Darbības ar dokumentu

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 32/2021

Mārupē 2021. gada 22. decembrī

Par Mārupes pagasta padomes 2003. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 23 "Mārupes novada saimniecības "Jaunaudzes" detālplānojums" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamajiem īpašumiem "Pūces" (kadastra Nr. 80760071642), "Salacas" (kadastra Nr. 80760071643), "Ernesti" (kadastra Nr. 80760071644), "Nāras" (kadastra Nr. 80760071645) un "Sīgas" (kadastra Nr. 80760071646), Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads

Apstiprināti ar Mārupes novada
pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra
lēmumu Nr. 23 (sēdes prot. Nr. 16)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmo daļu

Atzīt par spēku zaudējušiem Mārupes pagasta padomes 2003. gada 19. maija saistošos noteikumus Nr. 23 "Mārupes novada saimniecības "Jaunaudzes" detālplānojums" daļā par nekustamajiem īpašumiem "Pūces" (kadastra Nr. 80760071642), "Salacas" (kadastra Nr. 80760071643), "Ernesti" (kadastra Nr. 80760071644), "Nāras" (kadastra Nr. 80760071645) un "Sīgas" (kadastra Nr. 80760071646), Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence

04.01.2022