Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 29/2021

Ādažos 2021. gada 27. oktobrī
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 13 § 47)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī atvieglojumu apmēru un piešķiršanas kārtību Ādažu novadā.

II. Piemērojamie braukšanas maksas atvieglojumi

2. Braukšanas maksas atvieglojumi darbojas desmit braucieniem kalendāra mēnesī ar pasažieru pārvadātāju, kuram piešķirtas tiesības sniegt pakalpojumu reģionālās nozīmes maršruta tīkla daļā "Pierīga" (t.sk. Ādažu novada administratīvajā teritorijā), izmantojot personalizētu elektronisko biļeti.

3. Mēnesī neizmantotie braucieni netiek pārcelti uz nākamo mēnesi.

4. Braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā no vienas biļetes cenas Ādažu novada administratīvajā teritorijā ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas 70 gadu vecumu vai vecākas, un savu pamata dzīves vietu deklarējušas Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

III. Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtība

5. Lai saņemtu 4. punktā noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus, personai klātienē jāiesniedz Ādažu novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads) vai Carnikavā (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads) (turpmāk – VPVKAC) iesniegums. VPVKAC nodrošina personas fotogrāfēšanu iesnieguma pieņemšanas brīdī. Iesniedzot iesniegumu, personai ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

6. Iesniegumus par braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu izskata un lēmumus par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu pieņem Ādažu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītājs.

7. Administratīvās nodaļas vadītāja lēmumu var apstrīdēt Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

8. Personalizētu elektronisko biļeti izsniedz VPVKAC divu nedēļu laikā no lēmuma par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanas dienas.

9. Pirmreizēju elektronisko biļeti izsniedz bez maksas. Par atkārtotas elektroniskās biļetes izsniegšanu persona apmaksā tās izgatavošanas izmaksas, kuru apmēru nosaka SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss".

10. Elektroniskās biļetes nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā persona iesniedz VPVKAC pieprasījumu atkārtotas elektroniskās biļetes saņemšanai, pievienojot maksājuma dokumentu, kas apliecina biļetes izgatavošanas izdevumu samaksu.

11. Persona zaudē tiesības saņemt šajos noteikumos noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus dienā, kad persona savu dzīvesvietu deklarē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2014. gada 25. marta saistošie noteikumi Nr. 7 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2021 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Likuma "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums" 2. panta pirmā daļa nosaka, ka Publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar to atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

1.2. Likuma "Par pašvaldībām" 12. pants nosaka, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvās ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

1.3. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. Nosakot braukšanas maksas atvieglojumus, par vienīgo kritēriju nedrīkst izmantot personas deklarēto dzīvesvietu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī atvieglojumu apmēru un piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu izpildes rezultātā tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Uz saistošo noteikumu pieņemšanas brīdi Ādažu novadā dzīvesvietu deklarējuši 1600 pensionāri, kuri ir 70 gadus veci un vecāki. 2022. gada pašvaldības budžetā šim mērķim jāparedz papildu EUR 8000,-.

3.2. Pakalpojuma nodrošināšanai Carnikavas pagasta VPVKAC 2021. gadā ir nepieciešams papildu finansējums EUR 1600,-.

3.3. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir pensionāri, kuri ir 70 gadus veci un vecāki.

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada pašvaldība.

5.2. Saistošo noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras un kritērijus, kas jāievēro, lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā Ādažu novadā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu projekts tika izskatīts Ādažu novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā un Finanšu komitejā.

6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejā, tas tika publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus. Noteiktajā laikā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
01.01.2022