Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 454

Rīgā 2022. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 36 72. §)
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par piesārņojumu"
32.2 panta 4.6 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" (turpmāk – konkurss) nolikumu, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, projektu iesniegumu iesniegšanas, vērtēšanas, apstiprināšanas un finanšu instrumenta finansējuma piešķiršanas kārtību, kā arī projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

2. Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) ar līgumu deleģē sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds) uzdevumu pieņemt, vērtēt un apstiprināt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finanšu instrumenta finansējuma piešķiršanu, līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – projekta līgums) sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, pārbaudīt pārskatus un kontrolēt projektu īstenošanu, atgūt projektiem izmaksātos finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem, un veikt monitoringa uzraudzību, ieskaitot informācijas sniegšanu par projektos sasniegto enerģijas ietaupījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem energoefektivitātes monitoringa jomā. Attiecībā uz šajā punktā minēto uzdevumu izpildi Vides investīciju fonds ir ministrijas pārraudzībā.

4. Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pašvaldība vai tās iestāde (turpmāk – pašvaldība) vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kura nodrošina likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 2. punktā minētās autonomās funkcijas izpildi.

5. Konkursa ietvaros pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 10 000 000 euro.

6. Konkursa ietvaros apstiprinātā projekta īstenošanas periods nepārsniedz 24 mēnešus no dienas, kad stājies spēkā projekta līgums, kuru ar Vides investīciju fondu ir noslēdzis šo noteikumu 4. punktā minētais projekta iesniedzējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs). Projekts uzskatāms par īstenotu, kad atbilstoši projekta līgumam ir īstenotas visas projektā plānotās aktivitātes un finansējuma saņēmējs ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu.

7. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (turpmāk – efektivitātes rādītājs), kas raksturo oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisiju samazinājumu attiecībā pret projekta iesniegumā norādīto finanšu instrumenta finansējumu, nedrīkst būt mazāks par 0,10 kg CO2/euro gadā. CO2 emisiju samazinājumu aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam, skaitļus nenoapaļo un norāda ar divām zīmēm aiz komata.

8. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

9. Konkursa ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā trīs projekta iesniegumus par attiecīgās administratīvās teritorijas dažādām apdzīvotām vietām.

10. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finanšu instrumenta finansējumu konkursa ietvaros, ja tā bilancē ir apgaismojuma infrastruktūra:

10.1. kurā tiks īstenotas konkursā atbalstāmas aktivitātes;

10.2. ar kuru nodrošina likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 2. punktā minētās autonomās funkcijas izpildi;

10.3. kura atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā.

11. Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finanšu instrumenta finansējumu konkursa ietvaros, ja:

11.1. projekta iesniedzējam projekta iesnieguma iesniegšanas dienā un projekta līguma noslēgšanas dienā ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

11.2. projekta iesniegumā plānotās attiecināmās izmaksas tiek vai ir tikušas finansētas citu finansējuma programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā no Eiropas Savienības, ārvalstu finanšu palīdzības vai nacionālā publiskā finansējuma līdzekļiem;

11.3. projekta iesniedzējs projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies prettiesiski iegūt vai ir ieguvis ierobežotas pieejamības informāciju vai prettiesiski centies ietekmēt vai ir ietekmējis projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju, Vides investīciju fondu vai citu konkursa vērtēšanā iesaistītu amatpersonu vai ekspertu;

11.4. projekta iesniedzēja likumīgais pārstāvis vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu un sodāmība nav dzēsta par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

11.4.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļautu labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;

11.4.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

11.4.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

11.4.4. terorisma publiska slavināšana vai attaisnošana, publisks aicinājums uz terorismu, terorismu slavinoša, attaisnojoša vai uz terorismu aicinoša satura materiāla izplatīšana, terorisma īstenošanas draudi;

11.5. projekta iesniedzēja likumīgais pārstāvis vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu un sodāmība nav dzēsta par jebkuru no šādiem pārkāpumiem:

11.5.1. viena vai vairāku tādu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

11.5.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

12. Informāciju izziņas veidā vai tiešsaistes datu pārraides režīmā par šo noteikumu 11.4. un 11.5. apakšpunktā minētajiem faktiem Vides investīciju fonds iegūst no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs".

III. Finanšu instrumenta finansējuma apmēra noteikšana

13. Konkursa ietvaros vienam projektam:

13.1. minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 100 000 euro;

13.2. maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 500 000 euro.

14. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

15. Šo noteikumu izpratnē netiek sniegts atbalsts, kas varētu tikt kvalificēts kā valsts atbalsts komercdarbībai.

16. Jebkuru projekta izmaksu pieaugumu finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

17. Projektu finansē no finanšu instrumenta līdzekļiem un līdzfinansē no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

IV. Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

18. Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas projekta aktivitātes (šo noteikumu 18.3. un 18.4. apakšpunktā minētās aktivitātes īsteno kopā ar šo noteikumu 18.1. ​​​​​​​ un 18.2. apakšpunktā minētajām aktivitātēm):

18.1. esošo gaismekļu vai to sastāvdaļu demontāža vai nomaiņa;

18.2. jaunu energoefektīvu gaismekļu iegāde un uzstādīšana;

18.3. gaismekļu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču un aizsardzības automātikas ierīču (ar B vai C raksturlīkni) iegāde un uzstādīšana;

18.4. pievada iegāde un uzstādīšana posmā no aizsardzības automātikas ierīces līdz gaismeklim, ja posma garums nepārsniedz 15 metru;

18.5. esošās apgaismojuma sistēmas elementu (tai skaitā balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai pārbūve;

18.6. apgaismojuma infrastruktūras pieslēgšana pie centralizētās vadības sistēmas;

18.7. atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai gaismekļiem.

19. Nomainītajiem gaismekļiem jānodrošina minimālās apgaismojuma prasības atbilstoši vietas apgaismojuma klasei, kas norādīta šo noteikumu ​1. pielikuma 6. punktā un atbilst Latvijas Republikas būvnormatīvu un standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismojumu.

20. Attiecināmas ir šādas projekta izmaksas atbilstoši šo noteikumu 18. punktā minētajām aktivitātēm:

20.1. jauna energoefektīva gaismekļa vai tā sastāvdaļu, apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas ierīces un pievada iegādes izmaksas;

20.2. esoša gaismekļa vai tā sastāvdaļu demontāžas izmaksas, ja gaismekļa vietā tiek uzstādīts jauns energoefektīvs gaismeklis vai notiek gaismekļa vai tā sastāvdaļu pārbūve vai nomaiņa;

20.3. gaismekļa vai tā sastāvdaļu, apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas ierīces un pievada montāžas izmaksas;

20.4. esošās apgaismojuma infrastruktūras elementu (tai skaitā balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņas vai pārbūves izmaksas;

20.5. apgaismojuma infrastruktūras pilnveidošanai nepieciešamo ierīču iegādes un uzstādīšanas izmaksas, kā arī minēto ierīču pieslēgšanas izmaksas centralizētajai vadības sistēmai;

20.6. atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģiju iegādes un uzstādīšanas izmaksas elektroenerģijas ražošanai gaismekļiem.

21. Konkursa ietvaros šo noteikumu 20. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir šādi ierobežojumi:

21.1. demontāžas darbi nedrīkst pārsniegt 7 % no kopējām attiecināmajām izmaksām;

21.2. montāžas darbi kopā nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām;

21.3. apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīces, aizsardzības automātikas ierīces un pievada iegāde nedrīkst pārsniegt 25 % no kopējām attiecināmajām izmaksām;

21.4. šo noteikumu 20.6. apakšpunktā minētajai izmaksu pozīcijai piemēro nosacījumu, ka projekta iesniedzējs vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas izmanto apgaismojuma infrastruktūras pašpatēriņa vajadzībām.

22. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās:

22.1. atbilst šo noteikumu 20. punktā minētajām izmaksām un šo noteikumu 21. punktā minētajiem izmaksu ierobežojumiem;

22.2. ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ir iekļautas projekta iesniegumā;

22.3. ir radušās pēc projekta līguma noslēgšanas, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām;

22.4. ir norādītas projekta iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī ir iekļautas projekta iesniedzēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi. Minētās attiecināmās izmaksas ir apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai to atvasinājumiem, kas izgatavoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām.

23. Neattiecināmas ir šādas projekta izmaksas:

23.1. izmaksas, kas saistītas ar apgaismojuma energoapgādes tīkla izveidi no jauna un centralizētās vadības sistēmas izveidi no jauna;

23.2. izmaksas, kas saistītas ar projekta vadības, teritorijas labiekārtošanas darbiem, ietves vai ielas seguma nomaiņu vai jaunu segumu izveidi un citām aktivitātēm, kas nav paredzētas šo noteikumu 18. punktā;

23.3. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie ir atgūstami no valsts budžeta;

23.4. muitas nodokļi un nodevas;

23.5. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu, maksa par finanšu transakcijām un citi tiešie finansiālie izdevumi;

23.6. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

23.7. līzinga izmaksas;

23.8. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma veidlapas un citu papildu dokumentu sagatavošanu;

23.9. pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

23.10. izmaksas, kas ir lielākas par šo noteikumu 21. punktā minētajiem ierobežojumiem;

23.11. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

23.12. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

24. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta ietvaros sasniegto rezultātu (tai skaitā uzstādītās apgaismojuma infrastruktūras) uzturēšanu un lietošanu atbilstoši projekta mērķim vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas (turpmāk – monitoringa periods). Nav pieļaujama uzstādītās apgaismojuma infrastruktūras demontāža, bet, saskaņojot ar Vides investīciju fondu, ir atļauta minētās infrastruktūras uzlabošana, lai paaugstinātu tās efektivitāti.

25. Projekta kopējo budžetu var veidot, iekļaujot tajā finanšu rezervi, taču tā nedrīkst pārsniegt 3 % no šo noteikumu 20. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām (sākotnējām projekta iesniegumā plānotajām un apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot finanšu rezervi).

26. Finansējuma saņēmējs projekta publicitātes pasākumus nodrošina no saviem līdzekļiem.

V. Konkursa izsludināšana

27. Konkursu izsludina 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas par visu šo noteikumu 5. punktā minēto finanšu instrumenta finansējumu.

28. Vides investīciju fonds izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, konkursam pieejamo finanšu instrumenta finansējuma apmēru, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), kā arī elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāmi projektu iesniegumi, un norādi, kur iegūstama papildinformācija par konkursa nosacījumiem. Konkursa izsludināšanas dienā Vides investīciju fonda tīmekļvietnē ievieto vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

29. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc konkursa izsludināšanas.

VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšana

30. Lai piedalītos konkursā, projekta iesniedzējs aizpilda un elektroniska dokumenta veidā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz Vides investīciju fondā aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (2. pielikums) un šādus papildus iesniedzamos dokumentus:

30.1. projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu, kuru parakstījis projekta iesniedzēja likumīgais pārstāvis vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju, un kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas, projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms un līdzfinansējuma nodrošināšanas avots, vai minētā lēmuma izraksts;

30.2. projekta iesniedzēja apliecinājums, ka projektam pieteiktā apgaismojuma infrastruktūra atrodas projekta iesniedzēja bilancē un publiskajā teritorijā, norādot esošo gaismekļu skaitu, tipu un sadalījumu pa jaudas kategorijām;

30.3. projekta tehniskais raksturojums. Tajā ietver:

30.3.1. katras ielas vai publiskās teritorijas aprakstu, kurā paredzēts īstenot projektu, norādot ielu vai teritoriju platumu, brauktuvju skaitu, ielu apgaismojuma balstu attālumu no brauktuves, ietves platumu abās ielas pusēs, zaļās zonas platumu abās ielas puses, gaismekļu augstumu virs zemes, konsoles tipu un parametrus, attālumus starp esošajiem balstiem, trošu izvietojumu un garumus, gaismekļu stiprinājumus ēku sienās, to augstumus un savstarpējos attālumus;

30.3.2. projektējamā apgaismojuma aprēķinus katrai projekta īstenošanas shēmai;

30.3.3. plānoto CO2 emisiju samazinājuma aprēķinu;

30.3.4. informāciju par elektroenerģijas patēriņu pirms projekta īstenošanas un paredzamo elektroenerģijas patēriņu pēc projekta īstenošanas, norādot esošo un projektējamo gaismekļu jaudu un tipu un paredzamo elektroenerģijas patēriņa ietaupījuma aprēķinu;

30.3.5. informāciju par projekta īstenošanas vietas ielas vai teritorijas apgaismojuma klasi. Ja tāda nav noteikta, norāda visus parametrus, pēc kuriem izvēlēta apgaismojuma kategorija (satiksmes intensitāte, ceļa vai ielas raksturojums – sazarojumi, krustojumi, to apgrūtinājumi un šķēršļi, ietves, veloceliņi un citi parametri);

30.4. ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, pilnvara par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem.

31. Projekta iesniedzējs, sagatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

31.1. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

31.2. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā;

31.3. projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

31.4. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo DOC, DOCX vai PDF formātā, shēmas – PDF, JPG, JPEG vai TIFF formātā, projekta aktivitāšu izmaksu tāmi un laika grafiku – XLS, XLSX, PDF, JPG, JPEG vai TIFF formātā;

31.5. visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro;

31.6. projekta iesnieguma veidlapu projekta iesniedzēja likumīgais pārstāvis vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesnieguma iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem un dokumentu juridisko spēku.

32. Vides investīciju fonds reģistrē saņemtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numurus un septiņu darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma identifikācijas numuru.

33. Vides investīciju fonds izskata tikai tos projektu iesniegumus, kuri iesniegti Vides investīciju fondā līdz konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām.

34. Ja projekta iesniegums saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, tas netiek vērtēts un Vides investīciju fonds informē projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma saņemšanu pēc termiņa beigām un atteikumu to vērtēt.

VII. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finanšu instrumenta finansējuma piešķiršanu

35. Projektu iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai Vides investīciju fonds izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija). Iesniegtos projektu iesniegumus vērtē ne ilgāk kā trīs mēnešus.

36. Vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību nosaka vērtēšanas komisijas nolikums. Vērtēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina ar Vides investīciju fonda rīkojumu.

37. Vērtēšanas komisiju vada Vides investīciju fonda pārstāvis. Vērtēšanas komisijā ir iekļauts viens ministrijas pārstāvis, divi Vides investīciju fonda pārstāvji un viens Ekonomikas ministrijas pārstāvis. Vērtēšanas procesa administrēšanu nodrošina Vides investīciju fonds.

38. Projektu iesniegumu administratīvo vērtēšanu veic atbilstoši precizējamiem un neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem (3. pielikums). Atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā", "Nē" vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms) šādā secībā:

38.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina un Vides investīciju fonds pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

38.2. ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, Vides investīciju fonds informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina precizēt projekta iesniegumu. Projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir septiņas darbdienas no dienas, kad Vides investīciju fonds ir informējis projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma neatbilstību kritērijiem;

38.3. ja projekta iesniedzējs Vides investīciju fonda noteiktajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, projekta iesniegumu vērtē atkārtoti, nosakot, vai tas atbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem un ir virzāms vērtēšanai atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

38.4. ja projekta iesniedzējs Vides investīciju fonda noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, Vides investīciju fonds pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

38.5. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

39. Ja projekta iesniegumā nav informācijas vai tā ir nepilnīga, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, projekta iesniegumu uzskata par neatbilstošu attiecīgajam administratīvās vērtēšanas kritērijam vai attiecīgajā kvalitātes vērtēšanas kritērijā tam piešķir zemāko vērtējumu.

40. Vērtēšanas komisija projektu iesniegumu vērtēšanas laikā, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus, pārbauda projekta iesniegumā norādīto sasniedzamo rādītāju atbilstību projektā plānotajām aktivitātēm un iesniegtajai dokumentācijai. Pārbaudes ietvaros vērtēšanas komisija vai tās pieaicinātie eksperti, ja nepieciešams, apseko plānoto projekta īstenošanas vietu – teritoriju, kurā plānots īstenot projekta aktivitātes.

41. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, Vides investīciju fonds pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

42. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēšanas komisija projektu iesniegumus sarindo dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam.

43. Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, Vides investīciju fonds, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, priekšroku dod projekta iesniegumam ar augstāku plānoto CO2 emisiju samazinājumu gadā saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapā (šo noteikumu 2. pielikuma 2.10. apakšpunkts) minēto rādītāju.

44. Vides investīciju fonds lemj par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

44.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

44.2. projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc sarindošanas šo noteikumu 42. punktā minētajā secībā ir pietiekams finanšu instrumenta finansējums atbilstoši šo noteikumu 5. punktam.

45. Vides investīciju fonds lemj par projekta iesnieguma noraidīšanu, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, ja projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc sarindošanas šo noteikumu 42. punktā minētajā secībā nav pietiekams finanšu instrumenta finansējums atbilstoši šo noteikumu 5. punktam.

46. Administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Projekta līguma noslēgšanas un projekta īstenošanas nosacījumi

47. Projekta iesniedzējs ne vēlāk kā 20 kalendāra dienu laikā pēc tam, kad saņemts Vides investīciju fonda lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz projekta līgumu ar Vides investīciju fondu.

48. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu 20 kalendāra dienu laikā no dienas, kad saņemts Vides investīciju fonda lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt projekta līgumu.

49. Ja šo noteikumu 48. punktā minēto iemeslu dēļ projekta līgums ar projekta iesniedzēju netiek noslēgts, Vides investīciju fonds slēdz projekta līgumu ar to projekta iesniedzēju, kura projekta iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja finanšu instrumenta finansējuma atlikums ir pietiekams šā projekta finansēšanai atbilstoši šo noteikumu 5. punktam.

50. Projekta līgumu sagatavo Vides investīciju fonds. Projekta līgumā ietver:

50.1. Vides investīciju fonda rekvizītus;

50.2. finansējuma saņēmēja rekvizītus;

50.3. projekta nosaukumu, mērķi, uzdevumus un finansējuma apmēru;

50.4. projekta aktivitātes, to īstenošanas laiku un projektā sasniedzamos rezultātus;

50.5. tā darbības termiņu un monitoringa prasības;

50.6. finansējuma saņēmēja atbildību, tiesības un pienākumus;

50.7. Vides investīciju fonda atbildību, tiesības un pienākumus;

50.8. projekta īstenošanas un monitoringa pārskatu saturu un iesniegšanas termiņus;

50.9. strīdu izskatīšanas kārtību;

50.10. publicitātes nosacījumus;

50.11. citus nosacījumus.

51. Projekta iesniegums ir projekta līguma neatņemama sastāvdaļa.

52. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus, finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā pieprasījumu par nepieciešamajiem grozījumiem projekta līgumā, pamatojot grozījumu nepieciešamību. Vides investīciju fonds pēc pieprasījuma saņemšanas izvērtē grozījumu nepieciešamību un sniedz atbildi 20 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu saņemšanas. Grozījumu veikšana projekta līgumā nedrīkst samazināt projekta līgumā norādīto plānoto CO2 emisiju samazinājumu gadā.

53. Ja pēc projekta līguma noslēgšanas tajā nepieciešams izdarīt grozījumus un grozījumu ierosinātājs ir Vides investīciju fonds, tas nosūta finansējuma saņēmējam projekta līguma grozījumu projektu, kā arī pamato grozījumu nepieciešamību. Finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu saņemšanas izvērtē tos un sniedz atbildi Vides investīciju fondam.

54. Ja grozījumus projekta līgumā nepieciešams izdarīt, jo mainījušies finansējuma saņēmēja dati (kontaktinformācija vai bankas rekvizīti), Vides investīciju fonds piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo atbilstošus grozījumus projekta līgumā.

55. Visus projekta ietvaros veiktos izdevumus finansējuma saņēmējs pamato ar līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.

56. Finansējuma saņēmējs izvēlas preču piegādātājus vai pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

57. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta publicitāti:

57.1. ievietojot savā tīmekļvietnē informāciju par projekta īstenošanu, finanšu instrumenta finansējuma izlietojumu, plānoto CO2 emisiju samazinājumu un paredzamo elektroenerģijas patēriņa ietaupījumu;

57.2. projekta īstenošanas laikā organizējot vismaz vienu pasākumu, kurā tas informē sabiedrību par projekta aktivitātēm un rezultātiem;

57.3. projekta rezultātu monitoringa periodā īstenojot vismaz vienu pasākumu, kurā tas informē sabiedrību par projekta aktivitātēm un rezultātiem;

57.4. veicot citus publicitātes pasākumus pēc saviem ieskatiem.

58. Finansējuma saņēmējs projekta līguma darbības laikā par katru trīs mēnešu periodu (ceturksni) līdz periodam (ceturksnim) sekojošā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Vides investīciju fondā pārskatu par projekta īstenošanas progresu (turpmāk – starpposma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidnei.

59. Finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā mēnesi pēc projekta īstenošanas beigu termiņa iesniedz Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidnei. Noslēguma pārskatam pievieno projekta aktivitāšu izpildi apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā.

60. Finansējuma saņēmējs monitoringa periodā nodrošina, ka apgaismojuma infrastruktūra, kurā veiktas projektā atbalstāmās aktivitātes:

60.1. netiek demontēta;

60.2. tiek ekspluatēta;

60.3. tiek uzskaitīta finansējuma saņēmēja bilancē;

60.4. tiek iesaistīta likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 2. punktā minētās autonomās funkcijas izpildē;

60.5. atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā.

61. Finansējuma saņēmējs monitoringa periodā katru gadu veic projekta rezultātu monitoringu par sasniegto elektroenerģijas patēriņa ietaupījumu un CO2 emisijas samazinājumu un attiecīgi līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz Vides investīciju fondā projekta rezultātu monitoringa pārskatu par monitoringa gadu atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidnei. Monitoringa periods sākas nākamā mēneša pirmajā datumā pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas. Monitoringa gads sākas kārtējā gada 1. janvārī un ilgst līdz 31. decembrim.

62. Ja Vides investīciju fonds atbilstoši finansējuma saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam par iepriekšējo monitoringa gadu (izņemot pēdējo monitoringa gadu) konstatē, ka projekta līgumā norādītais CO2 emisijas samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto CO2 emisijas samazinājumu gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc monitoringa pārskata saņemšanas aprēķina neatbilstības apmēru (turpmāk – CO2 emisijas neatbilstība) par pilnu monitoringa gadu un par to informē finansējuma saņēmēju.

63. Finansējuma saņēmējs 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 62. punktā minētās informācijas saņemšanas par CO2 emisijas neatbilstību iesniedz Vides investīciju fondā pasākumu plānu CO2 emisijas neatbilstības novēršanai (turpmāk – plāns). Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz monitoringa pārskatu vai plānu šajos noteikumos minētajā termiņā, Vides investīciju fonds aprēķina CO2 emisijas neatbilstību par pilnu monitoringa gadu un par to informē finansējuma saņēmēju.

64. Finansējuma saņēmējs plānā ietver:

64.1. nepieciešamos CO2 emisijas samazināšanas organizatoriskos un tehniskos pasākumus;

64.2. ja nepieciešams, papildu elektroenerģijas patēriņu samazinošus pasākumus (turpmāk – papildu pasākumi), izņemot tos, kuru īstenošanai finansējuma saņēmējs ir saņēmis finansējumu vai ir saņēmis vai plāno saņemt finansējumu jebkuru citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros, tai skaitā no finanšu instrumenta, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Papildu pasākumus var īstenot teritorijās, kas atbilst šo noteikumu 10.3. apakšpunktā minētajām prasībām, ja tās ir izpildītas projekta monitoringa periodā;

64.3. argumentētu informāciju par iepriekš neparedzamiem vai no finansējuma saņēmēja neatkarīgiem ārējiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmējuši projekta līgumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

65. Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas pārbauda tā atbilstību šo noteikumu 64. punktā minētajām prasībām un apstiprina to. Ja Vides investīciju fonds konstatē, ka plāns neatbilst šo noteikumu 64. punktā minētajām prasībām, Vides investīciju fonds 20 darbdienu laikā pēc plāna saņemšanas par to rakstiski informē finansējuma saņēmēju, un finansējuma saņēmējs 20 darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas novērš konstatētos trūkumus. Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz plānu vai nenovērš minētos trūkumus, Vides investīciju fonds aprēķina CO2 emisijas neatbilstību par attiecīgo monitoringa gadu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju. Ja plāns atbilst šo noteikumu 64. punktā minētajām prasībām, finansējuma saņēmējs plānu īsteno saskaņā ar šo noteikumu 66. punktu.

66. Finansējuma saņēmējs plānu īsteno par saviem līdzekļiem ne ilgāk kā līdz nākamā gada 31. decembrim no dienas, kad plānu ir apstiprinājis Vides investīciju fonds. Monitoringa periodā neieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 64.2. apakšpunktā minētie papildu pasākumi. Monitoringa periodā ieskaita laiku, kurā finansējuma saņēmējs īsteno plānu, kurā paredzēti šo noteikumu 64.1. apakšpunktā minētie pasākumi, ja tādā veidā tiek sasniegts projekta līgumā norādītais CO2 emisijas samazinājums gadā. Pēc plāna īstenošanas finansējuma saņēmējs monitoringu nodrošina attiecībā uz esošajām projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un plānā īstenotajiem pasākumiem.

67. Ja Vides investīciju fonds, izvērtējot monitoringa perioda pēdējā monitoringa gada monitoringa pārskatu, konstatē, ka projekta līgumā noteiktais COemisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar monitoringa perioda monitoringa gada vidējo CO2 emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds aprēķina COemisijas neatbilstību un atgūstamo līdzekļu apjomu saskaņā ar šo noteikumu 69. punktu un par to informē finansējuma saņēmēju. Vides investīciju fonds, ievērojot šo noteikumu 69. un 70. punktu, pieņem lēmumu par projektam izmaksātā finanšu instrumenta finansējuma atzīšanu par neattiecināmu un finanšu instrumenta finansējuma atgūšanu.

68. Vides investīciju fonds sagatavo un līdz projektu īstenošanas perioda beigām publicē savā tīmekļvietnē finanšu instrumenta ietvaros īstenoto projektu monitoringa vadlīnijas. Vadlīnijās nosaka finanšu instrumenta ietvaros īstenoto projektu monitoringa principus, plānā iekļaujamās aktivitātes un kārtību, kādā tiek aprēķināts un monitoringa pārskata apstiprināšanā ņemts vērā CO2 emisijas samazinājums, ja finansējuma saņēmējs pēc projekta īstenošanas beigu termiņa apgaismojuma infrastruktūrā ir veicis papildu pasākumus un ja no finansējuma saņēmēja neatkarīgi ārēji apstākļi ir ietekmējuši projekta līgumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

69. Atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu atbilstoši konstatētajai CO2 emisijas neatbilstībai nosaka:

69.1. izmantojot šādu formulu:EKIIn.l. – atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);
CO2_Līgums – projekta līgumā norādītais CO2 emisijas samazinājums gadā, tonnas;
CO2_1. gads; CO2_2. gads; CO2_3. gads; CO2_n. gads – piecu gadu monitoringa periodā katrā monitoringa kalendāra gadā (no janvāra līdz decembrim) sasniegtais CO2 emisijas samazinājums, tonnas (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);
n – gadu skaits;
EKII – piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;
ECBlikme – Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme;

69.2. izmantojot šādu formulu, ja monitoringa periods tiek pagarināts un ir ilgāks par pieciem gadiem:EKIIn.l. – atgūstamais neattiecināmo līdzekļu apjoms, euro (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);
CO2_Līgums – projekta līgumā norādītais CO2 emisijas samazinājums gadā, tonnas;
CO2_max1; CO2_max2; CO2_max3; CO2_max4; CO2_max5 – no kopējā monitoringa perioda pieci monitoringa gadi (no janvāra līdz decembrim), kuros ir lielākais sasniegtais CO2 emisijas samazinājums gadā, tonnas (noapaļots uz augšu līdz divām zīmēm aiz komata);
EKII – piešķirtais finanšu instrumenta finansējums, euro;
ECBlikme – Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme.

70. Vides investīciju fonds, pieņemot lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta finansējuma atgūšanu atbilstoši konstatētajai CO2 emisijas neatbilstībai, ņem vērā CO2 emisiju samazinājuma apjomu no papildu pasākumiem, kas veikti pēc projekta īstenošanas termiņa beigām, un finansējuma saņēmēja sniegto pamatoto informāciju par CO2 emisijas samazinājumu, ja ir radušies iepriekš neparedzami vai no finansējuma saņēmēja neatkarīgi ārēji apstākļi, kas ietekmējuši projekta līgumā noteikto rezultātu sasniegšanu.

71. Finansējuma saņēmējs finanšu instrumenta finansējumu, kas atzīts par neattiecināmu un atgūstamu saskaņā ar šo noteikumu 67. punktu, atmaksā atbilstoši Vides investīciju fonda noteiktajai kārtībai, savukārt Vides investīciju fonds nodrošina atgūtā finanšu instrumenta finansējuma atmaksu ministrijai.

72. Vides investīciju fondam ir tiesības starpposma, noslēguma un monitoringa pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertus, lai pārbaudītu prasības, kas saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu, un veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā.

IX. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājumi un maksāšanas kārtība

73. Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi maksājumu veidi:

73.1. avansa maksājums līdz 30 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas;

73.2. viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa ir līdz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu;

73.3. noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposma maksājumus, nepārsniedz projektam apstiprināto finanšu instrumenta finansējuma summu.

74. Finansējuma saņēmējs avansa maksājumu var saņemt, ja Vides investīciju fondā ir iesniedzis avansa maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidnei.

75. Finansējuma saņēmējs starpposma maksājumu var saņemt, ja izpildīti šādi nosacījumi:

75.1. finansējuma saņēmējs iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma maksājuma pieprasījumu, kam pievienoti darbu izpildi un to samaksu apliecinoši dokumenti, kas noteikti projekta līgumā, un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

75.2. finansējuma saņēmējs iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma pārskatu par iepriekšējo periodu, un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

75.3. finansējuma saņēmējs pievienojis starpposma maksājuma pieprasījumā iekļautos attiecināmos izdevumus attaisnojošos dokumentus atbilstoši projekta līgumam;

75.4. finansējuma saņēmējs visus ar projektu saistītos maksājumus ir veicis un saņēmis projekta kontā.

76. Finansējuma saņēmējs var saņemt noslēguma maksājumu, ja izpildīti šādi nosacījumi:

76.1. finansējuma saņēmējs iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma maksājuma pieprasījumu, kam pievienoti darbu izpildi un to samaksu apliecinoši dokumenti, kas noteikti projekta līgumā, un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

76.2. finansējuma saņēmējs iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu, un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

76.3. finansējuma saņēmējs pievienojis noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautos attiecināmos izdevumus attaisnojošos dokumentus atbilstoši projekta līgumam;

76.4. finansējuma saņēmējs visus ar projektu saistītos maksājumus ir veicis un saņēmis projekta kontā;

76.5. finansējuma saņēmējs ir pilnībā īstenojis projektā plānotās aktivitātes.

77. Ministrija veic maksājumu piecu darbdienu laikā, pamatojoties uz Vides investīciju fonda atzinumu par finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu un apliecinājumu par finansējuma saņēmēja pārskata apstiprināšanu. Ministrija minēto termiņu var pagarināt par laiku, kas nepieciešams precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai, bet ne ilgāk kā par piecām darbdienām.

X. Pārskatu iesniegšana un pārbaude

78. Finansējuma saņēmējs pārskatus iesniedz elektroniski kopā ar projekta līgumā minētajiem pamatojošajiem dokumentiem.

79. Vides investīciju fonds pārbauda saņemto pārskatu un projekta līgumā minētos pamatojošos dokumentus un 20 darbdienu laikā sagatavo lēmumu par pārskata apstiprināšanu vai pieprasa finansējuma saņēmējam 10 darbdienu laikā no vēstules saņemšanas dienas iesniegt papildu informāciju vai precizēt pārskatu.

80. Vides investīciju fonds 15 darbdienu laikā pēc papildu informācijas vai precizētā pārskata saņemšanas informē finansējuma saņēmēju par projekta pārskata apstiprināšanu, precizēšanu vai noraidīšanu.

81. Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu vai projekta līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz Vides investīciju fondā pārskatu, projekta līgumā minētos pamatojošos dokumentus vai Vides investīciju fonda pieprasīto papildu informāciju, ministrija, pamatojoties uz Vides investīciju fonda atzinumu, aptur maksājumus no finanšu instrumenta līdzekļiem līdz dienai, kad Vides investīciju fonds informē ministriju, ka finansējuma saņēmējs projekta līgumā noteiktajā kārtībā ir izpildījis attiecīgās saistības. Finansējuma saņēmējs projekta līgumā noteiktajā kārtībā attiecīgās saistības izpilda ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minētā perioda beigām.

XI. Projektu īstenošanas kontrole un audits

82. Projektu īstenošanas kontrole un audits (turpmāk – projektu pārbaudes) šo noteikumu izpratnē ir:

82.1. pārbaude par projekta īstenošanas progresu (turpmāk – projekta progresa pārbaude);

82.2. izlases veida audits par pārskatos norādīto izdevumu atbilstību (turpmāk – izdevumu atbilstības pārbaude);

82.3. izlases veida projekta īstenošanas pēcnovērtējums (turpmāk – projekta pēcnovērtējums).

83. Vides investīciju fonds:

83.1. katru gadu līdz 31. janvārim sagatavo šo noteikumu 82. punktā minēto kārtējā gadā veicamo projektu pārbaužu plānu, kas pamatojas uz nejaušo selektīvo atlases metodi;

83.2. projekta progresa pārbaudē novērtē projekta progresa atbilstību plānotajam aktivitāšu ieviešanas grafikam un projekta īstenošanas nosacījumiem, kas noteikti projekta līgumā un šajos noteikumos. Ja nepieciešams, projekta progresa pārbaudi veic projekta īstenošanas vietā;

83.3. izdevumu atbilstības pārbaudē novērtē finansējuma saņēmēja iesniegtajos pārskatos norādīto izdevumu atbilstību šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām. Ja nepieciešams, izdevumu atbilstības pārbaudi veic projekta īstenošanas vietā;

83.4. projekta pēcnovērtējumā novērtē projekta īstenošanas atbilstību projekta iesniegumā norādītajiem projektā sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī novērtē projekta rezultātu ilgtspēju. Ja nepieciešams, projekta pēcnovērtējumu veic projekta īstenošanas vietā.

84. Ja, veicot izlases pārbaudi, Vides investīciju fonds konstatē, ka attiecībā uz projektu pastāv šo noteikumu vai projekta līguma saistību neizpildes risks vai tiek konstatētas kļūdas vai nepilnības Vides investīciju fonda apstiprinātajā maksājumu pieprasījumā, ministrija aptur maksājumus un nosūta Vides investīciju fondam attiecīgu informāciju lēmuma pieņemšanai saskaņā ar projekta līgumu vai šo noteikumu 68. punktu.

85. Finansējuma saņēmējs nodrošina ministrijai, Vides investīciju fondam un tās pilnvarotiem auditoriem:

85.1. pieeju ar projektu saistītajiem dokumentiem, tai skaitā projekta līgumam un grozījumiem, citiem projekta ietvaros noslēgtajiem līgumiem, darbu pieņemšanas un nodošanas aktiem, rēķiniem, maksājuma uzdevumiem, starpposma pārskatiem un noslēguma pārskatam, monitoringa pārskatiem un sasniegtos rezultātus apliecinošajai dokumentācijai (elektroniski);

85.2. pieeju ar projektu saistītajai apgaismojuma infrastruktūrai, kas attiecas uz veicamo pārbaudi;

85.3. nepieciešamo dokumentu izrakstus un kopijas.

86. Ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus ministrija, Vides investīciju fonds, finansējuma saņēmējs un trešās personas, ar kurām finansējuma saņēmējs slēdzis līgumu par darbu veikšanu un kuras saņēmušas finanšu instrumenta finansējumu projekta ieviešanai, glabā 10 gadus no dienas, kad beidzies projekta rezultātu monitoringa periods.

XII. Konkursa īstenošanas uzraudzība un novērtēšana

87. Vides investīciju fonds katru gadu līdz 31. janvārim sagatavo konkursa uzraudzības pasākumu plānu kārtējam gadam.

88. Konkursa īstenošanas uzraudzība šo noteikumu izpratnē ir:

88.1. finanšu instrumenta finansējuma izlietojuma atbilstības uzraudzība;

88.2. Vides investīciju fonda finanšu audits;

88.3. finanšu instrumenta darbības audits, vadības un kontroles sistēmas audits.

89. Ministrija un Vides investīciju fonds nodrošina audita veicējam:

89.1. pieeju ar finanšu instrumenta īstenošanu saistītajiem dokumentiem, tai skaitā projektu līgumiem un grozījumiem projektu līgumos, starpposma pārskatiem, noslēguma pārskatiem un monitoringa pārskatiem (elektroniski);

89.2. pieeju ar finanšu instrumentu saistītajai apgaismojuma infrastruktūrai, kas attiecas uz veicamo pārbaudi;

89.3. nepieciešamo dokumentu izrakstus un kopijas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 454
Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķins

1. Oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisiju samazinājumu raksturo starpība starp CO2 emisiju apjomu gadā pirms projekta īstenošanas un plānoto CO2 emisiju apjomu gadā pēc projekta īstenošanas.

2. CO2 emisiju samazinājuma aprēķinā izmanto CO2 emisijas faktoru (CCO2) 0,109 t CO2/MWh.

3. Plānoto CO2 emisiju samazinājumu, līnijā aizvietojot n skaitu energoneefektīvu gaismekļu ar n skaitu energoefektīvu gaismekļu un uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci ar vienu vai vairākiem dimēšanas līmeņiem diennakts laikā, aprēķina, izmantojot šādas formulas:

C = (EsEb + Ep) × CCO2, kur

C – CO2 emisiju samazinājums gadā (t CO2/gadā);

Es – gaismekļa vai līnijas patērētais (izmērītais) elektroenerģijas apjoms gadā pirms projekta īstenošanas (MWh/gadā);

Eb – gaismekļa vai līnijas plānotais elektroenerģijas patēriņš, līnijā aizvietojot n skaitu energoneefektīvu gaismekļu ar n skaitu energoefektīvu gaismekļu un uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci, gadā pēc projekta īstenošanas (MWh/gadā);

Ep – ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģiju saražotā elektroenerģija, nepārsniedzot Eb (MWh/gadā);

CCO2 – CO2 emisijas faktors (t CO2/MWh) saskaņā ar šā pielikuma 2. punktu;

Eb = E1 + E2 + ... + En, kur

Eb – gaismekļa vai līnijas plānotais elektroenerģijas patēriņš, līnijā aizvietojot n skaitu energoneefektīvu gaismekļu ar n skaitu energoefektīvu gaismekļu un uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci, gadā pēc projekta īstenošanas (MWh/gadā);

E1 – elektroenerģijas patēriņš, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis 1 (MWh/gadā) (nakts stundās satiksmes intensitāte samazinās, tādēļ var piemērot zemāku apgaismojuma klasi. Izvēloties apgaismojuma līmeņa samazinājumu, norādīt, kāda apgaismojuma klase tiek piemērota šajās stundās);

E2 – elektroenerģijas patēriņš, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis 2 (MWh/gadā);

En – elektroenerģijas patēriņš, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis n (MWh/gadā), kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

En = Pnom(b) × kn × tn × 10–6, kur

Pnom(b) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, pēc projekta īstenošanas (W);

kn – plānotais apgaismojuma līmeņa n vai elektroenerģijas patēriņa samazinājums procentos;

tn – kopējais darbības laiks gadā, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis (atbilstošajam kn) (stundas/gadā).

4. Ja nav iespējams veikt elektroenerģijas patēriņa mērījumus atsevišķam gaismeklim vai līnijai pirms projekta īstenošanas, elektroenerģijas patēriņu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E(s) = Pnom(s) × t × 10–6, kur

Es – gaismekļa vai līnijas aprēķinātais elektroenerģijas patēriņš gadā pirms projekta ieviešanas (MWh/gadā);

Pnom(s) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, līnijai pirms projekta īstenošanas (W);

t – kopējais darbības laiks vienā gadā (stundas/gadā).

5. Elektroenerģijas patēriņa samazinājumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = EsEb, kur

E – plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā pēc pasākuma īstenošanas (MWh/gadā);

Es – gaismekļa vai līnijas aprēķinātais vai izmērītais elektroenerģijas patēriņš pirms projekta ieviešanas gadā (MWh/gadā);

Eb – gaismekļa vai līnijas plānotais elektroenerģijas patēriņš, līnijā aizvietojot n skaitu energoneefektīvu gaismekļu ar n skaitu energoefektīvu gaismekļu un uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci, gadā pēc projekta īstenošanas (MWh/gadā).

6. Nomainītajiem gaismekļiem jāatbilst šādām minimālā apgaismojuma prasībām atbilstoši vietas apgaismojuma klasei:

Nr.
p. k.

Apgaismojuma klase

Salīdzinošā klase

Minimālais apgaismojuma daudzums,
E (lx)

1.

M1

C0

50

2.

M2

C1

30

3.

M3

C2

20

4.

M4

C3

25

5.

M5

C4

10

6.

M6

C5

7,5

7. Apgaismojuma klases ME parametri:

Nr.
p. k.

Klase

Apgaismojuma parametri, ja ir sausa virsma

Apžilbinājums

Apkārtējais apgaismojums

L, cd/m2
(uzturēšanas vērtība)

U0
(minimālā vērtība)

U1
(minimālā vērtība)

TI, %*
(maksimālā vērtība)

SR2**
(minimālā vērtība)

1.

M1

2,00

0,40

0,70

10

0,35

2.

M2

1,50

0,40

0,70

10

0,35

3.

M3

1,00

0,40

0,60

15

0,30

4.

M4

0,75

0,40

0,60

15

0,30

5.

M5

0,50

0,35

0,40

15

0,30

6.

M6

0,30

0,35

0,40

20

0,30

Piezīmes.
1. * – par 5 % lielāka TI vērtība ir pieļaujama, ja tiek izmantoti zema apgaismojuma līmeņa gaismas avoti (zemspiediena nātrija un fluorescentās spuldzes).
2. ** – šo kritēriju izmanto tikai tad, ja apgaismojamie objekti nav satiksmes zonas ar īpašiem nosacījumiem un prasībām attiecībā pret brauktuvi.

8. CO2 emisiju apjomam pēc projekta īstenošanas jābūt mazākam nekā sākotnējam CO2 emisijas apjomam, un CO2 emisiju samazinājums nevar pārsniegt sākotnējo emisiju apjomu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 454
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" iesnieguma veidlapa
Projekta nosaukums: 
 
Projekta iesniedzējs: 

Aizpilda Vides investīciju fonds

Projekta identifikācijas numurs: 
Projekta iesniegšanas datums: 
Projekta apstiprināšanas datums: 
 
1. sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

1.Projekta iesniedzēja nosaukums 
2.Projekta iesniedzēja darbības forma

Latvijas Republikas pašvaldība

Latvijas Republikas pašvaldības iestāde

Latvijas Republikas pašvaldības kapitālsabiedrība

3.PVN maksātājs

4.Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
5.Juridiskā adreseIela, mājas nr.
Pilsēta, novads
Pasta indekss

1.2. Projekta iesniedzēja atbildīgā persona

1.Vārds, uzvārds 
2.Amats 
3.Tālrunis 
4.E-pasts vai e-adrese 

1.3. Projekta iesniedzēja kontaktpersona

1.Vārds, uzvārds 
2.Amats 
3.Tālrunis 
4.E-pasts vai e-adrese 
 
2. sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Projekta mērķis

Formulēt projekta mērķi (līdz 500 rakstu zīmēm)

 

2.2. Projekta kopsavilkums

Īsi aprakstīt projekta nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un rezultātus, norādot ieguvumus elektroenerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisiju samazināšanai (līdz 2000 rakstu zīmēm)

 

2.3. Projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojums

Norādīt būtiskākās problēmas, kuras tiks risinātas ar projekta palīdzību, un pamatot to risināšanas aktualitāti. Norādīt būtiskākās projekta aktivitātes, raksturot projektā izmantojamās tehnoloģijas un materiālus, norādot to priekšrocības un trūkumus, kā arī pamatojot to piemērotību projekta mērķu sasniegšanai un atbalstāmajām aktivitātēm, atsaukties uz pilsētu, reģionu vai valsts līmeņa plānošanas dokumentiem, kuru mērķi tiek sasniegti ar šo projektu (līdz 6000 rakstu zīmēm)

 

2.4. Projekta mērķa grupas apraksts

Aprakstīt projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti (līdz 1500 rakstu zīmēm)

 

2.5. Projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas

Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (līdz 3000 rakstu zīmēm)

 

2.6. Projekta aktivitāšu īstenošanai plānotie iepirkumi

Norādīt un raksturot projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus un tajos izmantojamos kritērijus (zaļā publiskā iepirkuma kritērijs u. c.). Raksturot veiktās tirgus izpētes (līdz 1000 rakstu zīmēm)

 

2.7. Galveno iekārtu specifikācijas raksturojums

Gaismekļu, apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču, aizsardzības automātikas ierīču, pievada un balstu specifikācijas raksturojums (līdz 4000 rakstu zīmēm)

 

2.8. Projekta aktivitāšu raksturojums

Nr.
p. k.

Projekta aktivitāte

Projekta aktivitātes apraksts
(< 2000 zīmes katrai darbībai)

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

skaits

mērvienība

      
      

2.9. Projekta tehniskie rādītāji

Nr.
p. k.

Rādītājs

Mērvienība

Skaits

1.Apgaismojuma stundu skaits (vidēji)

h/gadā

 
2.Elektroenerģijas patēriņš pirms projekta īstenošanas

MWh/gadā

 
3.Elektroenerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas

MWh/gadā

 
4.Nomaināmo gaismekļu kopīgā jauda

MW

 
5.Uzstādāmo gaismekļu kopīgā jauda

MW

 
6.Uzstādāmo gaismekļu skaits (katram tipam)

gab.

 
6.1....  
7.Uzstādāmo gaismekļu ar spuldzi darbības laiks bez apkalpes* (katram tipam)

h/gadā

 
7.1....  
8.Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču skaits (katram tipam)

gab.

 
8.1....  
9.Aizsardzības automātikas ierīču skaits (katram tipam)

gab.

 
9.1....  
10.Pievadu raksturojums, garums (katram tipam)

m

 
10.1....  
11.Uzstādāmo gaismekļu kopējās izstarotās gaismas plūsmas lieluma attiecība pret nominālo jaudu Pnom (katram tipam)

Lm/W

 
11.1....  
12.Gaismekļu balastu lietderības koeficients** (katram tipam)

%

 
12.1....  
13.Atjaunojamos energoresursus izmantojošas tehnoloģijas jauda

MW

 
13.1.  
14.Ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģiju saražotā elektroenerģija gadā

MWh/gadā

 
14.1.  

Piezīmes.
1. *
Izņemot gaismekļa tīrīšanas darbus.
2. ** Ja ražotājs nav norādījis, rēķina Pgaismas avota/Pnom (%).

2.10. Projekta sasniedzamie rādītāji

Nr.
p. k.

Rādītājs

Mērvienība

Gadā

1.

Plānotais elektroenerģijas patēriņa ietaupījums pēc projekta īstenošanas gadā

MWh/gadā

 

2.

Plānotais CO2 emisiju samazinājums pēc projekta īstenošanas gadā

t CO2/gadā

 

3.

Attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta finansējumu

kg CO2 gadā/euro

 

Piezīme. NA – nav attiecināms.

2.11. Projekta īstenošanas vieta

Nr.
p. k.

Projekta īstenošanas vietas adrese

Projekta īstenošanas vietas (objekta, zemes) kadastra numurs

Uzstādīto gaismekļu skaits un veidi

Projekta īstenošanas vietas atbilstība pašvaldības publiskajai teritorijai (pamatojums, pievienotie dokumenti (to nosaukums, numurs u. c. apliecinoša informācija))

     
     
     
     
     
     
     

2.12. Projekta ietvaros sasniedzamā potenciālā CO2 emisiju samazinājuma un plānotā elektroenerģijas patēriņa ietaupījuma pamatojums un aprēķins

Pamatot projekta ietvaros sasniedzamo potenciālo CO2 emisiju samazinājumu un plānoto elektroenerģijas patēriņa ietaupījumu un norādīt tā aprēķinu (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes, t. sk. norādot atsauci uz papildus pievienoto pielikumu)

 

2.13. Projekta atbilstība pašvaldības apstiprinātajos dokumentos noteiktajām prioritātēm klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā

Pamatot projekta atbilstību pašvaldības apstiprinātajos dokumentos noteiktajām prioritātēm klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā. Aprakstīt, vai pašvaldība ir ieviesusi energopārvaldības sistēmu vai sertificētu energopārvaldības sistēmu un paziņojusi Ekonomikas ministrijai par sistēmas ieviešanu un identificētajiem pasākumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem energoefektivitātes un monitoringa jomā (līdz 3000 rakstu zīmēm)

 
 
3. sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Projekta ieviešanas un vadības kapacitāte

Raksturot projekta iesniedzēja pieredzi līdzīga mēroga un specifikas projektu vadīšanā. Norādīt pieredzi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanā un videi draudzīgas būvniecības projektu organizēšanā, ja tāda ir (līdz 2000 rakstu zīmēm)

 

3.2. Projekta ieviešanas riski

Identificēt un raksturot iespējamos projekta ieviešanas riskus (līdz 1000 rakstu zīmēm)

 

3.3. Pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai

Raksturot preventīvos pasākumus projekta ieviešanas risku mazināšanai (līdz 1000 rakstu zīmēm)

 

3.4. Projekta īstenošanas laiks

3.4.1. Plānotais projekta īstenošanas laiks pilnos mēnešos 

3.4.2. Projekta īstenošanas laika grafiks

Norādīt projekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanas laikus atbilstošajam ceturksnim (ar skaitļiem no 1 līdz 12 atzīmēt atbilstošo kalendāra mēnesi)

Nr.
p. k.

Aktivitātes nosaukums

Ceturksnis

1. gads

2. gads

 

I*

II

III

IV

I

II

III

IV

          
          

Piezīme. * Grafikā norādītais pirmais ceturksnis ir pirmais aktivitāšu īstenošanas ceturksnis pēc projekta līguma noslēgšanas dienas.

4. sadaļa – Publicitāte

4.1. Publicitātes pasākumi

4.1.1. Atzīmēt publicitātes pasākumu skaitu, kas tiks veikti projekta īstenošanas laikā

Informācija tīmekļvietnē (projekta īstenošanas laikā un pēc projekta ieviešanas (monitoringa periodā)) 
Informācija presē (projekta īstenošanas laikā un pēc projekta ieviešanas (monitoringa periodā)) 
Informatīva plāksne projekta īstenošanas vietā 
Citi (norādīt) 

4.1.2. Norādīt konkrētus plānotos pasākumus

Nr.
p. k.

Pasākums

Mērķa grupa

Plānotie izdevumi, euro

Finansējuma avots

Pasākuma mērogs*

      
      
      

Piezīme.* Lietot apzīmējumus:
III – starptautiska mēroga pasākums (izņemot publikācijas tīmekļvietnēs);
II – valsts mēroga pasākums;
I – vietēja mēroga pasākums.

4.2. Laika grafiks

Publicitātes pasākumi*

1. gads

2. gads

Monitoringa periods**

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 
          
          

Piezīmes.
1. * Norādīt numuru, kas atbilst 4.1.2. punktā norādītajiem pasākumiem.
2. ** Norādīt gadu un ceturksni.

5. sadaļa – Projekta finansēšanas rādītāji

5.1. Aktivitāšu izmaksu tāme

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Vienības nosaukums

Vienību skaits

Vienības izmaksas, euro

Kopā izmaksas, euro

Attiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas, euro (t. sk. PVN)

attiecināmās izmaksas, euro1

% no kopējām izmaksām

1

2

3

4

5 = 4 x 3

6

7

8

1. Gaismekļu iegāde       
1.1.       
...       

Kopā

       
2. Papildu aprīkojums       
2.1. apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču iegāde       
2.1.1.       
...       
2.2. aizsardzības automātikas ierīču iegāde       
2.2.1.       
...       
2.3. pievadu iegāde       
2.3.1.       
...       

Kopā (2.1. + 2.2. + 2.3.)2

       
3. Demontāžas darbu izmaksas       
3.1.       
...       

Kopā3

       
4. Montāžas darbu izmaksas       
4.1.       
...       

Kopā4

       
5. Citas izmaksas       
5.1. esošās apgaismojuma infrastruktūras elementu (balstu, sadales skapju, stiprinājuma trošu un balsteņu, gaisa vadu un kabeļu līniju) nomaiņas vai pārbūves izmaksas       
5.2. apgaismojuma infrastruktūras pilnveidošanai nepieciešamo ierīču iegādes un uzstādīšanas izmaksas un pieslēgšanas izmaksas centralizētajai vadības sistēmai       
5.3. atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģiju iegādes un uzstādīšanas izmaksas elektroenerģijas ražošanai gaismekļiem       
...       

Kopā

       
6. Finanšu rezerve5       

Kopā

       

KOPĀ (1. + 2. + 3. +4. +5. + 6.)

       

Piezīmes.
1. Kopējās attiecināmās izmaksas norāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ja tas ir atgūstams. Ja PVN nav atgūstams, kopējās attiecināmās izmaksas norāda ar PVN.
2. Ne vairāk kā 25 % no kopējām attiecināmām izmaksām.
3. Ne vairāk kā 7 % no kopējām attiecināmām izmaksām.
4. Ne vairāk kā 10 % no kopējām attiecināmām izmaksām.
5. Ne vairāk kā 3 % no kopējām attiecināmām izmaksām, neskaitot rezervi.

5.2. Projekta finansēšanas plāns (euro)

Gads

Kopējās izmaksas

Kopējās neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas**

Finanšu instrumenta finansējums

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

0

1 = 2 + 3

2

3

4

5 = 4 / 3 (%)*

6

7 = 6 / 3 (%)

2022.

       

2023.

       

2024.

       

Kopā

       

Piezīmes.
1. * Ne vairāk kā 70 % no kopējām attiecināmām izmaksām.
2. ** Kopējās attiecināmās izmaksas norāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ja tas ir atgūstams. Ja PVN nav atgūstams, kopējās attiecināmās izmaksas norāda ar PVN.

5.3. Finanšu plūsmas grafiks*

Maksājums

I
projekta ceturksnis

II
projekta ceturksnis

III
projekta ceturksnis

IV
projekta ceturksnis

Avansa maksājums (līdz 30 % no apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas)    
Starpposma maksājums (starpposmu maksājumu kopējā summa ir līdz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu)    
Ja ir vairāki starpposma maksājumi, papildināt ar nepieciešamajām ailēm, ņemot vērā, ka starpposmu maksājumu kopējā summa ir līdz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu    
Noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposma maksājumus, nepārsniedz projektam apstiprināto finanšu instrumenta finansējuma summu    

Piezīme. * Norādiet atbilstošo finanšu instrumenta finansējuma summu ceturksnī.

Maksājums

V
projekta ceturksnis

VI
projekta ceturksnis

VII
projekta ceturksnis

VIII
projekta ceturksnis

Avansa maksājums (līdz 30 % no apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas)    
Starpposma maksājums (starpposmu maksājumu kopējā summa ir līdz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu)    
Ja ir vairāki starpposma maksājumi, papildināt ar nepieciešamajām ailēm, ņemot vērā, ka starpposmu maksājumu kopējā summa ir līdz 90 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu    
Noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposma maksājumus, nepārsniedz projektam apstiprināto finanšu instrumenta finansējuma summu    

Piezīme. * Norādiet atbilstošo finanšu instrumenta finansējuma summu ceturksnī.

6. sadaļa – Iesniedzamie dokumenti
 

Nr.
p. k.

Dokumenta nosaukums

 
1.Projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu, kuru parakstījis projekta iesniedzēja likumīgais pārstāvis vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju, un kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas, projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms un līdzfinansējuma nodrošināšanas avots, vai minētā lēmuma izraksts

2.Projekta iesniedzēja apliecinājums, ka projektam pieteiktā apgaismojuma infrastruktūra atrodas projekta iesniedzēja bilancē un publiskajā teritorijā, norādot esošo gaismekļu skaitu, tipu un sadalījumu pa jaudas kategorijām

3.Projekta tehniskais raksturojums: 
3.1.katras ielas vai publiskās teritorijas apraksts, kurā paredzēts īstenot projektu, norādot ielu vai teritoriju platumu, brauktuvju skaitu, ielu apgaismojuma balstu attālumu no brauktuves, ietves platumu abās ielas pusēs, zaļās zonas platumu abās ielas puses, gaismekļu augstumu virs zemes, konsoles tipu un parametrus, attālumus starp esošajiem balstiem, trošu izvietojumu un garumus, gaismekļu stiprinājumus ēku sienās, to augstumus un savstarpējos attālumus

3.2.projektējamā apgaismojuma aprēķini katrai projekta īstenošanas shēmai

3.3.plānotais CO2 emisiju samazinājuma aprēķins

3.4.elektroenerģijas patēriņš pirms projekta īstenošanas un paredzamais elektroenerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas, norādot paredzamo elektroenerģijas patēriņa ietaupījuma aprēķinu

3.5.projekta īstenošanas vietas ielas vai teritorijas apgaismojuma klase. Ja tāda nav noteikta, norādīt visus parametrus, pēc kuriem izvēlēta apgaismojuma kategorija (satiksmes intensitāte, ceļa vai ielas raksturojums – sazarojumi, krustojumi, to apgrūtinājumi un šķēršļi, gājēju ietves, veloceliņi un citi parametri)

4.Ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, – pilnvara par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 454 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums" (turpmāk – noteikumi)

 
7. sadaļa – Apliecinājums
 
Es, projekta iesniedzēja 
 

(projekta iesniedzēja nosaukums)

atbildīgā amatpersona 
 

(vārds, uzvārds, amats)

  ,

ar parakstu apliecinu, ka uz projekta iesniegšanas brīdi:

7.1. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta ieviešanai pieprasītais finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

7.2. projektā plānotās attiecināmās izmaksas nav plānotas cita projekta iesnieguma ietvaros un tās netiek un netiks segtas citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, no Eiropas Savienības, ārvalstu finanšu palīdzības vai nacionālā publiskā finansējuma līdzekļiem;

7.3. konkursa ietvaros ir iesniegti ne vairāk kā trīs projektu iesniegumi par vienas administratīvās teritorijas dažādām apdzīvotām vietām;

7.4. projekta iesniegumam pievienotie dokumenti atbilst projekta iesniedzēja rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem;

7.5. projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

7.6. uz projekta iesniedzēju nav attiecināma neviena no šādām pazīmēm:

7.6.1. pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par finanšu stabilizācijas pieteikuma iesniegšanu (attiecināms uz pašvaldību);

7.6.2. finanšu ministrs ir iecēlis pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa uzraugu attiecīgajā pašvaldībā (attiecināms uz pašvaldību).

Apliecinu, ka tad, ja projekts tiks apstiprināts:

7.7. sniegšu vai nodrošināšu līdzfinansējumu projekta īstenošanai nepieciešamajā apmērā;

7.8. projektā plānotās attiecināmās izmaksas nav un netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai nacionālā publiskā finansējuma līdzekļiem;

7.9. projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas tiks veiktas un uzskaitītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē (ja attiecināms), būs identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecinās attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

7.10. jebkāds sadārdzinājums, kas radīsies projekta īstenošanas laikā, tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;

7.11. projekta īstenošanas un pēc ieviešanas (monitoringa periodā) laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar noteikumu prasībām;

7.12. iepirkumu procedūras tiks veiktas godīgas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām;

7.13. projekta attiecināmās izmaksas par konkursā atbalstāmajām aktivitātēm būs radušās pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām.

Apliecinu, ka vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas:

7.14. finansējuma saņēmējs vai viņa pilnvarotā persona katru gadu līdz 31. janvārim iesniegs projekta rezultātu monitoringa pārskatu;

7.15. tiks nodrošināta projekta ietvaros sasniegto rezultātu un iegādātā apgaismojuma infrastruktūras uzturēšana un lietošana atbilstoši projekta sākotnējam mērķim;

7.16. netiks pieļauta uzstādītās apgaismojuma infrastruktūras demontāža. Ja tiks uzlabota apgaismojuma infrastruktūra, lai paaugstinātu tās efektivitāti, tad uzlabojumu rezultātā tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš un CO2 emisijas.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no finanšu instrumenta, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par finanšu instrumenta ieviešanu plānotais līdzfinansējums projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas dēļ pret projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Piekrītu, ka, ja nepieciešams, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā noteiktajā kārtībā pieprasa (ja attiecināms) vai iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta informāciju, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

 Paraksts:  
 Datums:  
 

(dd.mm.gggg.)

 
 Zīmoga vieta  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 454
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Nr.
p. k.

Kritērijs

NA*

P/N**

1.Projekta atbilstības kritēriji
1.1.projekta iesnieguma veidlapa iesniegta atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 454 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 2. pielikumam   

N

1.2.projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas pašvaldība, tās iestāde vai pašvaldības kapitālsabiedrība   

N

1.3.projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta veidā, un uz tā ir projekta iesniedzēja likumīgā pārstāvja vai projekta iesniedzēja pilnvarotās personas drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs   

N

1.4.projekta iesniegums ir iesniegts Vides investīciju fonda noteiktajā termiņā   

N

1.5.projekts tiks īstenots Latvijas Republikas teritorijā   

N

1.6.projekta iesnieguma veidlapā ir sniegta visa prasītā informācija par projekta iesniedzēju   

P

1.7.projektā iekļautās aktivitātes atbilst noteikumu mērķim   

P

1.8.projekta iesnieguma veidlapā ir norādītas projekta īstenošanas vietas   

P

1.9.projektā plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs atbilst noteikumu 7. punktā minētajiem nosacījumiem   

P

1.10.projekta iesniedzējs atbilst noteikumu 10. punktā minētajiem nosacījumiem   

P

1.11.projekta iesniedzējs neatbilst noteikumu 11. punktā minētajiem nosacījumiem   

P

1.12.projekta iesnieguma veidlapā ir sniegts projekta mērķa formulējums, projekta kopsavilkums, nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojums, projekta mērķa grupas apraksts un apraksts par projekta sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas, nosaukti un raksturoti projekta aktivitāšu īstenošanai plānotie iepirkumi, sniegts galveno iekārtu specifikācijas raksturojums   

P

1.13.projekta iesnieguma veidlapā ir raksturotas projekta aktivitātes, norādīti projekta tehniskie, sasniedzamie un efektivitātes rādītāji, sniegts pamatojums un aprēķins projekta ietvaros sasniedzamajam plānotajam CO2 emisiju samazinājumam un plānotajam elektroenerģijas patēriņa ietaupījumam   

P

1.14.projekta iesnieguma veidlapā ir raksturota projekta atbilstība pašvaldības apstiprinātajos dokumentos noteiktajām prioritātēm klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā   

P

1.15.projekta iesnieguma veidlapā ir raksturota projekta ieviešanas un vadības kapacitāte, identificēti un raksturoti projekta ieviešanas riski un pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai   

P

1.16.projekta īstenošanas periods atbilst noteikumu 6. punktā minētajam nosacījumam, un projekta iesnieguma veidlapā ir norādīts projekta īstenošanas laiks (mēnešos) un projekta īstenošanas laika grafiks   

P

1.17.projekta iesnieguma veidlapā ir atzīmēti plānotie projekta publicitātes pasākumi, sniegts to raksturojums un īstenošanas laika grafiks atbilstoši noteikumu 57. punktam   

P

1.18.projekta iesnieguma veidlapā ir aizpildīta plānoto aktivitāšu izmaksu tāme, projekta finansēšanas plāns un finanšu plūsmas grafiks   

P

1.19.projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējuma apjoms atbilst noteikumu 13. punktā minētajiem nosacījumiem   

P

1.20.projektā pieļaujamā finanšu instrumenta maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz noteikumu 14. punktā minēto nosacījumu   

P

1.21.projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas, to ierobežojumi un nosacījumi atbilst noteikumu 20. un 21. punktam   

P

1.22.ir iesniegti visi nepieciešamie papildus iesniedzamie dokumenti atbilstoši noteikumu 30. punktam   

P

2.Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji
2.1.projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā un datorrakstā   

P

2.2.projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta   

P

2.3.projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir euro   

P

2.4.papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai, ja tie nav latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā   

P

2.5.papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavotas un apliecinātas to kopijas   

P

2.6.uz elektroniskā dokumenta ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs, papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām   

P

2.7.elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, JPEG vai TIFF datņu formātā   

P

Piezīmes.
1. * Nav attiecināms.
2. ** P – kritērijs ir precizējams; N – kritērijs nav precizējams.

4. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 454
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.
p. k.

Kritērijs un tā rādītāji

Iespējamais punktu skaits

Faktiskais vērtējums

1.CO2 emisiju samazinājums

0–20

 
1.1.CO2 emisiju plānotais samazinājums gadā (t CO2 /gadā)

0–10

 
1.2.attiecība starp CO2 emisiju plānoto samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta finansējumu (kg CO2 gadā/euro)

0–10

 
2.Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām

0–10

 
2.1.projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām ir lielāks par 50 %

10

 
2.2.projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām ir no 45 % līdz 50 % (neieskaitot)

8

 
2.3.projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām ir no 40 % līdz 45 % (neieskaitot)

6

 
2.4.projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām ir no 35 % līdz 40 % (neieskaitot)

4

 
2.5.projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām ir no 30 % (neieskaitot) līdz 35 % (neieskaitot)

2

 
2.6.projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms no kopējām attiecināmām izmaksām ir 30 %

0

 
3.Energoneefektīvo gaismekļu nomaiņa

1–10

 
3.1.dzīvsudraba gaismekļu nomaiņa

10

 
3.2.nātrija gāzizlādes vai halogēnspuldžu gaismekļu nomaiņa

5

 
3.3.citu energoneefektīvu gaismekļu nomaiņa

1

 
Kopā

1–40

 

Piezīmes.
1. Projekta CO2 emisiju samazinājumu gadā (t CO2) aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 454 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums" 1. pielikumam.
2. Vērtējumu par šā pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem aprēķina šādā kārtībā:
2.1. aprēķina vidējo (vidējo aritmētisko) rādītāju, kas norādīts projektu iesniegumos, kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem un nodoti kvalitātes vērtēšanai. Minēto rādītāju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Rvid = R(1.projekts) + .. + R(n projekts)/n

2.2. nosaka projekta rādītāja nobīdi no vidējā aritmētiskā rādītāja, izmantojot šādu formulu:

Nobīde no vidējā = ((R(projekta)/Rvid) – 1) x 100 %

2.3. piešķir vērtējumu atbilstoši šādai skalai:

Nr.
p. k.

Nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja

Punktu skaits

1.mazāk par –95 % (neieskaitot)

0

2.no –95 % līdz –75 % (neieskaitot)

1

3.no –75 % līdz –55 % (neieskaitot)

2

4.no –55 % līdz –35 % (neieskaitot)

3

5.no –35 % līdz –15 % (neieskaitot)

4

6.no –15 % līdz 15 % (neieskaitot)

5

7.no 15 % līdz 35 % (neieskaitot)

6

8.no 35 % līdz 55 % (neieskaitot)

7

9.no 55 % līdz 75 % (neieskaitot)

8

10.no 75 % līdz 95 % (neieskaitot)

9

11.vairāk par 95 %

10

3. Vērtējumu par šā pielikuma 3.1. apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju piešķir, ja projektā vismaz 50 % nomainīto gaismekļu (pēc skaita) ir dzīvsudraba gaismekļi.
4. Vērtējumu par šā pielikuma 3.2. apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju piešķir, ja projektā vismaz 50 % nomainīto gaismekļu (pēc skaita) ir nātrija gāzizlādes vai halogēnspuldžu gaismekļi.

20.07.2022