Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Talsos 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 9, 4. p., lēmums Nr. 190)
Par mājokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka mājokļa pabalsta bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – pabalsts) aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīcijas minimālā mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

2. Noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu mājokļa izdevumu segšanai bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.

3. Mājokļa pabalstu piešķir bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, no 18 līdz 24 gadu vecumam (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu bija pieņēmusi Talsu novada bāriņtiesa.

4. Iesniegumu Talsu novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) var iesniegt rakstveidā vai izteikt mutvārdos klātienē, sūtot pa pastu uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, elektroniskā veidā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) uz adresi socialais.dienests@talsi.lv vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojuma portālu www.latvija.lv, aizpildot e-pakalpojumu "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana". Parakstot un iesniedzot iesniegumu, iesniedzējs dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot Talsu novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par iesnieguma iesniedzēja mājsaimniecību, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikšanu.

5. Mājokļa pabalstu piešķir un izmaksā Sociālais dienests.

6. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

II. Pabalsta piešķiršanas un saņemšanas kārtība

7. Lai saņemtu pabalstu pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:

7.1. iesniegumu;

7.2. mājokļa īres vai apsaimniekošanas līguma atvasinājumu.

8. Pēc šo noteikumu 7. punktā minēto dokumentu saņemšanas Sociālais dienests desmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, ja nav ievēroti šo noteikumu vai citu normatīvo aktu nosacījumi.

9. Pabalstu aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" nosacījumiem, t.sk., ievērojot 3. pielikumā "Mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevuma pozīciju minimālās normas" noteikto.

10. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums līdz katra mēneša 20. datumam iesniegt Sociālajā dienestā dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus (turpmāk – maksājuma dokumenti). Ja objektīvu apstākļu dēļ maksājumu dokumentus iesniegt nav iespējams, tad pabalsta pieprasītājs desmit darba dienu laikā par to informē Sociālā dienesta pārstāvi rakstveidā vai mutiski.

11. Pabalsts tiek izmaksāts reizi mēnesī, pamatojoties uz maksājumu dokumentiem un Sociālā dienesta darbinieka veikto aprēķinu.

12. Pabalstu izmaksā sākot ar mēnesi, kurā Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

13. Pabalstu ar pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja kredītiestādes norēķinu kontu izmaksā desmit darba dienu laikā no maksājumu dokumentu saņemšanas Sociālajā dienestā.

14. Pabalsta pieprasītājs viena mēneša laikā informē Sociālo dienestu, ja tiek mainīta faktiskā dzīvesvieta.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

15. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Talsu novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

16. Talsu novada Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 23 "Par mājokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par mājokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka mājokļa pabalsta bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai apvienotā Talsu novadā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2022. gadā plānotie finanšu līdzekļi 10000,00 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
01.01.2022