Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 631

Rīgā 2021. gada 7. septembrī (prot. Nr. 60 7. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Iekšlietu ministrijai nodot bez atlīdzības Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 015 0131) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 015 0121) 0,0282 ha platībā - Rīgā (turpmāk - nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.

2. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva

07.09.2021