJAS

FIKSĒTAIS 5.93

SAUSZEMES MOBILAIS 5.93

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
37.1635–1800 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.90

SAUSZEMES MOBILAIS

5.92 5.96

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.90

SAUSZEMES MOBILAIS

5.92 5.96

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
38.1800–1810 kHz
 RADIOLOKĀCIJAS

5.93

RADIOLOKĀCIJAS

FIKSĒTAIS 5.93

SAUSZEMES MOBILAIS 5.93

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
39.1810–1850 kHz
 RADIOAMATIERU

5.98 5.99 5.100

RADIOAMATIERU

5.100

Radioamatieru radiostacijas: 1810–2000 kHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
40.1850–2000 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.92 5.96 5.103

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radioamatieru 5.96

5.92 5.103

Radioamatieru radiostacijas: 1810–2000 kHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
41.2000–2025 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.92 5.103

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.92 5.103

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
42.2025–2045 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Meteoroloģijas palīgdienests 5.104

5.92 5.103

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Meteoroloģijas palīgdienests 5.104

5.92 5.103

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
43.2045–2160 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

5.92

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

5.92

AS: 2045–2110 kHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
44.2160–2170 kHz
 RADIOLOKĀCIJAS

5.93 5.107

RADIOLOKĀCIJAS

FIKSĒTAIS 5.93

SAUSZEMES MOBILAIS 5.93

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
45.2170–2173,5 kHz
 JŪRAS MOBILAISJŪRAS MOBILAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
46.2173,5–2190,5 kHz
 MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli)

5.108 5.109 5.110 5.111

MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli)

5.108 5.109 5.110 5.111

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
GMDSS: 2174,5 kHzRR AP15NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 2182 kHzRR AP15RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 2187,5 kHzRR AP15DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
47.2190,5–2194 kHz
 JŪRAS MOBILAISJŪRAS MOBILAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
48.2194–2300 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.92 5.103 5.112

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.92 5.103

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
49.2300–2498 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

APRAIDES 5.113

5.103

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.103

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
50.2498–2501 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (2 500 kHz)STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (2 500 kHz)  Standarta frekvenču un laika signāli
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
51.2501–2502 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Izplatījuma izpētes

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Izplatījuma izpētes

  Standarta frekvenču un laika signāli
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
52.2502–2625 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.92 5.103 5.114

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.92 5.103

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
53.2625–2650 kHz
 JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.92

JŪRAS MOBILAIS

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.92

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
54.2650–2850 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.92 5.103

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.92 5.103

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
55.2850–3025 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)

5.111 5.115

GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)

5.111 5.115

GMDSS: 3023 kHzRR AP27, RR AP15AERO-SAR – gaisa kuģniecības nesējfrekvence sakariem starp mobilajām radiostacijām meklēšanas un glābšanas operācijās

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
56.3025–3155 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)ASRR AP26Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
57.3155–3200 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.116 5.117

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.116

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
58.3200–3230 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

APRAIDES 5.113

5.116

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.116

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
59.3230–3400 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

APRAIDES 5.113

5.116

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.116

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
60.3400–3500 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)
GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)
 RR AP27 
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
61.3500–3800 kHz
 RADIOAMATIERU

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.92

RADIOAMATIERU

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.92

Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji

SRD: 984–7484 kHz

3.5., 3.6., 3.30.Radioamatieru dienesta radiostacijas
1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
62.3800–3900 kHz
 FIKSĒTAIS

GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)

SAUSZEMES MOBILAIS

FIKSĒTAIS

GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)

SAUSZEMES MOBILAIS

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
63.3900–3950 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)

5.123

GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)
ASRR AP26Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
64.3950–4000 kHz
 FIKSĒTAIS

APRAIDES

FIKSĒTAIS

APRAIDES

Skaņas apraides sistēmas  
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
65.4000–4063 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.127

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS 5.127

ASRR AP17Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
66.4063–4438 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128

JŪRAS MOBILAIS 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128

GMDSS: 4125 kHzRR AP15RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls Var izmantot arī aviācijas radiostacijas sakariem ar jūras mobilā dienesta radiostacijām ārkārtas situācijās.

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 4177,5 kHzRR AP15NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 4207,5 kHzRR AP15DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 4209,5 kHzRR AP15, RR AP17, RR AP25MSI (NAVTEX) – kuģošanas drošības informācijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 4210 kHzRR AP15MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
67.4438–4488 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Radiolokācijas 5.132A

5.132B

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Radiolokācijas 5.132A

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
68.4488–4650 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
69.4650–4700 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)
GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)
 RR AP27 
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
70.4700–4750 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)
GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)
ASRR AP26Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
71.4750–4850 kHz
 FIKSĒTAIS

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

SAUSZEMES MOBILAIS

APRAIDES 5.113

FIKSĒTAIS

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

SAUSZEMES MOBILAIS

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
72.4850–4995 kHz
 FIKSĒTAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

APRAIDES 5.113

FIKSĒTAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
73.4995–5003 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (5 000 kHz)STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (5 000 kHz)  Standarta frekvenču un laika signāli
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
74.5003–5005 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Izplatījuma izpētes

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Izplatījuma izpētes

  Standarta frekvenču un laika signāli
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
75.5005–5060 kHz
 FIKSĒTAIS

APRAIDES 5.113

FIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
76.5060–5250 kHz
 FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.133

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.133

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
77.5250–5275 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas 5.132A

5.133A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas 5.132A

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
78.5275–5351,5 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
79.5351,5–5366,5 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radioamatieru 5.133B

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radioamatieru 5.133B

Fiksētā un mobilā dienesta radiostacijas

Radioamatieru radiostacijas

3.5., 3.6., 3.30.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
80.5366,5–5450 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
81.5450–5480 kHz
 FIKSĒTAIS

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

SAUSZEMES MOBILAIS

FIKSĒTAIS

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

SAUSZEMES MOBILAIS

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
82.5480–5680 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)

5.111 5.115

GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)

5.111 5.115

GMDSS: 5680 kHzRR AP27, RR AP15AERO-SAR – gaisa kuģniecības nesējfrekvence sakariem starp mobilajām radiostacijām meklēšanas un glābšanas operācijās

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
83.5680–5730 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)

5.111 5.115

GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)

5.111 5.115

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
GMDSS: 5680 kHzRR AP26, RR AP15AERO-SAR – gaisa kuģniecības nesējfrekvence sakariem starp mobilajām radiostacijām meklēšanas un glābšanas operācijās

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
84.5730–5900 kHz
 FIKSĒTAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

FIKSĒTAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
85.5900–5950 kHz
 APRAIDES 5.134

5.136

APRAIDES 5.134Skaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
86.5950–6200 kHz
 APRAIDESAPRAIDESSkaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
87.6200–6525 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.130 5.132

5.137

JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.130 5.132

5.137

GMDSS: 6215 kHzRR AP17, RR AP25, RR AP15RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 6268 kHzRR AP15NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 6312 kHzRR AP15DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 6314 kHzRR AP15MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
88.6525–6685 kHz
 GAISA KUBAS MOBILAIS (R)GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) RR AP27 
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
89.6685–6765 kHz
 GAISA KĢNIECĪUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)ASRR AP26Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
90.6765–7000 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.138

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.138

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
ISM: 6765–6795 kHz  
91.7000–7100 kHz
 RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

5.140 5.141 5.141A

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas3.5., 3.6., 3.30.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
92.7100–7200 kHz
 RADIOAMATIERU

5.141A 5.141B

RADIOAMATIERURadioamatieru radiostacijas3.5., 3.6., 3.30.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
93.7200–7300 kHz
 APRAIDESAPRAIDESSkaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
94.7300–7400 kHz
 APRAIDES 5.134

5.143 5.143B 5.143C

APRAIDES 5.134

5.143 5.143B

Skaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
95.7400–7450 kHz
 APRAIDES

5.143B 5.143C

APRAIDES

5.143B

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
96.7450–8100 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 984–7484 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
97.8100–8195 kHz
 FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS

FIKSĒTAIS

JŪRAS MOBILAIS

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
 RR AP17 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
98.8195–8815 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145

5.111

JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145

5.111

GMDSS: 8291 kHzRR AP17, RR AP25, RR AP15RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 8376,5 kHzRR AP15NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 8414,5 kHzRR AP15DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 8416,5 kHzRR AP15MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
99.8815–8965 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)
GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)
 RR AP27 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
100.8965–9040 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)
GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)
ASRR AP26Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
101.9040–9305 kHz
 FIKSĒTAISFIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
102.9305–9355 kHz
 FIKSĒTAIS

Radiolokācijas 5.145A

5.145B

FIKSĒTAIS

Radiolokācijas 5.145A

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
103.9355–9400 kHz
 FIKSĒTAISFIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
104.9400–9500 kHz
 APRAIDES 5.134

5.146

APRAIDES 5.134

5.146

Skaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
105.9500–9900 kHz
 APRAIDES

5.147

APRAIDES

5.147

Skaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
106.9900–9995 kHz
 FIKSĒTAISFIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
107.9995–10 003 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (10 000 kHz)

5.111

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (10 000 kHz)

5.111

  Standarta frekvenču un laika signāli
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
108.10 003–10 005 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Izplatījuma izpētes

5.111

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Izplatījuma izpētes

5.111

  Standarta frekvenču un laika signāli
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
109.10 005–10 100 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

5.111

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

5.111

 RR AP27 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
110.10 100–10 150 kHz
 FIKSĒTAIS

Radioamatieru

FIKSĒTAIS

Radioamatieru

Radioamatieru radiostacijas3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
111.10 150–11 175 kHz
 FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
112.11 175–11 275 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)ASRR AP26Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
113.11 275–11 400 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) RR AP27 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
114.11 400–11 600 kHz
 FIKSĒTAISFIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
115.11 600–11 650 kHz
 APRAIDES 5.134

5.146

APRAIDES 5.134

5.146

Skaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
116.11 650–12 050 kHz
 APRAIDES

5.147

APRAIDES

5.147

Skaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
117.12 050–12 100 kHz
 APRAIDES 5.134

5.146

APRAIDES 5.134

5.146

Skaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
118.12 100–12 230 kHz
 FIKSĒTAISFIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
119.12 230–13 200 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145GMDSS: 12 290 kHzRR AP17, RR AP25, RR AP15RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 12 520 kHzRR AP15NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 12 577 kHzRR AP15DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 12 579 kHzRR AP15MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
120.13 200–13 260 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)
GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)
ASRR AP26Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
121.13 260–13 360 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)
GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)
 RR AP27 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
122.13 360–13 410 kHz
 FIKSĒTAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149

FIKSĒTAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
123.13 410–13 450 kHz
 FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
124.13 450–13 550 kHz
 FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Radiolokācijas 5.132A

5.149A

FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Radiolokācijas 5.132A

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
125.13 550–13 570 kHz
 FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.150

FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.150

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD: 13 553–13 567 kHz1.3., 1.7., 1.10, 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)

ISM: 13 553–13 567 kHz  
126.13 570–13 600 kHz
 APRAIDES 5.134

5.151

APRAIDES 5.134

5.151

Skaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
127.13 600–13 800 kHz
 APRAIDESAPRAIDESSkaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
128.13 800–13 870 kHz
 APRAIDES 5.134

5.151

APRAIDES 5.134

5.151

Skaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
129.13 870–14 000 kHz
 FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
130.14 000–14 250 kHz
 RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas: 14 000–14 350 kHz3.5., 3.6., 3.30.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
131.14 250–14 350 kHz
 RADIOAMATIERU

5.152

RADIOAMATIERURadioamatieru radiostacijas: 14 000–14 350 kHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
132.14 350–14 990 kHz
 FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
133.14 990–15 005 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (15 000 kHz)

5.111

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (15 000 kHz)

5.111

  Standarta frekvenču un laika signāli
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
134.15 005–15 010 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Izplatījuma izpētes

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Izplatījuma izpētes

  Standarta frekvenču un laika signāli
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
135.15 010–15 100 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)ASRR AP26Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
136.15 100–15 600 kHz
 APRAIDESAPRAIDESSkaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
137.15 600–15 800 kHz
 APRAIDES 5.134

5.146

APRAIDES 5.134Skaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
138.15 800–16 100 kHz
 FIKSĒTAISFIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
139.16 100–16 200 kHz
 FIKSĒTAIS

Radiolokācijas 5.145A

5.145B

FIKSĒTAIS

Radiolokācijas 5.145A

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
140.16 200–16 360 kHz
 FIKSĒTAISFIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
141.16 360–17 410 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145GMDSS: 16 420 kHzRR AP17, RR AP25, RR AP15RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 16 695 kHzRR AP15NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 16 804,5 kHzRR AP15DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 16 806,5 kHzRR AP15MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
142.17 410–17 480 kHz
 FIKSĒTAISFIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
143.17 480–17 550 kHz
 APRAIDES 5.134

5.146

APRAIDES 5.134Skaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
144.17 550–17 900 kHz
 APRAIDESAPRAIDESSkaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
145.17 900–17 970 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)
GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)
 RR AP27 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
146.17 970–18 030 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)
GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)
ASRR AP26Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
147.18 030–18 052 kHz
 FIKSĒTAISFIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
148.18 052–18 068 kHz
 FIKSĒTAIS

Izplatījuma izpētes

FIKSĒTAIS

Izplatījuma izpētes

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
149.18 068–18 168 kHz
 RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

5.154

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
150.18 168–18 780 kHz
 FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
151.18 780–18 900 kHz
 JŪRAS MOBILAISJŪRAS MOBILAISASRR AP17Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
152.18 900–19 020 kHz
 APRAIDES 5.134

5.146

APRAIDES 5.134Skaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
153.19 020–19 680 kHz
 FIKSĒTAISFIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
154.19 680–19 800 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.132JŪRAS MOBILAIS 5.132GMDSS: 19 680,5 kHzRR AP17, RR AP25, RR AP15MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
155.19 800–19 990 kHz
 FIKSĒTAISFIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
156.19 990–19 995 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Izplatījuma izpētes

5.111

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Izplatījuma izpētes

5.111

  Standarta frekvenču un laika signāli
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
157.19 995–20 010 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 000 kHz)

5.111

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 000 kHz)

5.111

  Standarta frekvenču un laika signāli
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
158.20 010–21 000 kHz
 FIKSĒTAIS

Mobilais

FIKSĒTAIS

Mobilais

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
159.21 000–21 450 kHz
 RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas3.5., 3.6., 3.30.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
160.21 450–21 850 kHz
 APRAIDESAPRAIDESSkaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
161.21 850–21 870 kHz
 FIKSĒTAIS 5.155A

5.155

FIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
162.21 870–21 924 kHz
 FIKSĒTAIS 5.155BFIKSĒTAIS 5.155BAS 21 870–21 924 kHz joslu fiksētais dienests lieto gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai.

Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai

SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
163.21 924–22 000 kHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)
GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (R)
 RR AP27 
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
164.22 000–22 855 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.132

5.156

JŪRAS MOBILAIS 5.132GMDSS: 22 376 kHzRR AP17, RR AP25, RR AP15MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
165.22 855–23 000 kHz
 FIKSĒTAIS

5.156

FIKSĒTAISAS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 7300–23 000 kHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
166.23 000–23 200 kHz
 FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.156

FIKSĒTAIS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
167.23 200–23 350 kHz
 FIKSĒTAIS 5.156A

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

FIKSĒTAIS 5.156A

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

AS 23 200–23 350 kHz joslu fiksētais dienests lieto tikai gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai.

Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai

168.23 350–24 000 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.157

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.157

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
169.24 000–24 450 kHz
 FIKSĒTAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

FIKSĒTAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
170.24 450–24 600 kHz
 FIKSĒTAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

Radiolokācijas 5.132A

5.158

FIKSĒTAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

Radiolokācijas 5.132A

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
171.24 600–24 890 kHz
 FIKSĒTAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

FIKSĒTAIS

SAUSZEMES MOBILAIS

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
172.24 890–24 990 kHz
 RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
173.24 990–25 005 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (25 000 kHz)STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (25 000 kHz)  Standarta frekvenču un laika signāli
174.25 005–25 010 kHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Izplatījuma izpētes

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU

Izplatījuma izpētes

  Standarta frekvenču un laika signāli
175.25 010–25 070 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
176.25 070–25 210 kHz
 JŪRAS MOBILAISJŪRAS MOBILAISASRR AP17Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
177.25 210–25 550 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
178.25 550–25 670 kHz
 RADIOASTRONOMIJAS

5.149

RADIOASTRONOMIJAS

5.149

  Privātie elektronisko sakaru tīkli
179.25 670–26 100 kHz
 APRAIDESAPRAIDESSkaņas apraides sistēmasRR 12, RR Res. 517 (WRC-97) 
180.26 100–26 175 kHz
 JŪRAS MOBILAIS 5.132JŪRAS MOBILAIS 5.132GMDSS: 26 100,5 kHzRR AP17, RR AP25, RR AP15MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
181.26 175–26 200 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
182.26 200–26 350 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas 5.132A

5.133A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas 5.132A

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
183.26 350–27 500 kHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.150

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.150

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
CB: 26 960–27 410 kHz2.48.Izņemot joslas: 26990–27000 kHz, 27040–27050 kHz, 27090–27100 kHz, 27140–27150 kHz, 27190–27200 kHz

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 26 990–27 000 kHz;
SRD: 27 040–27 050 kHz;
SRD: 27 090–27 100 kHz;
SRD: 27 140–27 150 kHz;
SRD: 27 190–27 200 kHz;
1.3., 1.7., 1.10, 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Ierīces modeļu vadībai

SRD: 26 957–27 283 kHz1.3., 1.7., 1.10, 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
ISM: 26 957–27 283 kHz  
184.27,5–28 MHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
185.28–29,7 MHz
 RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji3.5., 3.6., 3.30.Radioamatieru dienesta radiostacijas
186.29,7–30,005 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 30–37,5 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.Aktīvi medicīniskie implanti
187.30,005–30,01 MHz
 IZPLATĪJUMA DARBA (satelītu atpazīšana)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES

IZPLATĪJUMA DARBA (satelītu atpazīšana)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES

SRD: 30–37,5 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
188.30,01–37,5 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

AS: 30,01–40 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 34,995–35,225 MHz2.12., 3.18.Ierīces lidmodeļu vadībai
SRD: 30–37,5 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
189.37,5–38,25 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radioastronomijas

5.149

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radioastronomijas

5.149

AS: 30.01–40 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
190.38,25–39 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

AS: 30.01–40 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
191.39–39,5 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radiolokācijas 5.132A

5.159

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radiolokācijas 5.132A

AS: 30,01–40 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
MSA: 39–39,2 MHz3.19.Sakari, izmantojot radioviļņu atstarošanos no meteorītu pēdām
192.39,5–39,986 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

AS: 30,01–40 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
193.39,986–40,02 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes

PMR: 40–41 MHz3.4.Privātie elektronisko sakaru tīkli
AS: 30,01–40 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
194.40,02–40,98 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.150

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.150

PMR: 40–41 MHz3.4.Privātie elektronisko sakaru tīkli
SRD: 40,66–40,70 MHz1.3., 1.7., 1.10, 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
SRD: 22 kanāli 40,660–40,990 MHz joslā2.13., 3.18Ierīces modeļu vadībai
ISM: 40,66–40,7 MHz  
195.40,98–41,015 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes

5.160

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes

PMR: 40–41 MHz3.4.Privātie elektronisko sakaru tīkli
AS: 41–49 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
196.41,015–42 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.160

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

AS: 41–49 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
197.42–42,5 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radiolokācijas 5.132A

5.160 5.161B

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radiolokācijas 5.132A

AS: 41–49 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
198.42,5–44 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.160

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

AS: 41–49 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
199.44–47 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.162A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radiolokācijas 5.162A: 46–68 MHz

AS: 41–49 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
Radari vēja parametru noteikšanai: 46–68 MHz  
200.47–50 MHz
 APRAIDES

5.162A 5.163 5.164 5.165

APRAIDES

Radiolokācijas 5.162A: 46–68 MHz

Fiksētais 5.163: 47–48,5 MHz

Sauszemes mobilais 5.163: 47–48,5 MHz

SAUSZEMES MOBILAIS 5.164: 48,5–56,5 MHz

 Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) 
Radari vēja parametru noteikšanai: 46–68 MHz  
PMR: 49–50 MHz3.4.Privātie elektronisko sakaru tīkli
AS: 41–49 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
201.50–52 MHz
 APRAIDES

Radioamatieru 5.166A 5.166B 5.166C 5.166D 5.166E 5.169 5.169A 5.169B

5.162A 5.164 5.165

APRAIDES

Radiolokācijas 5.162A: 46–68 MHz

SAUSZEMES MOBILAIS 5.164: 48,5–56,5 MHz

RADIOAMATIERU: 50–50,5 MHz 5.166A

Radioamatieru: 50,5–52 MHz 5.166B 5.166C 5.169B

 Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) 
Radari vēja parametru noteikšanai: 46–68 MHz  
Radioamatieru radiostacijas: 50–52 MHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
202.52–68 MHz
 APRAIDES

5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.169A 5.169B 5.171

APRAIDES

Radiolokācijas 5.162A: 46–68 MHz

Fiksētais 5.163: 56,5–58 MHz

Sauszemes mobilais 5.163: 56,5–58 MHz

SAUSZEMES MOBILAIS 5.164: 48,5–56,5 MHz; 58–68 MHz

 Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) 
Radari vēja parametru noteikšanai: 46–68 MHz  
PMR: 52–53 MHz; 65–66 MHz3.4.Privātie elektronisko sakaru tīkli
AS: 53–65 MHz; 66–69 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
203.68–74,8 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.149 5.175 5.177 5.179

FIKSĒTAIS 5.175: 73–74,8 MHz

APRAIDES 5.175: 68–73 MHz

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.175: 68–73 MHz

Radioamatieru RR4.4: 70–70,5 MHz

5.149

 Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) 
PMR: 69–70 MHz3.4.Privātie elektronisko sakaru tīkli
AS: 66–69 MHz; 70,5–74,8 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
Radioamatieru radiostacijas: 70–70,5 MHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
204.74,8–75,2 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.180 5.181

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.180

ILS marķiera radiobākas  
205.75,2–87,5 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.175 5.179 5.187

FIKSĒTAIS 5.175: 75,2–76 MHz

APRAIDES 5.175: 76–87,5 MHz

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.175: 76–87,5 MHz

 Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) 
AS: 77–86 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
PMR: 75,2–77 MHz; 86–87,5 MHz3.4.Privātie elektronisko sakaru tīkli
206.87,5–100 MHz
 APRAIDES

5.190

APRAIDESFM: 87,5–108 MHzReģionālais nolīgums attiecībā uz 87,5–108 MHz frekvenču joslas lietošanu FM skaņas apraidei (I reģions un daļa no III reģiona) (Ženēva, 1984)Analogā skaņas apraide
SRD: 87,5–108 MHz1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Augsta darbības cikla/nepārtrauktas raidīšanas ierīces
207.100–108 MHz
 APRAIDES

5.194

APRAIDESFM: 87,5–108 MHzReģionālais nolīgums attiecībā uz 8,5–108 MHz frekvenču joslas lietošanu FM skaņas apraidei (I reģions un daļa no III reģiona) (Ženēva, 1984)Analogā skaņas apraide
SRD: 87,5–108 MHz1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Augsta darbības cikla/nepārtrauktas raidīšanas ierīces
208.108–117,975 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.197 5.197A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.197A

ILS: Kursa radiobākas, VOR Privātie elektronisko sakaru tīkli
209.117,975–137 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

5.111 5.200 5.201 5.202

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R)

5.111 5.200

Gaisa kuģniecības mobilo sakaru sistēmas  
GMDSS: 121,5 MHz AERO-SAR, EPIRB – starptautiskais kanāls signālu pārraidei briesmu un ārkārtas situācijās. Var izmantot arī jūras mobilā dienesta radiostacijas sakariem ar gaisa kuģniecības mobilā dienesta radiostacijām ārkārtas gadījumos.

Privātie elektronisko sakaru tīkli

GMDSS: 123,1 MHz AERO-SAR – papildu kanāls frekvencei 121,5 MHz sakariem briesmu un ārkārtas situācijās. Var izmantot arī jūras mobilā dienesta radiostacijas meklēšanas un glābšanas operācijās.

Privātie elektronisko sakaru tīkli

210.137–137,025 MHz
 IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C (izplatījums–Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.204 5.205 5.206 5.208

IZPLATĪJUMA DARBA 5.203C (izplatījums–Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.208

MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz): 137–138 MHz2.6., 2.7. 
211.137,025–137,175 MHz
 IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C (izplatījums–Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

Fiksētais

Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.204 5.205 5.206 5.208

IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C (izplatījums–Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

Fiksētais

Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.208

MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz): 137–138 MHz2.6., 2.7. 
212.137,175–137,825 MHz
 IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C 5.209A (izplatījums–Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.204 5.205 5.206 5.208

IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C 5.209A (izplatījums–Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.208

MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz): 137–138 MHz2.6., 2.7. 
213.137,825–138 MHz
 IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C (izplatījums–Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

Fiksētais

Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.204 5.205 5.206 5.208

IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C (izplatījums–Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

Fiksētais

Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.208

MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz): 137–138 MHz2.6., 2.7. 
214.138–143,6 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)

5.210 5.211 5.212 5.214

GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)
AS: 138–144 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
215.143,6–143,65 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

5.211 5.212 5.214

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

AS: 138–144 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
216.143,65–144 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)

5.210 5.211 5.212 5.214

GAISA KUĢNIECĪBAS
MOBILAIS (OR)
AS: 138–144 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
217.144–146 MHz
 RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji3.5., 3.6., 3.30.Radioamatieru dienesta radiostacijas
218.146–148 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

PMR/PAMR: 146–146,8 MHz2.65., 3.4.Simpleksie kanāli

Radiosaskarne LM-150-S

PMR/PAMR/ML: 146,8–149,9 MHz2.65., 3.4Dupleksie kanāli ML (FB: 151,4–154,5 MHz)

Radiosaskarne LM-150-D

219.148–149,9 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209

5.218 5.218A 5.219 5.221

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209

5.218 5.218A 5.219 5.221

PMR/PAMR/ML: 146,8–149,9 MHz2.65., 3.4.Dupleksie kanāli (FB: 151,4–154,5 MHz)

Radiosaskarne LM-150-D

MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz): 148–150,05 MHz2.6., 2.7. 
220.149,9–150,05 MHz
 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.220MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.220MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz): 148–150,05 MHz2.6., 2.7. 
221.150,05–153 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

5.149

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

5.149

PMR/PAMR/ML: 150,05–151,4 MHz2.65., 3.4.Dupleksie kanāli (FB: 154,65–156 MHz)

Radiosaskarne LM-150-D

PMR/PAMR/FB: 151,4–154,5 MHz2.65., 3.4.Dupleksie kanāli (ML: 146,8–149,9 MHz)

Radiosaskarne LM-150-D

222.153–154 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Meteoroloģijas palīgdienests

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

Meteoroloģijas palīgdienests

PMR/PAMR/FB: 151,4–154,5 MHz2.65., 3.4.Dupleksie kanāli (ML: 146,8–149,9 MHz)

Radiosaskarne LM-150-D

223.154–156,4875 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.225A 5.226

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.226

PMR/PAMR/FB: 151,4–154,5; 154,65–156 MHz2.65., 3.4.Dupleksie kanāli (ML: 146,8–149,9; 150,05–151,4 MHz)

Radiosaskarne LM-150-D

PMR/PAMR: 154,5–154,65 MHz2.65., 3.4.Simpleksie kanāli

Radiosaskarne LM-150-S

PMR: 155,450 MHz; 155,475 MHz3.4.Suņu izsekošanas iekārtas

Radiosaskarne LM-150-T

PMR: 156–157,450/160,6–160,975/161,475–162,050 MHzRR AP18Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli
GMDSS: 156,3 MHzRR AP15, AP18VHF-CH06, starptautiskais kanāls sakariem briesmu gadījumos.

Var izmantot arī sakariem starp kuģu un aviācijas radiostacijām saskaņotās meklēšanas un glābšanas operācijās un citos drošības nolūkos.

Privātie elektronisko sakaru tīkli

224.156,4875–156,5625 MHz
 JŪRAS MOBILAIS (DSC briesmu un izsaukuma signāli)

5.111 5.226 5.227

JŪRAS MOBILAIS (DSC briesmu un izsaukuma signāli) 5.111 5.226 5.227GMDSS: 156,525 MHzRR AP18VHF-CH70, starptautiskais DSC briesmu, drošības un izsaukuma signālu kanāls.

Privātie elektronisko sakaru tīkli

225.156,5625–156,7625 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.226

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R)

5.226

Jūras mobilo sakaru sistēmas

PMR: 156–157,450/160,6–160,975/161,475–162,050 MHz

RR AP18, 2.66.Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli
226.156,7625–156,7875 MHz
 JŪRAS MOBILAIS

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums)

5.111 5.226 5.228

JŪRAS MOBILAIS

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums)

5.111 5.226

Jūras mobilo sakaru sistēmasRR AP18, 2.66.Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli

Privātie elektronisko sakaru tīkli

227.156,7875–156,8125 MHz
 JŪRAS MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli)

5.111 5.226

JŪRAS MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli)

5.111 5.226

GMDSS: 156,8 MHzRR AP15, RR AP18VHF-CH16, starptautiskais briesmu, drošības un izsaukuma signālu kanāls

Privātie elektronisko sakaru tīkli

228.156,8125–156,8375 MHz
 JŪRAS MOBILAIS

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums)

5.111 5.226 5.228

JŪRAS MOBILAIS

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums)

5.111 5.226 5.228

Jūras mobilo sakaru sistēmasRR AP18, 2.66.Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli

Privātie elektronisko sakaru tīkli

229.156,8375–157,1875 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.226

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.226

Jūras mobilo sakaru sistēmas

PMR: 156–157,450/160,6–160,975 un 161,475–162,050 MHz

RR AP18, 2.66.Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli
230.157,1875–157,3375 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jūras mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC

5.226

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jūras mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC

5.226

Jūras mobilo sakaru sistēmas

PMR: 156–157,450/160,6–160,975 un 161,475–162,050 MHz

RR AP18, 2.66.Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli
231.157,3375–161,7875 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.226

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.226

Jūras mobilo sakaru sistēmas

PMR: 156–157,450/160,6–160,975 un 161,475–162,050 MHz

RR AP18, 2.66.Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli
Jūras mobilo sakaru sistēmas

PMR: 157,450–158 MHz

 Nacionālie jūras mobilā dienesta kanāli

Privātie elektronisko sakaru tīkli

PMR/PAMR/ML: 158–160,6 MHz2.65., 3.4.Dupleksie kanāli (FB: 162,6–165,2 MHz)

Radiosaskarne LM-150-D

PMR/PAMR: 160,975–161,4752.65., 3.4.Simpleksie kanāli

Radiosaskarne LM-150-S

232.161,7875–161,9375 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jūras mobilais satelītu 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC

5.226

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jūras mobilais satelītu 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC

5.226

Jūras mobilo sakaru sistēmas

PMR: 161,475–162,050 MHz

RR AP18, 2.66.Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli
233.161,9375–161,9625 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jūras mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228AA

5.226

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jūras mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228AA

5.226

Jūras mobilo sakaru sistēmas

PMR: 161,475–162,050 MHz

RR AP18, 2.66.Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli
234.161,9625–161,9875 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228F

5.226 228A 5.228B

Jūras mobilo sakaru sistēmas

PMR: 161,475–162,050 MHz

RR AP18, 2.66.Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli, AIS 1
235.161,9875–162,0125 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jūras mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228F

5.226 5.229

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Jūras mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228F

5.226

Jūras mobilo sakaru sistēmas

PMR: 161,475–162,050 MHz

RR AP18, 2.66.Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli
236.162,0125–162,0375 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B 5.229

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228F

5.226 5.228A 5.228B

Jūras mobilo sakaru sistēmas

PMR: 161,475–162,050 MHz

RR AP18, 2.66.Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli, AIS 2
237.162,0375–174 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.226 5.229

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.226

Jūras mobilo sakaru sistēmas

PMR: 161,475–162,050 MHz

RR AP18, 2.66.Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli
PMR/PAMR: 162,05–162,6 MHz, 165,2–165,225 MHz2.65., 3.4.Simpleksie kanāli

Radiosaskarne LM-150-S

PMR/PAMR/FB: 162,6–165,2 MHz2.65., 3.4.Dupleksie kanāli (ML: 158,0–160,6 MHz)

Radiosaskarne LM-150-D

Privātie elektronisko sakaru tīkli

PMR/PAMR/ML: 165,225–165,6375 MHz; 166,2125–168,3625 MHz; 169,1875–169,4 MHz2.65., 3.4.Dupleksie kanāli (FB: 169,825–170,2375 MHz; 170,8125–172,9625 MHz; 173,7875–174 MHz)

Radiosaskarne LM-150-D

AS ML: 165,6375–166,2125 MHz; 168,3625–169,1875 MHz3.4.FB: 170,2375–170,8125 MHz; 172,9625–173,7875 MHz

Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai

SRD: 169,4000–169,4750 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.22. 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Mērītāju nolasīšanas, uzraudzības un īpašuma izsekošanas ierīces

Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD)

Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 500 mW

SRD: 169,4000–169,4875 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.22. 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10 mW

SRD: 169,4875–169,58775 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.22. 3.18.Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD)

Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 500 mW

SRD: 169,4875–169,58775 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.22. 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10 mW

SRD: 169,5875–169,81225 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.22. 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10 mW

SRD: 169,7125–169,7875 MHz2.22., 3.18Uzraudzības un īpašuma izsekošanas sistēmas, PMR sistēmas pagaidu izmantošanai

Privātie elektronisko sakaru tīkli

PMR/PAMR/FB: 169,825–170,2375 MHz; 170,8125–172,9625 MHz; 173,7875–174 MHz2.65., 3.4.Dupleksie kanāli
(ML: 165,225–165,6375 MHz;
166,2125–168,3625 MHz;
169,1875–169,4 MHz)

Radiosaskarne LM-150-D

AS FB: 170,2375–170,8125 MHz; 172,9625–173,7875 MHz3.4.ML: 165,6375–166,2125 MHz;
168,3625–169,1875 MHz

Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai

SRD: 173,965–216 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD)
238.174–223 MHz
 APRAIDES

5.235 5.237 5.243

APRAIDESZemes ciparu skaņas un televīzijas apraides sistēmasReģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) 
SRD: 173,965–216 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Palīgierīces vājdzirdīgiem

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD/PMSE: 174–216 MHz3.17., 3.18.PMSE ierīces

Radiosaskarne PMSE-174

PMSE: 174–216 MHz Skaņas un video signālu pārraides radiolīnijas
239.223–230 MHz
 APRAIDES

Fiksētais

Mobilais

5.243 5.246 5.247

APRAIDESZemes ciparu skaņas un televīzijas apraides sistēmasReģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) 
240.230–235 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.247 5.251 5.252

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

APRAIDES RR4.4: 230–235 MHz

Zemes ciparu skaņas apraides sistēmas: 230–235 MHzEiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) īpašā vienošanās attiecībā uz 47–68 MHz, 87,5–108 MHz un 230–240 MHz frekvenču joslas lietošanu zemes ciparu skaņas apraidei (T-DAB) (Visbādene, 1995, pārskatīta Konstancā, 2007) 
AS un CS: 230–235 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
241.235–267 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.111 5.254 5.256

 Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) īpašā vienošanās attiecībā uz 47–68 MHz, 87,5–108 MHz un 230–240 MHz frekvenču joslas lietošanu zemes ciparu skaņas apraidei (T-DAB) (Visbādene, 1995, pārskatīta Konstancā, 2007) 
EPIRB 243,0 MHz – Starptautiskais kanāls signālu pārraidei briesmu un ārkārtas situācijās
AS: 235–328,6 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
242.267–272 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Izplatījuma darba (izplatījums–Zeme)

5.254 5.257

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Izplatījuma darba (izplatījums–Zeme)

5.254 5.257

AS: 235–328,6 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
243.272–273 MHz
 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.254

IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.254

AS: 235–328,6 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
244.273–312 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.254

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.254

AS: 235–328,6 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
245.312–315 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.254 5.255

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.254 5.255

AS: 235–328,6 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
246.315–322 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.254

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.254

AS: 235–328,6 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
247.322–328,6 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS 5.149

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS 5.149

AS: 235–328,6 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
Radioastronomijas stacijas  
248.328,6–335,4 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.258

5.259

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.258ILS: Glisādes radiobākas Privātie elektronisko sakaru tīkli
249.335,4–387 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.254

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.254

AS: 335,4–389 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
250.387–390 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.254 5.255

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.254 5.255

Ciparu PMR/ML: 389–390 MHz3.4.Dupleksie kanāli (FB: 399–399,9 MHz)

TETRA

Privātie elektronisko sakaru tīkli

AS: 335,4–389 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
AS un CS: 389–390/399–399,9 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
251.390–399,9 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.254

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.254

Ciparu PMR/FB: 399–399,9 MHz3.4.Dupleksie kanāli (ML: 389–390 MHz)

TETRA

Privātie elektronisko sakaru tīkli

AS: 390–399 MHz Joslas iedalītas lietošanai valsts aizsardzībai
AS un CS: 389–390/399–399,9 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
252.399,9–400,05 MHz
 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.220 5.260A 5.260BMOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.220 5.260A 5.260BMSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz)2.6., 2.7. 
253.400,05–400,15 MHz
 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU SATELĪTU (400.1 MHz)

5.261 5.262

STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU SATELĪTU (400.1 MHz)

5.261

  Standarta frekvenču un laika signāli
254.400,15–401 MHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.263

Izplatījuma darba (izplatījums–Zeme)

5.262 5.264

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.263

Izplatījuma darba (izplatījums–Zeme)

5.264

MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz)2.6., 2.7. 
255.401–402 MHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.264A 5.264B

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.264A 5.264B

SRD: 401–402 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.14.Aktīvi medicīniskie implanti
Zemes izpētes satelītu sistēmas: 401–403 MHz4.5.Sensoru datu pārraide (Zeme–izplatījums)
256.402–403 MHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.264A 5.264B

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.264A 5.264B

SRD: 402–406 MHz1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.14.Aktīvi medicīniskie implanti
Zemes izpētes satelītu sistēmas: 401–403 MHz4.5.Sensoru datu pārraide (Zeme–izplatījums)
257.403–406 MHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.265

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.265

Radiozondes: 403 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
SRD: 402–406 MHz1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.14.Aktīvi medicīniskie implanti
258.406–406,1 MHz
 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

5.265 5.266 5.267

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

5.265 5.266 5.267

GMDSS Tikai EPIRB

Privātie elektronisko sakaru tīkli

259.406,1–410 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.265

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.265

PMR/PAMR: 406,1–406,4625 MHz; 406,7625–408,5875 MHz; 409–409,1125 MHz2.65., 3.4.Simpleksie kanāli. Analogās un ciparu šaurjoslas sistēmas.

Radiosaskarne LM-408

Radioastronomijas stacijas  
AS: 406,4625–406,7625 MHz; 408,5875–409 MHz; 409,1125–410 MHz Simpleksie kanāli

Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai

260.410–420 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–izplatījums) 5.268

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–izplatījums) 5.268

AS ML: 410–411 MHz3.4.FB: 420–421 MHz

Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai

PMR/PAMR/ML: 411–420 MHz2.65., 3.4.Dupleksie kanāli (FB: 421–430 MHz)

Radiosaskarne LM-420

Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīkls, publiskie un privātie elektronisko sakaru tīkli

261.420–430 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas

5.271

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas

AS FB: 420–421 MHz3.4.ML: 410–411 MHz

Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai

PMR/PAMR/FB: 421–430 MHz2.65., 3.4.Dupleksie kanāli (ML: 411–420 MHz)

Radiosaskarne LM-420

Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīkls, publiskie un privātie elektronisko sakaru tīkli

262.430–432 MHz
 RADIOAMATIERU

RADIOLOKĀCIJAS

5.271 5.274 5.275 5.276 5.277

RADIOAMATIERU

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru radiostacijas3.5., 3.6., 3.30.Radioamatieru dienesta radiostacijas

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 430–440 MHz1.3., 1.34., 1.44., 3.18.Medicīnas datu ieguve
263.432–438 MHz
 RADIOAMATIERU

RADIOLOKĀCIJAS

Zemes izpētes satelītu (aktīvais) 5.279A

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.282

RADIOAMATIERU

RADIOLOKĀCIJAS

Zemes izpētes satelītu (aktīvais) 5.279A

5.138 5.282

Radioamatieru radiostacijas3.5., 3.6., 3.30.Radioamatieru dienesta radiostacijas

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 433,04–434,79 MHz1.3., 1.7., 1.10, 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
SRD: 430–440 MHz1.3., 1.34., 1.44., 3.18.Medicīnas datu ieguve
ISM: 433,05–434,79 MHz  
264.438–440 MHz
 RADIOAMATIERU

RADIOLOKĀCIJAS

5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283

RADIOAMATIERU

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru radiostacijas1.3., 1.34., 3.5., 3.6., 3.30.Radioamatieru dienesta radiostacijas

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 430–440 MHz1.3., 1.34., 1.44., 3.18.Medicīnas datu ieguve
265.440–450 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas

5.269 5.271 5.286

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas

5.286

PMR/PAMR2.65., 3.4.Simpleksie kanāli. Analogās un ciparu šaurjoslas sistēmas

Datu pārraides tīkli.

Radiosaskarne LM-445

SRD: 446–446,2 MHz1.3., 1.34., 2.57., 3.18.PMR446
266.450–455 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

5.209 5.271 5.286 5.286A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

5.209 5.286 5.286A

IMT/ML: 450–457,5 MHz2.65., 3.4.Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (FB: 460–467,5 MHz)

Radiosaskarne LM-450

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

267.455–456 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

5.209 5.271 5.286A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

5.209 5.286A

IMT/ML: 450–457,5 MHz2.65., 3.4.Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (FB: 460–467,5 MHz).

Radiosaskarne LM-450

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

268.456–459 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

5.271 5.287

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

5.287

IMT/ML: 450–457,5 MHz2.65., 3.4.Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (FB: 460–467,5 MHz)

Radiosaskarne LM-450

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Jūras mobilo sakaru sistēmas: 457,5125–457,5875 MHz4.4.Sakari uz kuģa

Radiosaskarne LM-450-1

PMR: 457,5875–458,1125 MHz3.4.Dzelzceļa sakari. Simpleksie kanāli

Radiosaskarne LM-450-2

Privātie elektronisko sakaru tīkli

PMR/ML: 458,1125–459,4250 MHz2.65., 3.4.Šaurjoslas sistēmas

Dupleksie kanāli (FB: 468,1125–469,4250 MHz)

Radiosaskarne LM-450-3

Privātie elektronisko sakaru tīkli

269.459–460 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

5.209 5.271 5.286A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

5.209 5.286A

PMR/ML: 458,1125–459,4250 MHz; 459,6750–460 MHz2.65., 3.4.Šaurjoslas sistēmas

Dupleksie kanāli (FB: 468,1125–469,4250 MHz; 469,6750–470 MHz)

Radiosaskarne LM-450-3

Privātie elektronisko sakaru tīkli

   Ciparu PMR: 459,4250–459,6750 MHz3.4.Datu pārraides tīkli

Dupleksie kanāli: 469,4250–469,6750 MHz

Radiosaskarne LM-450-4

Privātie elektronisko sakaru tīkli

270.460–470 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

Meteoroloģiskais satelītu (izplatījums–Zeme)

5.287 5.289 5.290

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.286AA

Meteoroloģiskais satelītu (izplatījums–Zeme)

5.287 5.289

IMT/FB: 460–467,5 MHz2.65., 3.4.Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (ML: 450–457,5 MHz)

Radiosaskarne LM-450

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Jūras mobilo sakaru sistēmas: 467,5125–467,5875 MHz4.4.Sakari uz kuģa

Radiosaskarne LM-450-1

PMR: 467,5875–468,1125 MHz3.4.Dzelzceļa sakari. Simpleksie kanāli Radiosaskarne LM-450-2

Privātie elektronisko sakaru tīkli

PMR/FB: 468,1125–469,4250 MHz; 469,6750–470 MHz2.65., 3.4.Šaurjoslas sistēmas

Dupleksie kanāli (ML: 458,1125–459,4250 MHz; 459,6750–460 MHz)

Radiosaskarne LM-450-3

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu PMR: 469,4250–469,6750 MHz3.4.Datu pārraides tīkli

Dupleksie kanāli: 459,4250–459,6750 MHz

Radiosaskarne LM-450-4

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Zemes izpētes satelītu sistēmas Sensoru datu pārraide (izplatījums–Zeme)
271.470–694 MHz
 APRAIDES

5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.312

APRAIDES

5.149 5.296 5.306

Televīzijas apraides sistēmasStarptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju), un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) 
SRD/PMSE1.20., 3.17., 3.18.PMSE ierīces

Radiosaskarne PMSE-174

PMSE Skaņas un video signālu pārraides radiolīnijas
272.694–790 MHz
 APRAIDES

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.312A 5.317A

5.300 5.312

APRAIDES

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.312A 5.317A

 Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) 
Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT:
FDD/ML: 703–733 MHz
FDD/FB: 758–788 MHz
SDL/FB: 738–758 MHz
1.23., 1.26, 2.55., 2.59.Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Dupleksie kanāli:
ML: 703–733 MHz
FB: 758–788 MHz

FB (SDL): 738–758 MHz

Radiosaskarne LM-700

PPDR sistēmas

AS: 738–758 MHz  
273.790–862 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.316B 5.317A

APRAIDES

5.312 5.319

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.316B 5.317A

APRAIDES

 Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju), un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) 
Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES:

FDD/ML: 832–862 MHz
FDD/FB: 791–821 MHz

1.11., 2.42.Dupleksie kanāli:
(FB: 791–821 MHz
(ML: 832–862 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-800

SRD/PMSE: 823–832 MHz1.20., 3.17., 3.18.PMSE ierīces

Radiosaskarne PMSE-174

274.862–890 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A

APRAIDES 5.322

5.319 5.323

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A

SRD:862–863 MHz1.3., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces
SRD/PMSE: 863–865 MHz3.18.Radiomikrofoni, dzirdes palīgierīces un bezvadu audio un multivides ierīces
SRD: 863–865 MHz1.3., 1.7., 1.10, 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Augsta darbības cikla/nepārtrauktas raidīšanas ierīces

SRD: 863–868 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD: 865–868 MHz1.3., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.RFID
SRD: 865–868 MHz;
868,0–868,6 MHz;
868,7–869,2 MHz;
869,4–869,65 MHz;
869,7–870 MHz
1.3., 1.7., 1.10, 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
SRD: 868,6–868,7 MHz;
869,2–869,4 MHz;
869,65–869,7 MHz
1.3., 1.7., 1.10, 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces
AS: 873–874 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 874–874,4 MHz1.30., 1.41.Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces
PMR/ML: 874,4–880 MHz1.40., 2.68.Dzelzceļa sakari Dupleksie kanāli (FB: 919,4–925 MHz)

Radiosaskarne LM-870

Privātie elektronisko sakaru tīkli

IMT/ML: 880–890 MHz1.12., 1.25., 1.42., 2.4., 2.36., 3.26.Dupleksie kanāli (FB: 925–935 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-900

Radiosaskarne LM-900-1

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

275.890–942 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A

APRAIDES 5.322

Radiolokācijas

5.323

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A

Radiolokācijas

IMT/ML: 890–915 MHz1.12., 1.25., 1.42., 2.1., 2.36., 3.26.Dupleksie kanāli (FB: 935–960 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-900

Radiosaskarne LM-900-1

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

AS: 915–916 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 916,1–918,9 MHz1.30., 1.41.Radioidentifikācijas (RFID) ierīces
SRD: 917,3–918,9 MHz;
917,4–919,4 MHz
1.30., 1.41.Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces
SRD: 917,4–919,4 MHz1.30., 1.41.Platjoslas datu pārraides ierīces
PMR/FB: 919,4–925 MHz1.40., 2.68.Dzelzceļa sakari Dupleksie kanāli (ML: 874,4–880 MHz)

Radiosaskarne LM-870

Privātie elektronisko sakaru tīkli

IMT/FB: 925–935 MHz1.12., 1.25., 1.42., 2.4., 2.36., 3.26.Dupleksie kanāli (ML: 880–890 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-900

Radiosaskarne LM-900-1

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

IMT/FB: 935–960 MHz1.12., 1.25., 1.42., 2.1., 2.36., 3.26.Dupleksie kanāli (ML: 890–915 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-900

Radiosaskarne LM-900-1

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

276.942–960 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A

APRAIDES 5.322

5.323

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A

IMT/FB: 935–960 MHz1.12., 1.25., 1.42., 2.1., 2.36., 3.26.Dupleksie kanāli (ML: 890–915 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-900

Radiosaskarne LM-900-1

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

277.960–1164 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.327A

5.328AA

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.327A

5.328AA

Gaisa kuģniecības radionavigācijas sistēmas: DME, SSR, TACAN, JTIDS/MIDS JTIDS/MIDS sistēmas nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citām sistēmām, kā arī prasīt aizsardzību pret tiem
278.1164–1215 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B

5.328A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B

5.328A

Gaisa kuģniecības radionavigācijas sistēmas: DME, SSR, TACAN, JTIDS/MIDS JTIDS/MIDS sistēmas nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citām sistēmām, kā arī prasīt aizsardzību pret tiem
GNSS, GNSS atkārtotāji: 1164–1300 MHz3.28.Radiosaskarne TN-1500
279.1215–1240 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.330 5.331 5.332

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.332

GNSS, GNSS atkārtotāji: 1164–1300 MHz3.28.Radiosaskarne TN-1500
AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
280.1240–1300 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

Radioamatieru

5.282 5.330 5.331 5.332 5.335A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

Radioamatieru

5.282 5.331 5.332 5.335A

GNSS, GNSS atkārtotāji: 1164–1300 MHz3.28.Radiosaskarne TN-1500
Radioamatieru radiostacijas: 1240–1300 MHz3.5., 3.6., 3.30.Radioamatieru dienesta radiostacijas
AS un CS Privātie elektronisko sakaru tīkli
281.1300–1350 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

5.149 5.337A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

5.149 5.337A

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
282.1350–1400 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOLOKĀCIJAS

5.149 5.338 5.338A 5.339

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOLOKĀCIJAS

5.149 5.338A 5.339

Ciparu RRL  
SRD/PMSE3.17., 3.18.Radiomikrofoni

Radiosaskarne PMSE-174

AS Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
283.1400–1427 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.341

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.341

Radioastronomijas stacijas2.46.Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
284.1427–1429 MHz
 IZPLATĪJUMA DARBA
(Zeme–izplatījums)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A

5.338A 5.341

IZPLATĪJUMA DARBA
(Zeme–izplatījums)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo5.341A

5.338A 5.341

Ciparu RRL  
FWA sistēmas  
AS: 1427–1432 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
285.1429–1452 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A

5.338A 5.341 5.342

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A

5.338A 5.341

Ciparu RRL  
FWA sistēmas  
AS: 1427–1432 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES/IMT:
1432–1472 MHz
1.21., 1.29., 2.61.Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-1500

286.1452–1492 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.346

APRAIDES

APRAIDES SATELĪTU 5.208B

5.341 5.342 5.345

FIKSĒTAIS: 1472–1492 MHz

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341

Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES/IMT:
1432–1472 MHz
1.21., 1.29., 2.53.Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-1500

AS: 1472–1492 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
287.1492–1518 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A

5.341 5.342

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A

5.341

Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES/IMT: 1492–1512 MHz1.21., 1.29., 2.61.Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-1500

AS: 1512–1517 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
288.1518–1525 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341 5.342

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

5.341

MSS Zemes stacijas2.19., 2.50. 
289.1525–1530 MHz
 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.351A

Zemes izpētes satelītu

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.349

5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354

IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.351A

Zemes izpētes satelītu

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341 5.351 5.352A 5.354

MSS Zemes stacijas2.50. 
290.1530–1535 MHz
 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.351A 5.353A

Zemes izpētes satelītu

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341 5.342 5.351 5.354

IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.351A 5.353A

Zemes izpētes satelītu

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341 5.351 5.354

MSS Zemes stacijas2.50. 
291.1535–1559 MHz
 MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.209B 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A

MSS Zemes stacijas2.50.1544–1545 MHz – tikai avārijas un drošības sakariem
292.1559–1610 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.208B 5.328B 5.329A

5.341

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.208B 5.328B 5.329A

5.341

GNSS, GNSS atkārtotāji3.28.Radiosaskarne TN-1500
293.1610–1610.6 MHz
 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372

MSS Zemes stacijas2.41., 2.50. 
294.1610,6–1613,8 MHz
 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

RADIOASTRONOMIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

RADIOASTRONOMIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372

MSS Zemes stacijas2.41., 2.50. 
Radioastronomijas stacijas  
295.1613,8–1621,35 MHz
 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208B

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208B

5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372

MSS Zemes stacijas2.41., 2.50. 
Radioastronomijas stacijas  
296.1621,35–1626,5 MHz
 JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.373 5.373A

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme)izņemot jūras mobilo satelītu (izplatījums–Zeme)

5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.373 5.373A

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme)

5.208B 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372

MSS Zemes stacijas2.41., 2.50. 
297.1626,5–1660 MHz
 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.3595.374 5.375 5.376

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.374 5.375 5.376

MSS Zemes stacijas2.50.1645,5–1646,5 MHz – tikai avārijas un drošības sakariem
298.1660–1660,5 MHz
 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A

MSS Zemes stacijas2.50. 
Radioastronomijas stacijas  
299.1660,5–1668 MHz
 RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.149 5.341 5.379 5.379A

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.149 5.341 5.379A

Radioastronomijas stacijas  
300.1668–1668,4 MHz
 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.379C

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.149 5.341 5.379 5.379A

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.379C

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.149 5.341 5.379A

Radioastronomijas stacijas  
301.1668,4–1670 MHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.379C

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.341 5.379D 5.379E

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.379C

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.341 5.379D 5.379E

Radioastronomijas stacijas  
302.1670–1675 MHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

FIKSĒTAIS

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B

5.341 5.379D 5.379E 5.380A

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

FIKSĒTAIS

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B

5.341 5.379D 5.379E 5.380A

MSS Zemes stacijas2.19., 2.50. 
303.1675–1690 MHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

FIKSĒTAIS

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

FIKSĒTAIS

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.341

AS: 1675–1710 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
304.1690–1700 MHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.289 5.341 5.382

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.289 5.341

AS: 1675–1710 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
305.1700–1710 MHz
 FIKSĒTAIS

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.289 5.341

FIKSĒTAIS

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.289 5.341

AS: 1675–1710 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
306.1710–1930 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.384A 5.388A

5.149 5.341 5.385 5.387 5.388

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.384A 5.388A

5.149 5.341 5.385 5.388

IMT/ML: 1710–1785 MHz1.5., 1.12., 1.17., 1.24., 1.25., 1.42., 1.46., 2.3., 2.32., 2.36., 3.26.Dupleksie kanāli (FB: 1805–1880 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-1800

Radiosaskarne LM-1800-1

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

SRD/PMSE: 1785–1804,8 MHz1.20., 3.17., 3.18.PMSE ierīces
AS un CS: 1785–1805 MHz  
IMT/FB: 1805–1880 MHz1.5., 1.12., 1.17., 1.24., 1.25., 1.42., 1.46., 2.3., 2.32., 2.36., 3.26Dupleksie kanāli (ML: 1710–1785 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-1800

Radiosaskarne LM-1800-1

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

DECT: 1880–1900 MHz2.2., 2.5. 
IMT: 1900–1920 MHz Publiskie elektronisko sakaru tīkli
Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT/ML: 1920–1980 MHz1.5., 1.12., 1.16., 1.17., 1.24., 1.25., 1.36., 1.46., 2.28.Dupleksie kanāli (FB: 2110–2170 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-2100

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

307.1930–1970 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.388A

5.388

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.388A

5.388

Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 1920–1980 MHz1.5., 1.12., 1.16., 1.17., 1.24., 1.25., 1.36., 1.46., 2.28.Dupleksie kanāli (FB: 2110–2170 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-2100

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

308.1970–1980 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.388A

5.388

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.388A

5.388

Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 1920–1980 MHz1.5., 1.12., 1.16., 1.17., 1.24., 1.25., 1.36., 1.46., 2.28.Dupleksie kanāli (FB: 2110–2170 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-2100

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

309.1980–2010 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

5.388 5.389A 5.389F

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A

5.388 5.389A

IMT/Z-I: 1980–2010 MHz1.4., 1.9., 2.34., 2.35.IMT satelītu komponentes dupleksie kanāli (I-Z: 2170–2200 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

MSS Zemes stacijas2.50. 
310.2010–2025 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.388A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.388A

PMSE1.22., 3.17.Privātie elektronisko sakaru tīkli

Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Radiosaskarne PMSE-2010

311.2025–2110 MHz
 IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.391

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums)

5.392

IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–Izplatījums)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.391

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums)

5.392

Ciparu RRL: 2025–2110/2200–2290 MHz3.2.Konfigurācija: PP

Radiosaskarne FX-2025-PP

PMSE3.17.Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Radiosaskarne PMSE-2010

AS un CS: 2025–2110 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
312.2110–2120 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.388A

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums)

5.388

MOBILAIS 5.388A

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums)

5.388

Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2110–2170 MHz1.5., 1.12., 1.16., 1.17., 1.24., 1.25., 1.36., 1.46., 2.28.Dupleksie kanāli (ML: 1920–1980 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-2100

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

313.2120–2160 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.388A

5.388

MOBILAIS 5.388A

5.388

Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2110–2170 MHz1.5., 1.12., 1.16., 1.17., 1.24., 1.25., 1.36., 1.46., 2.28.Dupleksie kanāli (ML: 1920–1980 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-2100

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

314.2160–2170 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.388A

5.388

MOBILAIS 5.388A

5.388

Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2110–2170 MHz1.5., 1.12., 1.16., 1.17., 1.24., 1.25., 1.36., 1.46., 2.28.Dupleksie kanāli (ML: 1920–1980 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-2100

Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

315.2170–2200 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A

5.388 5.389A 5.389F

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A

5.388 5.389A

IMT/I-Z: 2170–2200 MHz1.4., 1.9., 2.34., 2.35.IMT satelītu komponentes dupleksie kanāli (Z-I: 1980-2010 MHz)

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

MSS Zemes stacijas2.50. 
316.2200–2290 MHz
 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.391

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) (Izplatījums–izplatījums)

5.392

IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.391

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums)

5.392

Ciparu RRL: 2200–2290/2025–2110 MHz3.2.Konfigurācija: PP

Radiosaskarne FX-2025-PP

PMSE3.17.Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Radiosaskarne PMSE-2010

AS un CS: 2200–2290 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
Izplatījuma izpētes sistēmas EESS telemetrijas datu pārraidei
317.2290–2300 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme)

Ciparu sistēmas  
318.2300–2450 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.384A

Radioamatieru

Radiolokācijas

5.150 5.2825.395

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.384A

Radioamatieru

Radiolokācijas

5.150 5.282

IMT: 2300–2370 MHz2.54.Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-2300

PMSE: 2370–2400 MHz3.17.Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Radiosaskarne PMSE-2010

SRD: 2400–2483,5 MHz1.3., 1.10., 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

Platjoslas datu pārraides ierīces

SRD: 2446–2454 MHz1.3., 1.10, 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
Radioamatieru radiostacijas3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
ISM: 2400–2500 MHz  
319.2450–2483,5 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radiolokācijas

5.150

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radiolokācijas

5.150

SRD: 2400–2483,5 MHz1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

Platjoslas datu pārraides ierīces

SRD: 2446–2454 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID)
ISM: 2400–2500 MHz  
320.2483,5–2500 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A

RADIONOTEIKŠANAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.398

Radiolokācijas

5.150 5.399 5.401 5.402

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A

RADIONOTEIKŠANAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.398

Radiolokācijas

5.150 5.399 5.402

MSS Zemes stacijas2.41., 2.50. 
SRD: 2483,5–2500 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Aktīvi medicīniskie implanti
SRD: 2483,5–2500 MHz1.3., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Medicīnas datu ieguve
ISM: 2400–2500 MHz  
321.2500–2520 MHz
 FIKSĒTAIS 5.410

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A

5.412

FIKSĒTAIS 5.410

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A

Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2500–2690 MHz1.8., 1.12., 1.25., 1.37., 2.23.Zemes sistēmas.

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-2600

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

322.2520–2655 MHz
 FIKSĒTAIS 5.410

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A

APRAIDES SATELĪTU 5.413 5.416

5.3395.412 5.418B 5.418C

FIKSĒTAIS 5.410

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A

APRAIDES SATELĪTU 5.413 5.416

5.3395.418B 5.418C

Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2500–2690 MHz1.8., 1.12., 1.25., 1.37., 2.23.Zemes sistēmas

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-2600

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

323.2655–2670 MHz
 FIKSĒTAIS 5.410

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A

APRAIDES SATELĪTU 5.208B 5.413 5.416

Zemes izpētes satelītu (pasīvais)

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.149 5.412 5.420

FIKSĒTAIS 5.410

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A

APRAIDES SATELĪTU 5.208B 5.413 5.416

Zemes izpētes satelītu (pasīvais)

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.149 5.420

Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus//IMT: 2500–2690 MHz1.8., 1.12., 1.25., 1.37., 2.23.Zemes sistēmas

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-2600

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

Radioastronomijas stacijas  
324.2670–2690 MHz
 FIKSĒTAIS 5.410

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A

Zemes izpētes satelītu (pasīvais)

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.149 5.412

FIKSĒTAIS 5.410

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A

Zemes izpētes satelītu (pasīvais)

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.149

Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2500–2690 MHz1.8., 1.12., 1.25., 1.37., 2.23.Zemes sistēmas.

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-2600

Mobilo sakaru iekārtas kuģos

Radioastronomijas stacijas  
325.2690–2700 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.422

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

Radioastronomijas stacijas Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
326.2700–2900 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337

Radiolokācijas

5.423

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337

Radiolokācijas

5.423

Gaisa kuģniecības radionavigācijas un novērošanas radaru sistēmas  
AS un CS: 2700–3100 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
327.2900–3100 MHz
 RADIOLOKĀCIJAS 5.424A

RADIONAVIGĀCIJAS 5.426

5.425 5.427

RADIOLOKĀCIJAS 5.424A

RADIONAVIGĀCIJAS 5.426

5.425 5.427

AS un CS: 2700–3100 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
328.3100–3300 MHz
 RADIOLOKĀCIJAS

Zemes izpētes satelītu (aktīvais)

Izplatījuma izpētes (aktīvais)

5.149 5.428

RADIOLOKĀCIJAS

Zemes izpētes satelītu (aktīvais)

Izplatījuma izpētes (aktīvais)

5.149

AS: 3100–3400 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
329.3300–3400 MHz
 RADIOLOKĀCIJAS

5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430

RADIOLOKĀCIJAS

5.149

AS: 3100–3400 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
330.3400–3600 MHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.430A

Radiolokācijas

5.431

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.430A

Radiolokācijas

Radioamatieru RR4.4: 3400–3410 MHz

BWA/IMT: 3400–3800 MHz1.6., 1.19., 1.31., 2.49.Konfigurācija: MP

Radiosaskarne LM-3600-1

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radioamatieru radiostacijas: 3400–3410 MHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
Uztverošās Zemes radiostacijas Ieteicamā josla 3800–4200 MHz
331.3600–4200 MHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

Mobilais

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

BWA/IMT: 3400–3800 MHz1.6., 1.19., 1.31., 2.49.Konfigurācija: MP

Radiosaskarne LM-3600-1

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Uztverošās Zemes radiostacijas Ieteicamā josla 3800–4200 MHz
VSAT: 3800–4200 MHz  
Kuģu Zemes stacijas (ESV), FSS Zemes stacijas: 3700–4200 MHz2.25. 
332.4200–4400 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.436

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.438

5.437 5.439 5.440

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.436

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.438

5.437 5.440

Gaisa kuģu radio augstummērītāji Privātie elektronisko sakaru tīkli
333.4400–4500 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

AS: 4400–5000 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
334.4500–4800 MHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441

MOBILAIS

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS: 4400–5000 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
335.4800–4990 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.441B 5.442

Radioastronomijas

5.149 5.339

FIKSĒTAIS

MOBILAIS 5.442

Radioastronomijas

5.149 5.339

Radioastronomijas stacijas  
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS: 4400–5000 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
336.4990–5000 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.149

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.149

Radioastronomijas stacijas  
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS: 4400–5000 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
337.5000–5010 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
338.5010–5030 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums)

5.328B 5.443B

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums)

5.328B 5.443B

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
339.5030–5091 MHz
 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.443C

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443D

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.444

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.443C

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443D

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.444

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
340.5091–5150 MHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.444A

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS 5.444B

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.444

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.444A

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS 5.444B

GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.444

NGSO MSS fīderlīnijas Virziens: Zeme–izplatījums

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
341.5150–5250 MHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.447A

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.446B

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.447A

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.446B

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.446 5.446C 5.447B 5.447C

NGSO MSS fīderlīnijas Virziens: Zeme–izplatījums

Privātie elektronisko sakaru tīkli

WAS/RLAN: 5150–5350 MHz1.43., 1.45., 2.18.Platjoslas datu pārraides sistēmas

Lietošana atļauta tikai telpās

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
342.5250–5255 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.447F

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES 5.447D

5.448 5.448A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.447F

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES 5.447D

5.448A

WAS/RLAN: 5150–5350 MHz1.43., 1.45., 2.18.Platjoslas datu pārraides sistēmas

Lietošana atļauta tikai telpās.

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
Aktīvie satelītu sensori  
AS un CS: 5250–5850 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
343.5255–5350 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.447F

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.448 5.448A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.447F

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.448A

WAS/RLAN: 5150–5350 MHz1.43., 1.45., 2.18.Platjoslas datu pārraides sistēmas

Lietošana atļauta tikai telpās.

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
Aktīvie satelītu sensori  
AS un CS: 5250–5850 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
344.5350–5460 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.448B

RADIOLOKĀCIJAS 5.448D

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.449

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.448C

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.448B

RADIOLOKĀCIJAS 5.448D

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.449

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.448C

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
Aktīvie satelītu sensori  
AS un CS: 5250–5850 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
345.5460–5470 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS 5.448D

RADIONAVIGĀCIJAS 5.449

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.448B

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS 5.448D

RADIONAVIGĀCIJAS 5.449

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.448B

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
Aktīvie satelītu sensori  
AS un CS: 5250–5850 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
346.5470–5570 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A

RADIOLOKĀCIJAS 5.450B

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.448B 5.450 5.451

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A

RADIOLOKĀCIJAS 5.450B

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.448B

WAS/RLAN: 5470–5725 MHz1.43., 1.45., 2.18.Platjoslas datu pārraides sistēmas
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
Aktīvie satelītu sensori  
AS un CS: 5250–5850 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
347.5570–5650 MHz
 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A

RADIOLOKĀCIJAS 5.450B

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.450 5.451 5.452

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A

RADIOLOKĀCIJAS 5.450B

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.452

WAS/RLAN: 5470–5725 MHz1.43., 1.45., 2.18.Platjoslas datu pārraides sistēmas
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 5250–5850 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
348.5650–5725 MHz
 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums)

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums)

5.282

Radiolokācijas stacijas Meteoroloģiskie radari
WAS/RLAN: 5470–5725 MHz1.43., 1.45., 2.18.Platjoslas datu pārraides sistēmas
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
Radioamatieru radiostacijas: 5650–5850 MHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
AS un CS: 5250–5850 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
349.5725–5830 MHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

5.150 5.451 5.453 5.455

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

5.150

Radioamatieru radiostacijas: 5650–5850 MHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 5725–5875 MHz1.3., 1.7., 1.18., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
SRD: 5795–5815 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44.,Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
ISM: 5725–5875 MHz  
AS un CS: 5250–5850 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
350.5830–5850 MHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu (izplatījums–Zeme)

5.150 5.451 5.453 5.455

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu (izplatījums–Zeme)

5.150

Radioamatieru radiostacijas: 5650–5850 MHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 5725–5875 MHz1.3., 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
ISM: 5725–5875 MHz  
AS un CS: 5250–5850 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
351.5850–5925 MHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

5.150

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

5.150

ITS: 5875–5935 MHz1.38., 2.38.Radiosaskarne LM-5900
SRD: 5725–5875 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
SRD:5855–5875 MHz1.3., 1.34., 1.44Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
ISM: 5725–5875 MHz  
352.5925–6700 MHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B

MOBILAIS

5.149 5.440 5.458

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B

MOBILAIS

5.149 5.440 5.458

Ciparu RRL: 5985–6425 MHz3.15.Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk)

Radiosaskarne FX-6000-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu RRL: 6425–7125 MHz3.16.Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk)

Radiosaskarne FX-6000-1PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

ITS: 5875–5935 MHz1.38., 2.38.Intelektisko transporta sistēmu (ITS) iekārtas
WAS/RLAN: 5945–6425 MHz1.39., 2.67.Platjoslas datu pārraides sistēmas
Kuģu Zemes stacijas (ESV), FSS Zemes stacijas2.25.Ieteicamā josla: 5925–5985 MHz
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
353.6700–7075 MHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.441

MOBILAIS

5.458 5.458A 5.458B

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.441

MOBILAIS

5.458 5.458A 5.458B

NGSO MSS fīderlīnijas Virziens: izplatījums–Zeme

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu RRL: 6425–7125 MHz3.16.Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk)

Radiosaskarne FX-6000-1PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
354.7075–7145 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.458 5.459

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.458

Ciparu RRL: 6425–7125 MHz3.16.Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk)

Radiosaskarne FX-6000-1PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu RRL: 7128–7240 MHz3.23.Konfigurācija: PP

Radiosaskarne FX-7000-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

PMSE: 7128–7240 MHz3.17.Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Radiosaskarne PMSE-2010

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
355.7145–7190 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums)

5.458 5.459

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums)

5.458

Ciparu RRL: 7128–7240 MHz3.23.Konfigurācija: PP

Radiosaskarne FX-7000-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
356.7190–7235 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.460A 5.460B

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) 5.460

5.458 5.459

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.460A 5.460B

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) 5.460

5.458

Ciparu RRL: 7128–7240 MHz3.23.Konfigurācija: PP

Radiosaskarne FX-7000-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

PMSE: 7128–7240 MHz3.17.Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Radiosaskarne PMSE-2010

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
357.7235–7250 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.460A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.458

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.460A

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

5.458

Ciparu RRL: 7128–7240 MHz3.23.Konfigurācija: PP

Radiosaskarne FX-7000-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

PMSE: 7128–7240 MHz3.17.Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Radiosaskarne PMSE-2010

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
AS: 7240–7282 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
358.7250–7300 MHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

5.461

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

5.461

Ciparu RRL: 7282–7394 MHz3.23.Konfigurācija: PP

Radiosaskarne FX-7000-PP

PMSE: 7282–7394 MHz3.17.Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Radiosaskarne PMSE-2010

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
AS: 7240–7282 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
AS un CS: 7282–7394 MHz Uztverošās Zemes stacijas
359.7300–7375 MHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.461

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.461

Ciparu RRL: 7282–7394 MHz3.23.Konfigurācija: PP

Radiosaskarne FX-7000-PP

Ciparu RRL: 7428–7652 MHz3.23.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-7000-1PP

PMSE: 7282–7394 MHz3.17.Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Radiosaskarne PMSE-2010

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
360.7375–7450 MHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.461AA 5.461AB

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.461AA 5.461AB

Ciparu RRL: 7282–7394 MHz3.23.Konfigurācija: PP

Radiosaskarne FX-7000-PP

Ciparu RRL: 7428–7652 MHz3.23.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-7000-1PP

PMSE: 7282–7394 MHz3.17.Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei

Radiosaskarne PMSE-2010

AS: 7394–7422 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
AS un CS: 7422–7771 MHz Uztverošās Zemes stacijas
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
361.7450–7550 MHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5,461AA 5.461AB

5.461A

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5,461AA 5.461AB

5.461A

Ciparu RRL: 7428–7652 MHz3.23.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-7000-1PP

AS un CS: 7422–7771 MHz Uztverošās Zemes stacijas
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
362.7550–7750 MHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5,461AA 5.461AB

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5,461AA 5.461AB

Ciparu RRL: 7428–7652 MHz/7673–7897 MHz3.23.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-7000-1PP

AS un CS: 7422–7771 MHz Uztverošās Zemes stacijas
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
363.7750–7900 MHz
 FIKSĒTAIS

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.461B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.461B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Ciparu RRL: 7673–7897 MHz3.23.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-7000-1PP

AS un CS: 7771–7799 MHz Iedalījums AS atļauts izmantošanai tikai Jūras novērošanas sistēmas radioiekārtām no Lietuvas robežas gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti līdz Igaunijas robežai

Privātie elektronisko sakaru tīkli

AS un CS: 7422–7771 MHz Uztverošās Zemes stacijas
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
364.7900–8025 MHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

5.461

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

5.461

Ciparu RRL: 7900–8500 MHz3.23.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-8000-PP

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
AS: 7961–8017 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
Zemes stacijas AS un CS: 8017–8271 MHz  
365.8025–8175 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS 5.463

5.462A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS 5.463

5.462A

Ciparu RRL: 7900–8500 MHz3.23.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-8000-PP

Zemes stacijas AS un CS: 8017–8271 MHz  
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
366.8175–8215 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS 5.463

5.462A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS 5.463

5.462A

Ciparu RRL: 7900–8500 MHz3.23.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-8000-PP

Zemes stacijas AS un CS: 8017–8271 MHz  
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
367.8215–8400 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS 5.463

5.462A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS 5.463

5.462A

Ciparu RRL: 7900–8500 MHz3.23.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-8000-PP

Zemes stacijas AS un CS: 8017–8271 MHz  
AS: 8271–8327 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
368.8400–8500 MHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.465 5.466

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.465

Ciparu RRL: 7900–8500 MHz3.23.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-8000-PP

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47.Radionoteikšanas ierīces
369.8500–8550 MHz
 RADIOLOKĀCIJAS

5.468 5.469

RADIOLOKĀCIJASSRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 8500–10 150 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
370.8550–8650 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.468 5.469 5.469A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.469A

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 8500–10 150 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
371.8650–8750 MHz
 RADIOLOKĀCIJAS

5.468 5.469

RADIOLOKĀCIJASSRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 8500–10 150 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
372.8750–8850 MHz
 RADIOLOKĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.470

5.471

RADIOLOKĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.470

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 8500–10 150 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
373.8850–9000 MHz
 RADIOLOKĀCIJAS

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.472

5.473

RADIOLOKĀCIJAS

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.472

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 8500–10 150 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
374.9000–9200 MHz
 RADIOLOKĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337

5.471 5.473A

RADIOLOKĀCIJAS

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337

5.473A

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 8500–10 150 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
375.9200–9300 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.474A 5.474B 5.474C

RADIOLOKĀCIJAS

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.472

5.473 5.474 5.474D

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.474A 5.474B 5.474C

RADIOLOKĀCIJAS

JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.472

5.474 5.474D

GMDSS: 9200–9500 MHzRR AP15SARTS – radaru transponderi glābšanai un meklēšanai
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 8500–10 150 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
376.9300–9500 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS 5.475

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS 5.475

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A

GMDSS: 9200–9500 MHzRR AP15SARTS – radaru transponderi glābšanai un meklēšanai
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 8500–10 150 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
377.9500–9800 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.476A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.476A

SRD: 9500–9975 MHz3.18.Radionoteikšanas pielietojumi
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 8500–10 150 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
378.9800–9900 MHz
 RADIOLOKĀCIJAS

Zemes izpētes satelītu (aktīvais)

Fiksētais

Izplatījuma izpētes (aktīvais)

5.477 5.478 5.478A 5.478B

RADIOLOKĀCIJAS

Zemes izpētes satelītu (aktīvais)

Fiksētais

Izplatījuma izpētes (aktīvais)

5.478A 5.478B

Videonovērošanas sistēmas: 9800–10 000 MHz Maksimālā EIRP: 100 mW.
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 8500–10 150 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
379.9900–10 000 MHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.474A 5.474B 5.474C

RADIOLOKĀCIJAS

Fiksētais

5.474D 5.477 5.478 5.479

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.474A 5.474B 5.474C

RADIOLOKĀCIJAS

Fiksētais

5.474D 5.479

Videonovērošanas sistēmas: 9800–10 000 MHz Maksimālā EIRP: 100 mW
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 8500–10 150 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
380.10–10,4 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.474A 5.474B 5.474C

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

5.474D 5.479

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.474A 5.474B 5.474C

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

5.474D 5.479

PMSE: 10–10,15 GHz3.17.PMSE radiolīnijas videosignāla pārraidei

Privātie elektronisko sakaru tīkli

RRL: 10–10,15 GHz3.9.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-10G-PP

FWA: 10,15–10,3/10,5–10,65 GHz3.9.Konfigurācija MP.

Radiosaskarne FX-10G5-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu RRL: 10,3–10,5 GHz3.9.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-10G3-PP

Radioamatieru radiostacijas: 10–10,5 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
AS un CS: 8500–10 150 MHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
381.10,4–10,45 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Ciparu RRL: 10,3–10,5 GHz3.9.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-10G3-PP

Radioamatieru radiostacijas: 10–10,5 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
382.10,45–10,5 GHz
 RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

5.481

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Fiksētais RR4.4

Radioamatieru radiostacijas: 10–10,5 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
Ciparu RRL: 10,3–10,5 GHz3.9.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-10G3-PP

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
383.10,5–10,55 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radiolokācijas

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

FWA: 10,15–10,3/10,5–10,65 GHz3.9.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX-10G5-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

RRL: 10,53–10,56/10,18–10,21 GHz3.9.Tikai reģistrētām PP radiolīnijām līdz ekspluatācijas pārtraukšanai

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
384.10,55–10,6 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Radiolokācijas

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FWA: 10,15–10,3/10,5–10,65 GHz3.9.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX-10G5-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

RRL: 10,53–10,56/10,18–10,21 GHz3.9.Tikai reģistrētām PP radiolīnijām līdz ekspluatācijas pārtraukšanai

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 4500–10 600 MHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
385.10,6–10,68 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Radiolokācijas

5.149 5.482 5.482A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Radiolokācijas

5.149 5.482 5.482A

FWA: 10,15–10,3/10,5–10,65 GHz2.44., 3.9.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX-10G5-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radioastronomijas stacijas  
386.10,68–10,7 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.483

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

Pasīvie satelītu sensori Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
387.10,7–10,95 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441, (Zeme–izplatījums) 5.484

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441, (Zeme–izplatījums) 5.484

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz3.10.Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL

Radiosaskarne FX-11G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Zemes radiostacijas2.11.Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
VSAT: 10,7–11,7 GHz2.16.Izplatījums–Zeme
LEST: 10,70–12,75 GHz2.29.Izplatījums–Zeme
HEST: 10,70–12,75 GHz2.30.Izplatījums–Zeme
Zemes stacijas kustībā (ESIM)2.62., 2.63.Izplatījums–Zeme

Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta

Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas2.26., 2.27.Izplatījums–Zeme
NGSO Zemes stacijas2.60.Izplatījums–Zeme

Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta

388.10,95–11,2 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B
(Zeme–izplatījums) 5.484

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B,
(Zeme–izplatījums) 5.484

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

   
Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz3.10.Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL

Radiosaskarne FX-11G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Zemes radiostacijas2.11.Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
VSAT: 10,7–11,7 GHz2.16.Izplatījums–Zeme
LEST: 10,70–12,75 GHz2.29.Izplatījums–Zeme
HEST: 10,70–12,75 GHz2.30.Izplatījums–Zeme
Zemes stacijas kustībā (ESIM)2.62., 2.63.Izplatījums–Zeme

Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta

Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas2.26., 2.27.Izplatījums–Zeme
NGSO Zemes stacijas2.60.Izplatījums–Zeme

Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta

389.11,2–11,45 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441, (Zeme–izplatījums) 5.484

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441, (Zeme–izplatījums) 5.484

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

   
Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz3.10.Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL

Radiosaskarne FX-11G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Zemes radiostacijas2.11.Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
Zemes stacijas kustībā (ESIM)2.62., 2.63.Izplatījums–Zeme

Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta

VSAT: 10,7–11,7 GHz2.16.Izplatījums–Zeme
LEST: 10,70–12,75 GHz2.29.Izplatījums–Zeme
HEST: 10,70–12,75 GHz2.30.Izplatījums–Zeme
Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas2.26., 2.27.Izplatījums–Zeme
NGSO Zemes stacijas2.60.Izplatījums–Zeme

Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta

390.11,45–11,7 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B,
(Zeme–izplatījums) 5.484

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B,
(Zeme–izplatījums) 5.484

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz3.10.Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL

Radiosaskarne FX-11G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Zemes radiostacijas2.11.Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
VSAT: 10,7–11,7 GHz2.16.Izplatījums–Zeme
LEST: 10,70–12,75 GHz2.29.Izplatījums–Zeme
HEST: 10,70–12,75 GHz2.30.Izplatījums–Zeme
Zemes stacijas kustībā (ESIM)2.62., 2.63.Izplatījums–Zeme

Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta

Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas2.26., 2.27.Izplatījums–Zeme
NGSO Zemes stacijas2.60.Izplatījums–Zeme

Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta

391.11,7–12,5 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

APRAIDES

APRAIDES SATELĪTU 5.492

5.487 5.487A

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

APRAIDES

APRAIDES SATELĪTU 5.492

5.487 5.487A

Zemes radiostacijas2.11. 
LEST: 10,70–12,75 GHz2.29.Izplatījums–Zeme
HEST: 10,70–12,75 GHz2.30.Izplatījums–Zeme
Zemes stacijas kustībā (ESIM)2.62., 2.63.Izplatījums–Zeme
NGSO Zemes stacijas2.60.Izplatījums–Zeme
392.12,5–12,75 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B
(Zeme–izplatījums)

5.494 5.495 5.496

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B
(Zeme–izplatījums)
Zemes radiostacijas2.11. 
LEST: 10,70–12,75 GHz2.29.Izplatījums–Zeme
HEST: 10,70–12,75 GHz2.30.Izplatījums–Zeme
Zemes stacijas kustībā (ESIM)2.62., 2.63.Izplatījums–Zeme
Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas2.26., 2.27.Izplatījums–Zeme
NGSO Zemes stacijas2.60.Izplatījums–Zeme
393.12,75–13,25 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.441

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.441

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme)

Ciparu RRL: 12,751–12,975/13,017–13,241 GHz3.10.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-13G-PP

MMDS: 12,751–12,835 GHz; 12,975–13,101 GHz  
Zemes stacijas izplatījuma radiosakaru sistēmās Zeme–izplatījums
394.13,25–13,4 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.497

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.498A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.497

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.498A

   
395.13,4–13,65 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.499A 5.499B

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.499C 5.499D

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums)

5.499E 5.500 5.501 5.501B

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.499A 5.499B

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.499C 5.499D

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums)

5.499E 5.501B

SRD: 13,4–14 GHz3.18.Kustības sensori un trauksmes signālu ierīces
AS: 13,4–14 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
396.13,65–13,75 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.501A

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums)

5.500 5.501 5.501B

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.501A

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums)

5.501B

SRD: 13,4–14 GHz3.18.Kustības sensori un trauksmes signālu ierīces
AS: 13,4–14 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
397.13,75–14 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A

RADIOLOKĀCIJAS

Zemes izpētes satelītu

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums)

Izplatījuma izpētes

5.500 5.501 5.502 5.503

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A

RADIOLOKĀCIJAS

Zemes izpētes satelītu

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums)

Izplatījuma izpētes

5.502 5.503

SRD: 13,4–14 GHz3.18.Kustības sensori un trauksmes signālu ierīces
AS: 13,4–14 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
398.14–14,25 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

RADIONAVIGĀCIJAS 5.504

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.504C 5.506A

Izplatījuma izpētes

5.504A 5.505

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

RADIONAVIGĀCIJAS 5.504

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.504C 5.506A

Izplatījuma izpētes

5.504A

Zemes radiostacijas  
LEST: 14,00–14,25 GHz2.29.Zeme–izplatījums
HEST: 14,00–14,25 GHz2.30.Zeme–izplatījums
Zemes stacijas kustībā (ESIM)2.62., 2.63.Zeme–izplatījums
Kuģu un gaisa kuģu zemes stacijas2.26., 2.27.Zeme–izplatījums
VSAT/SNG: 14,00–14,25 GHz3.14.Zeme–izplatījums
NGSO Zemes stacijas2.60.Zeme–izplatījums
399.14,25–14,3 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

RADIONAVIGĀCIJAS 5.504

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.508A

Izplatījuma izpētes

5.504A 5.505 5.508

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

RADIONAVIGĀCIJAS 5.504

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.508A

Izplatījuma izpētes

5.504A

VSAT/SNG: 14,25–14,5 GHz2.16., 3.14.Zeme–izplatījums
Zemes stacijas kustībā (ESIM)2.62., 2.63.Zeme–izplatījums
Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas2.26., 2.27.Zeme–izplatījums
NGSO Zemes stacijas2.60.Zeme–izplatījums
400.14,3–14,4 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A

Radionavigācijas satelītu

5.504A

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A

Radionavigācijas satelītu

5.504A

VSAT/SNG: 14,25–14,5 GHz2.16., 3.14.Zeme–izplatījums
Zemes stacijas kustībā (ESIM)2.62., 2.63.Zeme–izplatījums
Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas2.26., 2.27.Zeme–izplatījums
NGSO Zemes stacijas2.60.Zeme–izplatījums
401.14,4–14,47 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.504A

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.504A

VSAT/SNG: 14,25–14,5 GHz2.16., 3.14.Zeme–izplatījums
Zemes stacijas kustībā (ESIM)2.62., 2.63.Zeme–izplatījums
Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas2.26., 2.27.Zeme–izplatījums
NGSO Zemes stacijas2.60.Zeme–izplatījums
402.14,47–14,5 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A

Radioastronomijas

5.149 5.504A

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.5065.506B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A

Radioastronomijas

5.149 5.504A

VSAT/SNG: 14,25–14,5 GHz2.16., 3.14.Zeme–izplatījums
Zemes stacijas kustībā (ESIM)2.62., 2.63.Zeme–izplatījums
Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas2.26., 2.27.Zeme–izplatījums
Radioastronomijas stacijas  
NGSO Zemes stacijas2.60.Zeme–izplatījums
403.14,5–14,75 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes 5.509G

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes 5.509G

Ciparu RRL: 14,5–14,7985; 15,0505–15,35 GHz3.11., 4.1.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-15G-PP

AS: 14,6305–14,7985 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
404.14,75–14,8 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.510

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes 5.509G

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes 5.509G

Ciparu RRL: 14,5–14,62; 15,23–15,35 GHz3.11., 4.1.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-15G-PP

AS: 14,6305–14,7985 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
405.14,8–15,35 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes

5.339

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Izplatījuma izpētes

5.339

Ciparu RRL: 14,5–14,7985; 15,0505–15,35 GHz3.11., 4.1.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-15G-PP

AS: 15,0505–15,2185 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
406.15,35–15,4 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.511

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

Radioastronomijas stacijas Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
407.15,4–15,43
 RADIOLOKĀCIJAS 5.511E 5.511F

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

RADIOLOKĀCIJAS 5.511E 5.511F

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

   
408.15,43–15,63 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.511A

RADIOLOKĀCIJAS 5.511E 5.511F

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.511C

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.511A

RADIOLOKĀCIJAS 5.511E 5.511F

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

5.511C

   
409.15,63–15,7 GHz
 RADIOLOKĀCIJAS 5.511E 5.511F

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

RADIOLOKĀCIJAS 5.511E 5.511F

GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS

   
410.15,7–16,6 GHz
 RADIOLOKĀCIJAS

5.512 5.513

RADIOLOKĀCIJASAS: 15,7–17,3 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
411.16,6–17,1 GHz
 RADIOLOKĀCIJAS

Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums)

5.512 5.513

RADIOLOKĀCIJAS

Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums)

AS: 15,7–17,3 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
412.17,1–17,2 GHz
 RADIOLOKĀCIJAS

5.512 5.513

RADIOLOKĀCIJASAS: 15,7–17,3 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 17,1–17,3 GHz1.3., 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas pielietojumi
413.17,2–17,3 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.512 5.513 5.513A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.513A

AS: 15,7–17,3 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
SRD: 17,1–17,3 GHz1.3., 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Radionoteikšanas pielietojumi
414.17,3–17,7 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516,
(izplatījums–Zeme) 5.516A 5.516B

Radiolokācijas

5.514

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516,
(izplatījums–Zeme) 5.516A 5.516B

Radiolokācijas

FSS Zemes stacijas2.24.HDFSS
ESOMP: 17,3–20,2 GHz2.52., 2.56.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no BSS fīderlīnijām
415.17,7–18,1 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A, 5.517A
(Zeme–izplatījums) 5.516

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A, 5.517A
(Zeme–izplatījums) 5.516

Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz3.8.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX–18G-PP

FSS Zemes stacijas2.10.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
ESOMP: 17,3–20,2 GHz2.52., 2.56.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
416.18,1–18,4 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B 5.517A,
(Zeme–izplatījums) 5.520

MOBILAIS

5.519 5.521

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B 5.517A,
(Zeme–izplatījums) 5.520

5.519

Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz3.8.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-18G-PP

FSS Zemes stacijas2.10.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
ESOMP: 17,3–20,2 GHz2.52., 2.56.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
417.18,4–18,6 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B 5.517A

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B 5.517A

Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz3.8.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-18G-PP

FSS Zemes stacijas2.10.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
ESOMP: 17,3–20,2 GHz2.52., 2.56.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
418.18,6–18,8 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.517A 5.522B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.522A 5.522C

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.517A 5.522B

Izplatījuma izpētes (pasīvais)

5.522A

Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz3.8.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-18G-PP

FSS Zemes stacijas2.10.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
ESOMP: 17,3–20,2 GHz2.52., 2.56.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
419.18,8–19,3 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.616B 5.517A 5.523A

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.517A 5.523A

Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz3.8.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-18G-PP

FSS Zemes stacijas2.10.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
ESOMP: 17,3–20,2 GHz2.52., 2.56.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
420.19,3–19,7 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (Zeme–izplatījums) 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (Zeme–izplatījums) 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E

Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz3.8.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-18G-PP

FSS Zemes stacijas2.10.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
ESOMP: 17,3–20,2 GHz2.52., 2.56.Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
421.19,7–20,1 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A

Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme)

5.524

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A

Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme)

FSS Zemes stacijas: 19,7–20,2 GHz2.24.HDFSS
HEST: 19,70–20,20 GHz2.30.Izplatījums–Zeme
ESOMP: 17,3–20,2 GHz2.52., 2.56.Izplatījums–Zeme
LEST: 19,70–20,20 GHz2.29.Izplatījums–Zeme
422.20,1–20,2 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

5.525 5.526 5.527 5.528

FSS Zemes stacijas: 19,7–20,2 GHz2.24.HDFSS
HEST: 19,70–20,20 GHz2.30.Izplatījums–Zeme
ESOMP: 17,3–20,2 GHz2.52., 2.56.Izplatījums–Zeme
LEST: 19,70–20,20 GHz2.29.Izplatījums–Zeme
423.20,2–21,2 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme)

5.524

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme)

AS: 20,2–21,2 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
424.21,2–21,4 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

PMSE: 21,2–21,4 GHz3.17.PMSE radiolīnijas videosignāla pārraidei

Privātie elektronisko sakaru tīkli

RRL: 21,2–21,4 GHz4.2.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-21G-PP

425.21,4–22 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

APRAIDES SATELĪTU5.208B

5.530A 5.530B

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

APRAIDES SATELĪTU5.208B

5.530A 5.530B

   
SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
426.22–22,21 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.149

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.149

Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz3.3.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-23G-PP

SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
427.22,21–22,5 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.149 5.532

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.149 5.532

Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz3.3.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-23G-PP

Radioastronomijas stacijas  
SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
428.22,5–22,55 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz3.3.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-23G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
429.22,55–23,15 GHz
 FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.338A

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) 5.532A

5.149

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.338A

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) 5.532A

5.149

Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz3.3.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-23G-PP

Ciparu RRL: 22,6–23 GHz3.3.Vienvirziena RRL

Radiosaskarne FX-23G-1PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu RRL: 23–23,6/22–22,6 GHz3.3.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-23G-PP

PMSE: 22,6–23 GHz3.17.PMSE radiolīnijas videosignāla pārraidei

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
430.23,15–23,55 GHz
 FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.338A

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.338A

MOBILAIS

Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz3.3.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-23G-PP

Ciparu RRL: 22,6–23 GHz3.3.Vienvirziena RRL

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu RRL: 23–23,6/22–22,6 GHz3.3.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-23G-PP

PMSE: 22,6–23 GHz3.17.PMSE radiolīnijas videosignāla pārraidei

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
431.23,55–23,6 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Ciparu RRL: 23–23,6/22–22,6 GHz3.3.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-23G-PP

SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
432.23,6–24 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

  Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
433.24–24,05 GHz
 RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

5.150

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

5.150

Radioamatieru radiostacijas: 24–24,25 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
434.24,05–24,25 GHz
 RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Zemes izpētes satelītu (aktīvais)

5.150

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Zemes izpētes satelītu (aktīvais)

5.150

Radioamatieru radiostacijas 24–24,25 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
Transportlīdzekļu ātruma kontroles radari: 24,05–24,25 GHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
SRD: 24,05–24,25 GHz1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
SRD: 24,05–24,25 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD: 24,05-27 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. 3.18.Radionoteikšanas ierīces
SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
435.24,25–24,45 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB

Ciparu RRL: 24,25–24,5 GHz3.3.Vienvirziena RRL

Radiosaskarne FX-24G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

PMSE: 24,25–24,5 GHz3.17.PMSE radiolīnijas videosignāla pārraidei

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
SRD: 24,05–27 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
IMT: 24,25–25,1 GHz1.32., 1.35., 2.64.Privātie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-26G-2

436.24,45–24,65 GHz
 FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB

PMSE: 24,25–24,5 GHz3.17.PMSE radiolīnijas videosignāla pārraidei

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu RRL: 24,25–24,5 GHz3.3.Vienvirziena RRL

Radiosaskarne FX-24G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

Ciparu RRL: 24,5–24,717/
25,557–25,725 GHz
3.3.Konfigurācija PP. Lielas ietilpības RRL (34 Mb/s un vairāk)

Radiosaskarne FX-26G-PP

SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
SRD: 24,05–27 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
IMT: 24,25–25,1 GHz1.32., 1.35., 2.64.Privātie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-26G-2

437.24,65–24,75 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU
(Zeme–izplatījums) 5.532BSTARPSATELĪTU

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU
(Zeme–izplatījums) 5.532B

STARPSATELĪTU

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB

Ciparu RRL: 24,5–24,717/
25,557–25,725 GHz
3.3.Konfigurācija PP. Lielas ietilpības RRL (34 Mb/s un vairāk)

Radiosaskarne FX-26G-PP

SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
SRD: 24,05–27 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
IMT: 24,25–25,1 GHz1.32., 1.35., 2.64.Privātie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-26G-2

438.24,75–25,25 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU
(Zeme–izplatījums) 5.532B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU
(Zeme–izplatījums) 5.532B

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB

FWA: 24,773–25,445/
25,781–26,453 GHz
3.3., 3.29.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX-26G-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
SRD: 24,05–27 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
IMT: 24,25–25,1 GHz1.32., 1.35., 2.64.Privātie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-26G-2

Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 25,1–27,5 GHz1.32., 1.35., 2.64.Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-26G-1

439.25,25–25,5 GHz
 FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.536

MOBILAIS 5.338A 5.532AB

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu
(Zeme–izplatījums)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.536

MOBILAIS 5.338A 5.532AB

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu
(Zeme–izplatījums)

FWA: 24,773–25,445/
25,781–26,453 GHz
3.3., 3.29.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX.260-2MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)
SRD: 24,05–27 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 25,1–27,5 GHz1.32., 1.35., 2.64.Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-26G-1

AS un CS: 25,25–26,5 GHz Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli
440.25,5–27 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.536B

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.536

MOBILAIS 5.338A 5.532AB

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.536C

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu
(Zeme–izplatījums)

5.536A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.536

MOBILAIS 5.338A 5.532AB

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums)

5.536A

Ciparu RRL: 24,5–24,717/
25,557–25,725 GHz
3.3.Konfigurācija PP. Lielas ietilpības RRL (34 Mb/s un vairāk)

Radiosaskarne FX-26G-PP

FWA: 24,773–25,445/
25,781–26,453 GHz
3.3., 3.29.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX-26G-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

SRR: 21,65–26,65 GHz1.2., 1.14., 1.28., 2.20.Automobiļu tuvdarbības radari (SRR

Noslēguma jautājumi, 24. punkts

SRD: 24,05–27 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
AS un CS: 25,25–26,5 GHz Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli
Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 25,1–27,5 GHz1.32., 1.35., 2.64.Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-26G-1

Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 26,5–27,5 GHz1.32., 1.35., 2.64.Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-26G

441.27–27,5 GHz
 FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.536

MOBILAIS 5.338A 5.532AB

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.536

MOBILAIS 5.338A 5.532AB

Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 25,1–27,5 GHz1.32., 1.35., 2.64.Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-26G-1

Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 26,5–27,5 GHz1.32., 1.35., 2.64.Publiskie elektronisko sakaru tīkli

Radiosaskarne LM-26G

442.27,5–28,5 GHz
 FIKSĒTAIS 5.537A

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.517A 5.539

MOBILAIS

5.538 5.540

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.517A 5.539

MOBILAIS

5.538 5.540

FWA: 27,8285–28,0525/
28,9485–29,0605 GHz
2.21., 3.3., 3.29.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX-28G-MP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

FWA: 28,0525–28,4445/
29,0605–29,4525 GHz
2.21., 3.3., 3.29.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX-28G-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

FSS Zemes stacijas: 27,5–27,8285 GHz, 28,4445–28,8365 GHz2.21. 
ESOMP: 27,5–27,8285 GHz, 28,4445–28,8365 GHz2.52., 2.56.Zeme–izplatījums
443.28,5–29,1 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.517A 5.523A 5.539

MOBILAIS

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541

5.540

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.517A 5.523A 5.539

MOBILAIS

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541

5.540

FWA: 27,8285–28,0525/28,9485–29,0605 GHz2.21., 3.3., 3.29.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX-28G-MP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

FWA: 28,0525–28,4445/29,0605–29,4525 GHz2.21., 3.3., 3.29.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX.280MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

FSS Zemes stacijas: 28,4445–28,8365 GHz2.21. 
ESOMP: 28,4445–28,8365 GHz2.52., 2.56.Zeme–izplatījums
444.29,1–29,5 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A

MOBILAIS

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541

5.540

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A

MOBILAIS

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541

5.540

FWA: 28,0525–28,4445/29,0605–29,4525 GHz2.21., 3.3., 3.29.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX-28G-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

FSS Zemes stacijas: 29,4525–29,5 GHz2.21. 
ESOMP: 29,4525–29,5 GHz2.52.Zeme–izplatījums
445.29,5–29,9 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 4.484B 5.516B 5.527A 5.539

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums)

5.540 5.542

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 4.484B 5.516B 5.527A 5.539

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums)

5.540

FSS Zemes stacijas: 29,5–30,0 GHz2.24.HDFSS
ESOMP: 29,5–30,0 GHz2.52., 2.56.Zeme–izplatījums
HEST: 29,50–30,0 GHz2.30.Zeme–izplatījums
LEST: 29,50–30,0 GHz2.29Zeme–izplatījums
446.29,9–30 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 4.484B 5.516B 5.527A 5.539

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540

FSS Zemes stacijas: 29,5–30,0 GHz2.24.HDFSS
ESOMP: 29,5–30,0 GHz2.52., 2.56.Zeme–izplatījums
HEST: 29,50–30,0 GHz2.30.Zeme–izplatījums
LEST: 29,50–30,00 GHz2.29.Zeme–izplatījums
447.30–31 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme)

5.542

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme)

AS: 30–31 GHz2.24.Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
448.31–31,3 GHz
 FIKSĒTAIS 5.338A 5.543B

MOBILAIS

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme)

Izplatījuma izpētes 5.544 5.545

5.149

FIKSĒTAIS 5.338A 5.543B

MOBILAIS

Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme)

Izplatījuma izpētes 5.544

5.149

Ciparu RRL un FWA: 31–31,3 GHz3.22.FDD un TDD
449.31,3–31,5 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

Radioastronomijas stacijas2.24.Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
450.31,5–31,8 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.149 5.546

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Fiksētais

Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.149

Pasīvie satelītu sensori Privātie elektronisko sakaru tīkli
451.31,8–32 GHz
 FIKSĒTAIS 5.547A

RADIONAVIGĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme)

5.547 5.548

FIKSĒTAIS 5.547A

RADIONAVIGĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme)

5.547 5.548

FWA: 31,8–32,361/32,641–32,627 GHz3.20., 3.29.Konfigurācija MP

Radiosaskarnes FX-32G-PP un FX-32G-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

452.32–32,3 GHz
 FIKSĒTAIS 5.547A

RADIONAVIGĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme)

5.547 5.548

FIKSĒTAIS 5.547A

RADIONAVIGĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme)

5.547 5.548

FWA: 31,8–32,361/32,641–32,627 GHz3.20., 3.29.Konfigurācija MP.

Radiosaskarnes FX-32G-PP un FX-32G-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

453.32,3–33 GHz
 FIKSĒTAIS 5.547A

STARPSATELĪTU

RADIONAVIGĀCIJAS

5.547 5.548

FIKSĒTAIS 5.547A

STARPSATELĪTU

RADIONAVIGĀCIJAS

5.547 5.548

Ciparu RRL: 32,361–32,552/33,173–33,4 GHz

FWA: 31,8–32,361/32,641–32,627 GHz

3.20., 3.29.Ciparu RRL konfigurācija PP

FWA konfigurācija MP

Radiosaskarnes FX-32G-PP un FX-32G-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

454.33–33,4 GHz
 FIKSĒTAIS 5.547A

RADIONAVIGĀCIJAS

5.547

FIKSĒTAIS 5.547A

RADIONAVIGĀCIJAS

5.547

Ciparu RRL: 32,361–32,552/33,173–33,4 GHz3.20.Konfigurācija PP

Radiosaskarnes FX-32G-PP un FX-32G-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

455.33,4–34,2 GHz
 RADIOLOKĀCIJAS

5.549

RADIOLOKĀCIJASTransportlīdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
AS: 33,4–36 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
456.34,2–34,7 GHz
 RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums)

5.549

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums)

Transportlīdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
AS: 33,4–36 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
457.34,7–35,2 GHz
 RADIOLOKĀCIJAS

Izplatījuma izpētes 5.550

5.549

RADIOLOKĀCIJAS

Izplatījuma izpētes

Transportlīdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
AS: 33,4–36 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
CS:34,75–35,25 GHz Radiolokācijas iekārtas lidostā "Rīga", Mārupes novadā
458.35,2–35,5 GHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

RADIOLOKĀCIJAS

5.549

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

RADIOLOKĀCIJAS

Transportlīdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
AS: 33,4–36 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
CS:34,75–35,25 GHz Radiolokācijas iekārtas lidostā "Rīga", Mārupes novadā
459.35,5–36 GHz
 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.549 5.549A

METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

5.549A

Transportlīdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
AS: 33,4–36 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
460.36–37 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.149 5.550A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.149 5.550A

 Pasīvie satelītu sensori  
461.37–37,5 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5,550B

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

5.547

FIKSĒTAIS

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.550B

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

5.547

Ciparu RRL: 37–39,5 GHz3.1.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-38G-PP

462.37,5–38 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.550C

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5,550B

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme)

5.547

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.550C

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5,550B

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme)

Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme)

5.547

Ciparu RRL: 37–39,5 GHz2.9., 3.1.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-38G-PP

FSS Zemes stacijas2.9.Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
463.38–39,5 GHz
 FIKSĒTAIS 5.550D

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.550C

MOBILAIS 5.550B

Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme)

5.547

FIKSĒTAIS 5.550D

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.550C

MOBILAIS 5.550B

Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme)

5.547

Ciparu RRL: 37–39,5 GHz2.9., 3.1.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-38G-PP

FSS Zemes stacijas2.9.Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta
464.39,5–40 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.550C

MOBILAIS 5.550B

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme)

5.547 5.550E

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.550C

MOBILAIS 5.550B

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme)

5.547 5.550E

FSS Zemes stacijas: 39,5–40,5 GHz2.9. 
465.40–40,5 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.550C

MOBILAIS 5.550B

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums)

Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme)

5.550E

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.550C

MOBILAIS 5.550B

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums)

Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme)

5.550E

FSS Zemes stacijas: 39,5–40,5 GHz2.9. 
466.40,5–41 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.550C

SAUSZEMES MOBILAIS 5.550B

APRAIDES

APRAIDES SATELĪTU

Gaisa kuģniecības mobilais

Jūras mobilais

5.547

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.550C

SAUSZEMES MOBILAIS 5.550B

APRAIDES

APRAIDES SATELĪTU

Gaisa kuģniecības mobilais

Jūras mobilais

5.547

Ciparu MWS (MVDS): 40,5–43,5 GHz2.8., 3.21.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX-42G-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

FSS Zemes stacijas: 40,5–42,5 GHz2.15.Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta un apraides dienesta
467.41–42,5 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.550C

APRAIDES

APRAIDES SATELĪTU

Gaisa kuģniecības mobilais

Jūras mobilais

5.547 5.551H 5.551I

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.550C

APRAIDES

APRAIDES SATELĪTU

Gaisa kuģniecības mobilais

Jūras mobilais

5.547 5.551H 5.551I

Ciparu MWS (MVDS): 40,5–43,5 GHz2.8., 3.21.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX-42G-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

FSS Zemes stacijas: 40,5–42,5 GHz2.15.Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta un apraides dienesta
468.42,5–43,5 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.550B

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.547

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.550B

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.547

Ciparu MWS (MVDS): 40,5–43,5 GHz2.8., 3.21.Konfigurācija MP

Radiosaskarne FX-42G-MP

Publiskie elektronisko sakaru tīkli

469.43,5–47 GHz
 MOBILAIS 5.553 5.553A

MOBILAIS SATELĪTU

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

5.554

MOBILAIS 5.553 5.553A

MOBILAIS SATELĪTU

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

5.554

AS: 43,5–45,5 GHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai
470.47–47,2 GHz
 RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioamatieru radiostacijas3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
471.47,2–47,5 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552

MOBILAIS 5.553B

5.552A

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552

MOBILAIS

5.552A

PMSE: 47,2–48,5 GHz3.17.Bezvadu videokameras Privātie elektronisko sakaru tīkli
HAPS: 47,2–47,5; 47,9–48,2 GHz  
472.47,5–47,9 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552,
(izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A

MOBILAIS 5.553B

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552,
(izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A

MOBILAIS

PMSE: 47,2–48,5 GHz3.17.Bezvadu videokameras

Privātie elektronisko sakaru tīkli

FSS Zemes stacijas2.24.HDFSS
473.47,9–48,2 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552

MOBILAIS 5.553B

5.552A

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552

MOBILAIS

5.552A

PMSE: 47,2–48,5 GHz3.17.Bezvadu videokameras Privātie elektronisko sakaru tīkli
HAPS: 47,2–47,5; 47,9–48,2 GHz  
474.48,2–48,54 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552
(izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A 5.555B

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552
(izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A 5.555B

MOBILAIS

PMSE: 47,2–48,5 GHz3.17.Bezvadu videokameras Privātie elektronisko sakaru tīkli
RRL: 48,5–50,2 GHz Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-49G-PP

FSS Zemes stacijas2.24.HDFSS
475.48,54–49,44 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552

MOBILAIS

5.149 5.340 5.555

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552

MOBILAIS

5.149 5.340 5.555

RRL: 48,5–50,2 GHz Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-49G-PP

  Aizliegti jebkādi izstarojumi no gaisa kuģu radiostacijām joslā 48,94–49,04 GHz
476.49,44–50,2 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A 5.550C 5.552
(izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A5.555B

MOBILAIS

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A 5.550C 5.552

(izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A5.555B

MOBILAIS

RRL: 48,5–50,2 GHz Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-49G-PP

FSS Zemes stacijas2.24.HDFSS
477.50,2–50,4 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

Pasīvie satelītu sensori Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
478.50,4–51,4 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A 5.550C

MOBILAIS

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A 5.550C

MOBILAIS

Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums)

   
479.51,4–52,4 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.555C

MOBILAIS

5.338A 5.547 5.556

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.555C

MOBILAIS

5.338A 5.547 5.556

RRL: 51,4–52,6 GHz3.12.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-52G-PP

480.52,4–52,6 GHz
 FIKSĒTAIS 5.338A

MOBILAIS

5.547 5.556

FIKSĒTAIS 5.338A

MOBILAIS

5.547 5.556

RRL: 51,4–52,6 GHz3.12.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-52G-PP

481.52,6–54,25 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.556

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.556

  Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
482.54,25–55,78 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

STARPSATELĪTU 5.556A

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

STARPSATELĪTU 5.556A

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

   
483.55,78–56,9 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS 5.557A

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.547

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS 5.557A

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.547

Ciparu RRL: 55,78–57 GHz3.13.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-56G-PP

484.56,9–57 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.558A

MOBILAIS 5.558

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.547

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.558A

MOBILAIS 5.558

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.547

Ciparu RRL: 55,78–57 GHz3.13.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-56G-PP

485.57–58,2 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.547

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.547

Ciparu RRL: 57–66 GHz4.6.Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-60G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 57–71 GHz1.3., 1.34., 1.44., 3.18.Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD: 57–64 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

486.58,2–59 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.547 5.556

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.547 5.556

Ciparu RRL: 57–66 GHz4.6.Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-60G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 57–71 GHz1.3., 1.34., 1.44., 3.18.Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD: 57–64 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

487.59–59,3 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU 5.556A

MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Ciparu RRL: 57–66 GHz4.6.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-60G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 57–71 GHz1.3., 1.34., 1.44., 3.18.Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD: 57–64 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

AS un CS: 59–63 GHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
488.59,3–64 GHz
 FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559 5.138

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

RADIOLOKĀCIJAS 5.559 5.138

Ciparu RRL: 57–66 GHz4.6.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-60G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 57–71 GHz1.3., 1.34., 1.44., 3.18.Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD: 63,72–65,88 GHz1.3., 1.34., 1.44., 2.40.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
SRD: 57–64 GHz1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces

Radionoteikšanas ierīces

ISM: 61–61,5 GHz  
AS un CS: 59–63 GHz Privātie elektronisko sakaru tīkli
489.64–65 GHz
 FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.547

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

5.547

Ciparu RRL: 57–66 GHz4.6.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-60G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 57–71 GHz1.3., 1.34., 1.44., 3.18.Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD: 63,72–65,88 GHz1.3., 1.34., 1.44., 2.40.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
490.65–66 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

IZPLATĪJUMA IZPĒTES

5.547

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo

IZPLATĪJUMA IZPĒTES

5.547

Ciparu RRL: 57–66 GHz4.6.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-60G-PP

Privātie elektronisko sakaru tīkli

SRD: 57–71 GHz1.3., 1.34., 1.44., 3.18.Platjoslas datu pārraides ierīces
SRD: 63,72–65,88 GHz1.3., 1.34., 1.44., 2.40.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
491.66–71 GHz
 STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.553 5.558 5.559AA

MOBILAIS SATELĪTU

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

5.554

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.553 5.558 5.559AA

MOBILAIS SATELĪTU

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

5.554

SRD: 57–71 GHz1.3., 1.34., 1.44., 3.18.Platjoslas datu pārraides ierīces
492.71–74 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

Ciparu RRL: 71–74 GHz3.25.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX.740PP

   AS un CS: 71–74 GHz  
493.74–76 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

APRAIDES

APRAIDES SATELĪTU

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.561

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

APRAIDES

APRAIDES SATELĪTU

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.561

Ciparu RRL: 74–76/
84–86 GHz
3.25.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX.740PP

SRD: 75–85 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
494.76–77,5 GHz
 RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.149

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.149

SRD: 76–77 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Transporta un satiksmes telemātikas ierīces
Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRR: 77–81 GHz1.1., 2.17.SRR
SRD: 75–85 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
495.77,5–78 GHz
 RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOLOKĀCIJAS 5.559B

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.149

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

RADIOLOKĀCIJAS 5.559B

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.149

Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRR: 77–81 GHz1.1., 2.17.SRR
SRD: 75–85 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
496.78–79 GHz
 RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.149 5.560

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Radioastronomijas

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.149 5.560

Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 77–81 GHz1.1., 2.17.SRR
SRD: 75–85 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
497.79–81 GHz
 RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.149

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.149

Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRR: 77–81 GHz1.1., 2.17.SRR
SRD: 75–85 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
498.81–84 GHz
 FIKSĒTAIS 5.338A

FIKSĒTAIS SATELĪTU
(Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU
(Zeme–izplatījums)

RADIOASTRONOMIJAS

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

5.149 5.561A

FIKSĒTAIS 5.338A

FIKSĒTAIS SATELĪTU
(Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU
(Zeme–izplatījums)

RADIOASTRONOMIJAS

Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme)

Radioamatieru 5.561A

Radioamatieru satelītu 5.561A

5.149

Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
Ciparu RRL: 81–84 GHz3.25.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-74G-PP

AS: 81–84 GHz  
SRD: 75–85 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
499.84–86 GHz
 FIKSĒTAIS 5.338A

FIKSĒTAIS SATELĪTU
(Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149

FIKSĒTAIS 5.338A

FIKSĒTAIS SATELĪTU
(Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149

Ciparu RRL: 74–76/
84–86 GHz
3.25.Konfigurācija PP

Radiosaskarne FX-74G-PP

SRD: 75–85 GHz1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18.Radionoteikšanas ierīces
500.86–92 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

Pasīvie satelītu sensori Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
501.92–94 GHz
 FIKSĒTAIS 5.338A

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

5.149

FIKSĒTAIS 5.338A

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

5.149

   
502.94–94,1 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

Radioastronomijas

5.562 5.562A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais)

RADIOLOKĀCIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais)

Radioastronomijas

5.562 5.562A

   
503.94,1–95 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

5.149

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

5.149

   
504.95–100 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

5.149 5.554

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

5.149 5.554

   
505.100–102 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.341

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.341

Pasīvie satelītu sensori Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
506.102–105 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.341

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.341

   
507.105–109,5 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B

5.149 5.341

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B

5.149 5.341

   
508.109,5–111,8 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.341

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.341

Radioastronomijas stacijas Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
509.111,8–114,25 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B

5.149 5.341

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B

5.149 5.341

Radioastronomijas stacijas  
510.114,25–116 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.341

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.341

Radioastronomijas stacijas Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
511.116–119,98 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

STARPSATELĪTU 5.562C

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.341

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

STARPSATELĪTU 5.562C

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.341

Pasīvie satelītu sensori  
512.119,98–122,25 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

STARPSATELĪTU 5.562C

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.138 5.341

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

STARPSATELĪTU 5.562C

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.138 5.341

SRD: 122–123 GHz1.3., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
ISM: 122–123 GHz  
513.122,25–123 GHz
 FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

Radioamatieru

5.138

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

Radioamatieru

5.138

Radioamatieru radiostacijas3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 122–123 GHz1.3., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
ISM: 122–123 GHz  
514.123–130 GHz
 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

Radioastronomijas

5.149 5.554

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

Radioastronomijas

5.149 5.554

   
515.130–134 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.562E

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.562A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.562E

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.562A

   
516.134–136 GHz
 RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioastronomijas

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioastronomijas

Radioamatieru radiostacijas: 134–141 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
517.136–141 GHz
 RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

5.149

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

5.149

Radioamatieru radiostacijas: 134–141 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
Radioastronomijas stacijas  
518.141–148,5 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

5.149

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

5.149

   
519.148,5–151,5 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

Pasīvie satelītu sensori Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
520.151,5–155,5 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

5.149

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

5.149

   
521.155,5–158,5 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149

   
522.158,5–164 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

   
523.164–167 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

Pasīvie satelītu sensori Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
524.167–174,5 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

5.149

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

5.149

   
525.174,5–174,8 GHz
 FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

   
526.174,8–182 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

STARPSATELĪTU 5.562H

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

STARPSATELĪTU 5.562H

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Pasīvie satelītu sensori  
527.182–185 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

Pasīvie satelītu sensori Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
528.185–190 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

STARPSATELĪTU 5.562H

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

STARPSATELĪTU 5.562H

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

Pasīvie satelītu sensori  
529.190–191,8 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

Pasīvie satelītu sensori Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
530.191,8–200 GHz
 FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

MOBILAIS SATELĪTU

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

5.149 5.341 5.554

FIKSĒTAIS

STARPSATELĪTU

MOBILAIS 5.558

MOBILAIS SATELĪTU

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

5.149 5.341 5.554

   
531.200–209 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.341 5.563A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.341 5.563A

Radioastronomijas stacijas Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
532.209–217 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.341

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.341

   
533.217–226 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B

5.149 5.341

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B

5.149 5.341

   
534.226–231,5 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340

Pasīvie satelītu sensori Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
535.231,5–232 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radiolokācijas

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

Radiolokācijas

   
536.232–235 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

Radiolokācijas

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

Radiolokācijas

   
537.235–238 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.563A 5.563B

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.563A 5.563B

   
538.238–240 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme)

MOBILAIS

RADIOLOKĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

   
539.240–241 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOLOKĀCIJAS

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

RADIOLOKĀCIJAS

   
540.241–248 GHz
 RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

5.138 5.149

RADIOASTRONOMIJAS

RADIOLOKĀCIJAS

Radioamatieru

Radioamatieru satelītu

5.138 5.149

Radioamatieru radiostacijas: 241–250 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
SRD: 244–246 GHz1.3., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18.Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces
ISM: 244–246 GHz  
541.248–250 GHz
 RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioastronomijas

5.149

RADIOAMATIERU

RADIOAMATIERU SATELĪTU

Radioastronomijas

5.149

Radioamatieru radiostacijas: 241–250 GHz3.5., 3.6.Radioamatieru dienesta radiostacijas
542.250–252 GHz
 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.563A

ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais)

RADIOASTRONOMIJAS

IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais)

5.340 5.563A

Radioastronomijas stacijas Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi
543.252–265 GHz
 FIKSĒTAIS

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

RADIOASTRONOMIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

5.149 5.554

FIKSĒTAIS

MOBILAIS

MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

RADIOASTRONOMIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS

RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU

5.149 5.554

   
544.265–275 GHz
 FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.563A

FIKSĒTAIS

FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums)

MOBILAIS

RADIOASTRONOMIJAS

5.149 5.563A

   
545.275–3000 GHz
 (Nav sadalītas) 5.564A 5.565(Nav sadalītas) 5.564A 5.565   

Piezīmes.

1. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 2. ailē norādīts starptautiskais radiofrekvenču joslu sadalījums radiosakaru dienestiem ITU pirmā reģiona valstīs un dotas atsauces uz ITU Radionoteikumu zemteksta piezīmju numuriem.

2. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 3. ailē norādīts nacionālais radiofrekvenču joslu sadalījums radiosakaru dienestiem Latvijā un dotas atsauces uz Latvijai atbilstošo ITU Radionoteikumu zemteksta piezīmju numuriem.

3. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 4. ailē norādītas radiosakaru sistēmas, kuru izmantošana attiecīgajās radiofrekvenču joslās vai radiofrekvenču kanālos ir paredzēta Latvijā.

4. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 5. ailē norādīta atsauce uz saistošajiem starptautiskajiem nolīgumiem, citiem starptautiskajiem tiesību aktiem, kā arī dokumentiem, kuri pamato radiofrekvenču joslu iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī nosaka šo radiofrekvenču joslu izmantošanas nosacījumus un koplietošanas kritērijus.

5. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 6. ailē norādīta informācija, kas raksturo plašāk lietojamās radiosakaru sistēmas Latvijā vai nosaka radiofrekvenču joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus un ierobežojumus, ieskaitot joslu iedalījumu ekskluzīvai lietošanai vai koplietošanai publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai.

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 10. janvāra
noteikumiem Nr. 3

(Pielikums MK 12.09.2023. noteikumu Nr. 524 redakcijā; sk. noteikumu 29., 33. 39., 40. un 41. punktu)

Radiosaskarnes

1. LM-150-S

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaPMR, PAMRKonvencionālie radiosakari
3.Frekvenču josla(-s)146,0000–146,8000 MHz;
154,5000–154,6500 MHz;
160,9750–161,4750 MHz;
162,0500–162,6000 MHz;
165,2000–165,2250 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsKanālu solis 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu vai analogais 
6.Virziens/nodalīšanaSimpleksi radiosakari 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumse.r.p. ≤ 14 dBWRaidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiNav noteikts 
9.Atļaujas veidsKatrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes 

 

2. LM-150-D

Nr.
p. k.
ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaPMR, PAMRGrupveides, konvencionālie radiosakari
3.Frekvenču josla(-s)146,8000–149,9000 MHz;
151,4000–154,5000 MHz;
150,0500–151,4000 MHz;
154,6500–156,0000 MHz;
158,0000–160,6000 MHz;
162,6000–165,2000 MHz;
165,2250–165,6375 MHz;
166,2125–168,3625 MHz;
169,1875–169,4000 MHz;
169,8250–170,2375 MHz;
170,8125–172,9625 MHz;
173,7875–174,0000 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsKanālu solis 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu vai analogais 
6.Virziens/nodalīšanaFrekvenčdales duplekss. Kanāla dupleksais atdalījums 4,6 MHz 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumse.r.p. ≤ 14 dBWRaidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiRaidīšanas frekvences:
ML1: 146,8000–149,9000 MHz;
FB1: 151,4000–154,5000 MHz;
ML2: 150,0500–151,4000 MHz;
FB2: 154,6500–156,0000 MHz;
ML3: 158,0000–160,6000 MHz;
FB3: 162,6000–165,2000 MHz;
ML4: 165,2250–165,6375 MHz;
FB4: 169,8250–170,2375 MHz;
ML5: 166,2125–168,3625 MHz;
FB5: 170,8125–172,9625 MHz;
ML6: 169,1875–169,4000 MHz;
FB6: 173,7875–174,0000 MHz
 
9.Atļaujas veidsKatrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes 

 

3. LM-150-T

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmasSuņu izsekošanas iekārtas 
3.Frekvenču josla(-s)155,4500 MHz; 155,4750 MHz 
4.Kanālu sadalījums25 kHz 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaSimpleksi radiosakari 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsMaksimālā efektīvā izstarotā jauda 2 W 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiDarbības cikls < 10 % 
9.Atļaujas veidsKoplietojams radiofrekvences piešķīrums 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65., 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes  

4. PMSE-174

Nr. p. k.

 

ParametriAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais, sekundārais 
2.Radiosakaru sistēmasMaza darbības attāluma ierīces, programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcesRadiomikrofoni vai auss monitora sistēmas
3.Radiofrekvenču josla174–216 MHz;
470–694 MHz;
823–832 MHz;
1350–1400 MHz
Atbilstoši radiosaskarnes 7. punkta tabulai
4.Kanālu sadalījumsNav noteikts 
5.Pārraidāmā signāla veidsNav noteikts 
6.Kanāla dupleksais atdalījumsNav noteikts 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsJoslaFrekvenču josla (MHz)Raidītāja izejas (izstarotās) jaudas robežvērtība 
e174–21650 mW e.r.p. 
f1470–69450 mW e.r.p. 
f3823–82620 mW e.i.r.p.
100 mW e.i.r.p.
Bloka malas maskas apgabala nosacījumi atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.20. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. tabulai.

100 mW e.i.r.p. jauda atļauta tikai uz ķermeņa nēsājamām ierīcēm

f4826–832100 mW e.i.r.p.Bloka malas maskas apgabala nosacījumi atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.20. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. tabulai
h11350–140020 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p
50 mW e.i.r.p. jauda atļauta tikai uz ķermeņa nēsājamām ierīcēm vai ierīcēm aprīkotām ar spektra skanēšanas procedūru (SSP)
8.Kanālu izmantošanas nosacījumiNav noteikts 
9.Atļaujas veidsKatrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Radiofrekvenču plānošanas nosacījumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.20., 2.42., 3.18., 3.17. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes  

5. LM-408

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaPMR, PAMRKonvencionālie radiosakari
3.Frekvenču josla(-s)406,1000–406,4625 MHz;
406,7625–408,5875 MHz;
409,0000–409,1125 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsKanālu solis 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu vai analogais 
6.Virziens/nodalīšanaSimpleksi radiosakari 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumse.r.p. ≤ 14 dBWRaidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiFrekvenču joslā 406,1000–406,2000 MHz jauni radiofrekvences piešķīrumi netiek noteiktiPapildu informācija: ITU Rezolūcija 205 (Rev.WRC-19)
9.Atļaujas veidsKatrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums.

Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja

Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtām, kuru darbību vada sistēmas stacijas
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65., 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes 

 

6. LM-420

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaPMR, PAMR 
3.Frekvenču josla(-s)411,0000–420,0000 MHz;
421,0000–430,0000 MHz
Grupveides, konvencionālie radiosakari
4.Kanālu sadalījumsKanālu solis 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu vai analogais 
6.Virziens/nodalīšanaFrekvenčdales duplekss.
Kanāla dupleksais atdalījums 10 MHz
 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumse.r.p. ≤ 14 dBWRaidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiRaidīšanas frekvences:
ML: 411,0000–420,0000 MHz;
FB: 421,0000–430,0000 MHz
 
9.Atļaujas veidsKatrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums.

Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja

Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtām, kuru darbību vada sistēmas bāzes stacijas
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes 

 

7. LM-445

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaPMR, PAMRTai skaitā datu pārraides tīkli; grupveides, konvencionālie radiosakari
3.Frekvenču josla(-s)440–446 MHz, 446,2–450,0000 MHz 
4.Kanālu sadalījumsKanālu solis 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz; 50 kHz 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu vai analogais 
6.Virziens/nodalīšanaSimpleksi radiosakari 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumse.r.p. ≤ 14 dBWRaidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi  
9.Atļaujas veidsKatrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes 

 

8. LM-450

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaIMTBezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3.Frekvenču josla(-s)450–457,5 MHz/460–467,5 MHz 
4.Kanālu sadalījumsKanālu plānojums CDMA sistēmām:
ML: 450,85–457,1 MHz
FB: 460,85–467,1 MHz

Kanālu plānojums LTE sistēmām:
ML: 452,5–457,5 MHz
FB: 462,5–467,5 MHz

Kanāla joslas platums:
CDMA sistēmām: 1,25 MHz;
LTE sistēmām: 1,4; 3; 5 MHz;
NB-IoT sistēmām: 200 kHz

Kanālu iestatījuma solis
CDMA sistēmām: 25 kHz;
LTE sistēmām: 100 kHz

 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaFrekvenčdales duplekss (FDD)

Kanāla dupleksais atdalījums 10 MHz

 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsNoteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

CDMA sistēmām
Raidītāja izejas jauda: ≤ 14 dBW/1,25 MHz
Bāzes stacijas e.r.p.: ≤ 26 dBW/1,25 MHz
(minētās vērtības dotas 1,25 MHz kanāla joslas platumam, kas attiecīgi ir pārrēķināmas citu kanāla joslas platumu lietošanas gadījumā)

LTE sistēmām:
Bāzes stacijas e.i.r.p.: ≤ 26 dBW/5 MHz

NB-IoT sistēmām:
Bāzes stacijas e.i.r.p.: ≤ 24 dBW/200 kHz

Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām un galastacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. apakšpunktā norādītā lēmuma 3. un 4. pielikumam

 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiRaidīšanas frekvences:
ML: 450–457,5 MHz
FB: 460–467,5 MHz
Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība.

Minimālā aizsargjosla 450 MHz/460 MHz frekvenču joslu malās: 200 kHz

9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes 

 

9. LM-450-1

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsJūras mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaSakari uz kuģa 
3.Frekvenču josla(-s)457,5125–457,5875 MHz;
467,5125–467,5875 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsKanālu solis 6,25 kHz; 12,5 kHz; 25 kHz 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu vai analogais 
6.Virziens/nodalīšanaFrekvenčdales duplekss (FDD) vai simpleksie radiosakari.
Kanāla dupleksais atdalījums 10 MHz
Vienas vai divu frekvenču simpleksie radiosakari
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumse.r.p. ≤ 3 dBW 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiRaidīšanas frekvences
457,5125–457,5875 MHz;
467,5125–467,5875 MHz
 
9.Atļaujas veidsKatrai radiostacijai noteikts individuāls radiofrekvences piešķīrums 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 4.4. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes 

 

10. LM-450-2

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaPMRDzelzceļa sakari;

Konvencionālie radiosakari

3.Frekvenču josla(-s)457,5875–458,1125 MHz
467,5875–468,1125 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsKanālu solis 12,5 kHz; 25 kHz 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu vai analogais 
6.Virziens/nodalīšanaSimpleksi radiosakari 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumse.r.p. ≤ 14 dBWRaidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiNav noteikti 
9.Atļaujas veidsKatrai radiostacijai noteikts individuāls radiofrekvences piešķīrums 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.4. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes 

 

11. LM-450-3

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaPMRGrupveides, konvencionālie radiosakari
3.Frekvenču josla(-s)458,1125–459,4250 MHz;
459,6750–459,8000 MHz;
468,1125–469,4250 MHz;
469,6750–469,8000 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsKanālu solis 6,25; 12,5 kHz; 25 kHz 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu vai analogais 
6.Virziens/nodalīšanaFrekvenčdales duplekss.
Kanāla dupleksais atdalījums 10 MHz
 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvums≤ 14 dBW e.r.p.Raidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiRaidīšanas frekvences:
ML1: 458,1125–459,4250 MHz;
ML2: 459,6750–459,8000 MHz;
FB1: 468,1125–469,4250 MHz;
FB2: 469,6750–469,8000 MHz
 
9.Atļaujas veidsKatrai radiostacijai noteikts individuāls radiofrekvences piešķīrums 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65., 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes 

 

12. LM-450-4

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaPMRDatu pārraides tīkli;

Konvencionālie radiosakari

3.Frekvenču josla(-s)459,4250–459,6750 MHz;
469,4250–469,6750 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsKanālu solis 50 kHz 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaFrekvenčdales duplekss.
Kanāla dupleksais atdalījums 10 MHz
 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvums≤ 14 dBW e.r.p.Raidītāja izejas jauda tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiNav noteikts 
9.Atļaujas veidsKatrai radiostacijai noteikts individuāls radiofrekvences piešķīrums 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiNav noteikti 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes  

13. LM-700

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaZemes sistēmas, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMTBezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3.Frekvenču josla(-s)703–733 MHz
758–788 MHz
738–758 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai.
Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem
 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaLejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL)

Frekvenčdales duplekss (FDD)
Dupleksais atdalījums 55 MHz

 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsNoteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

1. Bāzes stacijas jaudas robežvērtība bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 2. tabulai.

2. Bāzes stacijas ārpus bloka BEM jaudas robežvērtības – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 3.–8. tabulai.

3. Tehniskie nosacījumi galiekārtām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļai

 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītajam lēmumam
Raidīšanas frekvences:
ML: 703–733 MHz
FB: 758–788 MHz
FB (SDL): 738–758 MHz
Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

Bāzes stacijas papildu lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL)

9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23., 2.55. apakšpunktā norādītajam lēmumamRadiofrekvenču spektra joslas 703–733 MHz, 758–788 MHz un 738–758 MHz paredzētas publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā.

Šīs radiosaskarnes tehniskie nosacījumi bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem būtu arī jāizmanto, ja tiek īstenoti PPDR radiosakari radiofrekvenču spektra joslās 703–733 MHz un 758–788 MHz

Informatīvā daļa
12.Plānotie grozījumiNav noteiktiNav definēti
13.AtsauceNav noteiktaNav definēti
14.Paziņojuma numursNav noteiktsNav definēti
15.Piezīmes  

14. LM-800

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaRadiosakaru sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Eiropas SavienībāBezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3.Frekvenču josla(-s)791–821 MHz
832–862 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai.
Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem
 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaFrekvenčdales duplekss (FDD)
Kanāla dupleksais atdalījums 41 MHz
 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsTiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunkta pielikuma B daļas 1. punktam

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM e.i.r.p. robežvērtības – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 2. punktam

3. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļai

 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunktā norādītajam lēmumam.
Raidīšanas frekvences:
ML: 832–862 MHz;
FB: 791–821 MHz
Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība
9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11., 2.42. apakšpunktā norādītajiem lēmumiem 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes  

15. LM-870

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaPMRDzelzceļa sakari
3.Frekvenču josla(-s)874,4–880,0 MHz;
919,4–925,0 MHz
 
4.Kanālu plānojumsAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļai.
Zemākā frekvenču resursa bloka apakšējā mala ir 919,6 MHz
 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaKanāla dupleksais atdalījums 45 MHz 
7.Izstarotā jauda/Jaudas blīvums1. Nekoordinētu 5,6 MHz un 5 MHz kanālu e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši lēmuma šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 3. tabulai.

2. Nekoordinētu 1,4 MHz un 200 kHz kanālu e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši lēmuma šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 4. tabulai.

3. Kabīnes radioiekārtām maksimālā izejas jauda: 23 dBm līdz 31 dBm.

4. Galiekārtām, kuras nav kabīnes radioiekārta maksimālā izejas jauda: 23 dBm.

5. 919,4–925 MHz ārpusjoslas prasības – atbilstoši lēmuma šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 5. tabulai.

6. 880–915 MHz pamatprasības – atbilstoši lēmuma šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 6. tabulai

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiRaidīšanas frekvences:
ML: 874,4–880,0 MHz
FB: 919,4–925,0 MHz
Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība
9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. un 2.69. apakšpunktā norādītajam lēmumam 
Informatīvā daļa
12.Plānotās izmaiņasNav noteiktas 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes  

16. LM-900

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaRadiosakaru sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus: GSM/IMT-2000/UMTS/LTE/WiMAX/NB-IoTBezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

GSM sistēma, LTE, WiMAX, šaurjoslas IoT (NB-IoT).

Citas sauszemes sistēmas, ja vien:

a) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus GSM sistēmām

b) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus citām pielikumā uzskaitītajām sistēmām gan to apraides dalībvalstī, gan kaimiņdalībvalstu teritorijā.

Jānodrošina, lai no GSM atšķirīgās sistēmas nodrošinātu pietiekamu blakusjoslu sistēmu aizsardzību

3.Frekvenču josla(-s)880–915 MHz
925–960 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsKanālu iestatījuma solis (jeb kanāla rastrs):
GSM un UMTS sistēmām: 200 kHz
LTE un WiMAX sistēmām: 100 kHz

Kanāla joslas platums:
GSM sistēmām: 200 kHz
UMTS sistēmām: 5 MHz
LTE sistēmām: 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz
WiMAX sistēmām: 5; 10 MHz
NB-IoT sistēmām: 15/3,75–180 kHz
EC-GSM-IoT sistēmām: 200 kHz
LTE-MTC sistēmām: 1080–18000 kHz
LTE-eMTC sistēmām: 1080 kHz

 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaFrekvenčdales duplekss (FDD)
Kanāla dupleksais atdalījums: 45 MHz
 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsTiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiRaidīšanas frekvences:
ML: 880–915 MHz
FB: 925–960 MHz
Ja starp blakustīkliem nav noslēgti ne divpusēji, ne daudzpusēji nolīgumi, tad norādītos tehniskos parametrus piemēro kā būtisku blakustīklu līdzāspastāvēšanas nosacījumu. Taču tas neizslēdz to, ka šādu tīklu operatori var noslēgt vienošanos par mazāk ierobežojošiem tehniskajiem parametriem.

1. Starp blakus strādājošiem UMTS tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 5 MHz vai vairāk

2. Starp blakus strādājošiem UMTS un GSM tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 2,8 MHz vai vairāk

3. Starp blakus strādājošiem LTE un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp LTE kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

4. Starp blakus strādājošiem LTE un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums nav vajadzīgs

5. Starp blakus strādājošiem LTE tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanālu malām nav vajadzīgs

6. Starp blakus strādājošiem WiMAX un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp WiMAX kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

7. Starp blakus strādājošiem WiMAX un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

8. Starp blakus strādājošiem WiMAX tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanālu malām nav vajadzīgs

9. Savrupā režīmā:

- starp tīkla savrupa šaurjoslas IoT kanāla malu un blakus strādājoša tīkla UMTS/LTE kanāla malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk;

- starp tīkla savrupa šaurjoslas IoT kanāla malu un blakus strādājoša tīkla GSM kanāla malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk

10. Iekšjoslas režīmā: tādi paši parametri kā LTE

11. Aizsargjoslas režīmā: starp šaurjoslas IoT kanāla malu un operatora bloka malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk, ņemot vērā esošās aizsargjoslas starp operatoru bloku malām vai darbības joslas malu (blakus citiem pakalpojumiem)

9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiNav noteikti 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes  

17. LM-900-1

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaZemes sistēmas, kuras spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus un pastāvēt līdzās GSM sistēmām/IMTBezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi.

GSM sistēma, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pantā dotajai definīcijai.

Šaurjoslas sistēma ir zemes sistēma, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus 200 kHz kanālā (tādas sistēmas piemērs ir NB-IoT), neskaitot GSM sistēmas.

Platjoslas sistēma ir zemes sistēma, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus kanālā, kurš pārsniedz 200 kHz (tādu sistēmu piemēri: LTE, ieskaitot LTE mašīnas–mašīnas sakarus un LTE attīstītos mašīnas–mašīnas sakarus, UMTS, WiMAX, 5G "New Radio").

"900 MHz josla" ir 880–915 MHz un 925–960 MHz frekvenču josla

3.Frekvenču josla(-s)880–915 MHz

925–960 MHz

 
4.Kanālu sadalījumsPiešķirtais bloka lielums vispārīgi nodrošina iespēju piekļūt vismaz 5 MHz lielai nepārtrauktā spektra daļai. Ja piešķir mazākus blokus, tie ir 200 kHz daudzkārtņos 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaFrekvenčdales duplekss (FDD).
Kanāla dupleksais atdalījums: 45 MHz.

900 MHz apakšējo joslu (880–915 MHz) vai tās daļas var arī izmantot tikai augšuplīnijai (piemēram, papildu augšuplīnijai) bez sapārota spektra 900 MHz augšējā joslā.

900 MHz augšējo joslu (925–960 MHz) vai tās daļas var arī izmantot tikai lejuplīnijai (piemēram, papildu lejuplīnijai) bez sapārota spektra 900 MHz apakšjoslā

 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsTiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

Tehniskie noteikumi bāzes stacijām (BEM) atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktam.

Citi noteikumi atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 5. punktam.

Tehniskie noteikumi par galastacijām atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 6. punktam

Bloka malas maska (BEM) ir būtiska, lai nodrošinātu kaimiņos esošo elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp kaimiņtīklu operatoriem nav ne divpusējas, ne daudzpusējas vienošanās. BEM attiecas uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām piesaistītajiem tehniskiem noteikumiem un izvairīšanos no traucējumiem starp spektra lietotājiem, kuri izmanto šādas tiesības.

Elektronisko sakaru tīklu operatori 900 MHz frekvenču joslā var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par mazāk stingriem tehniskajiem parametriem, ar nosacījumu, ka tie turpina ievērot tehniskos noteikumus, kas piemērojami citu dienestu, lietojumu vai tīklu aizsardzībai, un pienākumus, ko uzliek pārrobežu koordinācija.

Tehniskie noteikumi ne-AAS bāzes stacijām attiecas uz zemes sistēmām, kuras spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, izmantojot 900 MHz frekvenču joslu. AAS bāzes stacijas neizmanto 900 MHz frekvenču joslā.

Iekārtas, kuras darbojas 900 MHz frekvenču joslā, var izmantot arī tehniskos parametrus, kas nav minēti šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktā, ar nosacījumu, ka tiek izmantoti šajā punktā norādītie atbilstoši traucējumu mazināšanas paņēmieni.

šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktā noteiktās BEM neattiecas uz GSM sistēmām

8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītajam lēmumam.

Raidīšanas frekvences:
ML: 880–915 MHz
FB: 925–960 MHz

Frekvenču atdalīšana ir vajadzīga, lai nodrošinātu līdzāspastāvēšanu, ja nav divpusējas vai daudzpusējas vienošanās par frekvenču koordināciju starp kaimiņu sistēmām, neizslēdzot mazāk stingrus tehniskos parametrus, ja par tiem vienojas šādu sistēmu operatori.

Ja frekvenču koordinācija nenotiek, starp blakusesošo sistēmu nominālajām kanāla malām piemēro 200 kHz frekvenču atdalījumu šādi:

1) šaurjoslas sistēma un platjoslas sistēma, kas abas atbilst bloka malas maskai (sk. šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktu);

2) divi atšķirīgi šaurjoslas sistēmu veidi, kas abi atbilst bloka malas maskai;

3) GSM sistēma un vai nu šaurjoslas sistēma, vai platjoslas sistēma, kas abas atbilst bloka malas maskai.

Ja šaurjoslas sistēma darbojas attiecīgas platjoslas sistēmas aizsargjoslas režīmā (t. i., frekvenču bloka pusē, kuru izmanto platjoslas sistēmai), starp šīs šaurjoslas sistēmas kanāla malu un operatora bloka malu piemēro 200 kHz vai lielāku frekvenču atdalījumu, ņemot vērā pastāvošās aizsargjoslas starp operatoru bloka malām vai darbības joslas malu (frekvencē blakus citiem dienestiem). Minētā šaurjoslas sistēma darbojas tikai attiecīgās platjoslas sistēmas kanālu platjoslā, kas ir 10 MHz vai vairāk.

Zemes sistēmu ierīkošanā, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, un dzelzceļa mobilo radiosistēmu ierīkošanā var piemērot 200 kHz frekvenču atdalījumu starp šo sistēmu kanāla nominālajām malām pie 925 MHz frekvenču robežas šādos gadījumos:

a) dzelzceļa mobilo radiosakaru sistēma, kura darbojas 200 kHz kanālā un frekvencē ir blakus platjoslas sistēmai;

b) dzelzceļa mobilo radiosakaru sistēma, kura darbojas kanālā, kas pārsniedz 200 kHz, un frekvencē ir blakus šaurjoslas sistēmai;

c) dzelzceļa mobilo radiosakaru sistēma, kura darbojas 200 kHz kanālā un frekvencē ir blakus cita tipa šaurjoslas sistēmai.

Dzelzceļa mobilais radio aptver globālo mobilo sakaru sistēmu dzelzceļam (GSM-R) un tās pēcteces, ieskaitot nākotnes dzelzceļa mobilo sakaru sistēmu (FRMCS). Uz dzelzceļa mobilo radiosistēmu harmonizēto spektru attiecas šo noteikumu 4. pielikuma 1.40. apakšpunktā norādītais lēmums.

200 kHz frekvenču atdalījuma īstenošanu pārvalda valsts līmenī (CEPT 80. ziņojumā ir rīkkopa frekvenču atdalīšanai starp dažādām zemes sistēmām, kuras spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus) ar mērķi nodrošināt lietderīgu spektra izmantošanu

9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiNav noteikti 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.PiezīmesDefinīcijasAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. un 4. punktam

18. TN-1500

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsRNSS 
2.Radiosakaru sistēmaGNSS atkārtotājs 
3.Frekvenču josla(-s)1164–1215 MHz, 1215–1300 MHz, 1559–1610 MHz 
4.Kanālu sadalījumsNav noteikts 
5.Modulācija/aizņemtā frekvenču joslaNav noteikta 
6.Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Nav noteikts 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumse.i.r.p. ≤ –77 dBm 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiMaksimālais sistēmas pastiprinājums 45 dB.

Radioiekārtas paredzētas izmantošanai fiksētās vietās iekštelpās. Pārvietojamu vai pārnēsājamu GNSS atkārtotāju lietošana nav atļauta.

Radioiekārtas nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citu radiosakaru dienestu radioiekārtām, kā arī prasīt aizsardzību pret tiem

 
9.Atļaujas piešķiršanas procedūraKatrai radiostacijai individuāli 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1  
11.Frekvenču plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.28. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Plānotās izmaiņasNav noteiktas 
13.Atsauce  
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes  

19. LM-1500

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaZemes radiosakaru sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus/IMTBezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3.Frekvenču joslas1432–1472 MHz;
1492–1512 MHz
 
4.Kanālu plānojumsAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.21. un 1.29. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

Piešķirtā bloka zemākā robežfrekvence sakrīt ar 1432 MHz joslas apakšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 5 MHz daudzkārtņiem

 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Raidīšanas virziens/Kanāla dupleksais atdalījumsBāzes stacijas papildu lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL) 
7.Izstarotā jauda/Jaudas blīvumsTiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

Bāzes stacijas raidīšanai 1432–1472 MHz un 1492–1512 MHz joslu ietvaros jāatbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma bloka malas maskām (BEM).

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunkta pielikuma B daļai. Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros katrai šūnai 68 dBm/5 MHz.

2. Bāzes stacijas BEM ārpusbloka e.i.r.p. robežvērtības katrai antenai – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunkta pielikuma B daļas 2. tabulai.

3. Bāzes stacijas nevēlamu izstarojumu jaudas robežvērtības 1400–1427 MHz frekvenču joslā bāzes stacijām, kas darbojas 1432–1452 MHz frekvenču joslā – šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunkta pielikuma B daļas 3. tabulai.

4. Bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunkta pielikuma B daļas 4. un 5. tabulai

3. tabulas skaidrojums – šī prasība ir paredzēta, lai aizsargātu radioastronomijas un pasīvo Zemes izpētes satelītu dienestus 1400–1427 MHz pasīvajā frekvenču joslā.

Par nevēlamo izstarojumu jaudas līmeni uzskata līmeni, kas izmērīts antenas pieslēgvietā.

4. tabulas skaidrojums – šīs prasības ir paredzētas, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību mobilajam satelītu dienestam, kas darbojas 1518–1559 MHz frekvenču joslā.

5. tabulas skaidrojums – šīs prasības ir piemērojamas, ja bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu sistēmas netiek izmantotas ne zem 1452 MHz, ne virs 1492 MHz.

Vairāku sektoru stacijā vērtība "katrai šūnai" atbilst vērtībai vienam no sektoriem.

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori

8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. punktā norādītajam lēmumam – bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas) režīms (SDL).
Raidīšanas frekvences:
FB (SDL): 1432–1472 MHz un 1492–1512 MHz
Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība
9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.21., 1.29., 2.53., 2.61. apakšpunktā norādītajam lēmumamRadiofrekvenču joslas 1432–1472 MHz un 1492–1512 MHz paredzētas publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā.

Publisko elektronisko sakaru tīkliem, kas darbojas 1492–1512 MHz joslā, ostu un lidostu tuvumā var tikt noteikti papildu pasākumi elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai ar MSS sistēmām 1518–1559 MHz joslā

Informatīvā daļa
12.Plānotās izmaiņasNav noteiktas 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes  

20. LM-1800

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaRadiosakaru sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus:

GSM/IMT-2000/UMTS/LTE/WiMAX/NB-IoT

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

GSM sistēma; UMTS; LTE, tajā skaitā LTE-MTC un LTE-eMTC; WiMAX; šaurjoslas IoT (NB-IoT).

Citas sauszemes sistēmas, ja vien:

a) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus GSM sistēmām

b) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus citām pielikumā uzskaitītajām sistēmām gan to apraides dalībvalstī, gan kaimiņdalībvalstu teritorijā.

Jānodrošina, lai no GSM atšķirīgās sistēmas nodrošinātu pietiekamu blakusjoslu sistēmu aizsardzību

3.Frekvenču josla(-s)1710–1785 MHz
1805–1880 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsKanālu iestatījuma solis
GSM un UMTS sistēmām: 200 kHz
LTE un WiMAX sistēmām: 100 kHz
Kanāla joslas platums:
GSM sistēmām: 200 kHz
UMTS sistēmām: 5 MHz
LTE sistēmām: 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz
WiMAX sistēmām: 5; 10 MHz
NB-IoT sistēmām: 15/3,75–180 kHz
EC-GSM-IoT sistēmām: 200 kHz
LTE-MTC sistēmām: 1080–18000 kHz
LTE-eMTC sistēmām: 1080 kHz
 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaFrekvenčdales duplekss (FDD)
Kanāla dupleksais atdalījums 95 MHz
 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsNoteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiRaidīšanas frekvences:

ML: 1710–1785 MHz,

FB: 1805–1880 MHz

Ja starp blakustīkliem nav noslēgti ne divpusēji, ne daudzpusēji nolīgumi, tad norādītos tehniskos parametrus piemēro kā būtisku blakustīklu līdzāspastāvēšanas nosacījumu. Taču tas neizslēdz to, ka šādu tīklu operatori var noslēgt vienošanos par mazāk ierobežojošiem tehniskajiem parametriem.

1. Starp blakus strādājošiem UMTS tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 5 MHz vai vairāk

2. Starp blakus strādājošiem UMTS un GSM tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 2,8 MHz vai vairāk

3. Starp blakus strādājošiem LTE un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp LTE kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

4. Starp blakus strādājošiem LTE un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

5. Starp blakus strādājošiem LTE tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanālu malām nav vajadzīgs

6. Starp blakus strādājošiem WiMAX un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp WiMAX kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

7. Starp blakus strādājošiem WiMAX un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

8. Starp blakus strādājošiem WiMAX tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanālu malām nav vajadzīgs

9. Savrupā režīmā:
- starp tīkla savrupa šaurjoslas IoT kanāla malu un blakus strādājoša tīkla UMTS/LTE kanāla malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk;
- starp tīkla savrupa šaurjoslas IoT kanāla malu un blakus strādājoša tīkla GSM kanāla malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk

10. Iekšjoslas režīmā: tādi paši parametri kā LTE

11. Aizsargjoslas režīmā: starp šaurjoslas IoT kanāla malu un operatora bloka malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk, ņemot vērā esošās aizsargjoslas starp operatoru bloku malām vai darbības joslas malu (blakus citiem pakalpojumiem)

9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi  
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes  

21. LM-1800-1

Nr. p. k.ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaZemes sistēmas, kuras spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus un pastāvēt līdzās GSM sistēmām/IMTBezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi.

GSM sistēma, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pantā dotajai definīcijai.

Šaurjoslas sistēma ir zemes sistēma, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus 200 kHz kanālā (tādas sistēmas piemērs ir NB-IoT), neskaitot GSM sistēmas.

Platjoslas sistēma ir zemes sistēma, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus kanālā, kurš pārsniedz 200 kHz (tādu sistēmu piemēri: LTE, ieskaitot LTE mašīnas–mašīnas sakarus un LTE attīstītos mašīnas–mašīnas sakarus, UMTS, WiMAX, 5G "New Radio")

"1800 MHz josla" ir 1 710–1785 MHz un 1805–1 880 MHz frekvenču josla

3.Frekvenču josla(-s)1710–1785 MHz
1805–1880 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsPiešķirtais bloka lielums vispārīgi nodrošina iespēju piekļūt vismaz 5 MHz lielai nepārtrauktā spektra daļai. Ja piešķir mazākus blokus, tie ir 200 kHz daudzkārtņos 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaFrekvenčdales duplekss (FDD).

Kanāla dupleksais atdalījums 95 MHz.

1800 MHz apakšējo joslu (1710–1785 MHz) vai tās daļas var arī izmantot tikai augšuplīnijas vajadzībām (piemēram, papildu augšuplīnijai) bez sapārota spektra 1800 MHz augšējā joslā.

1800 MHz augšējo joslu (1805–1880 MHz) vai tās daļas var arī izmantot tikai lejuplīnijas vajadzībām (piemēram, papildu lejuplīnijai) bez sapārota spektra 1800 MHz apakšjoslā

 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsTiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

Tehniskie noteikumi bāzes stacijām (BEM) atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktam.

Citi noteikumi atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 5. punktam.

Tehniskie noteikumi par galastacijām atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 6. punktam

Bloka malas maska (BEM) ir būtiska, lai nodrošinātu kaimiņos esošo elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp kaimiņtīklu operatoriem nav ne divpusējas, ne daudzpusējas vienošanās. BEM attiecas uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām piesaistītajiem tehniskiem noteikumiem un izvairīšanos no traucējumiem starp spektra lietotājiem, kuri izmanto šādas tiesības.

Elektronisko sakaru tīklu operatori 1800 MHz frekvenču joslā var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par mazāk stingriem tehniskajiem parametriem, ar nosacījumu, ka tie turpina ievērot tehniskos noteikumus, kas piemērojami citu dienestu, lietojumu vai tīklu aizsardzībai, un pienākumus, ko uzliek pārrobežu koordinācija.

Tehniskie noteikumi ne-AAS bāzes stacijām attiecas uz zemes sistēmām, kuras spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, izmantojot 1800 MHz frekvenču joslu. Tehniskie noteikumi AAS bāzes stacijām attiecas uz zemes sistēmām, kuras spēj sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus, izmantojot 1800 MHz frekvenču joslu.

Iekārtas, kuras darbojas 1800 MHz frekvenču joslā, var izmantot arī tehniskos parametrus, kas nav minēti šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktā, ar nosacījumu, ka tiek izmantoti šajā punktā norādītie atbilstoši traucējumu mazināšanas paņēmieni.

šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktā noteiktās BEM neattiecas uz GSM sistēmām

8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītajam lēmumam.

Raidīšanas frekvences:
ML: 1710–1785 MHz
FB: 1805–1880 MHz

Frekvenču atdalīšana ir vajadzīga, lai nodrošinātu līdzāspastāvēšanu, ja nav divpusējas vai daudzpusējas vienošanās par frekvenču koordināciju starp kaimiņu sistēmām, neizslēdzot mazāk stingrus tehniskos parametrus, ja par tiem vienojas šādu sistēmu operatori.

Ja frekvenču koordinācija nenotiek, starp blakusesošo sistēmu nominālajām kanāla malām piemēro 200 kHz frekvenču atdalījumu šādi:

1) šaurjoslas sistēma un platjoslas sistēma, kas abas atbilst bloka malas maskai (sk. šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punktu);

2) divi atšķirīgi šaurjoslas sistēmu veidi, kas abi atbilst bloka malas maskai;

3) GSM sistēma un vai nu šaurjoslas sistēma, vai platjoslas sistēma, kas abas atbilst bloka malas maskai.

Ja šaurjoslas sistēma darbojas attiecīgas platjoslas sistēmas aizsargjoslas režīmā (t. i., frekvenču bloka pusē, kuru izmanto platjoslas sistēmai), starp šīs šaurjoslas sistēmas kanāla malu un operatora bloka malu piemēro 200 kHz vai lielāku frekvenču atdalījumu, ņemot vērā pastāvošās aizsargjoslas starp operatoru bloka malām vai darbības joslas malu (frekvencē blakus citiem dienestiem). Minētā šaurjoslas sistēma darbojas tikai attiecīgās platjoslas sistēmas kanālu platjoslā, kas ir 10 MHz vai vairāk

9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītajam lēmumam 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.PiezīmesDefinīcijasAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.42. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. un 4. punktam

22. LM-2100

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaZemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT 
3.Frekvenču josla(-s)1920–1980 MHz;
2110–2170 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļai.

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

1920–1980 MHz apakšējo joslu vai tās daļas var izmantot tikai augšuplīnijas vajadzībām (SUL) bez sapārotā spektra 2110–2170 MHz augšējā joslā.

2110–2170 MHz augšējo joslu vai tās daļas var izmantot tikai lejuplīnijas vajadzībām (SDL) bez sapārotā spektra 1920–1980 MHz apakšējā joslā

 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaFrekvenčdales duplekss (FDD)
Kanālu dupleksais atdalījums:190 MHz
 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsNoteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

1. Ne-AAS un AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 2. tabulai.

2. Bāzlīnijas ārpusbloka jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 3. tabulai.

3. Pārejas apgabalā ārpusbloka jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 4. tabulai.

4. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma D daļai

 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītajam lēmumam raidīšanas frekvences:
ML: 1920–1980 MHz, FB: 2110–2170 MHz
Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība
9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.6., 1.36., 2.28. apakšpunktā norādītajam lēmumam 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.PiezīmesDefinīcijasAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai un C daļas 1. tabulai

23. PMSE-2010

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais, fiksētais 
2.Radiosakaru sistēmasPMSE
Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei
 
3.Frekvenču josla(-s)2010–2025 MHz
2025–2110 MHz
2200–2290 MHz
2370–2400 MHz
7128–7240 MHz
7282–7394 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsNav noteikts 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaNav noteikts 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsLīnijas veidse.i.r.p. 
Bezvadu kamera–7 dBW 
Portatīva videolīnija16 dBW 
Mobila videolīnija10 dBW 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiNav noteikti 
9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.22. un 3.17. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai 
Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes  

24. FX-2025-PP

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsFiksētais 
2.Radiosakaru sistēmaPP radiolīnijas 
3.Frekvenču joslas2025–2110 MHz
2200–2290 MHz
 
4.Kanālu sadalījumsKanāla joslas platums:
1,75 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz
 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Raidīšanas virziens/Kanāla dupleksais atdalījumsFrekvenčdales duplekss (FDD)
Kanāla dupleksais atdalījums 175 MHz
 
7.Izstarotā jauda/Jaudas blīvums≤ 40 dBm fīdera ieejā; e.i.r.p. ≤ 55 dBW 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi  
9.Atļaujas veidsKatrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.2. apakšpunktā norādītajam lēmumam 
Informatīvā daļa
12.Plānotās izmaiņasNav noteiktas 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes  

25. LM-2300

Nr. p. k

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaIMTBezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3.Frekvenču josla(-s)2300–2370 MHz 
4.Kanālu sadalījumsAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 1. pielikumam piešķirto bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaLaikdales duplekss (TDD) 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsNoteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām – bloka malas maska (BEM):

1. AAS un ne-AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma A2.1.1. punktam. Jaudas robežvērtību bloka ietvaros piemēro blokam, kas piešķirts operatoram.

Femto bāzes stacijām jāpiemēro jaudas regulēšana, lai mazinātu traucējumus blakuskanālos.

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM robežvērtības:

bāzlīnijas un papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības AAS un ne-AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma A2.1.2. punktam.

Pārejas apgabala jaudas robežvērtības AAS un ne-AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma A2.1.3. punktam.

3. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma A2.2. punktam.

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori

 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītajam lēmumam
Raidīšanas frekvences:
ML/FB: 2300–2370 MHz
Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība
9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītajam lēmumamFrekvenču josla publiskā elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā: 2300–2360 MHz.

Frekvenču josla publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai konkrētās administratīvajās teritorijās: 2360–2370 MHz.

Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā lielākais pieejamais frekvenču bloka platums ir 30 MHz, vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai konkrētās administratīvajās teritorijās lielākais pieejamais frekvenču bloka platums ir 10 MHz.

Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklus ieteicams savstarpēji sinhronizēt. Nesinhronizētiem TDD tīkliem divu blakusjoslu operatoru BEM prasību izpildi var panākt, ieviešot frekvenču atdalīšanu starp operatoru frekvenču bloku malām. Cita iespēja ir ieviest tā sauktos ierobežotos blokus diviem blakusoperatoriem, kas tiem liktu ierobežot jaudas līmeni piešķirto spektra bloku augšējās vai apakšējās daļās (tāda ierobežota jaudas līmeņa ieteicamā vērtība ir 4 dBm/5 MHz e.i.r.p. uz vienu šūnu, un to piemēro operatoram piešķirtā spektra bloka augšējiem vai apakšējiem 5 MHz)

Informatīvā daļa
12.Plānotās izmaiņasNav noteiktas 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.PiezīmesDefinīcijasAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma 1. tabulai

26. LM-2600

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais 
2.Radiosakaru sistēmaZemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT 
3.Frekvenču josla(-s)2500–2690 MHz 
4.Kanālu sadalījumsAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļai.
Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem
 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaLaikdales duplekss (TDD)
Frekvenčdales duplekss (FDD)
Kanālu dupleksais atdalījums: 120 MHz
 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsTiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

1. AAS un ne-AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 2. tabulai.

2. Bāzlīnijas jaudas robežvērtība AAS un ne-AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 3. tabulai.

3. Pārejas apgabala jaudas robežvērtība ne-AAS un AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 4. tabulai.

4. Jaudas robežvērtība bloka ietvaros ne-AAS un AAS bāzes stacijām (ierobežotam blokam) – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 5. tabulai.

5. Jaudas robežvērtības ierobežotam blokam ne-AAS bāzes stacijām ar papildu ierobežojumiem antenas izvietojumam (ja antenas izvietotas telpās vai novietotas zemāk par 5 m virs zemes līmeņa) – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 6. tabulai.

6. Papildu bāzlīnijas robežvērtība FDD AAS bāzes stacijām saistībā ar radioastronomijas dienestu – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 7. tabulas A gadījumam.

7. Tehniskie nosacījumi galastacijām: galastaciju jaudas ierobežojumi bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma D daļas 8. tabulai

 
8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītajam lēmumam
1. Frekvenčdales duplekss (FDD)
Raidīšanas frekvences:
ML: 2500–2570 MHz
FB: 2620–2690 MHz
2. Laikdales duplekss (TDD)
Raidīšanas frekvences:
ML/FB: 2570–2620 MHz
Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība
9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.8., 1.37. 2.23. apakšpunktā norādītajam lēmumamDivu blakusesošu nesinhronizētu TDD tīklu vai FDD tīklam blakusesoša TDD tīkla gadījumā būtu jāizmanto frekvenču atdalījums vismaz 5 MHz. Šāds atdalījums būtu jāīsteno, atstājot 5 MHz bloku neizmantotu kā aizsargbloku vai izmantojot šādu 5 MHz bloku ar ierobežojošākiem BEM parametriem (ierobežota spektra bloks). 5 MHz aizsargbloka jebkāda izmantošana palielinātu traucējumu rašanās varbūtību
Informatīvā daļa
12.Plānotās izmaiņasNav noteiktas 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.PiezīmesDefinīcijasAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai un C daļas 1. tabulai

27. LM-3600-1

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsSauszemes mobilais, fiksētais 
2.Radiosakaru sistēmasZemes radiosakaru sistēmas, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus: BWA/IMTBezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3.Frekvenču josla(-s)3400–3800 MHz 
4.Kanālu sadalījumsAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

Ja piešķirtos blokus ir nepieciešams pārbīdīt, lai pielāgotos citiem esošiem lietotājiem, izmanto 100 kHz rastru. Blakusbloki citiem lietotājiem var tikt noteikti šaurāki, lai nodrošinātu efektīvu spektra izmantošanu

 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Virziens/nodalīšanaLaikdales duplekss (TDD) 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsNoteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

Bāzes stacijas un galastacijas raidīšanai 3400–3800 MHz joslas ietvaros ir jāatbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļā norādītajām bloka malas maskām (BEM).

1. AAS un ne-AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 2. tabulai.

Femto bāzes stacijām piemēro jaudas regulēšana, lai mazinātu traucējumus blakuskanālos.

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM jaudas robežvērtības:

Bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar sinhronizētu tīkla darbību – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 3. tabulai.

Pārejas apgabala jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar sinhronizētu WBB ECS tīkla darbību – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 4. tabulai.

Ierobežotās bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar nesinhronizētu un daļēji sinhronizētu WBB ECS tīkla darbību – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 5. tabulai.

Papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām zem 3400 MHz valstu īpašos gadījumos – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 6. tabulai.

Papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības virs 3800 MHz bāzes stacijām līdzāspastāvēšanai ar FSS/FS – šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 7. tabulai.

3. Tehniskie nosacījumi galastacijām. Galastacijas BEM jaudas robežvērtība bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma D daļas 8. tabulai: maksimālā jauda bloka ietvaros 28 dBm TRP.

BEM elementu definīcijas dotas šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 1. tabulā

Paskaidrojums par 6. tabulu:

Attiecībā uz ne-AAS var izvēlēties robežvērtības no A vai B gadījuma atkarībā no tā, kāds aizsardzības līmenis vajadzīgs radaram attiecīgajā apgabalā. Var būt nepieciešami citi traucējumu mazināšanas pasākumi, piemēram, ģeogrāfiskā nošķiršana, koordinācija katrā atsevišķā gadījumā vai papildu aizsargjosla. Ja bāzes stacija ierīkota iekštelpās, robežvērtības var tikt noteiktas brīvāk, atbilstīgi specifiskiem īstenošanas gadījumiem. Bez blakusjoslu izmantojuma vai ar izmantojumu, kam nav vajadzīga papildu aizsardzība, var izvēlēties C gadījumu.

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori

8.Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītajam lēmumam:
Laikdales duplekss (TDD)
Raidīšanas frekvences:
ML/FB: TDD: 3400–3800 MHz
Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība
9.Atļaujas veidsIndividuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. un 2.49. apakšpunktā norādītajam lēmumamRadiofrekvenču josla 3400–3800 MHz paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā. Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā minimālais pieejamais nepārtraukta frekvenču bloka platums ir 50 MHz (vēlamais 80–100 MHz).

Zemes radiosakaru sistēmas jāizvēlas tādas, kuru pamatā ir vai nu sinhronizēta, vai daļēji sinhronizēta, vai nesinhronizēta tīkla darbība, un jānodrošina spektra efektīva izmantošana

Informatīvā daļa
12.Paredzētie grozījumiNav noteikti 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.PiezīmesDefinīcijasAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai

28. LM-5900

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsMobilais 
2.Radiosakaru sistēmaIntelektiskā transporta sistēma (ITS) ir sistēmu un pakalpojumu klāsts, kuru pamatā ir informācijas un sakaru tehnoloģijas, ieskaitot apstrādes, vadības, pozicionēšanas, sakaru un elektronikas tehnoloģijas, un kurus izmanto autotransporta sistēmā vai pilsētas dzelzceļa transporta sistēmā, vai abās"Ceļu satiksmes intelektiskās transporta sistēmas" jeb "ceļu satiksmes ITS" ir intelektiskās transporta sistēmas, ko izmanto visiem autoceļu transporta veidiem (ietverot arī gadījumus, kad tās izmanto ārpus ceļa) un kas iespējo drošības sakarus starp transportlīdzekļiem (V2V) un starp infrastruktūru un transportlīdzekļiem (I2V). Pie ceļu satiksmes ITS pieskaita arī ITS, ko izmanto sliežu ceļu līnijām, kuras nav nodalītas no ceļu satiksmes vai gājēju satiksmes (piemēram, tramvajam un vieglajam dzelzceļam).

"Pilsētas dzelzceļa intelektiskās transporta sistēmas" jeb "pilsētas dzelzceļa ITS" ir intelektiskās transporta sistēmas, ko izmanto no ceļu satiksmes un gājēju satiksmes nodalītās pilsētas vai piepilsētas dzelzceļa līnijās, kurās satiksmi pastāvīgi virza vismaz viena vadības un pārvaldības sistēma

3.Frekvenču josla(-s)5875–5935 MHz Nesēja frekvences: 5860 MHz, 5870 MHz, 5880 MHz, 5890 MHz, 5900 MHz, 5910 MHz, 5920 MHz
4.Kanālu sadalījumsAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.38. apakšpunktā norādītajam lēmumam frekvenču plānojuma pamatā ir 10 MHz bloku lielumi, sākot no joslas apakšējās malas pie 5875 MHz.

Kanāla joslas platums var būt mazāks par 10 MHz.

Joslā 5875–5915 MHz prioritāte ir ceļu satiksmes ITS lietojumiem, joslā 5915–5935 MHz ‒ prioritāte ir pilsētas dzelzceļa ITS lietojumiem.

Ceļu satiksmes ITS piekļuve frekvenču joslai 5915–5925 MHz attiecas tikai uz lietojumiem, kas ietver infrastruktūras–transportlīdzekļa (I2V) savienojamību, attiecīgā gadījumā koordinējot ar pilsētas dzelzceļa ITS.

Joslā 5925–5935 MHz var izmantot tikai pilsētas dzelzceļa ITS.

5915–5935 MHz joslā maksimālais kanāla joslas platums pilsētas dzelzceļa ITS lietojumiem ir 10 MHz

 
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Raidīšanas virziens/dupleksais atdalījumsNav noteikts 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumsAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.38. apakšpunktā norādītajam lēmumam maksimālais spektrālais jaudas blīvums (PSD) e.i.r.p. = 23 dBm/MHz.

Maksimālā e.i.r.p. 33 dBm

TPC diapazons > 30 dB

 
8.Kanāla lietošanas nosacījumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.38. apakšpunktā norādītajam lēmumam

TPC

 
9.Atļaujas veidsKoplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču plānojuma apsvērumišo noteikumu 4. pielikuma 1.38., 2.38. apakšpunktā norādītajam lēmumam 
Informatīvā daļa
12.Plānotās izmaiņasNav noteiktas 
13.AtsauceNav noteikta 
14.Paziņojuma numursNav noteikts 
15.Piezīmes  

29. FX-6000-PP

Nr. p. k.

 

ParametrsAprakstsKomentāri/papildu nosacījumi
Normatīvā daļa
1.Radiosakaru dienestsFiksētais 
2.Radiosakaru sistēmaPP radiolīnijasDatu pārraides ātrums > 155 Mb/s
3.Frekvenču josla(-s)5985–6425 MHz 
4.Kanālu sadalījumsKanālu solis 29,65 MHzMaksimālais kanāla platums 59,3 MHz
5.Pārraidāmā signāla veidsCiparu 
6.Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums
Frekvenčdales duplekss (FDD).
Kanālu dupleksais atdalījums 252,04 MHz
 
7.Izstarotā jauda/jaudas blīvumse.i.r.p. ≤ 35 dBW
≤ 43 dBm antenas ieejā.
Iespēju izmantot radiofrekvenču spektru ar augstāku e.i.r.p. robežvērtību izskata individuāli
 
8.Kanāla lietošanas nosacījumiNav noteikti 
9.Atļaujas veidsKatrai radiostacijai individuāli noteikts radiofrekvences piešķīrums 
10.Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1Nav noteiktas 
11.Frekvenču plānojuma apsvērumiAtbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 3.15. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai 
Informatīvā daļa