Tiesību akts: spēkā esošs
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14

Grobiņā 2021. gada 30. novembrī
Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu
APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
30.11.2021. sēdē (prot. Nr. 13, 22. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 14. punkta b apakšpunktu,
Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas apmēru šajās dzīvojamās telpās dzīvojošiem īrniekiem un īres maksas aprēķināšanas metodiku.

2. Īres maksa ir maksa par pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izmantošanu.

3. Īres maksa par dzīvojamās telpas vienu kvadrātmetru tiek aprēķināta, izmantojot formulu, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā: 
 

Īres maksa mēnesī par 1 kvm =1 xKd xPr , kur
12Pl100

Kd – pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas kadastrālā vērtība, kura tiek noteikta pēc Valsts zemes dienesta datiem (EUR).

Pl – pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas kopējā platība (m2).

Pr – noteiktā īres maksas 2,5 % likme gadā no īpašuma kadastrālās vērtības.

4. Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājami šādi obligātie maksājumi (normatīvajos aktos vai pakalpojuma sniedzēja noteiktajos termiņos):

4.1. normatīvajos aktos noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un citi normatīvajos aktos noteiktie nodokļu maksājumi;

4.2. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja dzīvojamā telpa atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes;

4.3. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu maksa saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem.

4.4. dzīvojamās mājas obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību maksājumi un citi maksājumi, kas veicami, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem, tai skaitā ņemto kredītu dzēšana.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Dienvidkurzemes novada pašvaldības 30.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 14 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmo daļu pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas īres maksas apmēru nosaka pašvaldība, ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas apmēru šajās dzīvojamās telpās dzīvojošiem īrniekiem un īres maksas aprēķināšanas metodiku.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumi tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros, budžeta līdzekļi nav nepieciešami.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNetiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols
22.12.2021