Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas valstspilsētas domes lēmums Nr. 13/61

Jelgavā 2021. gada 26. augustā

Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 22. jūlija saistošo noteikumu Nr. 21-16 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-18 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"" precizēšanu

(Ziņo: I. Škutāne)

Atklāti balsojot: PAR - 11 (A. Rāviņš, R. Vectirāne, V. Ļevčenoks, M. Buškevics, I. Bandeniece, I. Priževoite, J. Strods, R. Šlegelmilhs, U. Dūmiņš, M. Daģis, Z. Tretjaka), PRET - nav, ATTURAS - 2 (A. Rublis, A. Pagors), BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS - 2 (A. Tomašūns, G. Kurlovičs).

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41. pirmās daļas 1. punktu, 45. panta ceturto daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, trešo daļu un 39. panta pirmās daļas 1. punktu, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 4. augusta atzinumā Nr. 1-18/7264 "Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 22. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 21-16" norādīto,

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS DOME NOLEMJ:

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 21-16 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-18 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"" (apstiprināti ar Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 22. jūlija lēmumu Nr. 12/1 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 22. jūlija saistošo noteikumu Nr. 21-16 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-18 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā" izdošana") šādus precizējumus:

1. Papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, apstiprina Jelgavas valstspilsētas dome ar savu lēmumu."".

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Svītrot 21. punktu.".

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Paskaidrojuma raksts
par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 22. jūlija saistošo noteikumu Nr. 21-16 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-18 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"" precizēšanu

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Precizējumi saistošajos noteikumos izstrādāti saistošo noteikumu atbilstībai Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās daļas 1. punktam. Tiek precizēts, ka Jelgavas valstspilsētas dome ar savu lēmumu, ievērojot to, ka sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā un dabas resursa nodokļa par atkritumu apglabāšanu noteikšana neietilpst pašvaldības kompetencē, apstiprina maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi precizēti saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 4. augusta atzinumā Nr. 1-18/7264 "Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 22. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 21-16" norādīto.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Mainoties sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajam tarifam par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā un dabas resursa nodoklim par atkritumu apglabāšanu, Jelgavas valstspilsētas domei nebūs jāveic grozījumi lēmumā par apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas maksu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

26.08.2021