Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 132

Rīgā 2021. gada 22. novembrī (prot. Nr. 47, 1. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dobeles Eko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu lēmumu atcelšanu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 8.maijā pieņēma lēmumu Nr.88 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dobeles Eko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 94.nr.) un 2020.gada 20.augustā - lēmumu Nr.102 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dobeles Eko" noteiktajiem (piedāvātajiem) koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 162.nr.) (turpmāk kopā - Tarifu lēmumi).

Regulators 2021.gada 22.oktobrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dobeles Eko", vienotais reģistrācijas numurs: 40103533061, juridiskā adrese: Spodrības iela 4, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 (turpmāk - SIA "Dobeles Eko"), iesniegumu (2021.gada 22.oktobris Nr.17/2021) (turpmāk - Iesniegums), kurā, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 87.panta pirmo daļu, lūgts atcelt Tarifu lēmumus.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 49.panta pirmo daļu viena siltumenerģijas apgādes sistēmas operatora licences darbības zonā var darboties vairāki siltumenerģijas ražotāji un šiem ražotājiem ir tiesības piedāvāt sistēmas operatoram iepirkt to saražoto siltumenerģiju par vienošanās cenu.

3. SIA "Dobeles Eko" saražoto siltumenerģiju koģenerācijas stacijā "Kurbadi" Bērzes pagastā, Dobeles novadā, pārdod siltumapgādes sistēmas operatoram sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dobeles enerģija", vienotais reģistrācijas numurs: 45103002039, juridiskā adrese: Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 (turpmāk - SIA "Dobeles enerģija"), un saistītajam uzņēmumam akciju sabiedrībai "Dobeles dzirnavnieks", vienotais reģistrācijas numurs: 40003020653, juridiskā adrese: Spodrības iela 4, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 (turpmāk - AS "Dobeles dzirnavnieks").

4. Iesniegumā SIA "Dobeles Eko" atsaucas uz SIA "Dobeles Eko" 2021.gada 6.septembra iesniegumā Nr.13/2021 minēto, ka SIA "Dobeles Eko" nodotā siltumenerģija saistītajam uzņēmumam AS "Dobeles dzirnavnieks" neatbilst sabiedriskā siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma pazīmēm, un paskaidro, ka tiesiskajās attiecībās ar siltumapgādes sistēmas operatoru SIA "Dobeles enerģija" ir piemērojama Enerģētikas likuma 49.panta pirmā daļa.

5. Regulators uz SIA "Dobeles Eko" 2021.gada 6.septembra iesniegumu Nr.13/2021 sniedza atbildi (2021.gada 5.oktobris Nr.1-2.24/2802 "Uzziņa par tiesībām"), kuras ietvaros konstatēts, ka SIA "Dobeles Eko" sniegtais siltumenerģijas ražošanas pakalpojums AS "Dobeles dzirnavnieks" neatbilst sabiedriskā siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma pazīmēm1 un tā regulēšana (tostarp tarifu noteikšana) neietilpst Regulatora kompetencē.

6. Regulators ir izvērtējis SIA "Dobeles Eko" lūguma pamatotību atcelt Tarifu lēmumus un secina, ka lūgums ir pamatots, jo attiecībā uz regulēto siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma daļu pastāv Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā noteiktie apstākļi, līdz ar to SIA "Dobeles Eko" nav nepieciešams saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikts siltumenerģijas ražošanas tarifs. Tādējādi, ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, kā arī ievērojot Administratīvā procesa likuma 83.panta otrajā daļā noteikto, ka administratīvo aktu atceļ ar jaunu administratīvo aktu, ir nepieciešams lemt par Tarifu lēmumu atcelšanu.

7. SIA "Dobeles Eko" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, bet nepiedalījās.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 3.1.apakšpunktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, 49.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 64.panta pirmo daļu, 83.pantu, 87.panta pirmo un otro daļu,

padome nolemj:

atcelt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 8.maija lēmumu Nr.88 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dobeles Eko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 94.nr.) un 2020.gada 20.augusta lēmumu Nr.102 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dobeles Eko" noteiktajiem (piedāvātajiem) koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 162.nr.).

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 3.1.apakšpunkts (redakcija, kas stājās spēkā no 2019.gada 8.jūnija).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

22.11.2021